7 Haziran 2018 Perşembe

Tarihte Kıbrıs; Editör Prof Dr Osman Köse

Tarihte Kıbrıs 2

Tarihte Kıbrıs 1Editör
Prof. Dr. Osman KÖSE

İÇİNDEKİLER

I. CİLT

Önsöz 7

A - İlkçağlardan Venediklilere Kıbrıs Adası 11

İlknur Gürgen
M.Ö. 2. Binyılda Kıbrıs
Remziye Okkar
Eski Çağlardan Roma Dönemine Kıbrıs/Alashiya Adasında Hükümranlık
Mücadelesi: Genel Bir Bakış
Suzan Akkuş Mutlu
Egeli Kavimler Göçünün Alaşia(Kıbrıs) Krallığına Sosyo-Ekonomik Etkileri
Ergün Lafı / Maurizio Buora
Some Observations on the Aegean Ware and Fine Grafto Ware in Western Asia Minor
Turhan Kaçar
Erken Hıristiyanlık Tarihinde Kıbrıs Üzerine Bazı Notlar
Yegana Chaghlayan
Te Crusade Phase of the History of Cyprus
Ali Aksu
Emeviler ve Abbasiler Döneminde Kıbrıs
Emine Dingeç
Kıbrıs’a Kıptilerin Gelişleri
Ferda Tuncer Tutaman
1489 - 1570 - Kıbrıs’ta Venedik Hâkimiyeti

B - Osmanlılar Döneminde Kıbrıs 115

1 ) İdari yapı, seyahatname ve kaynaklarda Kıbrıs 115
Mübariz Ağalarlı 117
Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”lerinde Kıbrıs ve Çevresi (X.-XVII. Yüzyıllar)
Mustafa Öztürk 123
17. Yüzyılda Venedik Arşivindeki Türkçe Belgelerde Kıbrıs
Mehmet Demiryürek 141
1 Numaralı Kıbrıs Mukataa Deferine Göre Kıbrıs Adasında Mukataa Uygulaması (Mesarya Kazası)
Hatice Oruç 153
Kıbrıs Derdest Deferi (H.1194/ M.1780)
Ayşegül Kuş 223
Kinneir’in İzlenimleri Işığında Kıbrıs Adası: Mağusa, Larnaka, Lefoşa
Mustafa Oral 239
Antalya’nın Kıbrıs’la İlişkileri
Nihal Bakışçı 247
1572 Tarihli Kıbrıs Tahrir Deferleri ile 1833 Tarihli Kıbrıs Temettuat Deferi Karşılaştırılması: Vadili Köyü
Örneği
Ayşe Nükhet Adıyeke 261
Osmanlı Egemenliğinin Kurgulanması Açısından Kıbrıs ve Girit’in Karşılaştırılması Benzerlikler farklılıklar
Orhan Kılıç 271
Kıbrıs Beylerbeyileri: Sistematik Bir Analiz
Talip Karakaya 291
Fransızca Kaynaklarda Kıbrıs’ta Osmanlı Hâkimiyeti ve Yapılan Çalışmalardan Örnekler

2) Toplum Yapısı, Sosyal ve Ekonomik Hayat 303

Zübeyde Güneş Yağcı
Kıbrıs’ın Fethi ve Ele Geçirilen Esirler
Kamil Çolak
Kıbrıs’ta Köle ve Cariyelerin İhtidaları (XVIII. Yüzyıl)
İbrahim Yılmazçelik / Özcan Tatar
Osmanlı Döneminde Çukurova Bölgesinden Kıbrıs’a Aşiretlerin İskânı (1700-1750)
Yakup Yılmaz / Ayhan Sertkaya
Son Kışlak: Yörüklerin Kıbrıs Sürgünleri
(àWFO %JOÎ
1821 Yılında Kıbrıs’ta Yaşanan Gelişmeler ve Emvâl-ı Metrûke
Behset Karaca / Kadir Karacan
1842 Tarihli, 3751 Numaralı Nüfus Deferine Göre Baf, Kukla ve Hırsof Kazalarındaki Müslim
Reayanın Nüfus Ve Toplum Yapısı
Mustafa Akkaya 429
XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kıbrıs’ın Nüfusu
Salih Akyel 439
Kıbrıs Adası Nüfus Deferlerine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Karpaz Kazasının Nüfus ve Toplum Yapısı
Nedim İpek 459

Osmanlı Döneminde Kıbrıs’ta Nüfus Göçü
Emine Gümüşsoy
Kıbrıs Hapishanesi
Fahri Yetim
Tereke Defterlerine Göre Tanzimat Döneminde Kıbrıs’ta Gayri Müslimlerin Sosyo ELoOomik Durumu
Melike Karabacak 495
19. Yüzyılda Kıbrıs’ta Kölelik
Gökden Göker 511
Kıbrıs Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi Vergi Uygulamaları
İhsan Seddar Kaynar 529
Kıbrıs’ta Çekirge Kampanyaları (1879-1897)
Muhittin Eliaçık 551
Kıbrıs’ta Çekirge İstilası ile İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri
İsmail Altınöz 563
Osmanlı Döneminde Kıbrıs Çingeneleri

3 ) Mimari Eserler, Edebiyat ve Eğitim 573

Bahargül AtBş
Kıbrıs Fethinde Sanatsal ve Düşünsel Boyurlarıyla St.Nicholas Katedrali
Mucize Ünlü
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Kıbrıs’ta Eğitim
Selma Ataman
Kıbrıs’ta Bir Divan Şairi: Siyâhî Mustafa Dede
Sevinç 2asımova
Akdeniz Adalarında Sürgün Hayatı Yaşayan Türk Aydınları: Namık Kemal ve Ahmet Ağaoğlu

II.CİLT

4 ) Tekkeler, Zaviyeler, Türbeler ve vakıfar 62

Mehmet Cemal Öztürk
Başbakanlık Osmanlı Arşivine Göre Kıbrıs Tekkeleri
Fahri Maden
Kıbrıs’ta Bektaşi Tekke ve Türbeleri
Hasan Hüseyin Adalıoğlu / Nizmettin Arslan
Konya Mevlânâ Müzesi Arşivinde Bulunan Yeni Belgeler Işığında Kıbrıs/Lefoşe Mevlevîhânesi
Mehmet Topal
Lefe’de Osmanlı Vakıfarı
Meral Bayrak Ferlibaş
Kıbrıs’ta XIX. Yüzyılda Kurulan Vakıflardan Muhassıl Mehmed Emin Efendi Evkafı
Meryem Kaçan ErEPʓBO
Osmanlı Kıbrıs’ında Menteşzade Ailesi Tarafından Kurulan Vakıfar
Mevlüt Çam
Kıbrıs’ta Tasavvuf Hayat (Hala Sultan Tekkesi ve Lefoşa Mevlevihanesi Örneğinde)
Mustafa Alkan
Lala Mustafa Paşa’nın Kıbrıs Vakıfarı: Kıbrıs’ta Vakıf, İmar ve İskân
Necdet Yılmaz
Kıbrıs’ta Hala Sultan Tekkesi ve Son Şeyhi Musa Kâzım Efendi

C - İngiltere Döneminde Kıbrıs’ın Yönetimi 823

1 - İdari Yapı 823

Macide Başlamışlı /Adem Çalışkan 825
İngiltere’nin Yakın Doğu Politikası Dahilinde Kıbrıs’ın İngilizlere Devri
Osman Kayabaşı 835
Osmanlı Devleti’nden İngiliz Yönetimine Geçiş Sürecinde Kıbrıs Askeri Polisinin İnşası (1878-1881)

2 - Çözüm planları ve Kıbrıs Meselesi 855

Büşra Çakmak
Kıbrıs’ta İngiliz Yönetimi ve Yapılan Çözüm Planları
Ali Kaşıyuğun
Yunanistan’ın Enosis Çabaları ve I.Dünya Savaşı Yıllarında Kıbrıs Meselesi
Turgay Bülent (ÚLtürk
Lozan Konferansında Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Basınındaki Yansımalar
Esra Özsüer
Elefherios Venizelos ve Kıbrıs Sorunu: “Megali İdea”dan Yeni Bir Politik Dönemece
Ceyda Tuna Bozdoğan
Te Times Gazetesine Göre 1955 Olayları ve Kıbrıs Sorunu
Kemal Çelik
Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Srorunu’nun Ortaya Çıkması
Betül Buzbay "LEFNJS
Kıbrıs Krizlerinde ABD’nin Turumu ve Etkileri
Eyüp Nurettin Bozdoğan
Arşiv Belgeleri ve Dönemin Basını Işığında Kıbrıs Meselesi (1954-1955)
Mehmet Ali Ünal
Girit ve Kıbrıs Meseleleri : Mukayeseli Tahlil
Olcay Özkaya Duman 985
20.Yüzyıl Uluslararası Siyasal Denkleminde Kıbrıs’ta İki Tarz-ı Siyaset ve Dekolonyalist Çabalar:
Çözüme Doğru İlk Adım
Süheyla Göktürk 999
1955 Londra Konferansı ve Sonrasında TBMM’deki Kıbrıs Tartışmaları

3 - Sosyal ve siyasi hayat 1011


Bünyamin Kocaoğlu
Konsolosluk Raporlarına Göre 1930’lu Yıllarda Kıbrıs Türklerinin Durumu
Dimitri Michalopoulos
Konstantinos Karamanlis and THE Cyprus Issue,1955-1959
Emin Onuʰ
Kıbrıs Türk Basınında Ulusal (Türk) Kimliğinin Gazete Logo ve Resimlerine Yansıyışı
Ersoy Soydan
Türk Sinemasında Kıbrıs Konulu Filmler
Önder Duman
1920’lerin Başı İtibariyle Kıbrıs Türkleri Üzerine Bazı Tespitler
Soyalp Tamçelik
Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı Belgelerine Göre Kıbrıslı Türklerle İlgili Raporların Analizi ve
Sosyal Hayata İlişkin Değerlendirmesi (1936-1941)
Ulvi Keser / Asporça Melis Keser
Kıbrıs’ta Siyasi Dayanışma Örneği Olarak Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu ve Katak

4 - Siyasi ve sosyal olaylar 1161

Ahmet Özcan / Yıldız Deveci Bozkuş 1163
İngiliz İdaresi Döneminde Kıbrıs’ta Ermeni Faaliyetlerinin İlk Yıllarına Bir Bakış
Nuri Adıyeke 1171
Balkan Savaşları Sırasında Yunanistan’ın Kıbrıs’tan Asker Toplama Faaliyetleri ve İngiltere’nin Tepkisi
Ulvi Keser 1177
Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Akdeniz, Kıbrıs ve Askeri İstihbarat Faaliyetleri

5 - Eğitim, edebiyat, kültür ve basın 1197

Fahri Kılıç 1199
Kıbrıs’ta Yeni Türk Alfabesinin Öğretimi
Hacer Göl 1209
1931 Kıbrıs İsyanı ve Ulusal Basında Yankıları
Havva Tekin 1241
Geçmişten Günümüze Kıbrıs Kültür Yaşamı İçinde Lefoşa Şehrinin Yeri ve Önemi
Murat Kılıç / Mehmet Kılıç 1253
“Ana” ve “Yavru” Vatan Arasında Kültürel Bir Köprü: Türkiye’den Kıbrıs’a Gönderilen Öğretmenler
Nurten Çetin 1267
Millî Mücadelede Kıbrıs Türk Kamuoyu
Yakup Şahin 1283
Tarihsel Süreç İçerisinde Kıbrıs’ta Kimlik Algısının Dönüşümü

6 - Mimari ve Modernleşme 1305

İhsan Tayhani 1307
Kıbrıs Hava Sahasının Önemi ve Kıbrıs’ta Havacılık Faaliyetleri
Aleksandar Kadijević 1323
Neo-Byzantine Architecture in Cyprus (19-20 c.) in the European and Mediterranean Context

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder