29 Eylül 2016 Perşembe

Asya konulu kaynakçalar (Taslak 2) 29.09.2016

ASYA

KİTAPLAR
 • Tosun, Necdet : Türkistan Dervişlerinden Yadigar: Orta Asya Türkçesiyle Yazılmış Tasavvufi Eserler / By Necdet Tosun. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011. 198 P.; 22 Cm.  Seri Kaydı (Kurum) İnsan Yayınları; No 544. İrfan Ve Tasavvuf Dizisi; No: 79. Isbn 97897-5574-5800. Notlar Includes Bıblıographıcal References. Bıblıography: P. 179-196. [Ircıca/Ircıca-İsam]
TEZLER
 • Czaplıcka, Marıe : Antoınette The Turks Of Central Asıa In Hıstory And At The Present Day : An Ethnologıcal Inquıry Into The Pan-Turanıan Problem An Extensıve Lıst Of Bıblıographıcal Materıal Relatıng To The Early And The Present Day Turks Od Asıa / Marıe A. Czaplıcka. Amsterdam : Phılo Press, 1918. 242s. ; 23sm.  [228/
 • Öztürk, Sadettin Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi'nde Yayınlanan Orta-Asya Türk Tarihiyle İlgili Makaleler. (Bitirme Tezi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü). İstanbul: 1979. 50s. [5/İük]
 • Yerbolayeva, Aınur : Türkiye'de Orta Asya İle İlgili Araştırma Yapan Kurumlar. (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ) 01.10.2009. [Sbe.İstanbul.Edu.Tr/
MAKALELER
 • Berge, Metin Kemal Tahir'in Aüt-Feodal Üretim Tarzı Üzerine Okumaları. Kebikeç, Y1, N1, 1995, 145-152ss. (Kemal Tahir'in Aüt-Feodal Üretim Tarzı Hakkında Okuduğu Eserlerin Listesine Yer Verilmiş). [10/Enfo]
 • Coşkun, Recai: 1990 Sonrası Orta Asya'da Ekonomik, Sosyal Ve Siyasi Gelişmeler Hakkında İngilizce Yayınlanmış = Eserlerden Derlenmiş Bibliyografik Bir Çalışma. Türk Dünyası Araştırmaları, (109), Ağustos 1997, 217-234.Ss. [../Dagm]
 • Kitap Kurtlarına Kısa Bibliyografya [Ortaasya Hakkındadır]. Matbuat, N7, 11.1994, 25.S. [10/Enfo]
 • Özbek, Nadir (Tanıtan) Orta Asya Tarihi Ve Kültürü Araştırmacıları Rehberi [Cambrıdge, Massachusetts, 1995]. Toplumsal Tarih, N22, 10.1995, 59.S. [10/Enfo]
 • Özkaya, Tüten : Journal Of Central Asıa: The Bıblıography Of The Turkısh Studies. / Tüten Özkaya. [Y.Y. : Y.Y.], 1982.  350 S.  Fotokopi Nüshadır. 1. Bibliyografya. [İsam/İsam]
KAFKASYA

KİTAPLAR
 • Berzeg, Sefer E. : Kafkas Diasporası'nda Edebiyatçılar Ve Yazarlar Sözlüğü. Samsun: Sönmez Matbaacılık, 1995. 
 • Berzeg, Sefer E. : Kafkasya Bibliyografyası. İstanbul : Chiviyazıları, 2005.  224 S. ; 20 Cm.  -- (Chiviyazıları ; 86. Mjora ; 38)  Isbn 975-8663-75-5. [../İsam-Ircıca]
 • Berzeg, Sefer E. : Kafkasya Ve Çerkesler Bibliyografyası. Samsun: [Yayl.Y.], 1996. 143s. [Tb96/Mk]
 • Berzeg, Sefer E. : Kafkasya Ve Diaspora Yayın Hayatından. / Sefer E. Berzeg. [Y.Y. : Y.Y.], 2008. (Ankara : Kuban Matbaacılık Yayıncılık)  180 S. ; 21 Cm. 1. Kafkaslar_Bibliyografya. [İsam/İsam]
 • Berzeg, Sefer E. : Muhacerette Kuzey Kafkasyalı Yazarlar. 1968. 283s.
 • Comite De Bien Bienfaısance Des Emigres De La Ciscaucasie En Turquie : Bibliographie De La Caucasie. Tome I. Constantınople: Socıete Anonyme De Papeterıe Et D'ımprımerıe, 1919. 120s. [10/
 • Solak, Fahri : Türkistan Ve Kafkasya Bibliyografyası : Tezler, Kitaplar, Makaleler. İstanbul : Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 2007.  758 S. ; 24 Cm.  -- (Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları ; 1)  Isbn 978-9944-936-08-8. [../İsam-Mk-Ircıca]


MAKALELER
 • [Kafkasya İle İlgili] Yayınlar Listesi. ERİŞİM: 2016 http://caucasus.8k.com/yayinlar.htm 
 • Devlet, Nadir A.: Türkiye Dışındaki Türkçe Yayınlar (Kuzey Kafkasyalıların Varşova'daki Türkçe Yayınları). M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, N5, 1989, 249-260ss. [Tmb89/Mk]
 • Hicretten Sonra Kafkasyalılar Hakkında Ortadoğu'da Neşredilen Çerkesçe, Türkçe, Arapça Eserler. Yeni Kafkasya, C3, N14, 03/04.1959, 19-20ss. [Tmb59/Mk]
 • Kafkas Kitaplığı / Türkçe Kitaplar. [D.T.2001]. 7y. [10/Enfo]
 • Kafkas Kitaplığı. http://www.nartlar.com/k/kafkas-kitapligi 
 • Kafkasya İle İlgili Yayınların Bibliyografyası. Kafkasya, C11, N46, 10/12.1974, 29-32ss. [Tmb75/Mk]
 • Kafkasya Üzerine Akademik Çalışmalar. Erişim: 2016. http://www.alancuma.com/literatur/3.htm 
 • Kanbolat, Hasan : Berzeg, Sefer E.: Kafkas Diasporası'nda Edebiyatçılar Ve Yazarlar Sözlüğü. Avrasya Etüdleri, 119.S. [10/Enfo]
 • Kuzey Kafkasya Bibliyografyası. Yeni Kafkas, C6, N31, 01/02.1962, 8-9ss. [Tmb62/Mk]
 • Solak, Fahri : Türkistan Ve Kafkasya İle İlgili Türkçe Kitaplar Bibliyografyası. Müteferrika, N19, Yaz, 2001, 227-296ss.
 • Solak, Fahri : Türkistan Ve Kafkasya İle İlgili Türkiye'de Yapılan Tezler Bibliyografyası. Akademik Araştırmalar Dergisi, C2, N6, 08/10.2000, 161-247ss. [Tmb2000/Mk]
 • Sovyet Sonrası Rusya’da Kuzey Kafkasya Hakkında Yapılan Sosyolojik Araştırmalar. http://cerkesarastirmalari.org/sovyet-sonras-rusyada-kuzey-kafkasya-hakknda-yaplan-sosyolojik-aratrmalar-akudryavtsev-vbobrovnikov/ /// http://www.academia.edu/3503471/Sovyet_Sonras%C4%B1_Rusyada_Kuzey_Kafkasya_Hakk%C4%B1nda_Yap%C4%B1lan_Sosyolojik_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar_-_A._KUDRYAVTSEV-V.BOBROVN%C4%B0KOV 
 • Sürgün İle İlgili Kitap Tanıtımı… Nart, Mayıs-Haziran 2004, 53-55ss.
 • Ş.Y. : Kafkasya İle İlgili Yayınların Bibliyografyası. Kafkasya, C12, N48, 04/06.1975, 42-43ss. [Tmb75/Mk]
 • Togan, A. Zeki Velidi : Kafkasya Tarihine Aid Yeni Eserler. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C2, Cüz 2/4, 1958, 258-260ss. [56/
 • Yayın Yaşamı: Türkiye'de Kafkas Kökenlilerin Çıkardığı Bazı Yayın Organları Şunlar. İçinde: Kaf Dağı'nın Bu Yüzü. Radikal, 10.12.1997, 17.S. [10/Enfo]
 • Yayınlar Listesi [Kafkasya Hakkındadır]. [D.T.2000]. 7y. [10/Enfo]
 • Yeni Kafkas Dergisi İçindekiler Listesi. http://kafdav.org.tr/documents/yeni-kafkas-katalogu.pdf 
AVRASYA
 • Avrasya Etüdlerinde Yayınlanmış Makalelerin Listesi (Yazar Soyadına Göre Alfabetik Dizin). [D.T.2004]. 7y. [10/Enfo]
 • Can, Turan  : Avrasya Etüdleri Dergisi Makaleler Bibliyografyası (1994-2004). Avrasya Etüdleri / Tika, (26), İlkbahar-Yaz 2004, 113-132.Ss. [../Dagm] http://www.tika.gov.tr/upload/2016/Prestij%20Eserler/TuranCAN.pdf 
 • İndeks Cilt 2. Avrasya Etüdleri, C2, N4, Kış 1995/96, 127-128ss. [10/Enfo]
 • İndeks Cilt I. Avrasya Etüdleri, C2, N1, İlkbahar 1995, 126-129ss. [10/Enfo]
 • Kolesnikov, A. A.  (Aleksandr Antonovich) : Avrasya Türkologları Sözlüğü / İlyas Kamalov. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011. V.  Türk Tarih Kurumu Yayınları. Iv/A-1.6. Dizi ; Sayı 7.  [228/
 • Türkoğlu, İsmail : Central Eurasian Studies İn Turkey (1985-2002). Research Trends İn Modern Central Eurasian Studies (18th-20th Centuries), Tokyo 2003, S. 99-126. http://www.academia.edu/1171677/Central_Eurasian_Studies_in_Turkey_Turkiyede_Orta_Asya_Arastirmalari

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder