3 Şubat 2016 Çarşamba

İhracatta İnovasyon Nasıl Yapılır?-7: Kavramlar, Kaynaklar, Kurumlar Şirketler, Temel Belgeler

Giriş

Kavramlar, Kaynaklar, Kurumlar
Şirketler, Temel Belgeler

Versiyon - 1


Levent  Ağaoğlu
tr.linkedin.com/pub/levent-ağaoğlu/44/706/6a4/
e-posta: agaoglulevent@gmail.com

İstanbul, Eylül 2013

İçindekilerÖZET  3
İHRACATTA İNOVASYON MANİFESTOSU          4
İHRACATTA İNOVASYON MANİFESTOSU (detaylı)        5
KAVRAMLAR    9
TEMEL BELGELER          9

LİTERATÜR/KAYNAKLAR:          10
Kitaplar            10
Makaleler        11
Haberler          12
TV…………………. 14
TOPLANTILAR-SUNUMLAR       14

LİTERATÜR/KAYNAKLAR: Yabancı Dildeki Kaynaklar      14
TEZLER 16
KURUMLAR  (A-Z)        16
YURTDIŞI          16
TÜRKİYE           17
İNOVATİF İHRACAT ŞİRKETLERİ 17
EK: Export Innovation Bases, China      20

---------------------------------------------------------------,
ÖZET     3
İHRACATTA İNOVASYON MANİFESTOSU             4
İHRACATTA İNOVASYON MANİFESTOSU (detaylı)           5
KAVRAMLAR     9
TEMEL BELGELER             9

LİTERATÜR/KAYNAKLAR:             10
Kitaplar                10
Makaleler           11
Haberler              12
TV…………………. 14
TOPLANTILAR-SUNUMLAR         14

LİTERATÜR/KAYNAKLAR: Yabancı Dildeki Kaynaklar        14
TEZLER  16
KURUMLAR  (A-Z)           16
YURTDIŞI             16
TÜRKİYE              17
İNOVATİF İHRACAT ŞİRKETLERİ 17
EK: Export Innovation Bases, China        20


ÖZETKonuya giriş mahiyetindeki bu çalışmada kavramlar, kaynaklar, kurumlar, şirketler, temel belgeler araştırılmış, “ihracatta inovasyon manifestosu“ geliştirilmiştir.

“İhracatta  İnovasyon” konusunda, ülkemizde,  kitaplaşmış bir çalışmaya, akademik bir teze rastlanmamıştır. 

Çin’de 2006 yılından itibaren “ ihracat inovasyon üssü” (“export innovation base”) tarzında  kurumsal bir yapılanma, ABD’de ise “Rekabetçilik, İnovasyon ve İhracat Performansı Senato Alt Komitesi” (United States The Senate Commerce Subcommittee on Competitiveness, Innovation, and Export Promotion)tespit edilmiştir.  

İç Pazar büyüklüğü (“domestic market size”) performansı ile dünyanın 15.büyük ekonomisi olan ülkemiz, ihracat (“foreign market size index”) sıralamasında 28.,  inovasyon sıralamasında 55., rekabetçilik sıralamasında ise 50.sırada yeralmaktadır. ABD örneğinde her üç kavramın, Çin örneğinde ise her iki kavramın birbirleriyle ilişkilendirilmesi, göstergelerin iyileştirilmesi hedefi için bir rehber niteliğindedir.

80’li yıllarda başlayan dışa açılma (ihracat) politikası nasıl ihracat değerlerinin sayısal anlamda büyük sıçramalar kaydetmesine etki etti ise, ihracatın inovatif bir yapıya büründürülmesi, yapısal değişimlere yol açarak, dış ticaret açığının kapatılmasını ve ardından  dış ticaret fazlası veren bir faza geçişimizi sağlayacaktır. 
 

İHRACATTA İNOVASYON MANİFESTOSU

1. İhracatta inovasyon bir hayat davasıdır
2. İhracatta inovasyon zorunluluktur
3. İhracatta inovasyon evrenseldir.
4. İhracatta inovasyon süreklidir
5. İhracatta inovasyonun açık, anlaşılır ve spesifik bir yön gösteren ve eylem içeren bir vizyonu olmalıdır
6. İhracatta inovasyon süratli ve şiddetlidir
 7. İhracatta inovasyon canlılıktır
8. İhracatta inovasyon en kuvvetli sermayedir
9. İhracatta inovasyon desteğini temelden alır
10. İhracatta inovasyon cesaret ve kararlılıkla uygulanır
11. İhracatta inovasyon eğitim ve doğru kadrolardır
12.İhracatta inovasyon bilim ve teknolojidir 
13. İhracatta inovasyon ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bir kurtarıcı değil, süreklilik gerektiren bir yönetim anlayışıdır 
14. İhracatta inovasyon yönümüzü belirleyendir 
15. İhracatta inovasyonlar bizi çok meşgul etmelidir
16. İhracatta inovasyon pratik ve güvenilir başarı yoludur
17. İhracatta inovasyon gelişmedir
18. İhracatta inovasyon saadet ve refahın kefilidir
19. İhracatta inovasyon doğru hedefler koymaktır
20. İhracatta inovasyonun işareti İleri! İleri! Daima ileridir!  

İHRACATTA İNOVASYON MANİFESTOSU (detaylı)
1. İhracatta inovasyon bir hayat davasıdır
Başarı yeniliği yaratanların ve onu doğru yönetenlerin olacaktır. İşhayatı, sayısız defa yeniliği yaratanları ve geliştirenleri başarıyı yönetmekle ödüllendirmiş, uyum sağlayamayanları ve evrensel yeniliğe katkıda bulunamayanları cezalandırmıştır. 
İhracatta inovasyonunbir yenilik olarak değerlendirilmesinin sebebi, geleneksel ihraç ürünlerinin ihracatının, dünyanın 16.büyük ekonomisi olan ülkemiz ihracatını, İnovasyon sıralamasında 55., Rekabetçilik sıralamasında 50.sıraya geriletmesinin yol açtığı kısır döngüdür. İnovatif  ihracat ve çeşitleri, yeni başlangıcın en önemli aktörleridir ve kaybedilen zamanı yakalayarak geri kazanmaları, İnovasyon ve Rekabetçilik sıralamasında hızla üst sıralara çıkmamızı sağlayacaktır.  
2. İhracatta inovasyon zorunluluktur
İhracatta inovasyon ne pahasına olursun hayata geçirilmeli, yenilikçiliğe herhangi bir alternatif sunulmamalıdır. Yenilikçilik, küresel ve bölgesel ihracat faaliyetlerinin en önemli unsuru olmalıdır. Küreselleşme ile birlikte, yakın/uzak, tüm pazarların uluslararası bir ihracat destinasyonu haline gelişi ile birlikte, bu yeni ve sevindirici yeni pozisyonun temelleri her yönden yenilikçilikle sağlamlaştırılmalıdır. Başarı için ihracatta inovasyontek çare olarak öne sürülüp, kabul edilmeli, ülke sanayiine benimsetilmeli ve tereddütsüz uygulanmalıdır. Uzun vadede konulan kesin hedefe tereddütsüz giderken kısa vade göz ardı edilmemelidir.         
3. İhracatta inovasyon evrenseldir.
İhracatta inovasyon sınırsızdır. İnovatif ihracatla ilgili her gelişme hakkında bilgi sahibi olunmalı ve çağdaş ölçüler sınır olarak kabul edilmelidir. Yerel değil küresel rekabetin içinde yer alınıp hedefler ve stratejiler küresel boyutta ele alınmalıdır.  
4. İhracatta inovasyon süreklidir
İhracatta inovasyon dinamik ve gelişen bir yapıya sahiptir. Yapılan yenilik akıl ve bilimle sürekli hale getirilmelidir. Sürekli yeniliğin çıtası ihracatda lider ülkelerin seviyelerinin üzerinde bir başarıya ulaşmaktır.      
5. Yenilikçiliğin açık, anlaşılır ve spesifik bir yön gösteren ve eylem içeren bir misyonu ve vizyonu olmalıdır
Manifestomuzda ortaya konulan “her an, her dakika, her ay inovatif ihracat” gibi tüm yenilik hareketlerinin gittiği yönü açık şekilde belirten bir vizyonun, tüm kademelerde alınan kararların ve hayata geçen faaliyetlerin, onu gerçekleştiren ihracat profesyonelleri ve kamu yöneticilerince ortaya çıkan genel vizyonla olan uyumu göz önüne alınmalıdır.    
6. İhracatta inovasyon süratli ve şiddetlidir
 “Yenilik” uygulaması yumuşak geçiş önerilerine karşı çıkarak, internet ve bilgi çağının kritik ilkesi ve rekabet gücünün en önemli ölçütlerinden, kontrollü hız ilkesi, yeniliğin sağlıklı ve kesin şekilde uygulanması için, yürürlüğe konmalıdır.  
7. İhracatta inovasyon canlılıktır
Yeniliğin içerdiği belki de en önemli malzeme içinde barındırdığı dinamizm ve insana, dolayısıyla iletişime verdiği önemdir. İnovatif ihracat iştirakçileri ile birlikte sinerjik iletişimin, doğru insan ve doğru fikirlerin yaratacakları realizasyonun, yeniliğin canlılığının en önemli kanıtı olacaktır.
8. İhracatta inovasyon en kuvvetli sermayedir
Yenilikçiliğin araç edindiği insana ve bilgiye verilen önem, medeniyetin her döneminde ilerlemenin tek ve en önemli kaynağı olmuştur. En büyük keşiflerden, en büyük askeri zaferlere kadar medeniyeti şekillendiren tüm kırılma noktalarının altında; doğru hedef, kararlılık, çağının ötesinde bilgi birikimini verimli kullanma kısacası yenilik vardır. Maddi sonuçların tümü doğru yenilikçiliğin uygulanmasını takiben sahibine sunulmuştur. Bu açıdan da bakıldığında İhracatta inovasyon en büyük sermayedir. 
Bu sermayenin doğru ve ilerici kullanıldığı en küçük ölçekli yenilik hareketleri bile karşılığında harcanılan emeği ödüllendirmiştir.
9. İhracatta inovasyon desteğini temelden alır
İhracatta inovasyon hareketi başladığı andan itibaren kararın gerekliliği her kademede vurgulanmalıdır. Yeniliğin uygulanması hakkındaki kararlılık, uygulamanın her aşamasında benimsetilerek bir inanç meselesi haline getirilmelidir.    
10. İhracatta inovasyon cesaret ve kararlılıkla uygulanır
Yeniliğin kaynağı olacak ihracatta inovasyon ön çalışmalarının tamamlanmasını takiben, alınan kararların tereddütsüz uygulanması beklenir.    Yenilik yönetiminde kesin kararlar verebilmek, kritiktir. Tutuk davranmak ve yanlış karar verme korkusu duymak, doğru karar vermeyi engeller ve kesinliği yok eder. Bu da yenilik organizasyonu ve inovasyon uygulamasında belirsizlik, hedefsizlik yaratır. 
11. İhracatta inovasyon eğitim ve doğru kadrolardır
Yapılmak istenen değişim ve yeniliğin önce ihracat profesyonellerinde ve iştirakçilerinde kendini göstermesi gerekmektedir. Büyük ölçekte istenen yeniliği, ilk aşamada yeniliği gerçekleştirmesi ve bunu takiben uygulaması beklenen profesyonellerde görmek büyük önem taşımaktadır. Yenilikten korkmayan aksine yeniliği arayan bir ekip ruhu ve iştirakçilerin sinerjik iletişimi inovatif ihracatın en büyük teminatıdır. 
12. İhracatta inovasyon bilim ve teknolojidir 
Dünya’nın neresinde olursa olsun, son teknolojiler ve yaratılan yenilikler (inovasyonlar) takip ve talim edilmeli, ihracat sürecinin her basamağında yenileştirilip, geliştirilmelidir. İnovatif süreçleringücü bu doğrultuda hareketlendirilerek, öncü bir kimlik kazanılmalıdır.   
13. İhracatta inovasyon ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bir kurtarıcı değil, süreklilik gerektiren bir yönetim anlayışıdır 
İhracatta inovasyonbir geliştirme hamlesi değil, sonucu gelişim olan bir yönetim anlayışıdır ve süreklilik göstermeli, sürdürülebilirliğin güvencesi olmalıdır. 
14. İhracatta inovasyon yönümüzü belirleyendir 
Yenileşmenin öneminin ve ihracat performanssına katacaklarının bilincine varılması, evrensel yeniliğe ortak olunması tahmin edilebileceği gibi büyük emek talep eden bir yoldur. İnovasyon iştirakçileri ve bilgi kaynağıyla verilecek yoğun emek, ihracatdainovasyonu ve rekabetçiliği yakalamak, daha da önemlisi rekabete öncülük edecek gücü yaratmayı mümkün kılacaktır.    
15. Yenilikler bizi çok meşgul etmelidir
Yenilikçilik, karakteriyle başlı başına bir mesai olmalıdır. İhracat aksiyonları, hep rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini tetiklemiş, yeniliklerin kapısını açmıştır.
İhracatta inovasyon sadece ar-ge çalışmalarına ve ürüne indirgenmemeli, Strateji İnovasyonu, Maliyet İnovasyonu, Ürün İnovasyonu, Yönetim İnovasyonu,  İş Modeli İnovasyonu, Pazarlama İnovasyonu, Operasyonel İnovasyonlar uygulanarak, ihracat sistematiğinin tümü yenilenmelidir.
16. İhracatta inovasyon pratik ve güvenilir başarı yoludur
Objektif olarak bakıldığında ihracatta inovasyon sadece "yeni" olduğu için, pratik ve şekillendirebilir olduğu için doğru ve güvenilir bir yoldur. Yenilik, yolunda yaşanması muhtemel ve bir açıdan da düşülmesi gereken hatalar sonucunda, daha büyük yeniliklere ve daha önemli başarılara açılacak bir kapı görevi görecektir. Artan tecrübe ve bilgi, ülkemizin engin kaynaklarının ihracat inovasyonları ile hareketlendirilmesi neticesinde, daha büyük başarılara hazırlanmış sağlam bir temel görevi görecektir.  
17. İhracatta inovasyon gelişmedir
Yenilikçiliğin gelişme ile doğrudan örtüşen bir kavram olmasının en önemli kanıtı “yeni” proje bazlı ihracat ve gelişme anlayışıdır. Amacı doğru, kararlı ve tereddütsüz adımlarla gerçekleştirilen her yenilik, tümsel anlamda gelişime doğru atılan sağlam bir adım olacaktır.       
18. İhracatta inovasyon saadet ve refahın kefilidir
Yenilikçi bakışın sağladığı gelişimin ve inovatif ihracat aksiyonlarının reddedilemez sonucu gelişmeyle birlikte ortaya çıkacak yerel saadet ve refahtır. Dünya’yla entegre olmuş, rekabet gücünü üst seviyelere çıkarmış, bilim ve teknolojiye hakim, kararlılıkla uygulanmış değişim hareketi, yarattığı değer sonucunda, başarı ve ortaya çıkan esere saygınlık sunmaktadır. 
19. İhracatta inovasyon doğru hedefler koymaktır
Doğru yolda, doğru inovasyon iştirakçilerinın katılımı, cesaret ve kesinlikle yola çıkılan ihracatta inovasyonyolunda başarısızlık ihtimal dışındadır.   
20. Yenilikçiliğin işareti “İleri! İleri! Daima ileridir!”  
İhracatta inovasyon doğası gereği dünü ve bugünü bir başlangıç olarak kabul eder ve üstüne yarının bilgisini koyarak çağı yaratmayı amaç edinir.  
Varolan kuralları uygulayarak herkesin ilerlediği yolda ilerlemek yerine, bilgiyi ve iletişimi,      insanı, ışığı kabul ederek kendi yolunda ilerler.
Yenilikçilik, geçmişi gelecekle telafi etmek ve kendini en verimli şekilde şekilde geleceğe taşımaktır.  

KAVRAMLAR
Misyon             
Vizyon              
Strateji İnovasyonu              
Maliyet İnovasyonu              
Ürün İnovasyonu   
Yönetim İnovasyonu            
İş Modeli İnovasyonu           
Pazarlama İnovasyonu      
Operasyonel İnovasyon     

TEMEL BELGELER

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI http://www.kasad.org.tr/assets/Uploads/Bildirimler/TOBB/2023ihracat.pdf


2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Sektörel Kırılımı http://www.tim.org.tr/files/downloads/2023/tim%202023%20ihracat%20stratejisi%20raporu.pdf

Küresel Rekabet Gücü Ve Küresel İnovasyon Raporlarında Türkiye

The Global Competitiveness Report 2012–2013/The World Economic Forum   
Indicator Explanation Turkey (out of 140 countries)   
4.3.2 Market access for non-agricultural exports Non-agricultural market access: Five major export markets weighted actual applied tariff (%) | 2010 77   
10.02 Foreign market size index Value of exports of goods and services, normalized on a 1–7 (best) scale | 2011 28   
10.04 Exports as a percentage of GDP Exports of goods and services as a percentage of gross domestic product | 2011 or most recent year available 123   
11.04 Nature of competitive advantage What is the nature of competitive advantage of your country’s companies in international markets based upon? [1 = low-cost or natural resources; 7 = unique products and processes] | 2011–12 weighted average 86   
11.05 Value chain breadth In your country, do exporting companies have a narrow or broad presence in the value chain? [1 = narrow, primarily involved in individual steps of the value chain (e.g., and after-sales services)] | 2011–12 weighted average resource extraction or production); 7 = broad, present across the entire value chain (i.e., do not only produce but also perform product design, marketing sales, logistics, 35   
11.06 Control of international distribution To what extent are international distribution and marketing from your country owned and controlled by domestic companies? [1 = not at all, they take place through foreig companies; 7 = extensively, they are primarily owned and controlled by domestic companies] | 2011–12 weighted average 24   
12. Innovation Innovation 55   
The Global Innovation Index 2013 - WIPO/ The Local Dynamics of Innovation   
Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (WIPO)   
Indicator Explanation Turkey out of 142 countries)   
6.3.1 Royalty & license fees receipts, % service exports 6.3.1 Royalty & license fees receipts, % service exports n/a n/a   
6.3.2 High-tech exports less re-exports 6.3.2 High-tech exports less re-exports 69   
6.3.3 Comm., computer & info. services exports, %. 6.3.3 Comm., computer & info. services exports, %. 130   
7.2.1 Audio-visual & related services exports, % 7.2.1 Audio-visual & related services exports, % n/a n/a   
7.2.5 Creative goods exports, % 7.2.5 Creative goods exports, % 20  


LİTERATÜR/KAYNAKLAR:
Kitaplar
Kovancılar, Birol: Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımların teşviki ve Avrupa Birliği uygulamaları : çerçevesinde alternatif modeller: İnovasyon odaklı, ihracat yönelimli yatırım hedefleme modeli.  İstanbul: TÜGİAD, 2003.  V, 159 s.; 23 cm. - (TÜGİAD Türkiye Genç İşadamları Derneği ekonomi ödülleri kitapları; 4).  //332.6 KOV 2003  // odalar birliği ktp.//

TİM Gıda Ar-ge proje pazarı : Sürdürülebilir ve rekabetçi gıda sektörü için inovasyon, 29 Mayıs 2012 Swissotel Büyük Efes İzmir BookLanguage: Turkish  Publisher: İzmir : Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2012.Database: WorldCat

İyi fikir her zaman kazandırır : Türkiye' yi değiştiren en parlak iş fikir ve buluşları by Şafak Altun Language: Turkish   Database: WorldCat

İnovasyonla başarıyı yakalayan Türkler by Şafak Altun by Şafak Altun Publisher: İstanbul : MediaCat Kitapları, 2007.Database: WorldCat

Makaleler

Özçelik, Sıla: İngiltere'nin patates tarlası artık ilaç ihracatında lider. Ar-Ge ve inovasyon İrlanda'ya başarı getirdi. Referans, 01.05.2006, 12.s. 

Firmalar patent hakkını öğrenip ihracat yapmalı. Referans, 09.08.2006, 2.s. 

Topçuoğlu, Nazlı: Ürünlere logo Gaziantep'i marka yaptı, şimdi hedef 3 milyar dolarlık ihracat. İnnovasyon (Referans eki), 17.10.2006, 2.s. (Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat Koçer'in görüşlerine yer verilmiş).

Buharda şişen yün yaptı 15 ülkeye ihracata başladı. Referans, 31.10.2006, 16.s. 

Yılmaz, İbrahim: Şimdi innovasyon zamanı. Hedef İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Aylık Dergi, (155), 15 Kasım-15 Aralık 2006, 7.s.

Gümüş, Aliye: Makine imalatçıları, AB fonlarıyla hem ihracatlarını artırdı hem de inovasyona yöneldi. Bilgi Çağı, y3, n30, 02.2007, 20-21ss.

Elçi, Şirin: Güney Kore, inovasyonla 480 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Dünya, 30.12.2006, 25.s. 

Aşut, Şerafettin: Mersin'de üretim, ihracat ve lojistikte degişim inovasyonla gelecek (Görüşme). UTA Lojistik, 18 (3), Mart 2012, 50-51.ss.

Büyükekşi, Mehmet: İhracatçı, ulusal inovasyon stratejisi istiyor. Ticaret Günlük Siyasi Ticari Gazete, 71 (22711), 08 Aralık 2012, 1.s

Büyükekşi, Mehmet: İhracatçı Ar-Ge ve inovasyona odaklandı. Ticaret Günlük Siyasi Ticari Gazete, 71 (22702), 28 Kasım 2012, 8.s.

Büyükekşi, Mehmet: TİM : İhracatda Ar-Ge ve inovasyonu ön planda. Ticaret Günlük Siyasi Ticari Gazete, 71 (22692), 16 Kasım 2012, 1.s

Susuz Ada’dan dünyaya buz satıyor http://ekonomi.milliyet.com.tr/-susuz-ada-dan-dunyaya-buz-satiyor/ekonomi/detay/1757098/default.htm

İhracatı artırabilmek için inovasyon teşvik edilmeli. Ekonomik Forum, Aralık 2010, 75.s

Türkiye'nin ihracatını inovasyon kurtaracak. Akşam, 14 (4878), 19 Şubat 2010, 8.s.

Ege Cansen: Çinlisi, Hintlisi, herkes bu inovasyon davasının peşinde. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=15862262
Güven Sak: Türkiye'nin ufku neden bu kadar dardır?
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/turkiyenin_ufku_neden_bu_kadar_dardir-1147936
Güven Sak: RJD, TCDD'yi nasıl geçti?
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/rjd_tcddyi_nasil_gecti-1142942

Güven SAK: Türkiye neden bu kadar yalnız bir ülkedir?  
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/turkiye_neden_bu_kadar_yalniz_bir_ulkedir-1146911
Güney Kore inovasyondaki başarısını nelere borçlu? Türkiye için çıkarımlar 
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1285828695-5.Guney_Kore_Inovasyondaki_Basarisini_Nelere_Borclu_Turkiye_icin_Cikarimlar.pdf


Haberler

Hollanda: Giyimde yenilikçi olun ve tasarıma yönelin. 24 Mayıs 2006. Türk hazır giyimciler, Türkiye’nin en büyük 8’inci ihracat pazarı, tekstil ve hazır giyimde ise en büyük 6’ıncı pazarı Hollanda’ya yaklaşık 20 kişilik bir ekiple aktif pazarlama çıkarması yaptı. Birleşme ile satın almaların yaşandığı ve üreticilerin perakendeci olmaya başladığı Hollanda’da bazı şirketlerin Türkiye’den alımları artırmak, bazılarının ise azaltmak niyetinde olduğu görüldü. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=4462510

Kurdaki dalgalanma sanayiciye talep endişesi yaratırken ihracatçının yüzünü güldürdü. 25.05.2006 . http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=42183&ForArsiv=1

1923'teki ihracatı 5 saatte yapıyoruz' 30 Ekim 2006. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Cumhuriyetin kurulduğu 1923'de yıllık ihracatın 51 milyon dolar olduğunu hatırlatırken, ”Şimdi bu ihracatı sadece 5 saatte yapıyoruz” dedi. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5341929

İhracata dayalı kalkınma modeli bir seçim değil'. 01.11.2006.  [son]. http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=446658&keyfield=696E6F766173796F6E


Başarıya giden yol 2i, İnovasyon ve İhracat - Engin Efetürk – HABERİSVEÇ http://www.haberisvec.com/yazar/3682-engin-efeturk-basariya-giden-yol-2i-inovasyon-ve-ihracat.html

Bakın Türkiye neler ihraç ediyor http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=4184107

İhracat hedefi için 'inovasyon ve Ar-Ge' uyarısı - Gazete5http://www.gazete5.com/haber/ihracat-hedefi-icin-inovasyon-ve-ar-ge-uyarisi-340772

İhracatta inovasyon nasil yapilir https://www.google.com.tr/search?q=inovasyon+nasil+yapilir&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=tr&client=safari#hl=tr&q=ihracatta+inovasyon+nasil+yapilir

İnovasyon nasil yapilir http://www.google.com.tr/search?q=inovasyon+nasil+yapilir&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=tr&client=safari


İhracat Bilgi Platformu http://www.ibp.gov.tr/results.cfm?cx=016026315873163174759%3Ahiq60y8obae&cof=FORID%3A11&q=inovasyon&sa.x=-968&sa.y=-68&sa=Search

İnovasyon ve İhracat http://arama.hurriyet.com.tr/arama.aspx?t=inovasyon+ve+ihracat&a=&s=&d=&p=1&r=tarih

İnovasyon Türkiye'nin İhracat Stratejisi Olabilir Mi? AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ http://www.ibp.gov.tr/etkinlik-detay.cfm?haberkodu=1000492

TV
TİM TV http://www.timtv.com.tr/inovasyon
İhracatta Ar-Ge, Ür-Ge, Tasarım Ve İnovasyon Neden  Önemlidir.http://www.timtv.com.tr/media-video/ihracatta-ar-ge-ur-ge-tasarim-ve-inovasyon-neden-onemlidir

TOPLANTILAR-SUNUMLAR
Türkiye İnovasyon Haftası-2012  http://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-tim-tv-turkiye-inovasyon-haftasi-2012.htmlhttp://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com/program.phphttps://www.facebook.com/turkiyeinovasyonhaftasi

Türkiye İnovasyon Konferansı 2011 http://www.turkiyeinovasyonkonferansi.com/Index,whyWeOrganized,PageName,neden_duzenledik

Türkiye İnovasyon Haftası https://www.facebook.com/turkiyeinovasyonhaftasi

İSO İNOVASYON KONGRE SUNUMLARI 
http://www.iso.org.tr/kongre/Kongre_2007/sunumlar.html
http://www.iso.org.tr/kongre/Kongre_2008/sunumlar.html
http://www.iso.org.tr/kongre/Kongre_2009/sunumlar.html
http://www.iso.org.tr/kongre/Kongre_2010/sunumlar.html
http://www.iso.org.tr/kongre/Kongre_2011/sunumlar.html
http://www.iso.org.tr/kongre/Kongre_2012/sunumlar.html
REKABET KONGRESİHttp://Www.Rekabetkongresi.Org/
İhracatta Girişimcilik Ve İnovasyonun Önemi http://www.slideshare.net/cannotes/ihracat-ve-inovason

LİTERATÜR/KAYNAKLAR: Yabancı Dildeki Kaynaklar
Google,
allintitle:  "foreign trade innovation" 177 sonuç

allintitle:  "export innovation" 1420 sonuç

http://www.worldcat.org/

kw:"export innovation" yazarsanız 33 sonuç geliyor.

kw:"foreign trade innovation" yazarsanız 2 sonuç geliyor.

su: export innovation 751 sonuç.

su: foreign trade innovation 291 sonuç.

export innovation 9239 sonuç

foreign trade innovation 5185 sonuç.

ti:foreign trade innovation 118 sonuç.

ti: export innovation 718 sonuç.

"innovation export performance" https://www.google.com.tr/search?q=%22innovation+export+performance%22&oq=%22innovation+export+performance%22&aqs=chrome..69i57j0l3.19204j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Project title: A New Perspective of Innovation on Export Performance: The Experience From a Transitional Country http://www.utas.edu.au/management/people/people-profiles/Rongchang-Cai

FDI, export and innovation performance of China's high-tech product industry.
http://www.freepatentsonline.com/article/Journal-Academy-Business-Economics/208534925.html


Innovation and Export https://www.google.com.tr/search?q=%22innovation+and+export%22&oq=%22innovation+and+export%22&aqs=chrome..69i57j0l3.9788j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
“Firm exports, innovation, … and regions”http://www.ub.edu/irea/working_papers/2013/201308.pdf

Innovation and Exporting: Evidence from Spanish Manufacturing Firmshttp://dev3.cepr.org/meets/wkcn/6/6682/papers/Caldera.pdf

Does innovation matter for Chinese hightech exports? a firm-level analysisFu, Dahai and Wu, Yanrui and Tang, Yihong (2010): Does innovation matter for Chinese hightech exports? a firm-level analysis.http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30012/

Horácio Faustino, Joana C. Lima & Pedro V. Matos Exports, Productivity and Innovation: Evidence from Portugal using micro data http://pascal.iseg.utl.pt/~depeco/wp/wp132012.pdf

innovation and the export-productivity link - IESE Business Schoolhttp://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0688-E.pdf

Are Newly Exporting Firms more Innovative?http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/are-newly-exporting-firms-more-innovative-findings-from-matched-spanish-innovators/kwp_1735.pdf

Export  Innovation  http://www.worldcat.org/search?q=export+innovation&qt=results_page

View Congressional Record - C-SPAN Video Libraryhttp://www.c-spanvideo.org/videoLibrary/transcript/transcript.php?id=198096

R&D, Innovation and Exporting  http://eprints.lse.ac.uk/33593/1/sercdp0073.pdf

TEZLER
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinde ihracat inovasyon araması sonuç getirmedi

KURUMLAR  (A-Z)
YURTDIŞI
Measures For The Administration Of Developing The Export Innovation Bases For Invigorating Trade Through Science And Technology ( For Trial Implementation)http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/mftaodteibfittsatfti1441/
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/announcement/200712/20071205279584.html
Export-oriented Manufacturing Innovation Base of LETDZ Newhttp://www.made-in-jiangsu.com/info/letdz-new-medicine-export-base.html

First Batch of National Export Innovation Bases Confirmedhttp://www.chinabidding.com/news.jhtml?method=detail&channelId=279&docId=546226

China names another 20 innovation bases to boost foreign trade http://china.org.cn/business/2010-01/12/content_19223588.htm

Ministry of Economic Development, Innovation and Export Trade (Quebec)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Economic_Development,_Innovation_and_Export_Trade_(Quebec)
Australian Export Grain Innovation Centrehttp://www.agric.wa.gov.au/PC_94565.html
Ministry of Economic Development, Innovation and Export Trade (Quebec)
United States The Senate Commerce Subcommittee on Competitiveness, Innovation, and Export Promotion 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate_Commerce_Subcommittee_on_Competitiveness,_Innovation,_and_Export_Promotion

TÜRKİYE

TİM AKADEMİ
TİM TÜRKİYE İHRACATÇILAR MERKEZİ
CAPİTAL DERGİSİ
DÜNYA GAZETESİ
İSTANBUL SANAYİ ODASI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
SEDEFED
TEPAV

İNOVATİF İHRACAT ŞİRKETLERİ

firma kaynak yıl   
Abdi İbrahim “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Ahmet Kocabacak A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Akabe Aksesuar Mobilya “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Aktaş Holding “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Akyapak Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Alara Tarım A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Aleksander Medjedoviç -Messe Frankfurt “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Altıparmak Http://Hurarsiv.Hurriyet.Com.Tr/Goster/Shownew.Aspx?İd=13333013 2009   
Alvimedica Tıbbi Ürünler San. Ve Dış Tic. A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Anadolu Tıp “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Antalya Keklik Üretim Çiftliği “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Arçelik A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Atalan Makine “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Atlı Zincir “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Babasultan Köyü “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Baktat A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Baskın Kardeşler Gıda Süt. Hay. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Bemka A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Bilim İlaç “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Birgi Birleşik Giyim İhracatçıları Dış Tic. A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Bmr Tarım “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Borusan İstiklal Ticaret T.A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Bosch Türkiye “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Bys Holding A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Calinos Group “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Colin's A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Commat A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Contitech “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Çevik Flowers “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Çiğ Gıda A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Çilek Mobilya A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Dedem Osmanlı Çarıkları “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Dimes A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Dizayn Grup A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Dyo A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Ece Banyo A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Eczacıbaşı Holding A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Efes Pilsen A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Eko Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Elginkan “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Elite Naturel Http://Hurarsiv.Hurriyet.Com.Tr/Goster/Shownew.Aspx?İd=16336785 2010   
Enocta “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Er-Bakır “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Erdemli Makine A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Erensan “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Ertuğrullar A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Eurokes A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Evlin Tekstil A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Global Agency “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Grammer Türkiye “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Hazal Bisküvi “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Hidromek “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Hiref A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Hitit Bilgisayar “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Hms Makine “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Hüsnü Özyeğin A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
İskender Smokin “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
İskenderun Demir Ve Çelik Fabrikaları A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Kale Kilit “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Karadeniz Holding “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Kastaş Kauçuk “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Kem-P Vibrasyon Motorları “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Kentkart “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Kibar Dış Ticaret A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Kocaman Balıkçılık A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Koton A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Küçükkaya Kaplamacılık İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Lamglass “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Mado “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Mavi Jeans A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Melka A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Mes Alüminyum “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Mest-İ Hayal Ney Yapım Merkezi “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Mey İçki Http://Www.Radikal.Com.Tr/Ekonomi/Raki_Muhabbeti_Karsi_Sahilde-1147734 2013   
Mikrosan Makine Ve Kalıp San. A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Mira Canlı Hayvancılık Ve Böcekçilik “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Morera A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Mtc Metal “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Narin Bys Holding “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Nortel “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Nüve Sanayi Malzemeleri “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Ode Yalıtım “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Olivos Http://Www.Zeytinfuari.Com/Haber_Detay.Asp?İd=67#.Uh_Qk9jfdna   
Orhan Holding “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Otokar A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Paşabahçe A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Paşabahçe Cam Sanayi Tic. A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Petlas “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Proted Protez “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Ramsey “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Rb Group “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Royal Halı “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Sagun Group “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. Ve Tic. A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Sektör Dış Ticaret A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Shopping Tv A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Sihirlielmalar.Com “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Silk Cashmere A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Si-Ser Grup “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Sms Gıda   
Socar Turkey “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Step Otomotiv Ve Kalıp Tic. A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Şişecam “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Şölen Çikolata A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
T-Box A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Tetra Pak İnovasyon Hayat Kurtarır 2007   
Tgs Dış Ticaret A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Tofaş A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Totan Makine Tarım Makine San.Tic. A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2010 Ödülleri” 2010   
Trakya Tekstil Ve Giyim Sanayicileri Dış Tic. A.Ş “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Tülomsaş A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Türk Hava Yolları “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Tüvasaş “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Uğur Soğutma “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Ülker A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Vestel İnovasyon Hayat Kurtarır 2007   
Yavuz Tekstil A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008   
Yeşim Satış Mağazaları Ve Tekstil Fabrikaları A.Ş. “İhracatın Yıldızları 2009 Ödülleri” 2009   
Yıldız Soğutma “İhracatın Yıldızları 2012 Ödülleri” 2012   
Yüksel Tohumculuk “İhracatın Yıldızları 2011 Ödülleri” 2011   
Zeki Triko A'dan Z'ye Türkiye'den İnovasyon Manzaraları 2008  


EK: Export Innovation Bases, China
Circular of the General Office of the Ministry of Commerce concerning Printing and Transmitting Measures for the Administration of Constructing the Export Innovation Base concerning Revitalizing Trade through Science and Technology(for Trial Implementation)
August 31, 2006 - 09:41 BJT (06:41 GMT)   fdi.gov.cn
Shang Chan Zi [2006] No. 73

The competent departments of commerce in all the provinces, autonomous regions, municipalities, cities specifically designated in the state plan, and Xinjiang Production and Construction Corporations:

In order to implement the spirit of the central economic working conference, the national science and technology conference and the national commerce working conference, to press ahead the organization and implementation of the program of revitalizing trade through science and technology, and to substantially strengthen the administration and guide toward the construction of export innovation base, the Measures for the Administration of Constructing the Export Innovation Base concerning Revitalizing Trade through Science and Technology(for Trial Implementation) will now be printed and transmitted to you.

The construction of export innovation base, an utterly new task, is an important carrier for deeply implementing the strategy of revitalizing trade through science and technology and transforming the growth pattern of foreign trade. Adhering to the principle of step by step and advancing steadily, the construction of export innovation base will be carried out step by step on the basis of trial bases of this year. All the relevant local authorities shall improve their awareness and take the lead to organize the work in a bid to establish and perfect the construction mechanism of export innovation work and to push forward this task in the spirit of innovation.

The competent departments of commerce in all the provinces, autonomous regions, municipalities, cities specifically designated in the state plan, and Xinjiang Production and Construction Corporations shall, in light of the spirit of Measures for the Administration of Constructing the Export Innovation Base concerning Revitalizing Trade through Science and Technology(for Trial Implementation), organize the relevant authorities as soon as possible to adjust and perfect the plan concerning the application for export innovation base and supplement the necessary material or recommend export innovation bases again. The aforesaid recommendation document about export innovation base shall be submitted to the Ministry of Commerce (Department of Commercial Affairs) before September 15, 2006.

General Office of the Ministry of Commerce

August 31, 2006

Measures for the Administration of Constructing the Export Innovation Base concerning Revitalizing Trade through Science and Technology (for Trial Implementation)

Chapter I General Principle

Article 1

In the spirit of the Decision of Central Committee of the Communist Party of China and the State Council concerning Implementing the Plan of Science and Technology and Strengthening Autonomous Innovation(Zhong Fa[2006] No.4) and Several Opinions of the General Office of the State Council about Transmitting the Strategy of Further Implementing the Plan of Revitalizing Trade through Science and Technology Made by Such Eight Authorities as the Ministry of Commerce (Guo Ban Fa[2003] No.92), the Ministry of Commerce has organized "the project of revitalizing trade through science and technology", and started to establish "the export innovation base of revitalizing trade through science and technology"(hereinafter referred to as "export innovation base"). The Measures herein is formulated In order to substantially strengthen the administration, supervision and guidance upon export innovation base, perfect the construction work mechanism of export innovation base and to guarantee the sound development of export innovation base.

Article 2

The export innovation base refers to the rather perfect industrial conglomeration zone which is endowed with striking industrial character, some export scale, fairly strong international competitiveness and international exploitation capability, technological innovation spirit, rather strong model, lead and radiation capability, perfect industrial chain and supplementary system.

Article 3

The export innovation base may be constructed by taking advantage of the preferential industrial park, flagship enterprise or the prefectural and below administrative regions.

The construction of export innovation base shall not emphasis on constructing infrastructure or expanding new land.

Article 4

The main task of constructing export innovation base shall be to encourage and support industrial technical innovation, cultivate and building its industrial scale, improve its international competitiveness, optimize the trade environment, strengthen the construction of public service platform, improve the development quality and efficiency, and to promote the combination of trade, science and technology and industry.

Article 5

The whole plan of the construction of export innovation base shall be emphasized to reasonably distribute resources, innovate mechanism, actively explore and construct the multi-channel, multi-levels, multi-means supporting system in a bid to increase the leading role of the industry and to promote the export restructuring and optimize its upgrade.

Article 6

The Ministry of Commerce as well as the relevant authorities shall take relevant measures to create an environment conducive to the construction and development of export innovation base and give prior support to the export innovation base items which meet the relevant commercial policies.

Chapter II Administration Authorities and the Relevant Responsibilities

Article 7

The Ministry of Commerce and the competent provincial departments of commerce in all the provinces, autonomous regions, municipalities and cities specifically designated in the state plan(hereinafter referred to as "the competent provincial departments of commerce ") shall be jointly responsible for administering, guiding and supervising the construction of export innovation base.

Article 8

The Ministry of Commerce shall be responsible for administering and guiding the construction of export innovation base, working out the general plan for export innovation base development and putting it into practice and setting the development objective and task hereof, working out the policies and measures concerning promoting the development of export innovation base construction, nailing down the application and conformation time, condition and procedure of export innovation base.

Article 9

The competent provincial departments of commerce shall be responsible for administering and guiding the construction of the local export innovation base, compiling the development plan hereof, establishing and perfecting the local system hereof, guiding, coordinating and administering the important export items in the construction hereof, undertaking the statistics, promotion, investigation, study and publicity hereof.

Article 10

The certified export innovation base unit shall be led by the competent provincial departments of commerce to establish the relevant leading group hereof to be responsible for coordinating and working out construction plan and to put it into practice.

Article 11

The leading group of export innovation base shall strengthen its communication and coordination with the relevant departments, strive to win the support of the relevant policy, perfect the policy hereof, put into practice the publicity of revitalizing trade through science and technology and autonomous innovation, formulate and promulgate the relevant coordinating policies.

Article 12

The leading group of export innovation base shall gradually establish and perfect the system of its dynamic track of the export innovation base and regular assessment and information submission, paying attention to investigation and study, regularly inform the Ministry of Commerce of the construction of export innovation base to ensure the substantial and effective advancement hereof.

Chapter III Application and Confirmation of Export Innovation Base

Article 13

The competent provincial departments of commerce shall be responsible for organizing the application and initial assessment of the local export innovation base and the Ministry of Commerce shall be responsible for the confirmation hereof.

Article 14

The competent provincial departments of commerce shall decide the suitable unit for application in light of the local condition.

The application unit shall in light of the relevant requirements submit the application document to the competent provincial departments of commerce for summation, which shall submit the final application documents and the initial opinion concerning the local export innovation base to the Ministry of Commerce.

Article 15

The Ministry of Commerce shall, in light of the principle of openness, equity and transparency, establish the assessment expert committee of export innovation base on the merit of the confirmation condition and organize the experts to assess the implementation application plan after having received application documents from the local authorities, to undertake strict assessment upon the application documents submitted by local authorities and to confirm the export innovation base.

Article 16

Basic conditions for confirming export innovation base:

(1)

to compile the development plan of export innovation base and to nail down the development direction and objectives in accordance with the 11th Five-year Plan for National Economic Development and the 11th Five-year Plan for Revitalizing Trade through Science and Technology;

(2)

striking industrial character, fairly strong industrial base, the export of more than $30 million of relevant products and about stable growth of nearly three years;

(3)

striking industrial and technical advantages, the production scale of main products shall take the lead in domestic market and take some proportion in domestic and foreign market, the investment in research and development shall reach or exceed 3% of the total income;

(4)

it has established rather perfect industrial coordinating system and public service system with sound industrial development environment;

(5)

the industry shall have strong autonomous innovation capability and international competitiveness, establish rather perfect autonomous innovation and intellectual property management system and the main export products has gained the relevant certification of the main export nations and regions.

Region pattern and industrial division shall be fully taken into consideration in the process of export innovation base, the aforesaid standard may be appropriately lowered for the application units in northeast old industrial base and the middle and western region.

Article 17

The application unit for export innovation base shall submit the application hereof. The application shall include the following:

(1)

the development of the main industries of the application unit and its export condition;

(2)

the development plan and implementation plan of export innovation base;

(3)

the supporting policy of revitalizing trade through science and technology put forward by the local government;

(4)

the production scale of the main products of the enterprises in the base and the explanation for the lead of its technology in China;

(5)

technological innovation of the enterprises in the base and its own intellectual property;

(6)

the certificate of export of the previous year issued by local authority in responsible for commerce and the authorities of customs; and

(7)

other documents.

Article 18

The award of "export innovation base of revitalizing trade through science and technology" will be conferred to the confirmed unit hereof by the Ministry of Commerce.

Article 19

The professional name shall be conferred to the export innovation base in light of the preferential high-tech industrial regions.

Chapter IV Assessment, Supervision and Administration

Article 20

The Ministry of Commerce as well as other authorities shall carry out comprehensive assessment regularly upon the construction of export innovation base and its operation and undertake dynamic administration thereon.

Article 21

The Ministry of Commerce as well as other authorities shall summarize and publicize typical experience for the soundly developed export innovation base and strengthen its support hereto, demand the inefficient export innovation base to rectify and reform itself within the tine limit until the qualification of export innovation base is canceled.

Article 22

All the statistics about the construction and development of export innovation base shall be precise, scientific and may not be concealed or falsely reported, otherwise, upon verification, a warning or announcement of criticism will be given, or even its qualification of export innovation base will be canceled.

Chapter V Appendix

Article 23

The competent provincial departments of commerce may formulate detailed rules in respect of export innovation of the local region under the Measure herein.

Article 24

The Ministry of Commerce shall be responsible for interpreting the Measure herein.

Article 25

The Measures herein shall come into force as of the date when they are printed and distributed.

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/announcement/200712/20071205279584.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder