2 Nisan 2017 Pazar

İslâm felsefesi tarihi

İslâm felsefesi tarihi / Alparslan Açıkgenç, Mehmet Bayrakdar, Süleyman Hayri Bolay, Bayram Ali Çetinkaya, Ali Durusoy, Hüseyin Sarıoğlu, Kemal Sözen, Mevlüt Uyanık, Hüseyin Karaman, Cevdet Kılıç, Eyüp Bekir Yazıcı, Aygün Akyol, Şamil Öçal, Hasan Özalp, Mustakim Arıcı, Yasin Apaydın ; editör Bayram Ali Çetinkaya

ISBN-ISSN :9786054692118
Yayın Bilgisi :Ankara : Grafiker Yayınları, 2012 : Birinci basım
Fiziksel Nitelik : 2 cilt ; 24 cm.
Dizi Kaydı : Grafiker Yayınları Yayın ; no. 92 
Konu Başlıkları : İslam felsefesi - Islamic philosophy - İslam felsefesi -- Tarih - Islamic philosophy -- History - - 
Notlar : Kaynakça ve dizin var.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 11

13. BÖLÜM

FAHREDDİN RAZÎ VE OKULU / Müstakim Arıcı

1. Giriş 15
2. Muhakkik Bir Düşünür: Fahreddin Râzî ve Nazarî Düşünce 16
2.1. Râzî’nin Nazarî Düşüncesinde Yöntem ve Tahkik 17
2.2. Râzî’nin Düşünce Sisteminde Nazarî İlimler 19
2.3. Râzî’nin Mantık Düşüncesi 21
3. Fahreddin Râzî’in Öğrencileri ve Takipçileri 21
4. Râzî Okulunun Temel Özellikleri 27

14. BÖLÜM
TASAVVUF FELSEFESt VE TEMSİLCİLERİ / Cevdet Kılıç

1. Zühd Dönemi Tasavvuf Düşüncesi 37
2. Tasavvuf ve Tarikat Dönemi Tasavvuf Düşüncesi 40
3. Büyük Mutasavvıflar 42
3.1. Bâyezid Bistâmî 42
3.2. Cüneyd Bağdadî 42
3.3. Hallâc 44
3.4. Gazzâlî 48
3.5. Muhyiddin İbn Arabî 51
3.6. Sadreddin Konevî 58
3.7. Ahmed Yesevî *:.61
3.8. Mevlânâ Celâleddin Rumî 65

15. BÖLÜM
İBN RÜŞD / Hüseyin Sarıoğlu

I. Hayatı 75
1. İlim Zihniyeti ve Yöntem İlkeleri 77
2. İlimler Tasnifi ve Eserleri 79
II. Felsefesi 84
İnsan ve Bilgi 84
1. Canlı Varlık Olarak İnsan 84
2. Nefsin Bedenle Olan ilişkisi ve ölümsüzlüğü 87
3. Bilen Varlık Olarak İnsan 88
4. Bilginin Kaynağı ve Türleri 89
5. Beşerî Bilginin Sınırı ve Vahiy 92
6. însan İradesi ve Sınırlan 92
7. Din-Felsefe îlişkisi 94
Varlık ve Âlem 96
1. Varlık 96
Varlık-Mâhiyet îlişkisi 97
Varlık İlkeleri 98
Varlık Türleri 99
2. Âlem 100
Tanrı-Âlem İlişkisi ve Sürekli Yaratma 101

16. BÖLÜM ENDÜLÜS’TE AKLÎ DÜŞÜNCE / Haşan Özalp

1. İbn Meserre (883-931) 109
1.1. Hayatı ve Kişiliği 109
1.2. Düşüncesi 111
2. Mecrîtî (ö. 1007) . 113
2.1. Hayatı ve Kişiliği 113
2.2. Eserleri 113
3. İbn Bâcce (1077-1139) 114
3.1. Hayatı ve Kişiliği 114
3.2. İnsan ve Bilgi Felsefesi 116
3.3. Ahlak ve Siyaset Anlayışı 117
3.4. Eserleri 118
4. İbn Tufeyl (1105-1185) 120
4.1. Hayatı ve Kişiliği 120
4.2. İlmi ve Felsefi Dünyası 120
4.3. Doğa ve İnsan Felsefesi 123
4.4. Bilgi Felsefesi 124
4.5. Din Felsefesi 125
4.6. Etkileri 126
4.7. Eserleri 126
5. İbn Seb’în (1217-1270) 127
5.1. Hayatı ve İlmî Kişiliği 127
5.2. Düşüncesi 128
5.3. Eserleri 130

17. BÖLÜM
ÎBN HALDUN’UN FELSEFESİ VE TASAVVUF ELEŞTİRİSİ /

Mevlüt Uyanık - Aygün Akyol
1. İlimler Tasnifi 136
2. Felsefeye Yönelik Tutumu 137
2.1. Yönteme Yönelik Eleştiriler 138
2.2. Kurama Yönelik Eleştiriler 140
3. Tasavvufa Yönelik Tutumu 142
3.1. Tasavvufu Değerlendirmesi 142
3.1.1. Vera ve Takva Mücahedesi 144
3.1.2. Keşf ve Müşahede Mücahedesi 144
3.2. Tasavvufa Yönelik Eleştirileri 145

18. BÖLÜM
DOĞU VE AYDINLANMA FELSEFESİ-İŞRÂKİLİK-SÜHREVERDÎ /

Eyüp Bekir Yazıcı
1. Giriş 155
2. İşrâkilik 156
2.1. İslam Dünyasında İşrâkîliğin Ortaya Çıkışı .157
2.2. İşrâk Düşüncesinin Kaynakları 159
3. Sühreverdî ve İşrâk Felsefesi 160
3.1. Sühreverdî’nin Hayatı ve Eserleri 161
3.2. İşrâkilikte Yöntem: Mükaşefe 162
3.3. Suhreverdi’nin İşrâk Felsefisinin Temel Kavramları 165
3.4. Sühreverdî’nin Metafizik Anlayışının Temel İlkeleri 169
3.5. İşrâki Metafizik 172
3.6. İşrâk Felsefesinin Etkileri 174

19. BÖLÜM
İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YAHUDİ FELSEFESİ / Hüseyin Karaman

1. Giriş 187
2. İbn Cebirol 189
2.1. Hayatı ve Eserleri 189
2.2. Felsefi Düşüncesi 190
3. Musa b. Meymun 192
3.1. Hayatı ve Eserleri 192
3.2. Felsefi Düşüncesi 193

20. BÖLÜMİ
İSLAM’DA AKLÎ DÜŞÜNCENİN KRİZ DÖNEMİ-FELSEFE KARŞITLIĞI-ŞEHRİSTÂNÎ VE ÎBN TEYMİYYE / Aygün Akyol

1. Şehristânî ve Felsefe Eleştirisi 208
1.1. Filozofların Varlık Anlayışına Yönelik Eleştiriler 209
1.2. Filozofların Sudur Nazariyesine Yönelik Eleştiriler 211
1.2.1. Filozofların Akıl Nazariyesine Yönelik Eleştiriler 212
1.2.2. Filozofların Tann’nın Bilgisi Anlayışına
Yönelik Eleştiriler 214
2. İbn Teymiyye ve Felsefe Eleştirisi 218
2.1. Felsefeye Karşı Tutumu 218
2.2. Filozofların Varlık Anlayışına ve Sudur Nazariyesine
Yönelik Eleştiriler 219

21. BÖLÜM
İSLAM FELSEFESİNİN ÖZGÜNLÜĞÜ / Hüseyin Karaman

1. Giriş 233
2. İslam Felsefesinin Özgün Olmadığı İddiası 234
2.1. T. J. de Boer 235
2.2. Roger Amaldez 236
2.3. Ernest Renan 237
3. İslam Felsefesinin Özgün Olduğu İddiası 239
3.1. Özgün Olmadığını İddia Edenlerin Delillerinin Değerlendirilmesi 239
3.2. Özgün Olduğunun Delilleri 243
4. Sonuç 250

22. BÖLÜM
İSLÂM FELSEFESİ’NİN BATI’DAKİ YANSIMALARI -ARAPÇA’DAN LATİNCE’YE / Haşan Özalp

1. Müslümanların ve İslam Düşüncesinin Batıyla Teması 255
2. İslam Felsefesinden Batı Dillerine Çeviri Yapılan Merkezler 256
3. Mütercimler 259
3.1. Latin Mütercimler ve Çevirileri 260
3.2. Yahudi Mütercimler ve Çevirileri 265
4. Batı Düşüncesini Etkileyen İslam Filozoftan: Eserleri ve Etkileri 270

23. BÖLÜM
İSLÂM FELSEFESÎNÎN DİYALEKTÎĞİ / Ali Durusoy 281

24. BÖLÜM İRAN İRFANI GELENEĞÎ
MOLLA SADRA (SADRUDDİN ŞİRÂZÎ) / Alparslan Açıkgenç

1. Sadrâ’nın Felsefi Yöntemi 301
2. Ontoloji veya Varlık Felsefesi 302
3. Fizik 303
4. Kozmoloji veya Kâinat Bilimi 307
5. Psikoloji veya İlmu’n-Nefs 310
6. Epistemoloji veya Bilgi Nazariyesi 311
7. Mebde’ ve Me’âd (Âhiret) 312
8. Sadrâ’nın Etkileri 314

25. BÖLÜM
AŞKIN HİKMET OKULU (HİKMET-Î MÜTEÂLİYE) / Yasin Apaydın

1. Tarihsel Seyir 322
1.1. İbn Sina Sonrası Dönemde Felsefenin Seyri 322
1.2. Sadrâ Sonrası Dönemde Aşkın Hikmet Okulu 323
1.3. Çağdaş Dönemde Aşkın Hikmet ve
Muhammed Hüseyin Tabâtabâî .,..324
2. Aşkın Hikmet’in Varlık Anlayışı 326

26. BÖLÜM
OSMANLILARDA DÜŞÜNCE HAYATI VE FELSEFE /

Süleyman Hayri Bolay
1. Osmanlı Düşüncesinin Oluşumu ve Yapısı 336
2. Felsefe Problemlerinin Popüler Hale Gelmesi 355
3. Klasik Dönem Osmanlı Düşüncesi ve Örnekleri 362
4. Osmanlıda Düşünce Alanları 369
5. OsmanlIlarda Tehafüt Tutkusu 372

27. BÖLÜM
DAVUD EL-KAYSERÎ’NİN AŞKIN FELSEFESİ / Mehmet Bayrakdar

B. Eserleri 386
Davud El-Kayserî’nin Aşkın Felsefesi 387
I. Dâvûd cl-Kayserî’nin Düşünsel Özgünlüğü 389
1) Özgün Kavramlar 390
2) Özgün Felsefe: Aşkın Felsefe 392
II. Bilgi Kuramı 394
III. Varlık Kuram 399
1. Varlık, Varolan ve Yokluk 404
2. Sâbit öz, Mâhiyet ve İlmî Varlık: 405
3. Cevher ve Araz 405
4. Vucûb, tmkân ve İmtina’ 406
5. Birlik ve Çokluk 406
6. Varlık ve Zamân 407
7. Varlık ve İnsan 409
IV. Kelâm ve Din Felsefesi Konulan 409
1. Dîn 409
2. Allah 410
3. Tevhîd 412
4. Şirk 413

28. BÖLÜM
KLASİK ÇAĞDA BİR OSMANLI FİLOZOFU:
KEMAL PAŞAZADE / Şamil Öçal

1. Kemal Paşazâde’nin Hayatı ve Eserleri 423
2. Kemal Paşazâde’nin İnsan Anlayışı 426
3. Kader ve Allah’ın İlmi Konusundaki Görüşleri 427
4. Akıl Hakkındaki Görüşleri 432
5. Varlık Anlayışı 434
6. Sonuç 439

29. BÖLÜM
AHMET CEVDET PAŞA (1823-1895) / Kemal Sözen

I. Hayatı ve Eserleri 447
II. Görüşleri 449
1. Tarih Görüşü 449
2. Devlet Görüşü 452
3. Din Anlayışı 460
4. Hukukî Görüşleri 465
5. İlim Anlayışı 470


30. BÖLÜM
ÇAĞDAŞ tSLÂM DÜŞÜNCESİ / Bayram Ali Çetinkaya

I. Meşrûtiyet Dönemindeki Felsefî Akımlar ve Temsilcileri 485
1. Pozitivistler 485
2. Materyalistler 490
3. Anti-Materyalistler ( Spiri tüal i s tier) 498
II. Çağdaş İslâm Düşünürleri 503
1. Cemaleddin Efgani 504
2. Muhammad Abduh 505
3. Seyyid Ahmet Han 507
4. Muhammed İkbal 508
5. Musa Carullah 509
6. Ebu’l-Â’la Mevdudi 510
7. İsmail R. Faruki 511
8. Fazlurrahman 512
9. Muhammed Hamidullah 514
10. Ziya Gökalp 514
11. İsmail Hakkı İzmirli 517
12. M. Haindi Yazır 519
13. Şemsettin Günaltay 520
14. Nurettin Topçu ...521
15. Hilmi Ziya Ülken 523

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ KRONOLOJİSİ / Şamil Öçal 533


DİZİN 553
YAZAR ÖZGEÇMİŞLERİ 579

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder