26 Kasım 2019 Salı

1250-1362 Anadolu’da, Türkistan-İran’daki, Şam-Kahire’deki yaşamış ve bulunmuş alimler

1250-1362 Anadolu’da yaşamış ve bulunmuş alimler

Ad Alan


 1. Esîrüddin Ebherî (ö. 1265) Mantıkî Felsefe, Matematik
 2. Hacı Bektâş Velî (ö. 1271?) Tasavvuf
 3. Ahî Evran (ö. 1272?) Tasavvuf
 4. Celâlüddin Rûmî (ö. 1273) Tasavvuf
 5. Sadrüddin Konevî (ö. 1274) İrfân, Hadis
 6. Sirâcüddin Urmevî (ö. 1283) Kelâm, Mantık, Felsefe, Fıkıh
 7. İbn Bibi (ö. 1285’ten sonra) Tarih
 8. İbn İbrî (ö. 1286) Tıb, İlâhiyat
 9. İmâdüddin Muhammed Koçhisârî (ö. 1287) Tıb, Eczacılık
 10. Fahrüddin Irâkî (ö. 1289) İrfân
 11. Afîfüddin Tilimsânî (ö. 1291) İrfân
 12. Müeyyidüddin Cendî (ö. 1292) İrfân
 13. Sadüddin Fergânî (ö. 1300) İrfân
 14. Ekmelüddin Nahcuvânî (ö. 1302) Felsefe, Tıb
 15. Kutbüddin Şirâzî (ö. 1311) Matematik, Astronomi, Tıb, Müzik,
 16. Optik, Dil, Felsefe, Tefsir, vb.
 17. Yunus Emre (ö. 1320?) Tasavvuf
 18. İbrahim Konevî (1322) Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf
 19. Şeyh Edebâli (ö. 1326) Tasavvuf
 20. Dursun Fakih (ö. 1326’dan sonra) Şiir, Tasavvuf, Fıkıh
 21. İbn Sertâk (ö. 1328 civ.) Matematik, Astronomi
 22. İbn Teymiyye (ö. 1328) Dinî ilimler, Kelam
 23. Alâüddin Konevî (ö. 1329) Dinî ilimler, tasavvuf
 24. Şemsüddin Semerkandî (ö.1322) Matematik, Astronomi, Mantık, Fıkıh,
 25. Âdâb, Kelam, Felsefe
 26. Zeynulmuneccim b. Süleyman (ö. 1331’den sonra) Matematik, Astronomi
 27. Âşık Paşa (ö. 1332) Şiir, Tasavvuf
 28. Kerîmüddin Aksarâyî (ö. 1332-33) Tarih
 29. Eminüddin Ebherî (ö. 1333) Matematik, Astronomi
 30. Muhammed Konevî (ö. 1357) Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf
 31. Elvan Çelebî (ö. 1359’dan sonra) Şiir, Tasavvuf
 32. Ahmed Eflâkî (ö. 1360) Tarih, Tasavvuf
 33. Muhsin Kayserî (1360) Dil, Fıkıh
 34. Geyikli Baba (XIV. yüzyılın ilk yarısı) Tasavvuf1250-1362 Türkistan-İran’daki âlimler

Ad Alan

 1. Hüsrevşâhî Tebrîzî (ö. 1254) Fıkıh, Mantık, Kelam, Felsefe
 2. Necmüddin Dâye (ö. 1256) Tasavvuf, Tefsir
 3. İzzüddin Zencânî (ö. 1262?) Dil, Edebiyat, Matematik
 4. Müeyyidüddin Urdî (ö. 1266) Matematik, Astronomi
 5. Tâcüddin Urmevî (ö. 1271) Fıkıh
 6. Sadüddin Hammûye (ö. 1272/73) Tasavvuf
 7. Nasirüddin Tûsî (ö. 1274) Matematik, Astronomi, Kelam, Mantık,
 8. Felsefe, vb.
 9. Necmüddin Kâtibî (ö. 1277) Mantık, Felsefe, Kelam
 10. Gazanfer Tebrîzî (ö. 1280’den sonra) Tıb
 11. Muhyiddin Mağribî (ö. 1283) Matematik, Astronomi
 12. İbn Muhennâ (ö. 1283) Dil, Tarih
 13. Kadı Beyzâvî (ö. 1286) Dil, Tefsir, Kelam
 14. Şemsüddin Şehrezûrî (ö. 1298) İşrâkî Felsefe
 15. Burhânüddin Nesefî (ö. 1289) Fıkıh, Kelam
 16. Şemsüddin İsfehânî (ö. 1289) Fıkıh
 17. Şemsüddin Kîşî (ö. 1295) Dinî ilimler, Kelâm
 18. Azizüddin Nesefî (ö. 1300) Tasavvuf
 19. Nurüddin Natanzî (ö. 1310) Tasavvuf
 20. Ebû’l-Berekât Nesefî (ö. 1310 Fıkıh, Kelam
 21. Kutbüddin Şîrâzî (ö. 1311) Matematik, Astronomi, Tıb, Müzik,
 22. Optik, Dil, Felsefe, Tefsir, vb...
 23. Cemâlüddin Türkistânî (1312’de sağ) Matematik, Astronomi, Optik, Felsefe
 24. Asîlüddin Hasan (ö. 1317) Matematik, Astronomi,
 25. Reşidüddin Fazlullah Hemedânî (ö. 1318) Siyâset, Dinî ilimler
 26. Kemâlüddin Fârisî (ö. 1319) Matematik, Optik
 27. İbn Fuvâtî (ö. 1323) Tarih, Astronomi Âletleri
 28. İbn Havvâm (ö. 1324) Matematik
 29. Allâme Hillî (ö. 1326) Mantık, Kelâm
 30. Nizâmüddin Nîsâbûrî (ö. 1330’dan sonra) Matematik, Astronomi, Tefsir
 31. Yusuf Âlânî (ö. 1334) Astronomi
 32. Alâuddevle Simnânî (ö .1336) Tasavvuf
 33. Abdurrezzâk Kâşânî (ö. 1336) İrfân
 34. İmâdüddin Kâşî (ö. 1344) Matematik, Dil, Fıkıh
 35. Mubarekşâh Buhârî (ö. 1341) Astronomi, Felsefe
 36. Şemsüddin Mahmud İsfehânî (ö. 1345) Fıkıh, Mantık, Kelam
 37. Sadru’ş-şerîa Sânî (ö. 1346) Fıkıh, Mantık, Kelam, Astronomi
 38. Fahrüddin Çârperdî (ö. 1346) Dil, Fıkıh
 39. Fazlullah Ubeydî (ö. 1350) Astronomi
 40. Adudüddin Îcî (ö. 1355) Dil, Fıkıh, Kelam
 41. Kemâlüddin Turkmânî (ö. 1357) Astronmi
 42. Şemsüddin Buhârî (XIV. yüzyılın ilk yarısı) Astronomi
 43. Şemsüddin Vabkanevî Astronomi1250-1362 Şam-Kahire’deki alimler

Ad Alan

 1. İbn Adîm (ö. 1254) Şiir, Tarih
 2. İzzüddin b. Abdisselâm (ö. 1262) Fıkıh
 3. Reşîd Attâr (ö. 1264) Hadis
 4. Ebû Şâme Makdisî (ö. 1267) Kıraat, Fıkıh, Tarih
 5. İbn Ebî Useybîa (ö. 1269) Tıb, Tarih
 6. İbn Seb’în (ö. 1270) Tasavvuf, Felsefe
 7. İbn Mâlik Tâî (ö. 1274) Kıraat, Dil, Sözlük
 8. Yahya Nevevî (ö. 1277) Fıkıh, Hadis
 9. İbn Hallikân (ö. 1282) Tarih
 10. İbn Kemmûne (ö. 1284) Felsefe
 11. Şihâbüddin Karâfî (ö. 1285) Fıkıh
 12. İbn Nefîs (ö. 1238) Tıb, Mantık, Hadis
 13. İbn Abdizzâhir (ö. 1293) Şiir, İnşâ, Tarih
 14. Şemsüddin Eykî (ö. 1300’den sonra) Tasavvuf
 15. İbn Dakîki’l-îd (ö .1302) Dil, Fıkıh, Hadis
 16. Abdulmu’min Dimyâtî (ö. 1306) Hadis
 17. İhsan Fazlıoğlu, İznik’te Ne oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî
 18. İbn Atâullah İskenderî (ö. 1309) Tasavvuf, İrfân
 19. İbn Manzûr (ö. 1311) Dil, Sözlük, Fıkıh
 20. Kutbüddin Yûnînî (ö. 1326) Tarih
 21. İbn Zemlekânî (ö. 1327) Fıkıh
 22. İbn Teymiyye (ö. 1328) Kelam, mantık, fıkıh
 23. İbn Seyyidinnâs (ö. 1334) Edebiyat, Hadis, Fıkıh, Tarih
 24. Hatîb Kazvînî (ö. 1338) Dil, Belagat
 25. İbn Balabân (ö. 1339) Hadis, Fıkıh
 26. Alâüddin Birzâlî (ö. 1339) Hadis, Tarih
 27. Abdurrahman Mizzî (ö. 1341) Hadis
 28. Tâcüddin Turkmânî (ö. 1343) Fıkıh
 29. Şemsüddin b. Abdilhâdî (ö. 1343) Fıkıh, Hadis
 30. Ebû Hayyan Endelusî (ö. 1344) Dil, Tefsir
 31. İbn Ekfânî (ö. 1348) Tıb, Tasnîf
 32. Şemsüddin Zehebî (ö. 1348) Kıraat, Hadis, Tarih
 33. Muhammed Mizzî (ö. 1349) Mîkât, Astronomi
 34. İbn Verdî (ö. 1349) Dil, Edebiyat, Fıkıh, Tarih, Tasavvuf
 35. Alâüddin Turkmânî (ö. 1349) Hadis, Fıkıh, Tefsir
 36. İbn Fazlullah Omerî (ö. 1349) Tarih
 37. İbn Kayyim Cevzîyye (ö. 1350) Dinî ilimleri tasavvuf
 38. Takiyüddin Subkî (ö. 1355) Dinî ilimler, dil
 39. Emîr Kâtib Fârâbî [Itkânî] (ö. 1357) Fıkıh
 40. Aydemir Cildekî (ö. 1362) Kimya, Simya, Tasavvuf


Kaynak: İhsan Fazlıoğlu, İznik’te Ne oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî
https://nazariyat.org/content/5-sayilar/7-cilt-4-sayi-1/1-m0044/ihsan-fazlioglu.pdf


NAZARİYAT İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder