8 Ocak 2017 Pazar

Kurucu Düşünürlerimiz 15: Gazali

GAZZALİ  1058-1111 Horasan Tus, İran İran  İslamiyet Beden kalbin ülkesidir. Bu ülkede kalbin birçok askeri vardır.  İhya-u Ulumi'd-din - Gazzâlî’nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. Bu kitapta fıkıh ve tasavvuf konuları ele alınmıştır. Dört kısımdan oluşur. Kitap yazılışından bu yana İslam dünyasında çok okunan kitaplar arasındadır. Kitaba dair çeşitli şerhlerde yazılmıştır., El münkız mine'd Dalal - Bu kitabında, hakikate nasıl eriştiğini anlatmakta ve bazı fırkaları inceleyerek tenkit etmektedir, Makaasidü'l Felasife - Felsefeyi tenkit etmeden önceki incelemesidir, El Mustafa - Usul-i fıkıha ait konular içerir, 4 bölümden oluşmaktadır, Tehafütü'l Felasife - Aristo felsefesine tenkit amacıyla yazılmıştır, El İktisad fi'l İtikad - Kitap, itikad konuları içerir, Kimya-i Saadet - iman ve ahlaka ait konuları içerir. İhyau Ulumi’d Din kitabının kısa bir Farsça'ya çevrisi niteliğini taşır, El Kıstasü'l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtınîyye - Bâtınîler'e reddiye ve tenkit olarak yazılmıştır, Bidayetü'l Hidaye - Din ve ahlak bilgilerini öğreten bir kitaptır. Birinci kısmında zahiri ibadet ve ahlaktan ikinci kısmında kalbin itaat ve isyanı konusunu ele alır. Daha sonra göz, kulak, dil, cinsiyet uzuvları, eller ve ayakların güzel kullanılmasından söz eder. Son bölümünde kalbin iki yüzlülük ve ve kibir gibi kötülüklerden temizlenmesi konularını anlatır, Miyarül İlim, Mihekkun Nazar, Mişkatü’l Envar, Tefsir u Yakuti’t Te’vil, Cevahir’ül Kur’an, El Basıt, El Vasit, Maksaadü’l–Esna fi Şerhi’l-Esmaü’l Hüsna, Makaasıd Maznun’ü Bih la Gayri Ehlih, El Veciz, Mizanü’l Amel, Faysal ül-tefrika beyne’l –İslam ve’z-zendeka, İlcam ül-avam an İlm-i Kelam, El Mustazhiri, Er-Redd ül-cemil Ala Sarih, Kitab ül-erbain, Minhac ül-abidin, Eyyühe’l Veled, Mükâşefetü'l-Kulûb, Nasihatü’l Müluk, Ed-Dürc, Mafsalü’l Hilaf, Hüccetü’l Hak 

El Gazali Tus 1058, Cürcan ve Nişapur, Bağdat 1085-95, Şam, Kudüs, Mekke ve Medine, Tus 1097-1111;  aralarda Nişapur1106-11: Epistemoloji ve felsefe eleştirel islam ilahiyatçısı (mütekellim), hukukçu  (fakih) ve sufi mistik (mutasavvıf) (Felsefe Atlası)

Kurucu Düşünürlerimiz 15: Gazali

900. VEFÂT YILINDA İMÂM GAZZÂLÎ Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı “900. Vefât Yılında İmâm Gazzâlî” konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fakültesi ve İSAV işbirliğiyle gerçekleştirilmiş, bu toplantıda sunulan tebliğlerin metinleri İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından yayına hazırlanmıştır. 07-09 Ekim 2011, İstanbul

İmam Gazzali Eserleri  

Tehafüt El Felasife 

Eserlerinden Seçmeler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder