14 Kasım 2017 Salı

İbn Türk, Harezmi, Farabi, Beyruni ve İbn Sina Uluslararası Sempozyumu Bildirileri

uluslararası ibn türk, hârezmî, fârâbî, beyrûnî, ve ibn sînâ ... - Turuz

media.turuz.com/.../1427-Uluslararasi_Ibn_Turk_Harezmi-Farabi-Beyruni-Ibn_Sina_Se...
DokuzuncuOnuncu ve Onbirinci Asırlar ve İs lâm Dünyası Uygarlığında önemli Katkısı olan.Kalburüstü Bazı Düşünürler ve Bilim Adamları . 11. GENEL. N.A. Baloch. : Milattan ..... AYDIN SAYILI, Profesör. Atatürk Kültür Merkezi .... gan'a göre, Beyrûnî İslâm Dünyasının, Yunancadan yapılan çevirilerin bir sonucu olarak, Batı ...
İbn Türk, Harezmi, Farabi, Beyruni ve İbn Sina Uluslararası Sempozyumu Bildirileri

Teslimat FiyatSeç
İndirimli Fiyat: 7.00 TL
1.76 (Euro)
1.99 (Usd)
 

 
İçindekiler :
AYDIN SAYILI - Önsöz  
SUAT İLHAN - Açış Konuşması  
AYDIN SAYILI - Giriş  
AYDIN SAYILI - Dokuzuncu, Onuncu ve Onbirinci Asırlar ve İslâm Dünyası Uygarlığında Önemli Katkısı olan Kalburüstü Bazı Düşünürler ve Bilim Adamları
N.A. BALOCH (Çeviren: ESİN KAHYA) - Mİlattan Sonra Yedinci ve Onuncu Yüzyıllarda Türk Devletlerinin ve Prensliklerinin Tarihi Perspektif Işığında Beyrûnî'nin Kâbul ve Peşâver'in Türk Yöneticilerine İşaretinin Değerlendirilmesi
EMEL ESİN- Fârâbi'nin Vatanında İki Kültür Merkezi: Kengü-Tarban(d) ve Sayram
MEHDİ MUHAHEGH (Çeviren: MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL)- Biruni'nin Rüyasının Gazanfer-i Tebrizi Tarafından Açıklanması
ALİ-ASHRAF SADEGHİ (Çeviren: AHMET ÇEVİZCİ)- Beyrunî'nin Arapça Eserlerinde Kullanılan Farsça Sözcükler Üzerine Bazı Düşünceler
ETHEM RUHİ ÜNGÖR- Fârâbî'nin Musikî Yönü
HAYRANİ ALTINTAŞ- İbn-i Sînâ Düşüncesinde Tasavvufi Kavram Olarak Arif ve İrfan
ROGER ARNALDEZ (Çevİren: KENAN GÜRSOY)- Fârâbî'nin Erdemli Şehri ve Ümmet (Umma)
ABDÜLKUDDUS BİNGÖL- İbn-i Sînâ'da Mantıkî Mâhiyet ve Bilinmesi
S. HAYRİ BOLAY- İbn-i Sinâ'da "Contingence" Anlayışı
MEHMET DAĞ- İbn-i Sinâ'nın Bilgi Kuramı Üzerine Bazı Notlar
ALFRED L. IVRY (Çeviren: AHMET CEVİZCİ)- Fârâbî ve Ibn-i Sînâ'nın Metafiziğindeki Yeni Platoncu Öğelerin Değerlendirilmesi
SAHBAN KHALIFAT (Çeviren: MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL)- Fârâbi'nin Risâla al-Tanbîh Alâ Sabîl al-Sa'âda'sı Üzerine Yeni Işıklar
FAWKIA HUSSEIN MAHMOUD (Çeviren: AHMET CEVİZCİ)- Fârâbi' nin Felsefesinde Evrenin Olumsallığı
FAWKIA HUSSEIN MAHMOUD (Çeviren: AHMET CEVİZCİ)- İbn-i Sinâ'ın Felsefesinde Evrenin Olumsallığı
YVES MARQUET (Çeviren: KENEN GÜRSOY)- Fârâbî'de İniş ve Yükseliş: İkiye Ayrılan Bağlantı Zinciri
LARRY MILLER (Çeviren: AHMET CEVİZCİ)- Fârâbî'nin Edeb el-Cedel Hakkındaki Tartışması
MÜHAHAT TÜRKER-KÜYEL- Kutadgu Bilig ve Fârâbî
MONTGOMERY WATT (Çeviren: MÜHAHAT TÜRKER-KÜYEL)- İbn-i Sînâ Râfız"ı midir, Sünnî midir?
TAHİR YAREN- İbn-i Sînâ'da Delil, Alâmet ve Firâset Kelimeleri Üzerine Bir Açıklama
AKMAL AYYUBI (Çeviren: MELEK DOSAY)- Hârezmî'nin Matematiğe ve Coğrafyaya Katkısı
YVONNE DOLD-SAMPLONIUS (Çeviren: MELEK DOSAY)- İkinci Derece Denklemin Çözümüne Sâmaw`âl'ın Katkısı
MELEK DOSAY- Ebû Kâmil'in Hârezmî'den Aldığı Etkiler Konusunda Bazı Düşünceler
I. GRATTAN-GUINNESS (Çeviren: MELEK DOSAY)- Montucla ve Delambre'ın Yazılarında İslâm  Dünyası Matematiğinin Tanınması Üzerine Bazı Düşünceler
JENS HOYRUP (Çeviren: MELEK DOSAY)- İbn-i Türk ve Hârezmînin Temelindeki Cebirsel Gelenekler
RICHARD LORCH (Çeviren: ESİN KÂHYA)- Beyrûnî'nin Kavun Biçimindeki Usturlabı
A. S. SAIDAN (Çeviren: MELEK DOSAY)- Muhammed İbn Mûsâ el-Hârezmî'nin Cebiri ve Aritmetiği
MUHAMMED SOUISSI (Çeviren: MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL)- Hârezmî'nin Magribî Matematik Okulu'na Etkİsİ ve Bu Okulun Gerçekleştİrmİş Olduğu İlerleme  
RENGiN DRAMUR- Ebû Reyhân Bîrunî'nin Kitâb-ı Saydele fi't-Tıbbında Bazı Droglarla Tedavi
AHDUL-KARIM CHEHADE (Çeviren: RECEP DURAN)- Tabib İbn-i Sînâ
AYŞEGÜL ERDEMİR-DEMİRHAN- Ibn-i Sina'nın Bazı Droglâr Hâkkındaki Fikitleri ve Tıbbî Folklorumuz Bakımından Önemi
ESİN KAHYA- İslâm Dünyasındaki Belli Başlı Oftalmoloji Çalışmaları
GÜRSEL ORTUĞ- İbn-i Sînâ'nın "Menâfi`u'1-A`zâ" İsimli Risâlesi Üzerine Bir Çalışma
NİL AKDENİZ SARI- İbn-i Sînâ'nm Kânûn'unda Ziynet Bahsinin Tanıtılması
MÜJGAN ÜÇER- İbn-i Sinâ'nın Göz Hastalıklarında Önerdiği İlaçlar ve Bunların Geleneksel Halk Hekimliğindeki Etkileri
MURAD YURDAKÖK- İbn-i Sînâ'ya göre İdrar İncelemesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder