18 Şubat 2016 Perşembe

Tefekkür Medeniyeti: Farabi - İbni Sina - Gazali Çizgisi - 250 Altın Yıl ( 870 - 1111 )- HORASAN AYDINLIĞI


                                                                          FARABİ

                                                                     
                                                                    İBNİ SİNA


                                                  GAZALİ


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları

Bilim ve Felsefe Serisi
http://www.yek.gov.tr/Link/ShowLink?LINK_CODE=58&LAN_CODE=TR


Kitâbu’l-Burhân /Fârâbî
İslâm felsefe geleneğinde kurucu bir role sahip olan Fârâbî (ö. 339/950), felsefenin neredeyse bütün alanlarında özgün ve yaratıcı ürünler ortaya koymuş eşsiz filozoflardan biridir. Eserlerinin büyük bölümü mantığa dair olup İslâm dünyasında asıl mantık çalışmaları onunla başlamıştır. Kendisinden önceki mantık geleneğine son derece vakıf olan Fârâbî, “ İlk Muallim” ( Mu‘allim-i Evvel) Aristoteles’in mantık eserlerine pek çok şerh yazdığı gibi, çok sayıda özgün ve etkili müstakil eserler de kaleme almış ve “İkinci Muallim” (Muallim-i Sânî) unvanını kazanmıştır. 

Fârâbî’nin Kitâbü’l- Burhân (İkinci Analitikler) adlı eseri, onun mantığının ve hatta denilebilir ki, tüm felsefesinin ve felsefî projesinin kalkış noktasını oluşturmaktadır. Zira o, felsefî inşa sürecinde doğru ve kesin bilgi veren ve felsefenin ideal yöntemini oluşturan burhânî kıyasa ( demonstration) aslî bir işlev yüklediği gibi, kurulmasını düşlediği erdemli toplum düzeninin de temeline burhânî düşünmeyi yerleştirmektedir. 

Harfler Kitabı
Eseri AdıKitâbu’l-Hurûf
MüellifiFârâbî
ÇevirenÖmer Türker
Özgün DiliArapça
KategoriBilim ve Felsefe Serisi
Yayın TürüÇeviriMetin
Yayın Yılı2015
ISBN978-975-17-3790-8
Ölçüler336 s., 23,5 x 16,5
İslâm felsefe geleneğinde kurucu bir role sahip olan Fârâbî (ö. 339/950), felsefenin neredeyse bütün alanlarında özgün ve yaratıcı ürünler ortaya koymuş eşsiz filozoflardan biridir. Eserlerinin büyük bölümü mantığa dair olup İslâm dünyasında asıl mantık çalışmaları onunla başlamıştır. Kendisinden önceki mantık geleneğine son derece vakıf olan Fârâbî; “İlk Muallim” (Mu‘allim-i Evvel) olarak vasfedilen Aristoteles’in mantık eserlerine pek çok şerh yazdığı gibi, çok sayıda özgün ve etkili müstakil eserler de kaleme almış ve “İkinci Muallim” (Muallim-i Sânî) unvanını kazanmıştır.
Harfler Kitabı’nda (Kitâbu’l-Hurûf) Fârâbî, başta mantık ve metafiziğe dair konular olmak üzere kendine özgü yaklaşımıyla yer yer, dil-mantık ilişkisi, toplum ve felsefe ilişkisi gibi birçok konuyu ele almaktadır. Eser mantıksal/ontolojik kategorilerin incelenmesiyle başlamakta sonrasında bu kategorilerin çeşitli dillerde nasıl dillendirildiği anlatılarak bu kategorilerin tüm yerel dillerin ötesinde evrensel olduğu vurgulanmaktadır. Bunun yanında eserde, adı geçen bu kategoriler tek tek ve derinlemesine incelenmekte, “cevher”, “araz”, “şey” ve “varlık” gibi metafizik ve mantığa dair kavramlar anlatılmaktadır. Esas önemli olan ise Fârâbî bu eserinde Metafizikten Mantığa, Mantıktan toplumbilim ve siyasete kadar birçok görüşü kendine özgü yaklaşımıyla ele almaktadır. Harfler Kitabı Doç. Dr. Ömer Türker tarafından tercüme edilmiştir.


Dânişnâme-i Alâî/Alâi Hikmet Kitabı/İbn Sînâ  


Dânişnâme-i Alâî, İbn Sînâ'nın Farsça kaleme aldığı felsefe ve mantık kitabıdır. Öğretim amaçlı bir ders kitabı olarak hazırlanan Dânişnâme'de, İbn Sînâ'nın diğer felsefe kitaplarının aksine, konular incelenirken kavramayı kolaylaştırmak için alt konu başlıkları verilmiş ve şekiller çizilmiştir. Beş bölümden oluşan eserde sırasıyla, mantık, metafizik, fizik, geometri, astronomi, aritmetik ve müzik konuları ele alınmıştır.  Fakat Dânişnâme'nin tam nüshalarında yedi ilimden sadece üç bölüm, yani Mantık, Metafizik ve Fizik, İbn Sînâ tarafından kaleme alınmış; geri kalan bölümler onun ölümünden sonra öğrencisi Abdülvâhid Cûrcânî tarafından hazırlanmıştır. 

Eserin Murat Demirkol tarafından çevirisi, Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi 2682 numarada kayıtlı nüshayla paralel olarak neşredilmiştir.  1657 yılında Ayn Ali tarafından istinsah edilmiş bu nüsha yaldızlı varakları ve kırmızı mavi cetvelleriyle ayrıca sanatsal bir değere de sahiptir. 

El-İşârât ve't-Tenbîhât/İşaretler ve Tembihler/İbn Sînâ


El-İşârât ve’t-Tenbîhât, tarihin en önemli ve etkili filozoflardan biri olan İbn Sînâ’nın, kronolojik olarak son yazdığı eserlerden biridir. Üzerine yapılan şerh ve haşiyeler düşünüldüğünde, müellifin İslam Dünyası üzerinde en etkili eseri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Son derece veciz bir üslûpla yazılan, girişinde felsefenin ilke ve önermelerinin ele alınacağı belirtilen eser mantık ilmiyle başlayıp fizikle devam etmekte ve metafizik bölümüyle sona ermektedir. 

El-İşârât ve’t-Tenbîhât’ın mantık bölümü on “nehic”den meydana gelirken fizik, metafizik ve ahlâk bölümleri on “namat”tan oluşmaktadır.  Fatih Sultan Mehmed Kitaplığı projesi kapsamında yayınlanan bu eserin baskısında Fatih'in mütalaa ettiği nüsha tıpkıbasım ve tercümesiyle birlikte neşredilmiştir. 

Metafizik I-II/Kitâbu'ş-Şifâ/İbn Sînâ
Metafizik, bütün ilimlerin ilkelerini temellendirmesi ve Gerçek Varlık hakkında bilgi vermesi bakımından felsefî ilimlerin zirvesinde bulunur. Platon ve Aristo’dan İslam dünyasına aktarılan ve Kîndî, Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî, İbn Rüşd gibi filozoflar tarafından geliştirilerek Batıya aktarılan felsefi ilimler, teorik düşüncenin hem kaynağı hem de meyvesi olması bakımından Metafizik etrafında şekillenir. Bu bakımdan Metafizik değişime konu olmayan gerçek varlıklar hakkında bilgi veren ilim olarak kabul edilmiştir. 


İbn Sînâ, yüzyıllar boyunca doğu ve batıda kendisinden önceki bütün filozofları gölgeleyecek kadar etkili olan Şifâ külliyatında felsefî ilimleri derlemiş ve tenkit süzgecinden geçirmiştir. Kuşkusuz bu külliyatın en önemli eseri varlık olmak bakımından varlığı inceleyen Metafiziktir. Günümüze kadar üst düzey Metafizik araştırmalarının en önemli kaynaklarından biri olan bu eser, Fatih Sultan Mehmed’in mütalaası için istinsah edilmiş metinle birlikte neşredilmiştir.En - Necat

Felsefenin Temel Konuları

Basım Tarihi: 2013
282 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786055272272
Çeviren : Kübra Şenel

Felsefe-bilim alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek amacıyla Ortaçağ âlim ve düşünürleri tarafından kendisine eş-Şeyhü'r-reîs unvanı verilen İbn Sînâ, aynı dönemde batıda Avicenna olarak tanınıyordu. Doğu'da V. XI. ve VI. XII. yüzyıllardan sonra İbn Sînâ'nın eserleri oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış, bugüne kadar belirli ölçüde İslâm dünyasında devam eden felsefî eğitimin temelini oluşturmuştur. Eserlerinin mevcut nüshaları da bu duruma işaret etmektedir. 
Bu kitap ise felsefenin temel konularında okuyucuya bilgi vermek ve bu alana yönelen kimseleri yetiştirmek amacıyla felsefe-bilim tarihinin öncü şahsiyetlerinden biri olan İbn Sînâ tarafından yazılmış olan en-Necât'ın tercümesidir. Mantık, doğa bilimleri ve metafizik bölümlerini içeren en-Necât, eş-Şeyhü'r-reîs'in 1026-1027 yılında, yirmi iki kitaptan oluşan ansiklopedik eseri eş-Şifâ'dan sonra kaleme aldığı, büyük ölçüde eş-Şifâ'nın özeti niteliğine hâiz bir eserdir. 
Üzerine pek çok şerh yazılmış olan en-Necât'ın çeşitli bölümleri İbranice, Süryanice, Farsça, Latince, Fransızca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca'ya çevrilmiştir. 
Mi‘yâru’l-ilm /lmin Ölçütü:/Ebû Hâmid el-Gazzâlî

Gazzalî, yaşadığı dönemde kelam ve fıkıh gibi İslamî ilimler alanında yaşanan zihin tutulmasının sebeplerinin bu ilimlerde yapılan bazı yöntem hatalarından kaynaklandığını tespit etmiştir. Bu tespit onu bilimler için güvenilir bir yöntem arayışına itmiş ve nihayetinde Aristotelesçi mantığın ilmî faaliyetlerin her alanında özellikle de kelam ve fıkıh gibi İslamî bilimler alanında kullanılması gerektiğini öne sürmüştür. Böylece ilk defa Aristo mantığının İslamî ilimlere uygulama yolu açılarak mantığın başarılı bir şekilde dinî düşünceye tatbiki sağlanmıştır. 


Mi‘yâru’l-ilm, Gazzalî'nin kendi ifadesiyle, kelam ve fıkhın da içinde bulunduğu nazarî ilimlerin tamamında geçerli bir mantığın ortaya konulması ve meşhur eseri Tehâfütü’l-felâsife'nin bazı terimlerinin izahı ve bu kitabın daha iyi anlaşılması için yazılmıştır. Gazzâlî’nin bu eserinin İslamî ilimler alanında asırlar süren belirleyici etkisine rağmen, modern dönemde hak ettiği akademik ilgiyi gördüğünü söyleyemeyiz. Zira tespit edebildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar Mi‘yâru’l-ilm’in ne bilimsel bir neşri yapılmış ne de herhangi bir dile tercüme edilmiştir.

Prof. Dr. Ali Durusoy ve Doç Dr. Hasan Hacak'ın titiz çevirileriyle yayınladığımız Mi‘yâru’l-ilm ülkemizdeki İslam felsefesi çalışmalarında önemli bir boşluğu dolduracağı muhakkaktır.


Tehâfütü’l-Felâsife /Ebû Hâmid el-Gazzâlî


Kendisinden önceki kelâmcıların akıl-nakil ve din-felsefe ilişkilerini tartışırken kullandıkları yöntemin yetersizliği ve verimsizliğinden yakınan İmâm Gazzâlî, onların felsefî meselelere tam nüfuz etmeden felsefeyi eleştirmeye kalkıştıkları için başarılı olamadıklarına şahit olmuş ve hayatının en verimli döneminde (1085-1095) felsefeye ilgi duymuştur. 

İmâm Gazzâlî’nin din ve metafizikle ilgili bazı meselelerde hakikati temsil yetkisinin felsefeye değil dine ait olduğunu ortaya koymak amacıyla kaleme aldığını ifade ettiği Tehâfütü’l-Felâsife, din-felsefe ilişkisi konusunda yeni bir çığır açmış ve dünya felsefe klasikleri içindeki yerini almıştır. İslâm düşünce tarihinde ise “tehâfüt tartışmaları” adı altında yeni bir tartışma alanının açılmasına katkı sağlamıştır. 


FARABİ'NİN ESERLERİ


Felsefeye giriş niteliğindeki eserleri

 • Felsefe öğrenmeden önce takdim esilmesi lâzım gelen şeyler kitabı (Kitâb-ü mâ yenbağî en mukaddeme kable taallüm-il felsefe)
 • İlimlerin sayımı kitabı (Kitâb-u İhsâ-il-ulûm)
 • İlimlerin mertebeleri (Merâtib-ül-ulûm)

Mantık ve dil felsefesi üzerine olan eserleri

 • Harfler kitabı (Kitâbul-Hurûf) (İngilizceBooks of Letters: Commentary on Aristotle's "Metaphysics")
 • Mantıkta Kullanılan Lafızlar (Kitâbu’l-Elfâz)
 • Mantığa başlangıç (Al-Tavti'a fı'1-Mantık)
 • Mantık Sanatına Başlamak İsteyen Bir Kimsenin Bilgi Edinmek Zorunda Bulunduğu Bütün Hususlara Dair Olan Bölümler (el-Fusûlu’l-Hamse)
 • Mantık kitapları dergisi (Cevâmi'-ü kütüb-il-mantık)
 • Mantığa giriş kirabı (Kitab-üş müdhal fi'l-mantık)
 • Mantık sanatında gerekli olan fasıllar (Fusûl-u yuhtâc ileyhâ f'i sınâat-il-mantık)
 • Küçük kıyas kitabı (Kitâb-ü kıyâs sagîr)
 • Kitâbu Makûlât
 • Kitâbu’l-Kıyas
 • Kitâbu’l-Burhan
 • Kitâbu’l-Cedel
 • Kitâbu’l-İbâre
 • Şerhu Kitâbi’l-İbâre
 • Kitâbu İsâguci
 • Kitâbu’l-Emkineti’l-Muğâlata
 • Peri Hermeneias Muhtasarı
 • Eflâtun ve Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırılması (el-Cem Beyne’r Re’yeyn el-Hakimeyn Eflâtun el-İlâhi ve Aristûtâlîs)
 • Safsata hakkında kitap (Kitâb-ün fî's-safsata)
 • Hitabet hakkında kitap (Kitâb-ün fi'l-hitâbe)
 • El-Elfazu’l-Müsta’mele fi’l-Mantık

Uygulamalı bilimlere ilişkin eserleri

 • Öklid'in "Kitâb-ül-usul" adlı eserinin 1. ve 5. kısımlarına ilişkin açıklamalar
 • Yıldızlar üzerine doğru olan ve olmayan şeyler hakkında nükteler kitabı (Kitâb-ün-nüket fî-mâ yesihhü velâ yesihhü min ahkâm-in-nücüm)
 • Büyük musiki kitabı (Kitâb-ül-mûsîkî'l-kebîr)
 • Musikiye giriş kitabı (Kitâb-ül-mğdhal fî'l-mûsîkî)

İlahiyata ilişkin eserleri

 • Akıl hakkında kitap (Kitâb-ün fi'l-akl)
 • Önemli sorular kitabı (Kitâb-ü uyûn-il-mesâil)
 • Bir ve birlik kitabı (Kitâb-ül-vâhid ve'l-vahde)
 • Filozof Aristoteles'in amaçları (Kitâb-ül agrâz-il-Hâkîm Aristôtâlis)
 • Platon felsefesi (Kitâb-u felsefet-i Eflatûn)
 • Aristo Felsefesi (Felsefet Aristutalis)
 • Felsefe soruları ve onların cevapları (El-mesâil-ül-felsefîye ve'l-ecvibet-ü'anha)

Siyaset ve ahlak felsefesine ilişkin eserleri

 • Mutluluğu kazanma kitabı (Kitâb-ü tahsil-il saâde)
 • Mutluluk yolunu gösterme kitabı (Kitâb-üt-tenbîh alâ sebil-il-saâde)
 • Faziletli şehir halkı fikirlerinin esasları (Kitâb-ün fî mebâdî ârâ-i ehl-il Medînet-il-fâzıla)
 • Şehir siyaseti kitabı (Kitâb-ül-siyâset-il-medeniye)Varlıkların başlangıcı (Mebâdi 'l-mevcûdât)
 • Platon'un sözleri kitabı (Kitâb-ül-elfâz-il-Eflâtuniye)

Farabi'ye atfedilen diğer eserler

 • İki filozofun fikirlerini birleştirme kitabı (Kitâb-ül-cem'i beyn re'yey-il-hâkimeyn)
 • Hikmetlerin yüzük taşları kitabı (Kitâb-ü füsûs-il-hikem)

 • İkinci öğretmen (Et-Ta'lîm-üs-sâni)

İBNİ SİNA'NIN Eserleri

 • El-Kanun fi't-Tıb, (ö.s), 1593, "Tıpta Kanun"(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır.)
 • Kitabü'l-Necat, (ö.s), 1593, ("Kurtuluş Kitabı"Metafizik konularda yazılmış özet bir eserdir. )
 • İşarat ve'l-Tembihat, (ö.s), 1892, ("Mantık, Fizik ve Metafizik bölümlerini içerir. 20 bölümden oluşur.)

 • Kitabü'ş-Şifa, (ö.s), 1927, ("Mantık, Matematik, Fizik ve Metafizik konularında yazılmış on bir cilt hacimli bir eserdir. Birçok kere Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur."). Mantık bölümü, Giriş, Kategoriler, Yorum Üzerine, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler, Sofistik Deliller, Retorik ve Poetika kitaplarından oluşur. Tabiat Bilimleri bölümü, Fizik, Gökyüzü ve Âlem, Oluş ve Bozuluş, Etkiler ve Edilgiler, Mineroloji ve Meteoroloji, Psikolıji, Botanik ve Biyoloji kitaplarından oluşur. Matematik Bilimleri bölümü, Geometri, Aritmetik, Musiki ve Astronomi kitaplarından oluşur. Yirmi ikinci ve son kitap ise Metafizik'tir.
GAZZALİ'nin Eserleri

Gazzâlî'nin, risale ve reddiyeleri ile birlikte 500'e yakın kitap yazdığı hakkında bilgiler vardır. Mısır'lı bilim adamıAbdurrahman Bedevi yapmış olduğu araştırmalara göre, Gazzâlî'nin 457 adet kitap yazdığını belirtir. Ancak günümüze kadar ulaşan eserlerinin sayısı 75 tanedir.[10]
 • İhya-u Ulumi'd-din- Gazzâlî’nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. Bu kitapta fıkıh ve tasavvuf konuları ele alınmıştır. Dört kısımdan oluşur. Kitap yazılışından bu yana İslam dünyasında çok okunan kitaplar arasındadır. Kitaba dair çeşitli şerhlerde yazılmıştır.
 • El münkız mine'd Dalal - Bu kitabında, hakikate nasıl eriştiğini anlatmakta ve bazı fırkaları inceleyerek tenkit etmektedir.
 • Makaasidü'l Felasife - Felsefeyi tenkit etmeden önceki incelemesidir.
 • El Mustafa - Usul-i fıkıha ait konular içerir, 4 bölümden oluşmaktadır.
 • Tehafütü'l Felasife - Aristo felsefesine tenkit amacıyla yazılmıştır.
 • El İktisad fi'l İtikad - Kitap, itikad konuları içerir.
 • Kimya-i Saadet - iman ve ahlaka ait konuları içerir. İhyau Ulumi’d Din kitabının kısa bir Farsça'ya çevrisi niteliğini taşır.
 • El Kıstasü'l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtınîyye - Bâtınîler'e reddiye ve tenkit olarak yazılmıştır.
 • Bidayetü'l Hidaye - Din ve ahlak bilgilerini öğreten bir kitaptır. Birinci kısmında zahiri ibadet ve ahlaktan ikinci kısmında kalbin itaat ve isyanı konusunu ele alır. Daha sonra göz, kulak, dil, cinsiyet uzuvları, eller ve ayakların güzel kullanılmasından söz eder. Son bölümünde kalbin iki yüzlülük ve ve kibir gibi kötülüklerden temizlenmesi konularını anlatır.
 • Miyarül İlim
 • Mihekkun Nazar
 • Mişkatü’l Envar
 • Tefsir u Yakuti’t Te’vil
 • Cevahir’ül Kur’an
 • El Basıt
 • El Vasit
 • Maksaadü’l–Esna fi Şerhi’l-Esmaü’l Hüsna
 • Makaasıd Maznun’ü Bih la Gayri Ehlih
 • El Veciz
 • Mizanü’l Amel
 • Faysal ül-tefrika beyne’l –İslam ve’z-zendeka
 • İlcam ül-avam an İlm-i Kelam
 • El Mustazhiri
 • Er-Redd ül-cemil Ala Sarih
 • Kitab ül-erbain
 • Minhac ül-abidin
 • Eyyühe’l Veled
 • Mükâşefetü'l-Kulûb
 • Nasihatü’l Müluk
 • Ed-Dürc
 • Mafsalü’l Hilaf
 • Hüccetü’l Hak

FARABİ: http://www.kitapyurdu.com/yazar/farabi-/5042.html
İBNİ SİNA: http://www.kitapyurdu.com/yazar/ibni-sina-/25644.html
GAZALİ: http://www.kitapyurdu.com/yazar/imam-gazali/20955.html

Farabi Araştırmaları
İbni Sina Araştırmaları
Gazzali Araştırmaları


DOKTORA TEZLERİ

Farabi hk. 16 doktora tezi
İbni Sina hk. 3 doktora tezi
Gazali hk. 14 doktora tezi

   
FARABİ

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Konu


 1. 356439 ALİ TEKİN 2014 Aristoteles ve Fârâbî'de Burhân teorisi Theory of Demonstration in Aristotle and al-Farabi Doktora Felsefe = Philosophy
 2. 336188 HÜMEYRA ÖZTURAN 2013 Aristoteles ve Fârâbî'de ahlâkın kaynağı problemi The problem of the origin of ethics according to Aristotle and al-Farabi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 3. 291543 FATMA DORE 2011 Fârâbî'nin dil ve anlam kuramı Al-Farabi's theory of language and meaning Doktora Felsefe = Philosophy
 4. 254202 SUAT ÇELİKKOL 2010 Farabi'de ahlak ve ahlak eğitimi Moral of al-Farabi and moral training Doktora Felsefe = Philosophy
 5. 235485 HASAN OCAK 2009 İslam felsefesinde insanın özgürlüğü problemi (Farabi ve Kadı Abdulcebbar'a göre) The problem of human freedom in islamic philosophy (According to Farabi and Kadı Abdulcebbar) Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 6. 240754 MUSTAFA YILDIZ 2009 Farabi'nin toplum ve devlet görüşü Farabi?s opinion on society and state Doktora Felsefe = Philosophy
 7. 241224 AYŞE TAŞKENT 2009 Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd'de estetik Aesthetics in al-Farabi, Ibn Sina and Ibn Rushd Doktora Felsefe = Philosophy
 8. 145276 ADNAN KÜÇÜKALİ 2005 İbn Meymun'un varlık ve düşünce öğretisi (Fârâbi ve İbn Sina ile karşılaştırmalı olarak) Mosses Maimonides' teaching about being and thought (as comprasion with Al-Farabi and Ibn Sina) Doktora Felsefe = Philosophy
 9. 186369 MEHMET KASIM ÖZGEN 2005 Farabi' nin mutluluk anlayışı The understanding of happiness of Al-Farabi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 10. 127823 EYÜP ŞAHİN 2003 Farabi'nin zihin felsefesi Farabi's philosophy of mind Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 11. 123253 NEJDET DURAK 2003 Aristoteles ve Farabi'de etik mukayeseli bir çalışma Ethics concepts in Aristotle and Farabi a comparative study Doktora Felsefe = Philosophy
 12. 130167 MEHMET AYDIN 2003 Farabi-İbn Sina sistemi ışığında İbn Meymun'un din felsefesi Maimonides philosophy of religion in the light of the system of al-Farabi-İbn Sina Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 13. 74658 ÖMER MAHİR ALPER 1998 Kindi, Farabi ve İbn Sina'da akıl-vahiy/felsefe-din iklişkisi Relationship between reason and revalation philosophy and religion in Kindi, Farabi and Ibn Sina Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 14. 61457 ZÜBEYİR KARS 1997 Farabi ve din Farabi and religion Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 15. 339962 İBRAHİM HAKKI AYDIN 1993 Farabi'de metafizik düşünce Doktora Din = Religion 
 16. 346980 M. NACİ BOLAY 1981 İbni Sina mantığında önermeler (Aristo ve Farabi, İbni Hazm ve Gazali ile karşılaştırmalı) Doktora Felsefe = Philosophy


İBNİ SİNA
   
Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Konu


 1. 258516 ZÜBEYİR OVACIK 2010 İbni Sina ve Gazzali'de vahiy anlayışı The concept of revelation at avicenna and Ghazzali Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 2. 27575 KENAN SÜVEREN 1991 İbni Sina (980 - 1037)'nin Akrabadin eseri ile Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385 - 1468)'nun Akrabadin eserinin tıp ve bilim tarihi açısından karşılaştırılması Doktora Deontoloji ve Tıp Tarihi = Medical History and Ethics
 3. 346980 M. NACİ BOLAY 1981 İbni Sina mantığında önermeler (Aristo ve Farabi, İbni Hazm ve Gazali ile karşılaştırmalı) Doktora Felsefe = Philosophy


GAZALİ

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Konu

 1. 241227 AHMET ERHAN ŞEKERCİ 2009 Gazzâlî ve David Hume'da nedensellik The concept of causality in Gazali and David Hume Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 2. 127799 İBRAHİM ÇAPAK 2003 Ebu Hamid el-Gazali'nin mantık anlayışı Ebu Hamid al-Gazali's wievs on logic Doktora Felsefe = Philosophy
 3. 122313 AHMET ERKOL 2002 Kelam ilmine yöneltilen eleştiriler: Selef alimleri ve Gazali örneği The Cristicisms directed to Islamic teology: Selef learned men and the Gazali sample Doktora Din = Religion
 4. 302233 TUNCAY AKGÜN 2011 Gazali ve İbn Rüşd'e göre yaratma Creation in Algazel and Averroes Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 5. 274143 RABİYE ÇETİN 2010 Gazali'de ilahi ilim ilahi irade ilişkisi The relationship between divine knowledge and divine will in Ghazali Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 6. 230824 CEMİL ORUÇ 2009 İmam-ı Gazali'nin eğitim anlayışı Education perceptiveness of Imam al-Ghazâli Doktora Din = Religion ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 7. 228235 ÖMER BOZKURT 2009 Gazali ve İbn Rüşd'de imkân, imkânsızlık ve zorunluluk Possibility, impossibility and necessity in Ghazali and Ibn Rushd Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 8. 218626 YAŞAR TÜRKBEN 2008 Richard Swinburne ve Gazali'de mucize problemi The problem of miracle in Richard Swinburne and Ghazali Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 9. 189495 BÜLENT ÇELİKEL 2006 Gazali'nin eğitim görüşü Al-Ghazali's views on education Doktora Din = Religion ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Felsefe = Philosophy
 10. 145338 SABRİ YILMAZ 2004 Kadı Abdulcebbar ve Gazali'de te'vil problemi The issue of ta'wil in (the works of) Qadi Abd al-Jabbar and Al-Ghazali Doktora Din = Religion
 11. 117541 ALİ TAŞKIN 2002 Gazali ve David Hume'un şüphecilik anlayışlarının karşılaştırılması A Comparision between Ghazali's and David Hume's skepticism Doktora Felsefe = Philosophy
 12. 63375 RUHATTİN YAZOĞLU 1997 Gazali düşüncesinde ruh ve ölüm Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 13. 367331 FAHRETTİN KORKMAZ 1991 Gazali'de devlet felsefesi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 14. 346980 M. NACİ BOLAY 1981 İbni Sina mantığında önermeler (Aristo ve Farabi, İbni Hazm ve Gazali ile karşılaştırmalı) Doktora Felsefe = Philosophy

2016 © ULUSAL TEZ MERKEZİ 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder