16 Mayıs 2016 Pazartesi

OSMANLI DÜŞÜNCESİ KAYNAKÇASI, Taslak, Bülent Ağaoğlu, Bibliyograf


OSMANLI DÜŞÜNCESİ KAYNAKÇASI
(Taslak)
16.5.2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------,

KİTAPLAR VE TEZLER

Abbaslı, Nazile : Yıldız Sarayı baskını  Ali Suavi’nin düşünce yapısı /  İstanbul:  Bilge Karınca,  2002 * 264 s. 21 cm. * Genel Yayın Nu: 114   *
Akdemir, Abamüslim : Mehmet Ali Ayni’nin Düşünce Dünyası /  Abamüslim Akdemir * Ankara:  Başbakanlık,  1997 * 130 s. * Kültür Bakanlığı Yayınları : 1937.  Yayımlar Dairesi *  Başkanlığı Kültür Eserleri Dizisi: 189.  *
Somel, Akşin : Sırat- Müstakim - Islamic modernist Thought in the Ottoman Empire (1908-1912) /  S. Akşin Somel ; Doç Dr. Zafer Toprak * İstanbul:  İstanbul,  1987 * 387 y.  [TEZ]
Altaş, Eşref : Katip Çelebi’de ıslahat düşüncesi /  Eşref Altaş ; dnş.: *  Prof.Dr. H. Bekir Karlığa * İstanbul:  İstanbul,  2002 * VII,154y.  *  [TEZ]
Ankaravi, İsmail Rusuhi : Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi /  İsmail Rusuhi Ankaravi * İstanbul:  Vefa,  2007 * 482 S.:  25 Cm  *
Arşizen, Serendi : Tasarrufat-ı mülkiye  (Osmanlı İmparatorluğu'nda bir politik iktisat kitabı)  Serandi Arşizen ; hazırlayanlar Hamdi Genç, M. Erdem *  Özgür * İstanbul  Kitabevi  2011 * xlvi, 112 s.  21 cm.  *
Baktıaya, Adil : Osmanlı Suriyesi'nde Arapçılığın doğuşu :  sosyo-ekonomik değişim ve siyasi düşünce /  Adil Baktıaya * İstanbul :  Bengi,  2009 * XIV, 432 s. :  tbl., şkl., hrt. ;  20 cm
Bayrak, Vesviye : XVIII. Yüzyılda Batı Düşüncesi Karşısında Osmanlı Devleti’nin Durumu /  Vesviye Bayrak ; Seyfullah Kara * Erzurum:  2006  *
Bayraktutan, Yusuf : Türk fikir tarihinde modernleşme milliyetçilik ve Türk Ocakları, (1912-1931) /  Yusuf Bayraktutan. * 1. bs. * Ankara :  T.C. Kültür Bakanlığı,  1996. * X, 219 s. * T.C. Kültür Bakanlığı yayınları ; 1835. Yayımlar Dairesi *  Başkanlığı başvuru kitapları dizisi ; 34  *
Bıçak, Ayhan : Türk düşüncesi /  Ayhan Bıçak * İstanbul:  Dergah Yayınları,  2009 * 2c. <1> ;  24 cm. * Dergâh Yayınları ;  429.  Felsefe Dizisi ;  14  * c.1 : Kökenler  c.2 : Kaygılar
http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-dusuncesi-1-amp-kokenler/139533.html&filter_name=B%C4%B1%C3%A7ak,%20Ayhan%20:%20T%C3%BCrk%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi
http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-dusuncesiii-amp-kaygilar/150692.html&filter_name=B%C4%B1%C3%A7ak,%20Ayhan%20:%20T%C3%BCrk%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi

Bilkan, Ali Fuat : Hayri- name’ye göre XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı : edebi eserlerin tarihçesi açısından değeri üzerine bir tahlil denemesi *  Hayatı /  Ali Fuat Bilkan * Ankara:  Akçağ,  2002 * 160 sayfa; 18 cm.  *
Bilkan, Ali Fuat : XVII. yüzyılda Osmanlı düşünce hayatı /  Ali Fuat Bilkan * Ankara:  Bizim Büro Basımevi,  2000 * 135 s. ;  24 sm.   *
Bilkan, Ali Fuat. : 17. yüzyılda Osmanlı düşünce hayatı/   Ali Fuat,Bilkan * Ankara :  Akçağ Yayınları,  2002 * 160 s. ;   19 cm.  *
Bolay, Süleyman Hayri : Osmanlı düşünce dünyası /  Süleyman Hayri Bolay. * 2. bs * Ankara :  Akçağ  2011. * 320 s. ;  21 cm.  http://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-dusunce-dunyasi/127679.html&filter_name=bolay
Bolay, Süleyman Hayri. : Osmanlılarda düşünce hayatı ve felsefe /  Süleyman Hayri. Bolay * 1. bs. * Ankara,  2005 * 301 s. ;  20 cm.
Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar):  Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Tanzimat’tan Cumhuriyet’e siyasi, idari ve sosyal düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 1. c. (IX, 641 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1228. Beşeri bilimler ; 85)
Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Cumhuriyet’ten günümüze siyasi, idari ve sosyal düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 2. c. (VI, 645-1308 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1229. Beşeri bilimler ; 86)
Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Tanzimat’tan Cumhuriyet’e bilimsel ve felsefi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 3. c. (VI, 1312-1882 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1230. Beşeri bilimler ; 87)
Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Cumhuriyet’ten günümüze bilimsel ve felsefi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 4-a. c. (VI, 1886-2538 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1231. Beşeri bilimler ; 88)
Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Cumhuriyet’ten günümüze bilimsel ve felsefi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 4-b. c. (VI, 2541-3193 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1232. Beşeri bilimler ; 89)
Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Tanzimat’tan günümüze ahlaki ve edebi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 5. c. (VI, 3198-3874 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1233. Beşeri bilimler ; 90)
Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Tanzimat’tan günümüze dini ve tasavvufi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 6. c. (VI, 3878-4550 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1234. Beşeri bilimler ; 91)
Çakmak, Diren : Osmanlı iktisat düşüncesinin evrimi: societas ve universitas gerilimi /  Diren Çakmak * İstanbul:  Libra Kitapçılık ve Yayıncılk,  2011 * 294 s. ;  21 cm.
Çakmak, Yaşar : Tanzimat sonrası iktisadi düşüncede Ahmet Mithat Efendi /  Yaşar *  Çakmak ; dnş.: Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu * İstanbul:  İstanbul,  1995 * 95y. ;  28 sm.  [TEZ]
Çalen, Mehmet Kaan : II. Meşrutiyet döneminde tarih düşüncesi =  The idea of history *  in the Second Constitutional era /  Mehmet Kaan Çalen ; İbrahim Sezgin * Edirne :  Trakya Üniversitesi,  2013 * 232 y.; 28 cm.  [TEZ]
Çalışkan, Selver. : Osmanlı Aydınında Özgürlük Düşüncesi ve Tevfik Fikret Bir Örnek Oyun Arayış/  Selver Çalışkan; Danışman Murat Tuncay. * İzmir:  Dokuz Eylül Üniv. Güzel Sanatlar Fak.,  1986. * 110 s.;  30 cm.  [TEZ]
Çelen, Mehmet : Reşid Rıza'da hilafet düşüncesi ve Osmanlı tecrübesi  Mehmet *  Çelen * İstanbul:  Harf Yayınları  2001 * 226 s.  20 cm.
Çelen, Mehmet : Reşid Rıza'da hilafet düşüncesi ve Osmanlı tecrübesi  Mehmet *  Çelen * 2.bsk. * İstanbul  Nida Yayınları  2008 * 192 s.  20 cm.  *
Dalkıran, Sayın : İbn-i Kemal ve düşünce tarihimiz /  Sayın Dalkıran * 246     Düşünce tarihimiz * İstanbul  Osmanlı Araştırmaları Vakfı,  1997 * 221 s.  25 cm. * Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları ; 17  *
Demir, Remzi : Osmanlılar'da bilimsel düşüncenin yapısı /  Remzi Demir * Ankara  Epos Yayınları,  1991 * 96 s.  20 cm.  *
Doğan, Atila : Osmanlı aydınları ve sosyal Darwinizm /  Atila Doğan * Birinci basım * İstanbul:  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  2006 * 361 sayfa ;  23 cm.
Doğan, Atila : Osmanlı liberal düşüncesi :  ulum-ı iktisadiye ve içtimaiye mecmuası seçkinci bir devlet anlayışının temelleri /  Atila Doğan, *  Haluk Alkan ; yayına hazırlayan: Nihal Ünver. * 1. bsk. * İstanbul :  İstanbul Bilgi Üniversitesi,  2010. * 175 s. ;  24 cm.  *
Doğan, İsmail : Tanzimatın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali Suavi * İstanbul  İz Yayıncılık  1991
Doğu’dan Batı’ya düşüncenin serüveni :  8. Cilt: Osmanlı’da felsefe ve aklî düşünce /  proje ed. Bayram Ali Çetinkaya ; ed. *  Ahmet Hamdi Furat * 1.bs. * İstanbul:  İnsan Yayınları,  2015. http://www.bayramalicetinkaya.com.tr/FileUpload/ds573872/File/dog%CC%86udan_batiya_jenerik_sayfalari_(yeni).pdf
el-Hayâtül-fikriyye fi’l-vilâyâti’l-Arabiyye :  esnae’l-ahdi’l-Osmânî   etudes réunies et présentées par Abdeljelil Temimi Zagvan  Merkezü’d-Dirâsât ve’l-Buhûsi’l-Osmaniyye  ve’l-Mûrisikiyye ve’t-Tevsik ve’l-Ma’lumat  1990 * 3 c. 2 c.’de.  24 cm. * Eser Tunuz Zagvan’da yapılan 3. Uluslararası Osmanlı *  Araştırmaları Sempozyumunda sunulan tebliğleri içermektedir. * Eserin Fransızca dı: La vie intellectuelle dans les provinces Arabes *  à l’époque Ottomane. * Fikri hayat _ Arap Vilayetleri _ Osmanlı dönemi. * Düşünce tarihi _ Arap Vilayetleri _ Osmanlı dönemi.
Erdoğan,Alptekin : Gazalici düşünce,eğitim ve kültürün Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda-1444 yılında - Osmanlı Devletinin temel politikası yapılmasının tarihsel geri kalmışlığa, güçsüzlüğe, savaşlardaki yenilgilere etkisi. * Ankara:  DPT,  Haziran 1997. * 25y.  *
Gülcan, Sibel : II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı düşünce hayatında Said Halim Paşa /  Sibel Gülcan ; Yrd. Doç. Dr. Alaeddin Yalçınkaya * Sakarya:  Sakarya Üniversitesi,  2000 * V, 115 y. ;  29 cm.  [TEZ]
Hagen, Gottfried : Bir Osmanlı coğrafyacısı işbaşında :  Katib Çelebi’nin Cihannüma’sı ve düşünce dünyası =  Ein Osmanischer geograph bei der Arbeit :  entstehung und gedankenwelt von Kātib Čelebis Ğihānnümā /  Gottfried Hagen ; çeviren Hilal Görgün. * İstanbul:  Küre Yayınları,  2015 * 518 s. :  tıpkıbasım ;  25 cm.  *
Hilafet risaleleri /  haz. İsmail Kara : II. Meşrutiyet Devri * 1. bs. * İstanbul:  Klasik yayınları,  2004  *
Hilafet risaleleri :  İslam siyasi düşüncesinde değişme ve  süreklilik :  Cumhuriyet Devri /  haz.: İsmail Kara  * İstanbul:  Klasik, 2005,  2005 * ıx,572 s. ;  24 cm.  *
Hilafet risaleleri :  İslam siyasi düşüncesinde değişme ve  süreklilik :  II. Abdülhamit devri /  haz.: İsmail Kara * İstanbul:  Klasik,  2002
Hilafet risaleleri :  İslam siyasi düşüncesinde değişme ve süreklilik :  II. Meşrutiyet Devri /  haz.: İsmail Kara * İstanbul:  Klasik,  2004 * IX,484 s. ;  25 cm.  *
Mermutlu, Bedri: Türk Sosyal Düşünce Bibliyografyası (1729-1928). İstanbul: Kitabevi, 2008. 294s. http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-sosyal-dusunce-bibliyografyasi-17291928/122221.html    *
İSAM konuşmaları  : Osmanlı düşüncesi, ahlak, hukuk, felsefe, kelam =    ISAM papers  :     Ottoman thought, ethics, law,   philosophy, kalam /  haz. Seyfi Kenan. * 1.bs. * İstanbul:  İSAM Yayınları,  2013 * 285 s.; 24 cm.  *
İslâm düşüncesinde arayışlar * İstanbul :  Rağbet,  1999. * xxi, 414 p. ;  20 cm.
İsmail Ankaravî : Osmanlı tasavvuf düşüncesi :  İbn'ül-Farız'ın Kaside-i Taiyye'si ve şerhi :  (Makasıd-ı aliyye fi şerhi't-Taiyye) /  *  İsmail Ankaravî ; [yayına hazırlayan] : Mehmet Ekinci. * 2.bs. * İstanbul:  Vefa Yayınları,  2008 * 482 s. :  res. ;  24 cm.  *
Kara, İsmail : İslamcıların siyasi görüşleri /  İsmail Kara. * İstanbul :  İz Yayıncılık,  1994. * 240 p. ;  24 cm.  *
Kayıkcı, Murat. : Osmanlı’da çevre düşüncesi / Ankara:  Orion Kitabevi,  [t.y.] * 128 s. :  tbl. ;  20 cm.
Kaymaz, Kadriye : Gölgedeki kalem Emine Semiye :  bir Osmanlı kadın yazarının düşünce dünyası /  Kadriye Kaymaz * İstanbul:  Küre Yayınları,  2009 * XII, 267 s. :  fot., belge ;  23 cm.
Kınalızade Ali,, d 1510-1572 : Ahlak-ı Alai :    Kınazade'nin ahlak kitabı, inceleme-çeviri *  yazı-tıpkıbasım /  Kınalızade Ali, ; Kınalızade Ali Çelebi; *  prepared by Mustafa Koç. * İstanbul:  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,  2014 * 1173 s. ;  25 cm. * Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları; 31.  Bilim *  ve felsefe serisi; 12  *
Mardin, Şerif  : Türk modernleşmesi : makaleler   derleyenler Mümtaz’er  Türköne, Tuncay Önder * 17. bsk. * İstanbul  İletişim  2007 * 366 s.  20 cm. *    İletişim yayınları ; 139. Şerif Mardin Bütün Eserleri ; 9. *  Makaleler ; 4 * İndeks var (s. 361-366). * Modernleşme _ Türkiye. * Düşünce akımları _ Osmanlı İmparatorluğu _ 19. yy. *
Mardin, Şerif : Jön Türklerin siyasi fikirleri: 1895-1908 /  Şerif Mardin * 15.bs. * İstanbul:  İletişim Yayınları,  2008 * 340 s. ;  20 sm.
Mardin, Şerif : Yeni Osmanlı düşüncesinin doğuşu :  The genesis of young Ottoman thought /  Şerif Mardin ; çev. Mümtaz'er Türköne, İrfan Erdoğan, Fahri Unan, Ömer Laçiner * 7.bs. * İstanbul:  İletişim,  2008  *
Çelen, Mehmet : M. Reşid Rıza'da hilafet düşüncesi ve Osmanlı tecrübesi /  *  Mehmet Çelen ; Dr.  İsmail Kara * 152 s. * Marmara Üniversitesi * Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü  *  [TEZ]
Çalen, Mehmet Kaan :  II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi /  Mehmet KaanvÇalen * :  Ötüken Neşriyat / Tarih Dizisi  *
Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce. İstanbul: İletişim, 9 cilt. http://www.iletisim.com.tr/dizi/modern-turkiyede-siyas%C3%AE-dusunce/134
Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1-Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi.  9. bs.  İstanbul:  İletişim Yayınları,  2011 * 1. cilt (510 s.) :  res. ;  24 cm. *
Oğuz, Burhan : Türk halk düşüncesi ve hareketlerinin ideolojik kökenleri. /  *  Burhan Oguz * İstanbul:  Simurg,  1997  *
Ortaylı, İlber  : Osmanlı Düşünce Dünyası Ve Tarihyazımı /  İlber Ortaylı ; *  ed. A. Berktay * 2. bs. * İstanbul:  İş Bankası Kültür Yayınları,  2010 * 188 s. ;  23 cm.  *
Osmanlı 7 [. Cilt]  "Düşünce". /  Ankara:  Yeni Türkiye Yayınları,  2000 * 703 s. ;  28 cm.  http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=2071#x
Osmanlı ilim, düşünce ve sanat dünyasında Balkanlar :  milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı, 07-09 Mayıs 2014 /  *  editör Ahmet Emre Dağtaşoğlu, Muhammet Altaytaş * Birinci basım * İstanbul:  Ensar Neşriyat,  2014 * 784 sayfa :  resim, tablo ;  24 cm. * İslami İlimler Araştırmaları Vakfı Tartışmalı İlmi *  Toplantılar Dizisi ; no.  77.  Milletlerarası Tartışmalı İlmi *  Toplantılar Dizisi ;  no.  20  *
Osmanlı ilim, düşünce ve sanat dünyasında Balkanlar, 7-9 Mayıs  2014 :  tebliğ özetleri :  Uluslararası sempozyum  /  yayına *  hazırlayanlar Muhammet Altaytaş, Necip Yılmaz, Emre Dağtaşoğlu, *  Nurullah Koltaş ; Arapça tercüme tashih Ehsan Al Hammami, Kalthoum *  Sulaiman * İstanbul:  İslami İlimler Araştırmaları Vakfı - Ensar *  Neşriyat,  2014t * 72 sayfa ;  24 cm.  *
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İslâm düşüncesinde arayışlar /  İstanbul: Rağbet Yayınları, 1999. 414 s.
Öçal, Şamil : Kışladan medreseye :  Osmanlı bilgini Kemalpaşazade'nin düşünce dünyası / İstanbul:  İz Yayıncılık,  2013 * 626 sayfa ;  21 cm. * İz yayıncılık ; 754.  İnceleme-araştırma dizisi ; 296.  *
Özden, Mehmet : II. Meşrutiyet devri halkçılık düşüncesi ve “Halka doğru” dergisi  /  Mehmet Özden * Ankara:  Hacettepe Üniversitesi,  1985 * 107 y. ;  28 cm. * Hacettepe Üniversitesi * Sosyal Bilimler Enstitüsü  *  [TEZ]
Özdinç, Rıdvan : Akıl irade hürriyet :  son dönem Osmanlı dini düşüncesinde irade meselesi /  Rıdvan Özdinç * İstanbul :  Dergah,  2013. * 382 s. ;  30 cm.
Öztürk, Özkan : Tasavvuf geleneğinin Osmanlı siyasî düşüncesinde tezâhürü /  *  Özkan Öztürk ; dnş. : Prof. Dr. İsmail Kara * İstanbul:  İstanbul,  2014 * VIII, 442 y. ;  28 sm.  [TEZ]
Öztürk, Yusuf Kemal : Osmanlı devletinin son döneminde iktisadi düşünce akımları *  (1838-1914) /  The trends of economic thought in the final period of the Ottoman state *  (1838-1914) * 208 y. * Tez (Doktora)--Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, *  İktisat Anabilim Dalı, 2007.  *  [TEZ]
Peker, Kübra : Osmanlı Devletinini son döneminde iktisadi düşünce tarihi /  *  Kübra Peker ; Doç.Dr. Seyhan Taş * Kahramanmaraş:  Kahramanmaraş,  2013 * V,  49 y. ;  29 cm.  [TEZ]
Sayar, Ahmed Güner : Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması /  Ahmed Güner *  Sayar * İstanbul:  Ötüken ,  2009 * 430 s.: 23 cm. https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/osmanli_iktisat_dusuncesi.pdf
Sayar, Ahmed Güner : Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması :  (klasik dönem'den II. Abdülhamid'e) /  Ahmed Güner Sayar. * İstanbul :  Der,  1986. * vii, 471 s. ;  23 cm.
Sayar, Ahmed Güner. : Osmanlı iktisat Düşüncesinin çağdaşlaşması/   Ahmed *  Güner,Sayar * İstanbul :  Ötüken yayınevi,  2000 * 430 s. ;   24 cm.
Sayar, Ahmet Güner: Osmanlı'da İktisadi Düşünce (2000:  İstanbul) * Osmanlı'da İktisadi Düşünce:  7 Ekim 2000 /  by Ahmet Güner Sayar. * İstanbul:  IRCICA,  2000. * 1 sound cassette (90 min.):  mono.+  1 CD.
Söbe, Ahmet : I. Meşrutiyet'ten sonra Osmanlı İmparatorluğunda düşünce akımları /  Ahmet Söbe. * Ankara:  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi *  Anabilim Dalı  1986. * 1,III,60 s. ;  *  [TEZ]
Sözen, Kemal : Ahmed Cevdet Paşanın felsefi düşüncesi /  Kemal Sözen * İstanbul:  M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı,  1998 * 253 s. ;   24 cm.  *
Şeker, Fatih M. : Osmanlı entelektüel geleneği. İstanbul: Dergah, 2013. 462s. http://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-entelektuel-gelenegi/320987.html&filter_name=%C5%9Eeker,%20Fatih%20M.%20:%20Osmanl%C4%B1%20entelekt%C3%BCel%20gelene%C4%9Fi.
Şeker, Fatih M. : Türk Entelektüel Tarihinin Teşekkül Devri. İstanbul: Dergah, 2015. 316s. http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-entelektuel-tarihinin-tesekkul-devri/371587.html&filter_name=%C5%9Eeker,%20Fatih%20M.%20:%20T%C3%BCrk%20Entelekt%C3%BCel%20Tarihinin%20Te%C5%9Fekk%C3%BCl%20Devri.
Şeyhun, Ahmet : Said Halim Pasha : Ottoman statesman and islamist thinker (1865-1921) * 1. published. * İstanbul  Isis  2003 * 198 s.  24 cm.
Şimşek, Halil İbrahim : Osmanlı’da müceddidîlik XII/XVIII. yüzyıl   ed. Ali Çınar * 1. bsk. * İstanbul  Sûf  2004 * 414 s.  20 cm. * Sûf yayınları ; 3  *
Tanar, Mehtap : Batı Avrupa'da sosyal Darwinizm tartışmaları ve Osmanlı düşünce dünyasına etkileri /  Mehtap Tanar * Social Darwinism debates in Western Europe and its effects to Ottoman *  thought world * 139 y. * Tez (Yüksek Lisans)--İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2011.  * [TEZ]
Taştan, Coşkun : Geç Osmanlı-erken cumhuriyet döneminde Türkiye’de Freudizm /  *  Coşkun Taştan * Ankara:  Orion Kitabevi,  2012 * X, 158 s. ;  20 cm. * Orion Kitabevi ;  159.  *
Tiftikçi, Osman : İslamcılığın doğuşu Osmanlı'dan günümüze :  Türkiye'de gelişimi /  Osman Tiftikçi ; editör, Mukaddes Erdoğdu Çelik. * 1. baskı. İstanbul :  Akademi Yayınları,  2011. * 471 p. ;  24 cm.  *
Türk düşünce tarihi /  yayına hazırlayan Hüseyin Gazi Topdemir * 2. bs. * Ankara:  Atatürk Kültür Merkezi,  2014 * 172 s. * AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi yayını ; 435.  Araştırma *  İnceleme dizisi ; 102  * http://e-magaza.akmb.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=4&product_id=600
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi : metinler kişiler. / İsmail Kara. -- İstanbul : Risale Yayınları, 1986. 1. c. (LXVII, 460 s.) : fot. ; 24 cm. -- (Büyük eserler dizisi ; 1). [isamk]
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi : metinler kişiler. / İsmail Kara. -- İstanbul : Risale Yayınları, 1987. 2. c. (502 s.) : fot. ; 24 cm. -- (Büyük eserler dizisi ; 1/2) . [isamk]
Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi : metinler / kişiler / haz.: İsmail Kara. İstanbul : Risale Yayınları, 1989 : 2.bs. 502 s. : fot. ; 24 cm.
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi : metinler / kişiler / haz.: İsmail Kara. İstanbul : Pınar Yayınları, 1993.  702 s. : Fot. ; 24 cm
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi : metinler, kişiler. / İsmail Kara. -- İstanbul : Pınar Yayınları, 1994. 3. c. (702 s.) ; 24 cm. -- (Pınar Yayınları ; 75) [isamk]
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi : metinler/kişiler / İsmail Kara . -- 3. bs. -- İstanbul : Kitabevi, 1997. 1. c. (616 s.) ; 24 cm. -- (Kitabevi ; 75) [isamk]
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi : metinler/kişiler. / İsmail Kara. -- İstanbul : Kitabevi, 1997. 2. c.  672 s.) ; 24 cm. -- (Kitabevi ; 75) [isamk]
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi'nin temel metinleri / İsmail Kara.  (İstanbul) : Gerçek Hayat Dergisi.  680 s. ; 24 cm
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi 1: Metinler Kişiler. İstanbul: Dergah, 2011. 552s. http://dergahpublishing.com/?q=node/677
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi 2: Metinler Kişiler. İstanbul: Dergah, 2011. 622s. http://dergahpublishing.com/?q=node/678
Türkkan, Hakan : Osmanlı Devleti’nde anayasa düşüncesinin gelişimi ve Kanun-i Esasi tartışmaları /  Hakan Türkkan ; Prof. Dr. Azmi Özcan * Sakarya:  Sakarya Üniversitesi,  2013 * viii, 271 y. :  şkl., tbl. ;  30 cm. [TEZ]
Uluslararası katılımlı Osmanlı bilim ve düşünce tarihi sempozyumu bildiriler kitabı :  08-10 Mayıs 2014, Gümüşhane /  ed. *  Mehmet Fatih Gökçek, Orhan Bingöl, M. Ahmet Tüzen * Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi *  Sempozyumu (2014 : Gümüşhane) * Gümüşhane:  Gümüşhane Üniversitesi Yayınları,  2014 * x, 796 s. :  rnk. fotoğ. ;  24 cm.  *  [TEZ]
Ünal, Yenal: Türk Düşünce Dünyasının Gelişimi Ve Bu Alanda Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Akademik Bakış Dergisi Sayı: 37 Temmuz – Ağustos 2013  Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi http://www.akademikbakis.org/eskisite/37/44.pdf
Yeni Türkiye :  Osmanlı özel sayısı III :  düşünce ve bilim * Ankara:  Yeni Türkiye Medya Hizmetleri,  2000 * 797 s. ;  28 cm. * Mayıs-Haziran 2000, Yıl 6, Sayı 33.  http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0361
Yetkin, Çetin : Siyasal düşünceler tarihi :  Avrupa ve Osmanlı - Türk siyasal düşüncesi :  Machiavelli'den XX. yüzyıl başlarına kadar anarşizm ve sosyalizm dışında /  Çetin Yetkin * İstanbul:  Gürer Yayınları,  2009 * c.2, 24 cm. * Gürer Yayın; no.  41   *
Yetkin, Çetin : Siyasal düşünceler tarihi II :  Machiavelli’den XX.yüzyıl başlarına kadar anarşizm ve sosyalizm dışında Avrupa ve Osmanlı-Türk siyasal düşüncesi /  Çetin Yetkin * İstanbul:  Gürer Yayınları,  2009 * 899 p. ;  24 cm.  *
Yıldırım, Yılmaz : Şerif Mardin düşüncesi ışığında Türk modernleşmesi açısından sivil toplum ve Osmanlı kaynakları /  Yılmaz Yıldırım *  ; Danışman Doç. Dr. Besim F. Dellaloğlu * İstanbul:  [y.y.],  2007 * [2], VI, 301 y. ;  29 sm. * Tez(Doktora)--Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler *  Enstitüsü, 2007. Kaynakça var.  * [TEZ]
Yılmaz, Coşkun : Siyasetnamelere göre XVI.ve XVII.yüzyıllarda Osmanlılarda iktisadi düşünce /  Coşkun Yılmaz ; dnş.: Prof.Dr. Necla Pur * İstanbul:  İstanbul,  1994 * 106y. ;  28 sm.  [TEZ]
Yılmaz, Coşkun : XVI. ve XVII. yüzyıl ıslahatnamelerine göre Osmanlılarda siyaset  ve toplum düşüncesi /  Coşkun Yılmaz ; Prof. Dr. H. Musa Taşdelen * Sakarya:  Sakarya Üniversitesi,  2002 * XI, 262 y. :  28 cm.  [TEZ]
Yücedağ, İsmail : Osmanlı düşünce yapısının gelişimi ve bu gelişmede çevirinin rolü /  İsmail Yücedağ * 492 y. * Tez (Doktora)--Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, *  1998.  * [TEZ]
Yücedağ, İsmail : Tanzimat sonrası Osmanlı düşünce yapısının gelişimi ve bu gelişmede çevirinin rolü /  İsmail Yücedağ ; dnş.: Prof.Dr. *  Mustafa Çağrıcı * İstanbul:  İstanbul,  1999 * 300y. ;  28 sm.  * [TEZ]
Zelyut, Rıza. : Osmanlı'da Karşı Düşünce : Düşünceleri Nedeniyle  İdam Edilenler /  Rıza. Zelyut ; Rıza Zelyut. * 1.bs. * İstanbul:  Alan Yayıncılık,  1986 * 250 s. ;   19 sm.  *

MAKALELER

http://www.ottoman-history.com/display.asp?c=2071#x
Osmanlı / 7. [cilt] Düşünce
Osmanlı Kuruluş Dönemi Müesseselerindeki Sivil Karakter Ve Devletin Gelişmesi Üzerindeki Etkisi ( 1299 - 1402 ) / Doç. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU [p.17]
Osmanlı Düşüncesinin Oluşumu / Prof. Dr. Bekir KARLIĞA [p.28]
Osmanlı Düşünce Geleneğinin Oluşumu / İbrahim KALIN [p.38]
Osman Gazi' nin İrtibatlı Olduğu Düşünürlere Dair / Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM [p.44]
Hacı Bektaş-ı Horasani Hakkında Bazı Yeni Kaynaklar ve Yeni Bilgiler / Prof. Dr. Mikail BAYRAM [p.51]
Davüdu'l-Kayseri ve Osmanlı İlim Geleneğinin Teşekkülü / Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR [p.57]
İstanbul'un Fethine Doğru: Akşemseddin / Doç. Dr. Ethem CEBECİOĞLU [p.66]
Kemal Paşazade' nin Osmanlı Düşünce Hayatındaki Yeri / Dr. Şamil ÖÇAL [p.73]
Türk ve Türkmen Adının Menşei / Prof. Dr. Salim KOCA [p.85]
Osmanlı Tarih Yazıcılığında Türk ve Türkmen İmajı / Dr. Tufan GÜNDÜZ [p.92]
Osmanlı Müesseseleri Neden Bizans'tan Doğrudan Etkilenmemiştir? / Prof. Dr. Orhan KÖPRÜLÜ [p.98]
Klasik Dönem Osmanlı Düşüncesi ve Osmanlı Tehafüt Tutkusu / Prof. Dr. S. Hayri BOLAY [p.111]
Osmanlı Gazâvatnâmesi / Dr. Chrıstıne WOODHEAD [p.128]
Avrupa'nın Sosyo-Politik Oluşumunda Bir Faktör Olarak Osmanlı Devleti / Dr. Tahsin GÖRGÜN [p.134]
Mehdi ve Binyıl: Osmanlı Emperyal İdeolojisi'nin Gelişimi / Prof. Dr. Cornell H. FLEISCHER [p.149]
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Islahat ihtiyacının Algılanışı ve Islahat Temayülleri / Yrd. Doç. Dr. Osman KÖKSAL [p.162]
XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Görülen Fikir Hareketlerinde Kadızadeliler-Sivasiler Tartışması / Doç. Dr. Hüseyin AKKAYA [p.170]
Az Bilinen Osmanlı'da Bir aydınlanma Hareketi / Doç. Dr. Kazım SARIKAVAK [p.189]
Osmanlı Tarihinde Hakkı Yenmiş Yüzyıllar / Mustafa ARMAĞAN [p.195]
XVIII.-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Sefaretnameleri / Prof. Dr. Cahit Yalçın BİLİM [p.205]
Osmanlı Devleti'nde Modernleşme ve Din / Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN [p.212]
Müteferrika Matbaası ve Bazı Mulahazalar / Dr. Hidayet NUHOĞLU [p.221]
Osmanlılarda Matbaa: Bir Medeniyet Krizi Sorunu / Dr. Yusuf KAPLAN [p.230]
III. Selim Devri Askeri Islahatı Nizam-ı Cedid Ordusu / Dr. Sipahi ÇATALTEPE [p.241]
Sultan II. Mahmud'un (1808-1839) Reformları / Dr. Zahra ZAKIA [p.250]
Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı Üzerine Bazı Düşünceler "Vaka'-yı Hayriyye" / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali BEYHAN [p.258]
Tanzimat Fermanı ve Mehmet Sadık Rıf'at Paşa / Doç. Dr. Mümtaz'er TÜRKÖNE [p.275]
Hukuk Felsefesi Açısından Devlet ve Tanzimat / Doç. Dr. İsmail KILLIOĞLU [p.288]
Fransız Oryantalizminin Ortaya Çıkışı ve "Öteki" İmajı / Dr. Raıa ZAIMOVA [p.302]
Yeni ve Eski: Kültürel Son Dönem Osmanlı Karikatüründe Modernliğin Tahayyülü / Prof. Dr. Palmıra BRUMMET [p.308]
1856 Fermanı Ya da Avrupa Arzusu Söyleminin İcadı / Prof. Dr. Nora ŞENİ [p.315]
Osmanlı reform Hareketleri ve Avrupa Faktörü / Doç. Dr. İhsan D. DAĞI [p.322]
Osmanlı Toplumunda Kamuoyunun Evrimi / Dr. Orhan KOLOĞLU [p.327]
Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve Türkiye'de Parlamenter Sistem Tartışmalarının Başlaması / Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK [p.337]
Hukuki Alanda Osmanlıcılık Düşüncesi (1839-1871) / Yrd. Doç. Dr. Bekir KOÇLAR [p.348]
1876 Osmanlı Kanun-ı Esasisi'nin Hazırlanışı / Yrd. Doç. Dr. Selda Kaya KILIÇ [p.355]
1876 Anayasası ve Yerinden Yönetim İlkesi / Recep BOZLAĞAN [p.363]
Osmanlı Anayasacılığı Çerçevesinde Enternasyonaller / Prof. Dr. Bülent TANÖR [p.375]
Osmanlı Modernleşmesi ve Tunuslu Hayreddin Paşa / Dr. Mehmet Akif KİREÇÇİ [p.381]
Türk Anayasacılığının Kökenleri: Osmanlı Tecrübesi Üzerine Düşünceler / Dr. Zühtü ARSLAN [p.386]
1839-1920 Yılları Arasında Türk Fikir Dünyası'nda Temsil Edilen İki Felsefi Akım: Rasyonalizm ve Materyalizm / Prof. Dr. Mehmet AKGÜN [p.399]
Osmanlı Devleti'nde Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu / Yrd. Doç. Dr. Yusuf SARINAY [p.411]
Türk Milliyetçiliğinin Teşekkülünde İki Tesir: Balkanlar ve Rusya / Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ [p.420]
Jön Türklerin Yasadışı Yayınları / Prof. Dr. Yuri A. PETROSYAN [p.428]
Türk Milli Uyanışının Teşkilatlanma Safhası Türk Derneği ve Mecmuası ( 1909 - 1913 ) / Şevket KOÇSOY [p.436]
Ziya Gökalp'in Şeyhülislamlık Projesi / Dr. Seyfettin ERŞAHİN [p.448]
Son Dönem Osmanlı Kültür ve Sanat Dünyasında Tarih Duyarlılığı / Dr. Seyfi BAŞKAN [p.457]
Osmanlılar ve Hilâfet / Doç. Dr. Azmi ÖZCAN [p.467]
II. Meşrutiye Dönemi İslamcılarında Çoğulculuk Düşüncesi / Dr. Mehmet ÇELİK [p.477]
Kültürel ve Siyasi Pan-Türkizm / Prof. Dr. Jacob M. LANDAU [p.492]
XX. Yüzyıl Başında Tatar Aydınlarında Milli Konuyu Kavrayış Düzeyi ve Tatarcılık ile Türkçülük Akımları Arasındaki Tartışmalar / Prof. Dr. Rafael MUHAMMETDINOV [p.497]
İdil-Ural Bölgesi ve Osmanlı Fikri Münasebetleri / İbrahim MARAŞ [p.503]
Rusya Türklerinin Osmanlı Fikir Hayatındaki Etkileri: Dini Islah Düşüncesi ve Türkiye'deki Yankıları / Yrd. Doç. Dr. Ahmet KANLIDERE [p.510]
Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Kökenleri / Prof. Dr. Bernard LEWİS [p.521]
Modern Türkiye ve Osmanlı Mirası / Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU [p.529]
Türkiye'de Osmanlı Mirası / Prof. Dr. Ercüment KURAN [p.541]
Balkanlar ve Osmanlı Mirası / Prof. Dr. İlber ORTAYLI [p.543]
Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne / Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ [p.547]
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Bugüne Kalan Miras: İslam (Problematik Bir Yaklaşım Denemesi) / Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK [p.552]
En Önemli Osmanlı Mirası: Türk Toplumu / Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ [p.564]
Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne İktisadi Bir Verasetin Anatomisi / Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR [p.569]
Türk Devrimi: Bir Kopuş mu, Geçmişin Devamı mı? / Prof. Dr. İlter TURAN [p.574]
Hilafet' ten Cumhuriyet' e / Prof. Dr. Reşat GENÇ [p.582]
Osmanlı Devleti'nden Günümüze Kalan / Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU [p.586]
Osmanlı'yı Tanımak ve Yeni Yüzyıla Taşımak / Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ [p.588]
Osmanlı Mirası ve Biz / Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ [p.591]
Osmanlı ve Hoşgörü / Prof. Dr. Toktamış ATEŞ [p.597]
Osmanlı Mirası / Doç. Dr. Ali BİRİNCİ [p.602]
Osmanlı Ne İdi? / D. Mehmet DOĞAN [p.606]
Osmanlı'dan Cumhuriyet' e Türk Aydını / Yrd. Doç. Dr. Bayram SAKALLI [p.616]
Gerileme ve Çöküş Devri Osmanlı Zihniyeti: Osmanlı'dan Cumhuriyet' e Miras Kalan Sosyal Karakter Üzerine Bir Deneme / Dr. Vejdi BİLGİN [p.630]
Zihin Coğrafyamızdaki Osmanlı / Prof. Dr. M. Naci BOSTANCI [p.645]
Tarihimiz ve Tarihe Soru Sormak: Bir Hasbihal / Prof. Dr. Şerif MARDİN [p.655]
II. Osman Örneğinde "İlerlemeci" Tarih ve Osmanlı Tarih Yazıcılığı / Dr. Baki TEZCAN [p.658]
Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Birkaç Söz / Prof. Dr. Baykan SEZER [p.669]
Genel Dünya Tarihi İçinde Osmanlı'nın Yeri: Metodolojik Meseleler ve Osmanlı Tarihi'nin Yeniden Yorumlanması / Doç. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU [p.674]
Osmanlı Yönetimi Sırasında Mısır Tarih Yazımında Osmanlılara Yaklaşımlar / Prof. Dr. Mıchael WINTER [p.681]
Osmanlı Mirası ve Balkan Tarihçiliğinin Oluşumu / Assoc. Prof. Dr. Antonına ZHELYAZKOVA [p.690]
----------------------,
Akşin, Malik : Osmanlı reform çağında Osmanlıcılık düşüncesi (1839-1913) * p. 89-116. * Klaus Kreiser Offprint Collection. * Reprinted from Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, 2001.  * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Akşin, Malik. : Osmanlı reform çağında Osmanlıcılık düşüncesi (1839-1913) * Reprinted from Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, 2001. p. 89-116.  [Ulakbim, Toplu Katalog]
Altınsapan, Erol : Mistik düşünce odakları :  Tekkeler - İstanbul tekkeleri  /  *  Erol Altınsapan ; Baha Tanman * 108-115 s. :  res., plan ;  30 sm. * Arredamento Dekorasyon Dergisi sayı ; 45, Şubat 1993’de . [Ulakbim, Toplu Katalog]
Balta, Nevin  : Osmanlı Devleti'nde yenileşme düşüncesi ve Tasvir-i Efkar /  *  Nevin Balta * Ankara : Türk Dil Kurumu:  Türk Dil Kurumu,  01.06.2002 * 526-534  . [Ulakbim, Toplu Katalog]
Balta, Nevin : Osmanlı Devleti'nde yenileşme düşüncesi ve Tasvîr-i Efkâr  / Türk Dili, 2002-1 (605, Haziran 2002) 526-534 ss.  * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Çelikkol, Ethem Soner : Osmanlı Devletinden Günümüze Liberal İktisadi Düşüncenin Gelişimi  /  Ethem Soner Çelikkol ; Ethem Soner Çelikkol, Cahit *  Aydemir, Sema Yılmaz Genç, Fırat Şimşek * [Calalabat-KIRGIZİSTAN::  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,, *   2013] * [11 s.] * Akademik Bakış, Sayı : 34,   * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Çetintaş, Mesut  : Tasvir-i Efkar'ın yayımlandığı düşünce iklimi: Şinasi'nin düşünce dünyası /  Mesut Çetintaş * Ankara : Türk Dil Kurumu:  Türk Dil Kurumu,  01.06.2002 * 545-554  . [Ulakbim, Toplu Katalog]
Doğan, İsmail : Sosyolojik düşüncenin Osmanlı’daki kaynakları :  “ulûm-ı iktisâdiye ve içtimâiye mecmuası” örneği /  İsmail Doğan * Ankara :  Türk Tarih Kurumu,  2002 * s. 661-691 ;  24 cm. * “XIII. Türk Tarih Kongresi : kongreye sunulan bildiriler Ankara, 4-8 *  ekim 1999” dan ayrıbasım  * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Gündüz, Olgun: Bedri Mermutlu’nun Hazırladığı Toparlayıcı Bir Eser:Türk Sosyal Düşünce Bibliyografyası (1729-1928). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusoskon/article/view/1023019370/1023018459   *
Karakuzu, Hasan – Erhan Acar: Türkiye’de Tarih Felsefesi Çalışmaları Bibliyografyası. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1902997354_12KarakuzuHasan-vd-trh_S-201-228.pdf
Karlıağa, Bekir. “Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Yeni Bulunan Bir Fizik Kitabı Tercümesi ve Onsekizinci Yüzyılın Başında Osmanlı Düşüncesi”, 1/1991: 277-332.    * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Kaynardağ, Arslan : Osmanlılarda Bilim ve Bilimsel Düşünce Neden Gelişemedi? /  *  Arslan Kaynardağ * Ankara:  [Türk Tarih Kurumu Basımevi],  1994 * 9 s. ;  24 cm. * VII. CIEPO Sempozyumundan ayrıbasım  * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Klasik Dönem Osmanlı İktisat Düşüncesinde Sermaye Birikimine *  Bakış  $h [electronic resource] /  M. Halis Özer ; M. Halis Özer * İstanbul:  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,  2014 * [15 s.] * Akademik Bakış, Sayı : 44, Sayı Adı : Temmuz-Ağustos 2014   [Ulakbim, Toplu Katalog]
Ocak, Ahmet Yaşar: Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Hayatı: Tezler, Antitezler, Yöntem ve Yaklaşımlar https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=383282    *
Osmanlı Düşünce Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak Şeyh *  Bedreddin ve Hareketinin Tahlili. Belleten 55(213)1991, 341-349. ss.   * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş: *  Ordu-Millet Düşüncesi. Toplumsal Tarih 28(164)2007, 36-43. ss.   * [Ulakbim, Toplu Katalog]
SALIK, Nuri : Kitap İncelemesi: Osmanlı Suriyesi’nde Arapçılığın Doğuşu - *  Sosyo-Ekonomik Değişim ve Siyasi Düşünce  /  Nuri SALIK ; Nuri SALIK * [::  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM),,  2014] * [14 s.] * Ortadoğu Etütleri, Sayı : 1, Cilt : 3, Sayı Adı : Temmuz 2011  * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Sarı, Mesut : 19 yüyyılda Osmanlı Devletindeki düşünce akımları ve batı *  tesirleri /  Mesut Sarı * Ankara : MEB:  MEB,  01.11.2005 * 35-38  [Ulakbim, Toplu Katalog]
Uyanık, Mevlüt : Osmanlı Düşünce Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak Şeyh * Ankara  Türk Tarih Kurumu  1991 * 341-349 s.  * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Uyanık, Mevlüt : Osmanlı Düşünce Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak Şeyh *  Bedreddin ve Hareketinin Tahlili /  Mevlüt Uyanık * Ankara:  [Türk Tarih Kurumu Basımevi],  1991 * 7 s. ;  24 cm. * Belleten, C.LV, Ağustos 1991, Sayı 213`den ayrıbasım  * [Ulakbim, Toplu Katalog]
Yazıcıoğlu, M. Sait : Osmanlı Beylik Dönemi Anadolu'sunda Düşünce ve İlim Hayatı * [y.y.]  Elif Matbaacılık  [t.y.] * 71-75 s.  * [Ulakbim, Toplu Katalog]

Tarananlar

Osmanlı düşüncesi = bütün alanlar. http://www.toplukatalog.gov.tr/     *
Osmanlı Düşünce = Bütün Alanlar. http://www.toplukatalog.gov.tr/    *

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder