3 Temmuz 2020 Cuma

Oğuz Kağan Destanı
1.      Bolsun kıl teb tediler. Anung angu su
2.      oşbu turur. Takı mundan song sevinç
3.      taptılar. Kene künlerden bir kün Ay Kagan
4.      nung közü yarıb butadı erkek oğul togurdu.
5.      Oşul oğulunung önlügü çıragı kök
6.      erdi. Agızı ataş kızıl erdı, gözler al, saçları kaşları
7.      kara erdiler erdi. Yakşı napsikilerden
8.      körüklügrek erdi. Oşul oğul ana
9.      sınıng kögüzünden ogunzı mundın

2

10.  artıkrag içmedi. Yig et aş sürme
11.  tiledi, tili kele başladı. Kırık kündün  song
12.  bedükledi, yürüdi oynadı. Adağı ud adağı teg, belleri
13.  böri belleri teg, yagırı kiş yagırı kögüzü
14.  aduk kögüzü teg erdi. Bedeninüng kamagı
15.  tük tülük lüg erdi.  Yılkılar küteye
16.  turur erdi. Atlarga mine turur erdi. Kik
17.  av avlaya turur erdi. Künlerden
18.  song keçelerden song y(i)git boldı. Bu

3

19.  çakta bu yerde bir orman bar erdi.
20.  Köp mürenler, köp ögüzler bar erdi. Bunda kelgen
21.  ler kik köp, bunda uçkanlar kuş köp köp erdi.
22.  Oşul orman iç(i)nde bedük bir Kıat bar
23.  erdi. Yılkılarnı el künlernı yer erdi. Bedük
24.  yaman bir kık erdi. Berke emge(k) birle
25.  el künni basup erdi. Oğuz Kagan bir eriz
26.  kagaz kişi erdi. Bu Kıatnı avlam(a)k tiledi. Kün
27.  lerde bir kün avga çıktı. Jıda bile

4

28.  ya ok bile takı kılıç bile kalkan
29.  birle atladı. Bir bugu aldı. Şul bugunı tal
30.  nung çubığı birle (y)ıgaçka bağladı ketti.
31.  Andın song erte boldu tang erte çak
32.  ta keldi. Kördi kim Kıat bugunı alub
33.  turur. Kene bir aduk aldı, altun luk
34.  beldağı birle yıgaçka bağladı ketti.
35.  Mundun song erte boldı. Tang erte
36.  çakta keldi, kördi kim Kıat aduğnı alub turur.

5

37.  K(e)ne oşul yıgaçnıng tüb(i)nde turdı. Kıat
38.  kelib başı birle Oğuz kalkanın urdı. Oğuz
39.  jıda birle Kıatnıng başın urdı, anı
40.  öltürdi. Kılıç birle başın kesti aldı ketti. Kene
41.  kelip kördi kim bir şunkar Kıatnıng iç egüsin
42.  y(e)mekte turur. Ya birle ok birle
43.  şunkarnı öltürdi. Başin kesti andın
44.  song dedi kim şunkarnung anagu
45.  sı oşbu turur. (Kıat) buğu y(e)di, aduğ y(edi). Jıdam

6

46.  öltürdi temür bolsa Kıatnı şun
47.  kar y(e)di. Ya okum (şunkarnı) öltürdi, y(el) bolsa ted tedi.
48.  Kettı takı Kıatnıng anagusu oşbu
49.  turur. Kene künlerden bir kün
50.  Oğuz Kagan bir yerde Tengrini jalbargu
51.  da erdi. Karangulug keldi, köktün
52.  bir kök yaruk tüşti. Kündün ay
53.  aydın kugulgu luk rak
54.  erdi. Oğuz Kagan yürüdi kördi kim

7

55.  oşu yaruknung arasında bir kız
56.  bar erdi. Jalğuz olturur erdi. Yakşı körük
57.  lük bir kız erdi. Anung baş(ı)nda ataş
58.  luk yarukluk bir mengi bar erdi.
59.  Altun kazık bir mengi bar erdi [.] oşul kız andag
60.  Körüklü erdi kim külse Kök
61.  Tengri Küle turur, y(ı)glasa Kök Tengri
62.  y(ı)glaya turur.  Oğuz Kagan
63.  anı körtükte özi kalmadi ketti, sevdi aldı. Anung

8

64.  birle yattı, tilegüsin aldı. Töl boguz
65.  boldı. Künlerden son keçelerden song
66.  yarudı üç erkek oğulnı togurdı. Birinçi
67.  sige Kün at koydılar. İkin
68.  çisige Ay at koydılar. Üçünçü
69.  sige Yılduz at koydılar. Kene bir kün
70.  Oğuz Kagan avga ketti. Bir
71.  köl arasıda alındın bir yıgaç
72.  kördi. Bu yıgaçnung kabuçakında

9

73.  bir kız bar erdi. yalguz olturur erdi.
74.  Yakşı körüklük bir kız erdi. Anung
75.  Közü köktün kökrek erdi.
76.  Anung saçı müren usuğu teg, anung
77.  tişi ünjü teg erdi. Andag körük
78.  lük erdi kim yerning el küni anı körse
79.  ay ay ah ah ölerbiz deb sütten
80.  kımız bola tururlar. Oğuz Kagan
81.  anı kördükte özi ketti jüregige ataş

10

82.  tüşti. Anı sevdı aldı. Anung birle yattı, tilegü
83.  sün aldı. Töl boğaz boldı. Künler
84.  den song keçelerden song
85.  yarudı üç erkek oğulnı togurdı. Birin
86.  çisige Kök at koydılar. İkin
87.  çisige Tag at koydılar. Üçünçü
88.  sine Teniz at koydılar.
89.  Andın song Oğuz Kagan bedük
90.  toy berdi. El künge jarlik

11

91.  jarlab kengeştiler keldiler. Kırık şire
92.  kırık bendeng çapturdı. Türlük aşlar tür
93.  lük sürmeler çubuyanlar kımızlar
94.  aş (a)dılar içtiler. Toydan song Oğuz
95.  kagan beglerge el künlerge
96.  jarlik berdi takı tedi kim men senler
97.  ge boldum kagan, alalıng ya takı
98.  kalkan, tamga bizge bolsun
99.  buyan, kök böri bolsun kıl uran, temür jıda

[1]. Banarlı, Nihad Sâmi (1971) Resimli Türk Edebiyâtı Târihi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
[2]. Fuzuli, Bayat (2006) Oğuz Destan Dünyası, İstanbul :Ötüken Neşriyat.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder