4 Aralık 2015 Cuma

Tefekkür Medeniyeti 19: Müteşebbis ve Mütefekkir/İhracatta İnovasyon Manifestosu

İHRACATTA İNOVASYON MANİFESTOSU

1. İhracatta inovasyon bir hayat davasıdır
2. İhracatta inovasyon zorunluluktur
3. İhracatta inovasyon evrenseldir.
4. İhracatta inovasyon süreklidir
5. İhracatta inovasyonun açık, anlaşılır ve spesifik bir yön gösteren ve eylem içeren bir vizyonu olmalıdır
6. İhracatta inovasyon süratli ve şiddetlidir
 7. İhracatta inovasyon canlılıktır
8. İhracatta inovasyon en kuvvetli sermayedir
9. İhracatta inovasyon desteğini temelden alır
10. İhracatta inovasyon cesaret ve kararlılıkla uygulanır
11. İhracatta inovasyon eğitim ve doğru kadrolardır
12.İhracatta inovasyon bilim ve teknolojidir 
13. İhracatta inovasyon ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bir kurtarıcı değil, süreklilik gerektiren bir yönetim anlayışıdır 
14. İhracatta inovasyon yönümüzü belirleyendir 
15. İhracatta inovasyonlar bizi çok meşgul etmelidir
16. İhracatta inovasyon pratik ve güvenilir başarı yoludur
17. İhracatta inovasyon gelişmedir
18. İhracatta inovasyon saadet ve refahın kefilidir
19. İhracatta inovasyon doğru hedefler koymaktır
20. İhracatta inovasyonun işareti İleri! İleri! Daima ileridir!  
İHRACATTA İNOVASYON MANİFESTOSU (detaylı)

1. İhracatta inovasyon bir hayat davasıdır

Başarı yeniliği yaratanların ve onu doğru yönetenlerin olacaktır.  İşhayatı, sayısız defa yeniliği yaratanları ve geliştirenleri başarıyı yönetmekle ödüllendirmiş, uyum sağlayamayanları  ve evrensel yeniliğe katkıda bulunamayanları cezalandırmıştır. 
İhracatta  inovasyonun bir yenilik olarak değerlendirilmesinin sebebi, geleneksel ihraç ürünlerinin ihracatının, dünyanın 16.büyük ekonomisi olan ülkemiz ihracatını, İnovasyon sıralamasında 55., Rekabetçilik sıralamasında 50.sıraya geriletmesinin yol açtığı kısır döngüdür. İnovatif  ihracat ve çeşitleri, yeni başlangıcın en önemli aktörleridir ve kaybedilen zamanı yakalayarak geri kazanmaları, İnovasyon ve Rekabetçilik sıralamasında hızla üst sıralara çıkmamızı sağlayacaktır.  

2. İhracatta inovasyon zorunluluktur

İhracatta inovasyon ne pahasına olursun hayata geçirilmeli, yenilikçiliğe herhangi bir alternatif sunulmamalıdır. Yenilikçilik, küresel ve bölgesel ihracat faaliyetlerinin en önemli unsuru olmalıdır. Küreselleşme ile birlikte, yakın/uzak, tüm pazarların uluslararası bir ihracat destinasyonu haline gelişi ile birlikte, bu yeni ve sevindirici yeni pozisyonun temelleri her yönden yenilikçilikle sağlamlaştırılmalıdır. Başarı için ihracatta inovasyon tek çare olarak öne sürülüp, kabul edilmeli, ülke sanayiine benimsetilmeli ve tereddütsüz uygulanmalıdır. Uzun vadede konulan kesin hedefe tereddütsüz giderken kısa vade göz ardı edilmemelidir.         

3. İhracatta inovasyon evrenseldir.

İhracatta inovasyon sınırsızdır. İnovatif ihracatla ilgili her gelişme hakkında bilgi sahibi olunmalı ve çağdaş ölçüler sınır olarak kabul edilmelidir. Yerel değil küresel rekabetin içinde yer alınıp hedefler ve stratejiler küresel boyutta ele alınmalıdır.  

4. İhracatta inovasyon süreklidir

İhracatta inovasyon dinamik ve gelişen bir yapıya sahiptir. Yapılan yenilik akıl ve bilimle sürekli hale getirilmelidir. Sürekli yeniliğin çıtası ihracatda lider ülkelerin seviyelerinin üzerinde bir başarıya ulaşmaktır. 
     
5. Yenilikçiliğin açık, anlaşılır ve spesifik bir yön gösteren ve eylem içeren bir misyonu ve vizyonu olmalıdır

Manifestomuzda ortaya konulan “her an, her dakika, her ay inovatif ihracat” gibi tüm yenilik hareketlerinin gittiği yönü açık şekilde belirten bir vizyonun, tüm kademelerde alınan kararların ve hayata geçen faaliyetlerin, onu gerçekleştiren ihracat profesyonelleri ve kamu yöneticilerince ortaya çıkan genel vizyonla olan uyumu göz önüne alınmalıdır.    

6. İhracatta inovasyon süratli ve şiddetlidir

 “Yenilik” uygulaması yumuşak geçiş önerilerine karşı çıkarak, internet ve bilgi çağının kritik ilkesi ve rekabet gücünün en önemli ölçütlerinden, kontrollü hız ilkesi, yeniliğin sağlıklı ve kesin şekilde uygulanması için, yürürlüğe konmalıdır.
  
7. İhracatta inovasyon canlılıktır

Yeniliğin içerdiği belki de en önemli malzeme içinde barındırdığı dinamizm ve insana, dolayısıyla iletişime verdiği önemdir. İnovatif ihracat iştirakçileri ile birlikte sinerjik iletişimin, doğru insan ve doğru fikirlerin yaratacakları realizasyonun, yeniliğin canlılığının en önemli kanıtı olacaktır. 

8. İhracatta inovasyon en kuvvetli sermayedir

Yenilikçiliğin araç edindiği insana ve bilgiye verilen önem, medeniyetin her döneminde ilerlemenin tek ve en önemli kaynağı olmuştur. En büyük keşiflerden, en büyük askeri zaferlere kadar medeniyeti şekillendiren tüm kırılma noktalarının altında; doğru hedef, kararlılık, çağının ötesinde bilgi birikimini verimli kullanma kısacası yenilik vardır. Maddi sonuçların tümü doğru yenilikçiliğin uygulanmasını takiben sahibine sunulmuştur. Bu açıdan da bakıldığında İhracatta inovasyon en büyük sermayedir. 
Bu sermayenin doğru ve ilerici kullanıldığı en küçük ölçekli yenilik hareketleri bile karşılığında harcanılan emeği ödüllendirmiştir.

9. İhracatta inovasyon desteğini temelden alır

İhracatta inovasyon hareketi başladığı andan itibaren kararın gerekliliği her kademede vurgulanmalıdır. Yeniliğin uygulanması hakkındaki kararlılık, uygulamanın her aşamasında benimsetilerek bir inanç meselesi haline getirilmelidir.    

10. İhracatta inovasyon cesaret ve kararlılıkla uygulanır

Yeniliğin kaynağı olacak ihracatta inovasyon ön çalışmalarının tamamlanmasını takiben, alınan kararların tereddütsüz uygulanması beklenir.    Yenilik yönetiminde kesin kararlar verebilmek, kritiktir. Tutuk davranmak ve yanlış karar verme korkusu duymak, doğru karar vermeyi engeller ve kesinliği yok eder. Bu da yenilik organizasyonu ve inovasyon uygulamasında belirsizlik, hedefsizlik yaratır. 

11. İhracatta inovasyon eğitim ve doğru kadrolardır

Yapılmak istenen değişim ve yeniliğin önce ihracat profesyonellerinde ve iştirakçilerinde kendini göstermesi gerekmektedir. Büyük ölçekte istenen yeniliği, ilk aşamada yeniliği gerçekleştirmesi ve bunu takiben uygulaması beklenen profesyonellerde görmek büyük önem taşımaktadır. Yenilikten korkmayan aksine yeniliği arayan bir ekip ruhu ve iştirakçilerin sinerjik iletişimi inovatif ihracatın en büyük teminatıdır. 

12. İhracatta inovasyon bilim ve teknolojidir 

Dünya’nın neresinde olursa olsun, son teknolojiler ve yaratılan yenilikler (inovasyonlar) takip ve talim edilmeli, ihracat sürecinin her basamağında yenileştirilip, geliştirilmelidir. İnovatif süreçlerin gücü bu doğrultuda hareketlendirilerek, öncü bir kimlik kazanılmalıdır.   

13. İhracatta inovasyon ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bir kurtarıcı değil, süreklilik gerektiren bir yönetim anlayışıdır 

İhracatta inovasyon bir geliştirme hamlesi değil, sonucu gelişim olan bir yönetim anlayışıdır ve süreklilik göstermeli, sürdürülebilirliğin güvencesi olmalıdır. 

14. İhracatta inovasyon yönümüzü belirleyendir 

Yenileşmenin öneminin ve ihracat performanssına katacaklarının bilincine varılması, evrensel yeniliğe ortak olunması tahmin edilebileceği gibi büyük emek talep eden bir yoldur. İnovasyon iştirakçileri ve bilgi kaynağıyla verilecek yoğun emek, ihracatda inovasyonu ve rekabetçiliği yakalamak, daha da önemlisi rekabete öncülük edecek gücü yaratmayı mümkün kılacaktır.  
  
15. Yenilikler bizi çok meşgul etmelidir

Yenilikçilik, karakteriyle başlı başına bir mesai olmalıdır. İhracat aksiyonları, hep rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini tetiklemiş, yeniliklerin kapısını açmıştır.
İhracatta inovasyon sadece ar-ge çalışmalarına ve ürüne indirgenmemeli, Strateji İnovasyonu, Maliyet İnovasyonu,  Ürün İnovasyonu, Yönetim İnovasyonu,  İş Modeli İnovasyonu, Pazarlama İnovasyonu, Operasyonel İnovasyonlar uygulanarak, ihracat sistematiğinin tümü yenilenmelidir. 

16. İhracatta inovasyon pratik ve güvenilir başarı yoludur

Objektif olarak bakıldığında ihracatta inovasyon sadece "yeni" olduğu için, pratik ve şekillendirebilir olduğu için doğru ve güvenilir bir yoldur. Yenilik, yolunda yaşanması muhtemel ve bir açıdan da düşülmesi gereken hatalar sonucunda, daha büyük yeniliklere ve daha önemli başarılara açılacak bir kapı görevi görecektir. Artan tecrübe ve bilgi, ülkemizin engin kaynaklarının ihracat inovasyonları ile hareketlendirilmesi neticesinde, daha büyük başarılara hazırlanmış sağlam bir temel görevi görecektir.  

17. İhracatta inovasyon gelişmedir

Yenilikçiliğin gelişme ile doğrudan örtüşen bir kavram olmasının en önemli kanıtı “yeni” proje bazlı ihracat ve gelişme anlayışıdır. Amacı doğru, kararlı ve tereddütsüz adımlarla gerçekleştirilen her yenilik, tümsel anlamda gelişime doğru atılan sağlam bir adım olacaktır.       

18. İhracatta inovasyon saadet ve refahın kefilidir

Yenilikçi bakışın sağladığı gelişimin ve inovatif ihracat aksiyonlarının reddedilemez sonucu gelişmeyle birlikte ortaya çıkacak yerel saadet ve refahtır. Dünya’yla entegre olmuş, rekabet gücünü üst seviyelere çıkarmış, bilim ve teknolojiye hakim, kararlılıkla uygulanmış değişim hareketi, yarattığı değer sonucunda, başarı ve ortaya çıkan esere saygınlık sunmaktadır.

19. İhracatta inovasyon doğru hedefler koymaktır

Doğru yolda, doğru inovasyon iştirakçilerinın katılımı, cesaret ve kesinlikle yola çıkılan ihracatta inovasyon yolunda başarısızlık ihtimal dışındadır.   

20. Yenilikçiliğin işareti “İleri! İleri! Daima ileridir!”  

İhracatta inovasyon doğası gereği dünü ve bugünü bir başlangıç olarak kabul eder ve üstüne yarının bilgisini koyarak çağı yaratmayı amaç edinir.  
Varolan kuralları uygulayarak herkesin ilerlediği yolda ilerlemek yerine, bilgiyi ve iletişimi,      insanı, ışığı kabul ederek kendi yolunda ilerler.
Yenilikçilik, geçmişi gelecekle telafi etmek ve kendini en verimli şekilde şekilde geleceğe taşımaktır.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder