31 Mayıs 2019 Cuma

Kadir Gecesi: Oku! Yaz!

Efendimizin vahiy ile ilk kez buluştuğu Kadir Gecesinin Nuru, Alemlerin Rabbini tefekkür ile terennüm eden,  yüce gönüllü yüksek şahsiyetli kullardan olmayı tüm inananlara nasip etsin.

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2- O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.
3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

(Alak Suresinin İlk 5 Ayeti)

26 Mayıs 2019 Pazar

Şehid Kardeşler: Şehzade Süleyman Paşa ve 1.Murat (Hüdavendigar)

Şehzade Süleyman Paşa (1316 - 1357)
Süleyman Paşa'nın doğum tarihi kesin değildir ancak 1316 yılında doğduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Orhan Gazi'nin oğludur. Annesi Nilüfer Hatun'dur.
İlk görevine Gerede'de yöneticilikle başladı. 1330'da İznik'in, 1337'de İzmit'in fethine katıldı. Babası tarafından İzmit ve çevresi tımar olarak kendisine verildi. 1345'te Karesioğulları topraklarının fethinde bulundu. Edincik, Biga, Lapseki ve çevresini de alarak, Karesi (Balıkesir) sancakbeyliğine atandı. 1346'da Orhan Gazi tarafından Bizans İmaparatoru Kantakuzinos'un yardımına gönderilerek iki kez Rumeli'ye geçti.
Selanik'in kurtarılmasında Bizans donanmasına yardım etti. 1352'de Sırpları ve Bulgarları Dimetoka'da yenerek Kantakuzinos'un Edirne'ye girmesinde rol oynadı. 1353'te Anadolu'ya dönerken, yardımlarına karşılık kendisine bırakılan Gelibolu'da Çimbi kalesine asker yerleştirdi. 1354'te Rumeli'nin fethi amacıyla Gelibolu'ya geçerek Bolayır'dan Rodosto'ya (Tekirdağ) değin uzanan Marmara kıyılarını Osmanlı topraklarına kattı.
Biga'dan göç ettirdiği Türkmenleri buralara yerleştirdi. Bursa'ya döndükten sonra aynı yıl Ankara'nın alınmasıyla sonuçlanan seferde komutanlık yaptı. 1356'da yeniden Rumeli'ye geçerek Akçaliman, Eksalimiye, Ayasoloniya kalelerini aldı. Bolayır'ı üs yaparak, akınlarını Gelibolu ve Keşan yönünde yoğunlaştırdı. Askeri başarılarının doruğundayken bir av sırasında uğradığı kaza sonucu öldü (1357). 

Murad I (1326 - 1389)
Murad I   (1326 - 1389)
Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı.
İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsilini tamamlamak için gittiği Bursa Medreselerinde ilim ve sanat adamları ile beraber yaşadı. Sultan Birinci Murad, gayet nazik, sevimli ve çok halim selimdi. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı.
Dahi bir asker ve devlet adamıydı. "Derviş Gazilerin Şeyhlerinin Kralı Murad Gazi" diye anılan Sultan Birinci Murad, bütün hayatı boyunca plânlı ve programlı hareket etti. Sultan Birinci Murad, Bizans Kilisesi'ne göre bir kâfir ve İsa düşmanı olarak görülse de, fethettiği yerlerde yaşayan Hıristiyan halka Papa'dan daha iyi davrandığı için onların sevgisini kazanmıştı. 1382 yılından itibaren "Murad Hüdavendigar" diye anılan Sultan Birinci Murad, Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken, Sırp Kralı Lazar'ın damadı tarafından haince hançerlenerek şehit oldu (1389).
İDARİ DÜZENLEMELER
İlk kazasker tayinleri Sultan Murad Hüdavendigar devrinde başladı. Çandarlı Kara Halil Paşa ilk kazasker, Lala Şahin Paşa da padişah ailesi dışından ilk beylerbeyi olarak tayin edildiler. Sultan Murad Hüdavendigar'ın yaptığı önemli işlerden birisi de Tımar Kanunu'nu çıkarmasıydı. Buna göre 17. asıra kadar devam eden ve Osmanlı ordusunun belkemiğini teşkil eden eyalet askerleri de denilen tımarlı sipahiler oluşturuyordu. Sipahiler barış zamanı eyaletlerde, köylerinde oturarak taşrada asayişi temin ediyor, savaş zamanı ise hemen sefere çıkabilecek bir askeri kuvveti oluşturuyorlardı.
Bunlar köylerindeki yapılan ziraattan aldıkları öşürle geçindiklerinden dolayı devlet de hiç masraf etmeden daimi bir orduyu elinde tutabiliyordu. Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın temeli sayılabilecek olan Pencik Kanunu, yine onun döneminde çıkartıldı (1361). Bu kanunla, fethedilen yerlerden esir alınan Hıristiyan çocukları, Osmanlı ordusuna "devşirme" olarak alınmaya başlandı. Çandarlı Kara Halil Paşa ve Kara Rüstem Paşa Osmanlı Devleti içindeki ilk mali düzenlemeleri onun devrinde yaptılar.
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. Emrindeki kumandan ve valilerle uyum içinde çalıştı.
Sultan Murad Hüdavendigar, 1360 yılında Karadeniz Ereğlisi'ni fethetti. Taht değişikliği sırasında elden çıkan Ankara ve Sultanönü'nü de 1361 yılında Ahilerden geri aldı. Komşu devletlerle dostluğa önem veren, ama fırsatlardan yararlanmasını da iyi bilen Murad Hüdavendigar, aynı yıl içinde Çorlu, Keşan, Dimetoka, Pınarhisar, Babaeski, Lüleburgaz kalelerini ve Gümülcine, Eski Zağra ile Yenice dolaylarını fethetti.
Sultan Murad Hüdavendigar'ın Trakya'daki asıl hedefi, stratejik bir öneme sahip olan Edirne'yi almaktı. Trakya'da daha önce yaptığı fetihler sayesinde Edirne'ye yapılabilecek bir Bizans yardımı engellenmiş oluyordu. Lala Şahin Paşa komutasındaki Türk birlikleri Edirne'yi kuşattı. Rum ve Bulgar kuvvetleri yapılan çatışmada yenildiler. Bir süre yardım gelmesini bekleyen şehir, umudunu kesince teslim olmak zorunda kaldı (1362).
SIRP SINDIĞI SAVAŞI
Edirne'nin fethi Türklere Balkan fetihlerinin yolunu açtı. Lala Şahin Paşa, Bulgaristan'a girerek Filibe'yi, komutanlarından Evrenos Bey ise Serez'i aldılar (1363). Yeni fethedilen yerlere Türkler yerleştirildi. Edirne ve Filibe'nin fethi bir haçlı seferinin düzenlenmesine neden oldu. Papa V. Urban'ın teşvikiyle Sırplar ve Bulgarlar başta olmak üzere Macar, Bosna ve Eflaklılar, büyük bir haçlı ordusu hazırlayarak Edirne üzerine harekete geçtiler.
Osmanlı komutanlarından Hacı İlbey ordusu ile beraber, Meriç vadisi boyunca düzensiz bir şekilde ilerleyen düşmanların bu durumundan yararlandı. Kuvvetlerini üçe ayırarak bir gece baskını düzenleyen Hacı İlbey, büyük bir zafer elde etti (1364).
Tarihe Sırp Sındığı Savaşı olarak geçen bu zaferle, Rumeli'deki Türk hakimiyeti kesinleşti ve ilk Haçlı Ordusu etkisiz hale getirildi. Osmanlı birlikleri Sırp Sındığı Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'a girdiler ve yukarı Bulgaristan'ı fethettiler. Karşı koyamayacağını anlayan Bulgar Kralı Yuvan Şişman, Osmanlı Hakimiyetini kabul etti ve kız kardeşi Maria'yı Murad Hüdavendigar'a verdi (1369).
Osmanlı Ordusu Makedonya üzerine yürüdü. 1371 yılında kazanılan Çirmen Zaferi ile Makedonya Osmanlı topraklarına katıldı. Sırp Kralı Lazar da, Bulgaristan Kralı gibi Osmanlı hakimiyetini kabul etti ve yıllık vergiye bağlandı. Çandarlı Hayreddin Paşa komutasındaki Türk birlikleri Selanik Zaferini kazandı (1374). Niş (1375), İştip, Manastır, Pirlepe (1382) fethedildi. Osmanlı birlikleri Arnavutluk ve Bosna-Hersek içlerine akınlar düzenledi. 1385 yılında Ohri fethedildi. Aynı yıl Arnavutluk'da Savra zaferi kazanıldı. Bir yıl sonra Sofya'nın fethi gerçekleştirildi.
1381 yılında Şehzade Bayezid'ın Germiyan Hükümdarı Süleyman Şah'ın Kızı Devlet Hatun'la evlenmesi dolayısıyla, Kütahya, Simav, Eğrigöz ve Tavşanlı Osmanlılara verildi. Aynı yıl Hamidoğulları Beyliğinden altı şehir parayla satın alındı. Balkanlardaki fetihler devam ederken, Murad Hüdavendigar bir yandan da Anadolu taraflarına yöneldi. 1386 yılında Konya Ovası'nda ilk Osmanlı Karaman Savaşı yapıldı.
I. KOSOVA SAVAŞI
Türklerin Balkanlardaki ilerlemeleri yeni bir Haçlı seferinin düzenlenmesine sebep oldu. Vezir Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Bulgarları etkisiz hale getirdi. Türk Ordusu ilerleyerek Kosova'da Haçlılarla karşılaştı. Üstün haçlı ordusu Sultan Murad Hüdavendigar'ın kurdurduğu "Topçu Ocağı"nın kullandığı topun etkisi ile dağıldı. Top, tarihte Türkler tarafından ilk kez Birinci Kosova Savaşı'nda kullanıldı. Bu savaştan sonra Balkanlardaki Türk hakimiyeti güçlendi ancak Sultan Murad Hüdavendigar şehit oldu. Babası Orhan Gazi'nin ölümünde 95.000 km.kare olan devlet topraklarını 500.000 km.kare'ye çıkarmayı başaran Sultan Murad Hüdavendigar büyük bir padişahtı.
MİMARİ
Sultan Murad Hüdavendigar, savaşların ve fetihlerin yanı sıra imar işlerine de gereken önemi verdi. Bursa'da camiler, medreseler ve imarethaneler yaptırdı. Bursa Hüdavendigar Camii, Bursa Şehadet Camii, Filibe Hüdavendigar Camii ve Gelibolu Hüdavendigar Camii bunlardandı. İlk Edirne Sarayı'nı da inşa ettiren Sultan Murad Hüdavendigar birçok mescit, hamam, han, kervansaray, çeşme ve köprü yaptırdı. Minarelerden salatu selam okuma adetleri onun devrinde başladı.
Erkek çocukları: Yakub Çelebi, Yıldırım Bayezid, Savcı Bey ve İbrahim
Kız çocukları: Nefise ve Sultan Hatun 

I. Murad

Vikisöz sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
I. Murad
Doğumu
1326
Bursa
Ölümü
1389 (63 yaşında)
Kosova
Murat Hüdavendigâr
Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:
Commons'da I. Murad ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.
Vikipedi'de I. Murad ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.

  • "Attan İnmeyesüz!"
Kosova Savaşı'nda zafer kazanıldıktan sonra, savaş meydanını dolaşırken, Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Obiliç adlı bir suikastçı tarafından saplanan bir hançerle şehid edilmesi üzerine ölmeden önceki son sözleri ve oğlu Yıldırım'a vasiyeti
  • İçinizde benden şikâyeti olan kim varsa meydana çıksın, kendisini dinleyeceğim, şikâyeti doğru ise hak vereceğim.[1]
(Şehzade Savcı Bey isyanında isyancı askerlerin karşısındaki konuşması.)
  • Şu ahmak zalimin yaptığı işe bakın! Ben Allahu Taala yolunda, ülkemi bırakıp bir aylık yol kâfir içine gireyim, gece-gündüz ömrümü gazaya sarfedeyim, yeyip içmeyi terkedeyim, belâ ve mihneti seçeyim, o gelsin, bir bölüm mazlum Müslüman'ın üzerine düşsün yağma etsin, incitsin![1]
(I. Murat seferdeyken Karamanoğlu Ali Bey'in Beyşehir'i yağmalaması üzerine demiştir.)
  • Hey bedbaht, benim gazama mani olur, ben gazada iken Müslümanlar'ı incitirsin. Senin kökünü kazımayınca ben huzur içinde gaza edemem. Seninle nasıl barışırım, gazaya mani olanla gaza etmek, en büyük gazadır![2]
(Karamanoğlu Ali Bey'in barış teklifi üzerine demiştir.)
  • Barışı daha önce isteyecekti, ordu toplayarak buraya kadar geldikten sonra işi yarım bırakamam. Zaten kaç defa sözünden caydı... Var gücünü pazusuna vererek her ne sözü ve hüneri varsa yapsın, er olsun, erlik göstersin, işi bir yana edelim. Benim her yıl gaza etmeme mani olmaya çalışır: Gazaya mani olanlarla gaza etmek en büyük gazadır. Bu yıl kâfirlerle gazadan kaldık, bari onun şerini def edelim.[2]
(Ali Bey'in ikinci barış teklifi üzerine Kütahya ordugahındaki çadırında söylemiştir.)
  • Bir ordunun kuvveti sayıca fazla olmasından gelmez![2]
(I. Kosova Muharebesi öncesinde Haçlı ordusunun Osmanlı ordusundan üç kat büyük olduğunu söyleyen elçiye söylemiştir.)
  • İslam'ın zaferi benim kurban olmama bağlı ise, şehitlik şerbetini nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz etmiştim. Duam kabul olundu. Büyük Allah'a hamd ve sena olsun ki, hayatım, askerlerimin zaferini gördükten sonra sona eriyor... Oğlum Bayezid'e biat ediniz. Sakın esirleri incitmeyiniz. Mal ve namuslarına tecavüz etmeyiniz. Ben artık sizleri ve kahraman ordumuzu Büyük Allah'a emanet ediyorum.[3]
(I. Kosova Muharebesi'nde suikaste uğradıktan sonra ölürken söylediği son sözleri.)

24 Mayıs 2019 Cuma

Çin Hakimiyeti

Atatürk ve İngilizler


BAŞKUMANDANLIK ERKÂNIHARBİYE RİYASETİ'NE
(6 KASIM 1918)

Numara 579 Şifre

Adana 6.11.34 (6 Kasım 1918)

Geciktiren idam edilir.

Başkumandanlık Erkânıharbiye Riyaseti Katına

Altı saat ara ile alınan biri açık diğeri şifreli 5.11.34 (5 Kasım 1918) tarihli iki telgrafınızın içeriğini ve şifreli olanı da çözmek için durup düşünmeye lüzum gördüğümü itiraf ederim.

İngilizlerin Halep civarındaki ordularını beslemek için İskenderun'dan faydalanmak istemeleri haklı değildir. Çünkü İngilizlerin eline geçmiş bulunan Halep vilayetinde ve yalnız Halep şehrinde milyonlarca erzak olduktan başka Mütareke Şartnamesi'nin 21. maddesine göre hakikaten Halep'teki İngiliz ordusuna iaşe bakımından yardım etmek gerekirse, pek çok erzak bulunan Kilis, Antep havalisinden özel tedbir ve tertiplerle erzak satılabilir. Sizi temin ederim ki, maksat Halep'teki İngiliz ordusunu beslemek olmayıp İskenderun'u işgal, İskenderun-Kırıkhan-Katma yoluyla hareket ederek Antakya-Dircemal-Ahterin hattında bulunan 7. Ordu'nun geri çekilme hattını kesmek ve bu Ordu'yu, 6. Ordu'ya Musul'da yaptığı gibi, teslim olmaktan kaçamayacak bir vaziyete sokmaktır. İngilizlerin Ermeni çetelerini bugün Islâhiye'de faaliyete geçirmiş olmaları da bu zanna kuvvet verecek mahiyettedir. İngiliz temsilcisinin centilmenliğini ve buna karşılık bu şekilde gönül alma yoluna gitmeyi anlamak ve takdir etmek nezaketinden uzak bulunduğunu arz ederim. Yunanistan'ın faaliyet sahasına çıkarılmasını sağlamakla İngilizlerin İskenderun'da ve İskenderun-Halep yolu üzerinde yerleşmelerindeki mantık ilişkisini anlayamadığım gibi, bu konuda hoşgörülü olmayı da tersine çok sakıncalı görüyorum.

***

Dolayısıyla, keyfiyetin taraf-ı devletlerinden İngiliz Suriye Ordusu Kumandanlığı'na tebliğine yardımcı olmakta mazurum. İskenderun'a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmaya teşebbüs edecek İngilizlerin ateşle engellenmesini ve 7. Ordu'ya bugün bulunan hatta gayet zayıf bir ileri karakol tertibatı bırakarak büyük kısmını Katma-Islâhiye istikametinde hareket ettirerek Kilikya sınırına geçirmesini emrettim.

İngilizlerin aldatıcı muamele, teklif ve hareketlerini İngilizlerden fazla haklı ve nazik gösterecek ve buna karşılık gönül alıcı emirleri uygulamaya yaradılışım elverişli olmadığından ve halbuki Başkumandanlık Erkânıharbiye Riyaseti'nin görüşünü uygulamadığım takdirde birçok itham altında kalmam tabii olduğundan, kumandayı hemen teslim etmek üzere yerime tayin edeceğiniz kişinin süratle tebliğinin emredilmesini hasseten istirham ederim.

Mustafa Kemal

Şifre edilmiştir. 6.11.34 (6 Kasım 1918) 3 evvel'de telgrafhaneye gönderilmiştir.4x4


HEDEFTEKİ 4 Ülke: İran, Türkiye, Çin ve Rusya

1.       Paul ve Daisy Soros Bursu, bu 4 ülkede 100 öğrenciye yatırım yaptı.
2.       Şimdi o öğrencilerin 63'ü çok önemli konumlarda. Siyasette olan da var, işadamı olan da...
3.       Bu isimler için artık Soros emirlerini uygulama gongu çaldı. Belki 2019 beklendi, belki de tarih öne çekildi.
4.       Hangisinin doğru olduğunun da pek bir önemi yok. Şimdi Paul Soros'un en büyük projesinin çok önemli adımlarının atıldığını göreceğimiz dönem yaklaşıyor.
5.       İran, Türkiye, Çin ve Rusya'daki öğrencilerle bire bir iletişim kuran kişi Paul Soros'un oğlu Jeffrey Soros.
6.       2019'da İran, Türkiye, Çin ve Rusya'yı ziyaret eden Jeffrey Soros'tan kaç kişinin haberi var? Bu dört ülkenin istihbarat birimlerinin bile haberinin olduğunu sanmıyorum. 20 yıl önce bu dört ülkenin çok önemli olacağı kimin aklına gelebilirdi? Soros ailesinin aklına gelmiş ki, bu büyük projeyi başlatmışlar....

KÜRESEL 4 güç: Çin, ABD, Avrupa ve İngiltere

1.       ABD, ÇİN ile mücadele ederken İNGİLTERE ve arkasındaki görünmeyen aileler de kendi oyununu kurmakta...TÜRKİYE burada kilit rolde...
2.       SOROS neden 4 büyükten biri olarak TÜRKİYE'yi seçti ki! Değil mi!
3.       Çin, ABD, Avrupa ve İngiltere, TÜRKİYE üzerinde hesap yapmakta...
4.       ABD ve CIA, UYGUR TÜRKLERİ üzerinden Çin ile Türkiye'nin arasını açmakta. Tabii bir de ABD "KÜRT KUŞAĞIYLA" İPEK YOLUNU bölmek, koparıp atmak niyetinde... Oyun içinde oyun, hesap içinde hesap....
5.       İngiltere para ile adımlar atarak ANKARA'yı hem kendine hem Çin'e doğru çekmek istemekte.
6.       Avrupa da DOĞU AKDENİZ'de Türkiye üzerinden var olmak için hamle yapmakta...

https://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2019/05/24/dalgalanmaHEDEFTEKİ 4 Ülke       :  İran, Türkiye, Çin ve Rusya
KÜRESEL 4 güç              : Çin, ABD, Avrupa ve İngiltere


23 Mayıs 2019 Perşembe

LEVENT AĞAOĞLU: KONFERANSLAR (VİDEOLAR) ve SÖYLEŞİLER


KONFERANSLAR (VİDEOLAR)


Moderatör Gece: Kıbrıs-Afrin Hattı Kitabı Levent Ağaoğlu

Lozan Konferansı-1. ASAM. Avrasya Bir

Lozan Konferansı-2. ASAM. Avrasya Bir

Kutadgu Bilig Konferansı- ASAM. Avrasya Bir

Bilge Vezir Tonyukuk Konferansı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı


SÖYLEŞİLER

Salı Buluşmaları….Bilge Tonyukuk

Düşünce Sizsiniz

Düşünürler ile Söyleşiler (yakında yayınlanacak)


Konuşma: Büyük Türkiye Kavramı

Konuşma 2. Göçebelik kavramı

Konuşma 3: Göçebelik 2


ABD-ÇİN SAVAŞI

ABD-ÇİN SAVAŞI

1.       Başkan Erdoğan 15 TEMMUZ KALKIŞMASI'ndan sonra St. Petersburg'a giderek  PUTİN'le yeni bir dalga başlatıyor ve Türkiye AVRASYA'da yerini almak için hızlı adımlar atıyordu... Asker de bunu destekliyordu, istiyordu.  
2.       Bu İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra verilen rollerin geri alınması ve kartların tekrar dağıtılmasıydı....Türkiye burada sanki RUSYA ile yürüyecek gibi görünmekteydi.
3.       S-400 kararlılığı bunu açıkça ortaya koymaktaydı... RUSYA-TÜRKİYE arasındaki yakınlaşmanın boyutları bunun kanıtıydı...
4.       Ancak S-400'e tepki gösteren ABD'li silah şirketleriydi! İçeride yeni bir siyaset dalgası başlatmak isteyenler de KÜRESEL SERMAYE ile yürümek isteyen isimlerdi... Hillary Clinton ekolü yani...
5.       Garip olan İKİ ABD'nin de kağıt üzerinde bize karşı olmasıydı. Ancak gerçekte bu böyle miydi? İŞTE BUNDAN EMİN DEĞİLİM. Hem de hiç... 
6.       SİLAHIN patronları olan DERİN AMERİKA bizi RUSYA'ya iterek ÇİN'in önünde duvar örmek istemekteler gibi geliyor...
7.       Çünkü Hillary ve ekolü ÇİN'i büyütmek ister. Trump ve ekolü ise kontrol etmek... Hillary'nin arkasındaki önemli oyuncular  yani ABD'nin bir kısmı, Londra ve Çin şu an İMAMOĞLU'nun da arkasında...Burada para çok! Ve hepsi sahada. Kendilerini göstermiş durumdalar. Yakında çok daha net olarak sahne alacak olan isimler var. Öte tarafta S-400 krizi nedeniyle ABD'den gelen tepkiler var! Ancak Türkiye durmuyor gidiyor...
8.       Türkiye'nin ya da Rusya'nın DÜNYA ÜZERİNDE ÇATIŞAN İKİ GÜCÜ KARŞISINA ALMA ŞANSI YOK! OLAMAZ DA. 
9.       ABD ile SOVYETLER yıllarca kavga ederek nasıl birlikte çalıştılarsa, RUSYA-TÜRKİYE ittifakı da ABD ile kavga edecek ama bu mücadele ÇİN'i sınırlamaya yarayacak gibi...
10.   Trump'la Erdoğan'ın iyi anlaşmasının başka bir açıklaması olabilir mi? Ya da PUTİN'in iki liderle birlikte adım atmasının...
11.   Bu dengeyi bozmak isteyecek tek güç var! O DA KÜRESEL SERMAYE. Bozabilecekler mi?
İŞTE BUNU BİLEMEYİZ. İŞLERİ HİÇ KOLAY DEĞİL. BÜTÜN UMUTLARI 23 HAZİRAN'DA İSTANBUL'U ALMAK...
12.   NOT: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "ExxonMobil ve PetroChina ile 53 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamaya hazırız" dedi.
13.   Ancak ABD "İran ambargosundan kurtulmak istiyorsanız petrolün tümünü ABD'li şirketlere verin" uyarısı yaptı. Vermediler. ExxonMobil de Irak'taki bütün personelini çekti.
IRAK da mı hedef? Bilemem... Ama ABD ile Çin savaşını görmek için güzel örnek!.

DİLER

22 Mayıs 2019 Çarşamba

http://tedxreset.com/videolar/
Muammer Yılmaz  “Mükemmelsiniz!”  2016
Atila Uras [Resilience /rɪˈzɪlɪəns/]  2017
Bedia Ceylan Güzelce Acılarınızı Küçümsüyorum  2013
Ali Üstündağ Açılış Konuşması  2015
Ali Üstündağ Açılış Konuşması  2016
Ali Üstündağ  Açılış Konuşması  2017
İlhan Koçulu Ağzımıza tat, damımıza koku geldi 2017
 Oruç Çakmaklı Ah Şu Tasarım İşçilği 2014
 Doğan Akın Aklımızı Kaçıralım 2015


Zeynep Sarılar
 Algı Yönetimi
2014


Hüsne Rhea Çiğdem
 Anne herkesi seviyorum, tanımadıklarımı bile
2018


Adnan Kurt
 Anne, Bak Siborg Oldum!
2012


Teknolojik Anneler
 Annelerin Şarjları Asla Bitmez
2015


Yörük Kurtaran
 Anneme Sivil Toplumcu Olduğumu Söylemeyin
2015


Hüseyin Deniz Petekkaya
 Antibiyotiklere Karşı Gelmek
2016


Prof. Dr. H. Levent Akın
 Arkadaşım Bir Robot!
2012


Can Yücel Metin
 Asansöre Binen Kedi
2013


Hakan Gürsu
 Atıkların Dirilişi
2012


Caner Eler
 Bağlantılar, Metaforlar, Korelasyonlar
2017


Veysel Berk
 Basit Kararlar Fark Yaratır: Milyon Dolarlık Yolculuğun Hikayesi
2013


Ozan Sakin
 Başka Bir Konser Mümkün
2016


Selva & Gregers Thomsen
 Başlat!
2014


Osman Ulagay
 Batı’nın Modası Geçti mi?
2013


Burak Ülman
 BBOM: Karenin Dışına Çıkmak
2013


Utku Lomlu
 Bekleme yapma, bekleneni yapma
2018


Sedef Erken
 Belirsizliğe (Koşulsuz) Güvenmek Mümkün Mü?
2013


Kubilay QB Tunçer
 Beyin ve Mucize!
2010


Mehmet Gözetlik
 Beynimizin Tembelliğe Her Zamankinden Daha Çok İhtiyacı Var
2014


Erdem Ovacık
 Big data and a new way of government
2018


Halil Aksu
 Bilginin Gücü Hep Sizinle Olsun
2014


Tevfik Uyar
 Bilim Yeterince Heyecanlıdır
2014


Leonard Mlodinov
 Bilinç Altınız Davranışlarınızı Nasıl Etkıliyor
2013


Yrd. Doç. Rahmi Güvenç
 Bilinçaltı ve Müzik!
2010


Zeynep Kurmuş Hürbaş
 Bilmediğimiz Mahallelerdeki Komşularımız
2017


Dilek Livaneli
 Bir Dilek Yetmez
2015


Sercan Çelebi
 Bir Oy Bir Oydur
2014


Merve Çirişoğlu Çotur
 Bir Şey Yap, Güzel Olsun
2017


Prof. Stefano D'Anna
 Bireyin Doğuşu: Dünya için Bir Rüya
2014


Fazıl Oral
 Birleştiren Liderlik
2014


Bekir Ağırdır
 Bizim Akvaryumun Dışında Türkiye
2014


Hakan Habip

Bu Seferberliğe Katılıyorum
2013


Halit Soysal

Budala Kalmak Kolay da Aç Kalmak O Kadar Değil
2017


Doğu Demirkol

Burada, Bi’ Ara…
2017


Zeki Gündüz

Çalışma Şeklinizi Sıfırlayın
2010


Canan Dağdeviren

CD28: Aşk ile Kalınız
2014


Alexandre Gonçalves

Cep Telefonları ve Politika
2015


Batuhan Aydagül

Çocuklar için Büyükler Tarafından Zor ve Kritik Seçimler
2013


Umut Kuruüzüm

Deliler Köyü
2016


Ahmet Şefik Öngün

Deneyebilme Ortamı
2011


Birgit Lohmann

Design Diagnosis Across Lifespan – Re-Defining Design
2010


Damien Redcliffe

Dijital Araçlar, Etkin Toplumlar
2015


Ali Faramawy

Dijital Dünyanın Ruhları
2017


Dan Klein

Doğaçlama Aracılığıyla Hızlı Bağlantı Kurmak
2014


Murat Oğuz Arcan

Dönüşüm
2012


Tom Wujec

Dünya Daha Karmaşık ve Kaotik Bir Hal Aldıkça Tasarım Nasıl Evrilecek?
2014


Ayşegül Güzel

Düş Zamanı: Zaman Kumbarası
2013


Özcan Yüksek

Düşüncenin Yolu
2011


Jan Nahum

Düşünme Şeklinizi Sıfırlayın
2010


Hacı Ormanoğlu

Eğitime Farklı Pencereden Bakmak
2014


Alp Köksal

Eğitime Nasıl Baktığınız Ne Öğrettiğinizden Daha Önemli
2015


Can Yalman

Egoların Ötesinde Tasarım
2015


Dietmar Dahmen

En Büyük Değişim
2013


Ali Rıza Ersoy

Endüstri 4.0 (D)evrimi Yolunda
2017


Mehmet Okur

Eski Basketbolcu
2018


Erdil Yaşaroğlu

Espri Yolu
2011


Selim Zafer Ellialtı

Evladım Sen Ne İş Yapıyorsun?
2013


Erhan Erkut

Fikirler Üzerine Mitler
2015


Banu Güven

Gazetecilik İçin Karar Zamanı
2013


Ali Onat Türker / Jesse Honsa

Geleceğin Şehrinin Haritası
2013


Ka Fai Choy

Geleceğin Vücudu için Prospektüs
2014


Uygar Özesmi

Gelecek için TÜretim Ekonomisi
2016


Thomas Frey

Gelişmekte Olan Eğitim Pazarı:Fildişi Kuleler Yıkılırsa
2012


Bektour Iskender

Gençler ve Gazetecilik
2016


Deniz Alnıtemiz

Gerisi Size Kalmış
2014


Tolgahan Çoğulu

Gitarda Sınırları Kaldırmak
2014


Hakan Ürey

Giyilebilir Teknoloji ile Başımız Dik
2015


Defne Koryürek

Gıdanın Geleceği ve Sürdürebilir Tüketim
2010


Ali Denizci

Görüyorsam, Duyuyorsam Sorumluyum!
2015


Yiğit Tekşen

Güneşin Ayaklarında, Dünyanın Çatısında
2016


Gökhan Yıldırım

Güzel Şeyler Her Zaman Bir Yolunu Bulur
2017


İnci -Soner Sarıhan

H + H + H + ( H ÷ 2 ) = ?
2013


Mehmet Karlı

Hakkın Var
2015


Kurt Önalp

Hareket Esastır
2014


İsmail Özger / Özcan Bostancı

Hayallere Yolculuk Engellerin Ötesinde Başlar
2012


İnci Kadribegiç

Hayat çok Jelibon!
2017


Rümeysa Çamdereli

Hepsi Birden, Nasıl Olur Ki?
2018


Geveze

Herşey Güzel Olacak
2016


Karabekir Akkoyunlu

Hikayeni Kim Yazıyor?
2015


Engin Ayaz & Kerem Alper

İcat Çıkar(ma)
2014


Semih Yalman

İçimize Yolculuk
2012


Mert Fırat

İki Kalas Bin Heves
2017


Emine Şevval Aygül-Mertcan Gür

İleri Ama Hep Birlikte!
2017


Daan Roosegaarde

İnteraktif Peyzajlar
2013


Cem Aydoğdu

İş Başa Düşünce
2014


Alp Sezginsoy

İşler Karışıyor! On-demand Devrimi, Geleceğin İşgücü ve Ötesi
2017


Deniz Alnıtemiz

İşte Bu Herşeyi Açıklar
2013


Metin Solmaz

Kaçmadan Gitmek…
2017


Can Jarna Öztürk

Kahawai Teyze beni öptü!
2017


Hakan Kırkoğlu

Kaostan Düzen Yolu
2011


Serkan Taycan

Karadeniz’den Marmara’ya: İki Deniz Arası’nı Yürümek
2014


Ümit Manay

Karanlıktan Gökkuşağına
2015


Joseph Riggio PH.D.

Karar Alma Estetiği
2012


Prof. Dr. Murat Güvenç

Karmaşadan Düzen Yolu
2011


Esra Özkan

Karmaşık Sorular Yaratıcı Çözümler
2016


Barış Sarıalioğlu

Karmaşıklığı Çözen Basitlik
2017


Volkan Özgüz

Kavşaktaki Beyin
2013


İpek Onaran

Kaybetmenin Zaferi
2015


Süha Derbent

Ke(n)dime Giden Yol
2017


Alper Hasanoğlu

Kendi Uçurumuna Bakmak
2016


Pınar & Viola

Kendi Uzmanlığını Yaratmak
2015


Yonca Tokbaş

Kır kabuğunu Çık
2017


Kenan Kahya

Kömürün İsi Sabunun Misi
2016


Eset Akçilad

Kutunun Dışında Yaşamak
2010


Lev Manovich

Language of Tomorrow
2010


Lara Toensmann

Liderliği Yeniden Tanımlamak
2014


Hakan Bilginer

Life as Something that should be Gazed with the Corner of Eye
2013


Betty Li

Living Fearlessly in a Fearful World
2016


Bager Akbay

Maker Eğitim Hareketi
2015


Özge Akbulut

Malzeme Mühendisiyim, Meme Yapıyorum
2016


Rob Faust

Maskenin Ardında/ Egonun Altında
2014


Ahu Özyurt

Media Or No Media/ Reporting Out of Your Comfort Zone
2012


Bas Verhart

Meraklı Bir Aklın İçinde
2013


Alp Onur

Milyarder Olacağım!
2018


İskender Giray

Min. Enerji Max. Düzensizlik
2016


Selin Ersoy

Mirketlerden Kargalara İnsan Doğasına Yolculuk
2015


Ferit Tunç

Mizah En Büyük Direniştir
2016


Hatice Gökçe

Modanın Vahşi Yüzü
2015


Hikmet Şırlak

Müslüman Mahallesinde Kilim Satmak
2015


Yavuz Bayam

Nano’nun Gücü
2016


Hatice Köse

NAOcan Reset’ledi
2018


Didem Yılmaz

Neden Hukukun Üstünlüğü?
2016


Peter Fossick

Neden Robotlar Hayal Kurmalı?
2017


Melek Pulatkonat

Network Etkisi
2013


Trung Le

New Spatial Language For Learning
2011


Lakis Gavalas

No Time To Play It Safe, Take Smart Risks!
2010


Hacı Ormanoğlu

Öğrenebilme Yolu
2011


Cem Şen

Olduğun Yere Ulaşmak
2015


Enver Utku Batur

Önyargılarımız
2012


Serdar Paktin

Orada Olmayan Kavşaklar: Merak Etme Yalnız Değilsin
2013


Güven İslamoğlu

Ötmeyen Kurbağa
2018


Hakan Diniz

Oyun Başlasın
2015


Ercan Altuğ Yılmaz

Oyunlaştırarak Hayatla Aşık Atıyorum!
2017


Charles Hazlewood

Özgün Olmak Neden Önemli?
2017


Heidemarie Schwermer

Parasız Yaşayan Öğretmen
2013


Cengiz Ultav

Peter Pan Kavşağı
2013


Yrd. Doc. Dr. Fatoş Karahasan

Plan C-D-E? Sizin Planiniz Hangisi?
2012


Emre Alettin Keskin (Evrensel Kamil)

Rastlantıları Disipline Etmek
2017


Yrd. Doc. Dr. Fatoş Karahasan

Reset
2010


Deniz Güngör

Ritmin Melodisi & Melodinin Ritmi
2014


Feray Karapınar

Sahibinden Satılık
2016


Erdem Aksakal

Sahicinin Sesi
2018


Timur Davletov

Şaman Kültürünü Yeniden Okuyabilmek
2014


Tunç Topçuoğlu

Sanat Bizim Neyimize?
2012


Deniz Ova

Sanat. Kimin umrunda?
2018


Murat Daltaban

Sen ve Ben Dünya’ya Karşı
2014


Kerem Deren

Senin Hikayen
2016


Kacie Lyn Kocher

Sessizlik Bir Secimdir
2013


Benjamin Dix

Şiddetin Grafiği
2015


Enes Kaya

SineMASAL
2015


Alastair Smith

Siyasi Degisim Mühendisligi
2012


Yrd. Doc. Dr. Fatoş Karahasan

Sıfırlamayı Toparlama
2011


Umur Ali Birand

Sınırları Aşmak
2016


Berkay Üstün

Sınırların Ötesinde
2012


Alphan Manas

Sırada Ne Var?
2010


İbrahim Eke

SomaDA Bir Dayanışma Ağı
2015


Agah Uğur

Sophie’nin Seçimi
2013


Han Tümertekin

Soru(m)
2014


Mehmet Ali Çalışkan

Spiral Bir Tecrübe Olarak Proje Yolculuğu
2012


Rüzgar Mira Okan

Stilin Kimyası: Peki ama Nasıl?
2016


Merve Akdağ Öner

Tanı! Keşfet! Düşle! Tasarla!
2017


Uzm. Dr. Kerem Dündar

Tanıştıralım, “Beyniniz”
2016


Cansu Akarsu

Tasarım Kullanıcıların Elinde Gelişir
2014


Zeynep Deniz Özturhan

TEDxReset2015’i Kapatmayalım Açık Kalsın
2015


Doğan Taşkent

Teknoloji Geliştirmek Kimin İşi
2017


Hasan Deniz

Thinking About Fatherhood and Manhood
2018


Tanzer Bilgen

Tohumdan Bilgiye
2015


Rauf Kösemen

Toplumla Konuşmak için Tasarım Lazım!
2014


Merve Purde

Toprağı Dinle!
2017


Zeynep Karagöz

Türkiye’nin Yardım Eli
2017


Gülden Aydın

Umuda Yol Açalım, Hayatlar Kurtaralım
2018


Ethemcan Turhan

Umudun ve Adaletin İlkeleri
2016


Mehmet İnhan

Ütopyayı Sollamak
2018


Yakup Bayrak

UX: Yılların Diyalog Köyü’ne Yeni Muhtar
2016


Mahir Yavuz

Veriyi Arayan Adam
2014


Selin Girit

What is Right, What is Wrong?
2013


Mert Gökalp

Ya Bakarken Görememişsek?
2011


Dilara Erbay

Ya Hayatın Tadına Cüret Etmemişsek?
2011


Fred Alan Wolfe

Ya Hersey Bir Iluzyonsa?
2011


Aziz Kedi

Ya Mağlubiyetin Günahını Alıyorsak?
2011


Prof. Dr. Yankı Yazgan

Ya Mutluysak da Bilmiyorsak?
2011


Prof. Dr. Oğuzhan Özcan

Ya Tasarlarken Yanılmışsak?
2011


Hasibe Akın

Ya Tutarsa!
2016


Serdar Kuzuloğlu

Ya Yanlış Yere Tıklamışsak?
2011


Mete Atatüre

Yahu Işın Kılıcı Nasıl Yapılır?
2016


Taghi Amirani

Yaratıcı Seçimler – Aklının ve Kalbinin / Doğu ve Batının Arasında Sıkışmak
2013


Melkan Gürsel Tabanlıoğlu

Yaşam Alanlarınızı Sıfırlayın
2010


Gizem Altin Nance

Yaşam Dönüşümdür
2013


Cem Mumcu

Yaşam Sürecinde Bir Zihinsel Teşhis! Yaratıcılığı Yeniden Tanımlamak
2010


Dilek Ergül

Yaşamın Neresinde Duruyorsunuz?
2015


Boğaç Kerem Göksel

Yeni Dünyada Ben Kimim?
2012


Evrim Kuran

Yeni Kuşakları Anlamak
2016


Dr. B. Serdar Savaş

Yeniden Düşünmeye Nasıl Başlayalım?
2010


Arzu Kaprol

Yeniden Yaratmak
2018


Şafak Pavey

Yeniden Yollara
2012


Scott Cohen

Yerin Gücü
2014


Levent Erden

YetinMe
2013


Elif Tanverdi

Yol: Sonsuz Olasılıklara Açılan Bir Kapı
2018


Ebru Baybara Demir

Yola çıktım Mardin’e
2017


Oğuzhan Canım

Yoldan Çık Konum At!
2018


Anıl Kangal

Yoldan Çıkmak
2015


Sema Gür

Yolunu Fark Et
2018


Yiğit Kuyulu

Zamansız Hayaller
2015