28 Mart 2016 Pazartesi

TEFEKKÜR Makaleleri: İSAM Kütüphanesi, Haz: Bülent Ağaoğlu


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 30 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

  
PDF   Subaşı, Necdet
1960 öncesi İslami neşriyat: Sindirilme, Tahayyül ve Tefekkür, Modern Türkiye’de siyasi düşünce : İslamcılık / editör Yasin Aktay.__ 1112 s., 2004, s. 217-235
Türkçe   
PDF   Baltacı, Burhan
Dinî ve Millî Tefekkürü Bütün Olarak Sunan Bir Belge Şahsiyat “Mehmet Feyzî Efendi”, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (26-28 Mayıs 2014) Bildiriler, 2014, cilt: III, s. 177-195
Türkçe   
PDF   Meydan, Hasan
Dinin Öngördüğü Ahlakı Yaşamada Ahlaki Tefekkür ya da Hikmet Arayışının Önemi: Külli Kaidelerin Ayaklarını Yere Bastırmak, Akademide Felsefe Hikmet ve Din, 2014, s. 307-319
Türkçe   
Diyalogda Birlikte Çaba Göstermek: Tefekkür ve Eylem İçin Bir Müslüman - Hıristiyan Çağrısı, çeviren Mahmut Aydın, Tek Dünya Çok İnanç: Diyaloğa Farklı Yaklaşımlar, 2013, s. 58-73
Türkçe   
PDF   Seyhan, Ahmet Emin
Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin Tefekkür Anlayışı, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013, cilt: VIII, sayı: 8, s. 2053-2071
Türkçe   
PDF   Aliyeva, Sadagat Mammadhüseyn Gızı
Felsefi Tefekkürde Zamana Sığmayan Lirik İdealler, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası, 2013, sayı: 19, s. 87-97
Türkçe   
PDF   Başoğlu, Tuncay 
Fıkhî Tefekkürün Sorunları, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı: 2, s. 15-24
Türkçe   
PDF   Kılıç, Cevdet 
Gazzâlî’de Tefekkür ve Hikmet Kavramları, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, cilt: II, sayı: 5, s. 117-141
Türkçe   
PDF   Şeker, Fatih M. 
Gazzali’nin Tefekkür Sisteminde Horasan - Türkistan Hattının Yeri, 900. Vefat Yılında İmam Gazzali : Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 07-09 Ekim 2011 İstanbul, 2012, s. 841-847
Türkçe   
PDF   Keklik, Nihat
İslam Tefekkürü'nün Doğuşu, İslam Düşüncesi, 1967, cilt: I, sayı: 1, s. 4-9  
  
PDF   Büyükkörükçü, Tahir
İslâm’da Tefekkür, İslâm Medeniyeti, 1967, cilt: I, sayı: 1, s. 6-8
Türkçe   
PDF   Görgün, Tahsin
İslami Tefekkür Geleneği ve Önemi, Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/3, cilt: II, sayı: 6, s. 87-115
Türkçe   
PDF   Türköne, Mümtazer
İslami Tefekkürün Dünü Bügünü, Kutlu Doğum Haftası II, 1-7 Ekim 1990, 1992, s. 163-170
Türkçe   
PDF   Aydın, Rıza
Kadıncık Ana Üzerine TEFEKKÜR, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim / October 2013 = Alewism From Past To Present I. International Symposium, 2014, cilt: II, s. 462-484
Türkçe   
PDF   Akkaya, Veysel
Kur’an Eğitiminin Unutulan Bir Boyutu Kur’an Tefekkürü ve Uygulama Örnekleri, Yeniden Yapılanmanın Eşiğinde Kur’an Kursları YECDER IV. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (27 Nisan 2013 - İstanbul), 2014, s. 237-244
Türkçe   
PDF   Akgün, İbrahim
Kur’an Perspektifinde Tefekkür ve Vasıtaları, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 1, s. 55-80
Türkçe   
PDF   Memiş, İbrahim
Kur’ân-ı Kerim’de İnsan ve İnsan-Tefekkür İlişkisi, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası, 2008, sayı: 9, s. 293-316
Türkçe   
PDF   Sarıoğlu, Hüseyin
Kur’an’da Akli Tefekkürün Boyutları, Kur’an ve tefsir araştırmaları / Sadreddin Gümüş ...[ve öte.].__ 2. c. (349 s.), 2000, s. 145-154
Türkçe   
PDF   Çetin, Mustafa 
Kur’an’da Tefekkür Kavramı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sayı: 8, s. 43-59
Türkçe   
PDF   Cavanperest, Şüca
Kur’anda Tefekkürün Umumi Anlamı, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası, 2013, sayı: 20, s. 389-399
Türkçe  
  
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 30 : 20 - 30 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama   
PDF   Kalafat, Yaşar
Mitoloji Tasavvuf Güzergahında Türk Halk Tefekkürü, Uluslararası Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu - IV, 2005, cilt: IV, s. 193-205
Türkçe   
Birgül, M. Fatih 
Modern Olmayan Bir İslâmcılık ve Nurettin Topçu Tefekkürü, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri, 2013, s. 257-288
Türkçe   
Yılmaz, İrfan - Ergün Çapan
Mucize ve Tefekkür: Arı, Kur’ân ve İlmî Hakikatler -2 (14-15 Mayıs 2011 Uluslararası Sempozyum), 2013, s. 139-161
Türkçe   
PDF   Özler, Mevlüt 
Müstakil Bir Fırka Olarak Ortaya Çıkışı ve Dini Tefekkür Alanındaki Metodu Açısından Mu’tezile, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 13, s. 55-89
Türkçe   
PDF   Niya, Pervane Urue 
Nakş-i Kuşe Nişinan ve Şâhân der Tefekkür-i Asr-ı Selçûkî ber Esâs-ıMirsadü’l-İbad, II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklularda Bilim ve Düşünce (19-21 Ekim 2011 Konya), 2013, cilt: I, s. 361-384
Farsça   
PDF   Çalışkan, Necmettin
Nüzul Sırasına Göre Yeni Bir Tefsir: Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meyhânî ve Meâricü’t-Tefekkür, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 363-373
Türkçe   
PDF   Hüseynzade, Qadir
Şeyx Mahmud Şebüsterinin “Gülşeni-Raz” Eserinde Tefekkürün Tatbiki Tarifi, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası, 2011, sayı: 15, s. 239-248
Türkçe   
PDF   Akkaya, Veysel
Tahsîs, Mefhum-i Muhâlif ve Duâ Yöntemleri ile Kur’an Tefekkürüne Tasavvufî Yaklaşım ve Bazı Uygulamalar (Gazzâlî Örneği), Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: I, sayı: 2, s. 41-72
Türkçe   
PDF   Çetinkaya, Bayram Ali
Tefekkür Tezekkür ve Arınma, Diyanet, 2006, cilt: (185), s. 37-39
Türkçe   
PDF   Akgün, İbrahim
Tefekkür ve Tefekküre Engel Durumlar, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 6, s. 103-117  
  
  
PDF   Kotan, Şevket
İslam Geleneğinin Dönüşümü ve Tarihselcilik Sorunu, Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/3, cilt: II, sayı: 6, s. 117-129
Türkçe  


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 3 : 1 - 3 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama  

27 Mart 2016 Pazar

Growing India in Figures

2016 GDP growth
 • India: 7.5%
 • China: 6.4%

Household debt as % of GDP
 • Australia: 122%
 • UK: 86%
 • US: 77%
 • Japan: 66%
 • France: 56%
 • Germany: 54%
 • China: 37%
 • Turkey: 21%
 • India: 9.5%

Confident in government, 2014
 • India: 73%
 • Russia: 64%
 • Turkey: 56%
 • UK: 42%
 • Japan: 39%
 • US: 35%
 • Greece: 19%
Government revenue, 2015.
 • Russia: $428 billion
 • India: $426 billion

Nuclear Warheads
 • Russia: 8500
 • US: 7700
 • France 300
 • China: 250
 • UK: 225
 • Pakistan 120
 • India: 110
 • Israel 80
 • NKorea 10

Govt debt, % of GDP
 • Japan: 230%
 • Italy 133%
 • US: 103%
 • France 96%
 • UK: 89%
 • Germany 72%
 • Brazil: 66%
 • India: 66%
 • China: 41%
 • Russia 18%
 • Turkey: 33%

Countries by Muslim population, 2010 (million) 1. Indonesia: 204.8 2. Pakistan: 178 3. India: 177.3 4. Bangladesh: 148 5. Egypt: 80

Books published per year. (Thousand)
 • China: 440
 • US: 304
 • UK: 184
 • Russia: 102
 • India: 92
 • Japan: 82
 • Germany: 82

Youth unemployment.
 • Greece: 48%
 • Spain: 45%
 • Italy: 39%
 • France: 26%
 • UK: 13.4%
 • India: 13%
 • Australia: 12%
 • US: 10.3%
 • Germany: 7.1%
 • Japan: 5.2%


BRICS countries by companies in Fortune 500.
 • South Africa: 0
 • Russia: 5
 • Brazil: 7
 • India: 7

Govt debt as % of GDP, from 2007 to 2015.
 • US: 64% to 105%
 • China: 35% to 43%
 • Euro area: 65% to 95%
 • India: 74% to 64%
 • Japan: 183% to 243%

Fastest GDP growth, 2016.
 • India: 7.5%
 • Vietnam: 6.6%
 • China: 6.4%
 • Philippines: 6.3%
 • Malaysia: 5.5%
 • Indonesia: 5.1%
 • Pakistan: 4.8%
 • Egypt: 4%
Youth unemployment.
 • Greece: 48%
 • Spain: 45%
 • Italy: 39%
 • France: 26%
 • UK: 13.4%
 • India: 13%
 • Australia: 12%
 • US: 10.3%
 • Germany: 7.1%
 • Japan: 5.2%

Military budget, 2015. ($ billion)
 • US: 598
 • China: 146
 • Saudi: 82
 • Russia: 65
 • UK: 56
 • India: 48
 • France: 47
 • Japan: 41
Countries by road network size (million km) 1. US: 6.6 2. India: 4.8 3. China: 4.3 4. Brazil: 1.7 5. Russia: 1.3

Average annual GDP growth since 2000
 • China: 9.5%
 • India: 7%
 • Turkey: 4.2%
 • Russia 3.6%
 • US: 2.1%
 • UK: 1.9%
 • Germany: 1.2%
 • Japan: 0.9%
 • Italy: 0.2%

Military budget, 2015. ($ billion)
 • US: 598
 • China: 146
 • Saudi: 82
 • Russia: 65
 • UK: 56
 • India: 48
 • France: 47
 • Japan: 41

Internet users, per 100 people
 • Norway: 96
 • Qatar: 91
 • UK: 91
 • Japan: 90
 • UAE: 90
 • US: 87
 • Russia: 70
 • Turkey: 51
 • China: 49
 • India: 18
 • Indonesia: 17


Share of global GDP (PPP). 1980
 • EU and Japan: 38.2%
 • China and India: 5.3%

2016
 • China and India: 24.7%
 • EU and Japan: 20.8%


Govt debt, % of GDP
 • Japan: 230%
 • Italy 133%
 • US: 103%
 • France 96%
 • UK: 89%
 • Germany 72%
 • Brazil: 66%
 • India: 66%
 • China: 41%
 • Russia 18%
 • Turkey: 33%

India is world's largest producer of: - Bananas - Mangoes - Spices - Ginger - Milk - Chickpeas - Lemons - Films

 
India and UK GDP (PPP)
1980
 • UK: $490 billion
 • India: $386 billion

2016
 • UK: $2.74 trillion
 • India: $8.72 trillion 

India has more road network size than China. In India, rural area has good connectivity as compare to China.


Forest area, as share of total area.
 • Japan: 69%
 • Brazil: 61%
 • Russia: 49%
 • US: 33%
 • Germany: 32%
 • India: 23%
 • China: 22%
 • UK: 12%
(World Bank)


Countries by area (million km2)
 • Russia: 17.1
 • Canada: 9.9
 • China: 9.57
 • US: 9.52
 • Brazil: 8.5
 • Australia: 7.7
 • India: 3.3


Source: @intlspectator

24 Mart 2016 Perşembe

Dünya İthalat Hacmi ve 2023 İhracat Hedefimiz: Gerçek Hedef Ne Olmalı?

3 BÜYÜKLERE 2013 İHRACATIMIZ: ÇİN, ABD, ALMANYA

 • Çin ithalatı: 2 trilyon dolar
 • ABD ithalatı: 2,3 trilyon dolar
 • Almanya ithalatı: 1,2 trilyon dolar
Toplam: 5,5 trilyon dolar
 • Çin’in Türkiye’den ithalatı: 4,5 milyar dolar
 • ABD’nin Türkiye’den ithalatı: 7 milyar dolar
 • Almanya’nın Türkiye’den ithalatı: 16,3 milyar dolar
Toplam: 27,8 milyar dolar
TÜRKİYE’NİN PAYI: % 0,5

Dünya ithalat hacminden 2013 yılında %0,81 pay alan Türkiye’nin, Çin’in ithalat hacminden aldığı pay ise %0,23 seviyesinden yukarı çıkamamaktadır.
Türkiye, Çin’in ithalatında ancak 50.sırada kendine yer bulabilmiştir.
Dünya ithalat hacminden aldığımız payın aynısını Çin’den de almamız durumunda, Çin’e ihracatımız 4,5 milyar dolar seviyesinden 16 milyar dolar seviyesine çıkacaktır ki; bu da toplam ihracatımızın; % 10’una karşılık gelmektedir.

DÜNYA İTHALAT HACMİ VE TÜRKİYE İHRACATI

 • 2002 yılında Dünya  ​ithalat toplamı: 6,6 trilyon dolar
 • 2013 yılında Dünya  ​ithalat toplamı: 18,8 trilyon dolar
 • 2002 yılında Türkiye ihracat toplamı: 35,8 milyar dolar
 • 2013 yılında Türkiye ihracat toplamı: 152 milyar dolar
 • 2002 yılında Türkiye payı: % 0,54
 • 2013 yılında Türkiye payı: % 0,81
​Dünya ticaret hacmi, gelecek 10 yıl içinde, geçmiş 10 yıldaki tempo ile artış gösterir ise; 57 trilyon dolara ulaşır ki; 500 milyar dolarlık ihracat hedefi; dünya ithalat hacminden %1 pay almak demektir, ki bu, hedeflenen bir pay olmamak gerektir.

Hedef; dünya ithalat hacminden daha hızlı artan bir ihracat gerçekleşmesi olmalıdır; geçmiş 10 yılda Türkiye’nin ihracat artışı, dünya ithalat hacmi artışının altında kalmıştır; eğer en azından aynı oranda artış yaşanmış olsa idi; 2013 yılı ihracatımız   ​300 milyar dolar seviyesinde gerçekleşme durumunda olurdu; mevcut 152 milyar doların bir katı..

Efsanevi Futbolcu Cruyff'un En'leri

cruyff ile ilgili görsel sonucuEN SEÇİLENLER

 1. futbolda defans denen dogmayı yıkan adamdır.
 2. kendisini efsane yapan pozitif futbol anlayışını her yerde ve her daim savunmuş takdir edilesi futbol insanı.
 3. ifhhs tarafından oylarla pele'den sonra yüzyılın futbolcusu seçilmiş gelmiş geçmiş en iyi futbol adamı
 4. dünya futbol tarihinin gördüğü en iyi futbolu oynayan 2 takımın birinde sahanın lideri diğerinde o takimin yaratilmasindaki beyindir
 5. pek çoğuna göre barcelona efsanesinin yaratıcısıydı. eseri yardırmaya devam ediyor.
 6.  futbola sanılandan daha çok şey katan. zihniyet katan üstad.
 7.  futbolu muhtemelen başka kimsenin değiştirmediği kadar değiştirmiş bir adamdı.
 8.  bugün izlediğimiz futbolun yaratıcılarından biri, belki en önemli temsilcisi
 9. futbol'un sistemini değiştiren futbolcu uyuz defansif futbol yerine hucum futbol seven herkesin bu efsaneye tesekkur borcu var.
 10. dunyanin en iyi futbolculari arasinda onun kadar basarili teknik direktorluk yapan baska isim cikmadi... dunyanin en iyi teknik direktorleri arasinda da onun kadar gorkemli bir futbolculuk gecmisine sahip olan yoktu...
 11. fikirleriyle, yaptıklarıyla futbol tarihine bu denli etki eden başka bir isim olduğunu düşünmüyorum
 12. yüzlerce adam geldi geçti futbol diyarından ama hiçbiri "top bizdeyken rakip gol atamaz" gerçeğine onun kadar inanmadı.
 13. tüm zamanların en büyük futbol adamıdır. futbolcu+ antrenör+ yönetici/kuramcı olarak yanına yaklaşan bile yoktur. futbolcu olarak ondan daha iyileri vardır maradona pele vs gibi, antrenör olarak da belki ama her alanda bu kadar zirveye çıkan tek adam cruyff'tur. dehasının yarattığı sanat eseri bugünün barcelona'sıdır.
 14. kim ne derse desin, hangi büyük futbolcudan bahsedilirse edilsin dünya cruyff gibisini görmedi.


23 Mart 2016 Çarşamba

Düşünce Üretimi

Cehaletin savunma kalkanları ve öz farkındalık

19.03.2016 01:00
Rüştü BOZKURT

Rüştü BOZKURT / BUZDAĞININ DİBİ

Akif Beki'nin programında Adnan Dalgakıran'ın çizdiği ülke görünümüne bir ad vermek gerekirse, "cehaletin savunma kalkanları ve öz farkındalıklarımızdaki eksiklikler" demek doğru olur.
Daha önce birkaç kez yazdım:Bazı insanlar, yazdıklarımızdaki bilgilerin ve düşüncelerin yanlışlığını söylemiyor; yazılanların uzunluğundan yakınıyor; konuyla ilgili kavramların içeriklerini öğrenmek için en küçük bir gayret göstermeden,yazılanları "anlamadığını" söylemekte sakınca görmüyor.
Toplumun kaynaklarını kullanmada etkisi olmayan insanların, bir ihtisas gazetesinde yazılanı "anlamadım" demesi son derece doğal bulurum. Uzman olduğunu söyleyen, çevresindeki insanlarda öyle bir algı yaratan, yarattığı görüntüden beslenenlerin "anlamadım" demesini ise tam şarklılık olarak değerlendiriyorum. Yıllardır sanayinin içinde yönetici olarak yer almış, önemli kuruluşları temsil eden, ortalıkta görünmekten hoşlanan bazı tipler var, asıl sorun onlar. Ayrıntı bilmeyenlerin değer verdiği o tipler, araştırmadan, izlemeden, değişmeleri gözlemeden, istiyorlar ki hep kendi bildikleri tekrarlansın, kendi konformistlikleri sürüp gitsin.
Adnan Dalgakıran' ın televizyon programında gönderme yaptığı yetmezliğin itişi, ihtirasın çekişiyle ortalıkta dolaşan tiplerden biri, Simens'in Dijital Fabrikalar Bölümü Yöneticisi Ali Riza Ersoy'un endüstri 4.0 aşamasına geçişin sekiz parametresini aktardığımız yazıyı anlamadığını, bizim idealist yaklaştığımızı söyledi. Böylesi yaklaşımlarla ilgili ne düşündüğümü bilmenizi isterim.
Ersoy'un sıraladığı parametreler şöyle:(1) Siber-fiziksel sistemlerle ürünlerin yaşam döngüsü sürecisince dijital bir ikizi olacak, (2) Gerçek zamanlı verilerin birbirleriyle konuşabildiği bir yatay ve dikey entegrasyondan bahsedeceğiz. Tedarikçiler ve dağıtıcılarla birlikte endüstri 4.0'a geçmek zorunda kalacak, (3) IoT (Nesnelerin interneti) sanayide kökten değişim yaratacak. (4) Otonom robotla, ortam şartlarını insanlardan daha iyi takip ederek, kendi kendine üretim hatlarını yönetebilecek. (5) Büyük veri ve veri analizi karar verme mekanizmalarını, dolayısıyla şirketlerin yapısını değiştirecek, (6) Bu verilerini makinelerle iletişimi bulut bilişim kullanımıyla daha kolaylaşacak, hükümetler bulut bilişim tarlaları kurmak zorunda kalacak, (7) Artırılmış gerçeklik teknolojisi ise takılan bir gözlükle verilerin insan değil daha karmaşık algoritmalar tarafından değerlendirilmesini sağlayarak, vanayı sıkan işçinin hem güvenliğini sağlayacak hem de işini kolaylaştıracak,(8) Milyarlarca nesnenin birbirlerine erişiminin mümkün olduğu bir ortamda en önemli ve son adım ise siber güvenlik olacak."
Kavramlar dilin özüdür
"Dijital ikizin" ne anlama geldiğini,özellikle üç boyutlu baskı ve eklemeli üretim teknolojisinde etkilerinin ne olacağı üzerinde çalışmamışsanız, söz konusu parametreleri anlamanız mümkün değil.
Dijital ortamda "verilerin gerçek zamanlı olarak birbirleriyle konuşmasının" ardındaki teknolojik birikimin, teknoloji hızının gelişmesiyle ilgili bilgi ve fikir sahibi değilseniz, söylenenler size fantastik, idealist, seçkinci ve absürt gelebilir.
Nesnelerin internetinin ne olduğunu; makinelerin, süreçlerin, sistemlerin hatta sistemlerin sisteminin işleyişini nasıl etkileyeceğini öğrenmek için zamana kıymamışsanız, sıralanan parametreler, gelenek taassubunun karanlığında herhangi bir anlam ifade etmez.
Otonom robotları oluşturan çip teknolojisinde gelişme, sensör duyarlılıkları ve transdüser olanaklarınının endüstrinin gündemine taşıdığı sorunlar ilgi menzilinizde değilse, sıralanan parametrelerin sizin için bir değeri de olmaz, anlamı da.
Büyük verinin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, veri okyanusları, veri gölleri, veri kalıpları, veri analizi, vahşi büyük verinin ehlileştirilmesinin günümüz sanayinde rekabet üzerinde olası etkilerine kafa yormamışsanız, sorunları yaygın medya kavramlarıyla anlamaya çalışıyorsanız, düşünce üretmeye çalışan yazıların size çok ağır ve anlaşılmaz gelmesi doğaldır.
İnternet olanaklarındaki gelişme ve bulut bilişimin endüstriyi ne yönde etkilediğini sorgulamayanların, sıralanan parametreleri kavramaları, anlamaları ve ordan bir sonuç üretmelerini beklemek abesle iştigaldir.
Artırılmış gerçeklik teknolojisi dendiğinde bu konudaki açıklamaları izleyerek ne anlatılmak istediğini sorgulamamışsanız, sıralanan parametreleri anlamanız mümkün değildir.
Siber ortamlar ve siber güvenlikteki gelişmelerin gelecek on yılda üretimin derinliklerinde ne gibi etkiler yapacağını sorgulamamış, geri-bildirimlerle bilgilerinizi çek etmemişseniz, kimliğinizi öne çıkarır; kişiliğinizi yalıtırsınız;çağımızda çok önemli yeteneklerden biri olan "öz farkındalığınızı" ihmal edersiniz. O zaman, kısa mesajla sığ iletişimle yetinir; düşünce üretemediğiniz için de kendinizle beraber toplumu da "vasatlık batağına" sürüklersiniz.
Düşüncede derinlik
Cehaletin savunma kalkanlarını indirmemiz, özgüvenle kendimizi sorgulamamız, hayatın yeni gerçekleriyle yüzleşmemiz ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kendine yatırım yapmayan, eski, eksik ve anlamsız birikimleriyle günü kurtarmaya çalışanların bu topluma hiçbir katkıları olmaz.
Bu konuyu özellikle ihtisas yayınları yapanların dikkate alması, genel ve geçerli algılar yerine, çağın ihtiyacı olan algıları öne çıkarması gerekir. Düşüncede derinlik yaratmadan, uygulamada kalite, içi boş söylemden öteye gidemez.
Olağanüstü hızdaki değişmeler, kavramlarımızı sık aralıklarla geçersiz hale getirmekte, düşünce üretiminin dışına itmektedir.Anlamanın bir yatırım olduğunu bilmeliyiz.

21 Mart 2016 Pazartesi

Visit to India; Tamil Nadu and Mumbai; 3-14, March, 2016


17 Mart 2016 Perşembe • TAMİL NADU

To Have Memorial Tree in India Indian GodsWill Have Great Shadow When Grow. Animal Farm


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Casual Talk of the Villagers.

 
                                            Easy Way of Indian Solutions      
          Peninsulas: Arabia, India, IndoChina

                   Bullocker
 Tamil Women                  Temple
 Coconut Leaves become Bags and etc.


Temple

 Coconut Trees
 Tamil Women
Women are Working in Construction SitesIndian Way of Welcoming You With Flowers

       Woman Cutting Coconut

                                                             Barber
 
Gathering at Temple on Sunday...

 • MUMBAI


INDIA GATE
MUMBAI AIRPORT - MAHATMA GANDHI MUMMIE..