18 Şubat 2017 Cumartesi

Türk Düşünürleri: Edirne

 1. ŞEYH BEDREDDİN 1357-1420 Rumeli Edirne Civarı Türkiye Mutasavvıf İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup Osmanlı mutasavvıfı, filozofu ve kazaskeri Vâridat eserinde kuvve-fiil, madde-ruh ikiliği, Tanrı-âleminsan ilişkilerini ele almıştır. Vahdet-i vücut ile problemlerden uzaklaşılabilineceğine inanan düşünür, eserinde felsefî söylemlerini paylaşmaktadır
 2. HOCA SİNAN PAŞA 1440-1486 Rumeli Edirne  Türkiye  Fatih Devri Bilginlerinden, Divan Nesrinin Öncüsü Ve Matematik Âlimidir.  Babası İlk İstanbul Kadısı Olarak Görev Yapan Meşhur Hızır Bey’dir.   Molla Fenârî okuluna mensup bir düşünür olup, felsefî kelâm anlayışının temsilcisi olarak kabul edilir. Gençliğinde antik çağ Yunan felsefesine merak salmıştır. Hatta bir ara septisizme kayma meyli gösterdiği için babası Hızır Bey’in kızması üzerine tasavvufa yönelmiştir. Cürcânî’nin Şerhu’l- Mevâkıf adlı eserinin ‘cevâhir’ kısmına hâşiye yazmıştır. Hâşiye ala şerh-i Çağmini, Maarifnâme, Hâşiye alâ nihâyetü’l-idrak fi dirâyeti’l-eflâk, Akâid, Risâle fi eşkâli’llezi uride fi havassî hikmeti’l-ayn fi bahsi’l-cihet gibi önemli eserleri mevcuttur İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 3. İBN KEMAL (KEMALPAŞAZADE AHMET ŞEMSETTİN) 1468-1533 Rumeli Edirne Türkiye Şeyhülislam, Tarihçi, Din Bilgini Tevarih Ali Osman
 4. CERRAHZADE 1495-1571 Rumeli         Edirne Türkiye Alim, Veli
 5. MUHYİ İ GÜLŞENİ 1528-1604 Rumeli Edirne, Menâkıb-ı İbrâhim Gülşenî. Muhyî-i Gülşenî. 16. yüzyılın önemli simalarından ve edebiyat-kültür hayatımızın velûd isimlerinden Muhyî-i Gülşenî’nin yazdığı eserlerden biri de şeyhi  Ahmed Hayâlî’nin isteğiyle kaleme aldığı Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî adlı eserdir.
 6. LEVNÎ 1600ler-1732 Rumeli Edirne Türkiye Osmanlı Minyatür Sanatçısı, Halk Şairi 17. yüzyıl sonları, Edirne- 1732, İstanbul), asıl adı Abdülcelil Çelebi, .
 7. RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI 1869-1949 Rumeli Svilengrad, Bulgaristan Bulgaristan Şâir, Filozof Ve Devlet Adamı.
 8. ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR 1897-1976 Rumeli EdirneTürkiye Yazar, Düşün İnsanı, İktisatçı, Tarihçi.
 9. ÖMER LÜTFÜ BARKAN 1902-1979 Rumeli Edirne Türkiye İktisat Tarihi http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/04/731759/dosyalar/2015_03/20102007_merltfibarkankolonizatrtrkdervileri.pdf
 10. ŞEVKET AZİZ KANSU   elli portre 1903-1983 Rumeli Edirne Türkiye Türk Bilim İnsanı. İstanbul Tıp Fakültesi 1923 Yılı Mezunudur

     Hiç yorum yok:

     Yorum Gönder