8 Ocak 2017 Pazar

Kurucu Düşünürlerimiz 7: Maturidi

İMAM MATURİDİ ilk 852-944 Maveraünnehir Semerkand, Özbekistan Özbekistan İslamiyet akıl ve iman Eserleri: Kelam tarihi boyunca yazılan eserlerde, Matüridî'nin eserlerinin tamamının listesi yer almamıştır. 

1-Kitap et-tevhid, 2-Risâle fi'l-âkaid, 3-Şerh'ül fil-ekber, 4-Reddü evaili'l-edille li'l-Kâ'bî, 5-Reddü tekzîbi'l cedel li'l-Kâbî, 6-Reddü usuli'l-hamse li'lBâhilî, 7-Reddü kitabi'l-imame li ba'dı'r-ravafıd, 8-er-Redd 'ale'l-karâmıta, 9-Reddü kitabi'l-Kâ'bî fi va'îdi'l-füssâk, 10-Beyanü vehmi'l Mu'tezile, 11-Kitab el-makâlât, 12-Kitâbu tefsiri'l-esma ve's-sıfat B. Matüridî'nin usule dair eserleri: 1-Me'ahizü'şerai' fî usûli'l-fıkh, 2-el-Cedel fi usûlil-fıkh, 3-Ed-Dürer fi usû'lid-din, 4-el-Usûl.C. Matüridî'nin tefsir ve Kuran ilimlerine dair eserleri: 1-Te'vilatü'l-Kur'ân, 2-Risâle fi mâ la yecûzü'l vakfu aleyhi fi'l Kur'ân D. Matüridî'nin vasâya ve münâcâta dair eseri: 1-Vasaya ve münacaat. 


El Maturidi Semerkant'a bağlı Matürid 870, Semerkand 945. Hanfi kelamcı, hukukçu ve Kuran yorumcusu (müfessir), kendi adıyla anılan Matüridiyye kelamının kurucusu.  (Felsefe Atlası)


Bize Yön Veren Metinler

BÜYÜK TÜRK BİLGİNİ İMÂM MÂTÜRÎDÎ ve MÂTÜRÎDÎLİK Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı

Uluslararası Maturidilik Sempozyumu

İmam Maturidi 

Kitabüt Tevhid 

Kitabu-T-Tevhid-birinci-bolum 

Kitabu-T-Tevhid-ikinci-bolum 

Kitabüt Tevhid Tercümesi  

Eserlerinden SeçmelerHiç yorum yok:

Yorum Gönder