10 Ekim 2019 Perşembe

Türkler Ansiklopedisi Cilt 4- Ortaçağ

Türkler Ansiklopedisi Cilt 4- Ortaçağ

İÇİNDEKİLER

TÜRKLER

YAYIN KURULU

DANIŞMA KURULU

KISALTMALAR

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

B. Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat

İskit Kültürü / Doç. Dr. İlhami Durmuş [s.15-25]

İskit Sanatı / Anıl Yılmaz [s.26-32]

Önasya'da İskitler / Yrd. Doç. Dr. Şevket Dönmez [s.33-44]

Türklerin Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Alimcan İnayet [s.45-53]

Hun Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu [s.54-76]

Kuşan Sanatı ve Medeniyeti / Prof. Dr. Ramesh C. Sharma [s.77-83]

Kuşan Yönetiminin Kültür Anlayışı / Prof. Dr. Xinru Liu [s.84-90]

Göktürk Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu [s.91-99]

Göçebe Uygur Kültürü / Dr. Ablet Kamalov [s.100-104]

Güney Sibirya ve Merkezi Asya Türklerinin Tatbikî Dekorasyon Sanatı / Dr. Alisa Y. Borisenko [s.105-109]

C. Eski Türklerde Geleneksel Kültür ve Sanat

Eski Türklerde Sanat / Yrd. Doç. Dr. Seyfi Başkan [s.110-124]

Türk Sanatında At / Prof. Dr. Emel Esin [s.125-143]

Cihan Edebiyatında Türk Kobuz'u / Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu [s.144-150]

Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerde Taç Geleneği / Doç. Dr. Zühre İndirkaş [s.151-156]

Türk Drama Geleneği / Yrd. Doç. Dr. Abdullah Şengül [s.157-161]

Eski Türklerde ve Kırım'da Semboller / Prof. Dr. M. Metin Karaörs [s.162-170]

Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri / Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çetindağ [s.171-181]

Rumî Motifinin İlk Öncüleri / Dr. Hatice Aksu [s.182-192]

Sanat Malzemelerine Göre Orta Asyalı Türklerin Giyimleri / Dr. Gleb V. Kubarev [s.193-197]

Orta Asya Türk Halı ve Düz Dokuma Yaygıları / Prof. Dr. Bekir Deniz [s.198-207]

Başlangıcından Türkiye Selçuklularına Kadar Türklerde Tekstil ve Dokumacılık Sanatı / Fikri Salman [s.208-214]

Türklerde Yemek Kültürü / Prof. Dr. Günay Kut [s.215-221]

Türk Mutfak Kültürü / Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ersoy [s.222-229]

Türklerde Yiyecek İçecek Kültürü / Yrd. Doç. Dr. Ayşe Duvarcı [s.230-235]

YİRMİNCİ BÖLÜM, TÜRKLERİN İSLÂMİYETİ KABULÜ

Türklerin İslâmiyeti Kabulü / Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın [s.239-262]
Türklerin Müslüman Oluşu / Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı [s.263-270]
Orta Asya'nın Müslüman Araplar Tarafından Fethi / Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı [s.271-278]
Maveraünnehir'e İslâm'ın Girişi / Yrd. Doç. Dr. Hasan Kurt [s.279-289]
Türkler ve İslâmiyet / Prof. Dr. Osman Turan [s.290-304]
Bir Akhun Prensi Tarhan Nizek / Prof. Dr. Enver Konukçu [s.305-310]
VII-IX Yüzyıllarda Güney Hazar Bölgesinde Hükümranlık Süren Türk Sulî Hanedanı / Dr. Farda Asadov [s.311-316]

B. Türkler, Emeviler ve Abbâsîler

Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri / Prof. Dr. İrfan Aycan [s.317-323]

Emeviler Dönemi Türk-Arap İlişkileri ve Türklerin İslâmlaşma Sürecinin Başlangıcı / Yrd. Doç. Dr. Âdem Apak [s.324-335]

Türkler ve İslâm Dünyası / Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Koyuncu [s.336-351]

Abbâsîler Dönemi Türklerin Siyasî Faaliyetleri / Mahmut Karapınar [s.352-363]

Abbâsîler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu: Hassa Ordusu / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Azimli [s.364-374]

VIII-X. Yüzyıllarda Abbâsî Ordusundaki Türk Muhafızların Sayısı ve Onlar İçin Yapılan Harcamalar / Dr. Farda Asadov [s.375-380]

Fâtımîler Devleti'nde Türkler / Dr. Aydın Çelik [s.381-387]

VII. Yüzyılda Arapların ve XI. Yüzyılda Türklerin Orta Doğu Fetihlerinin Karşılaştırılması / Ruth A. Miller [s.388-393]

C. İdil Bulgar Hanlığı ve Saciler

İdil (Volga) Bulgar Hanlığı'nda İslâmiyet / Prof. Dr. Nesimi Yazıcı [s.394-408]

İdil Havzasındaki İlk İslâm Devleti: İdil Bulgar Devleti / Prof. Dr. Zufar Z. Miftakov [s.409-416]

Sacoğulları / Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız [s.417-442]

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM, KARAHANLILAR

Karahanlılar Tarihi / Prof. Dr. Reşat Genç [s.445-459]
Karahanlılar / Prof. Dr. Jürgen Paul [s.460-468]
Karahanlılar ve Uygurlar / Dr. Erkin Emet [s.469-476]

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM, GAZNELİLER

Gazneliler / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [s.479-508]
Yeni Bir Türk İslâm Devleti Modeli Olarak Gazneliler / Yrd. Doç. Dr. Hanefi Palabıyık [s.509-521]
Gaznelilerin Hindistan Hâkimiyetleri / Prof. Dr. Salim Cöhce [s.522-525]

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM, OĞUZLAR-TÜRKMENLER

Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu'ya: Oğuzlar (Türkmenler) / Prof. Dr. Salim Koca [s.529-551]

Türkmenler / Dr. Cem Tüysüz [s.552-579]

Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [s.580-584]

Oğuz Boyu ve 1040 Yılına Kadarki Yükselişi / Doç. Dr. Omid Safi [s.585-594]

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM, BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU

A. Büyük Selçuklu Siyasî Tarihi

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [s.597-633]

Selçuklu Devrinin Özellikleri / Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen [s.634-638]

Tuğrul Bey Zamanında Selçuklu-Abbâsî İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Süleyman Genç [s.639-658]

İlk Selçuklu-Abbâsî İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu [s.659-668]

Selçuklular-Abbâsî Halifeliği İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.669-677]

Malazgirt Zaferinden Önce Doğu Anadolu'ya Yapılan Türk Akınları / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy [s.678-693]

Başlangıcından Malazgirt Savaşına Kadar Selçuklu-Bizans Münasebetleri / Yrd. Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu [s.694-704]

Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın Kafkasya Politikası / Savaş Eğilmez [s.705-712]

Selçuklu-Gürcü İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Nebi Gümüş [s.713-721]

Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler / Doç. Dr. Yunis Nesibli [s.722-730]

Selçukluların Altın Çağında Siyasî Kriz ve Müslüman Bürokratlar: Melikşah İktidarının Doğuşu / Dr. Lık Arifin Mansurnoor [s.731-744]

Fâtımî-Selçuklu Münasebetleri / Dr. Aydın Çelik [s.745-752]

Selçuklu-Fâtımî Halifeliği İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.753-759]

Kirman Selçukluları / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [s.760-763]

Suriye Selçuklu Melikliği / Prof. Dr. Ali Sevim [s.764-777]

Ortadoğu'da Selçuklu Varlığı / Dr. Hilâl Sürsal [s.778-785]

Irak Selçukluları (1120-1194) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.786-794]

Moğol İstilasına Kadar Irak Türkleri / Prof. Dr. Fazıl Bayat [s.795-802]

C. Atabeylikler

Zengiler (1127-1233) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [s.803-813]

İmaduddin Zengî ve Musul Atabeyliği / Prof. Dr. Fazıl Bayat [s.814-824]

Musul ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eğilmez [s.825-835]

Musul ve Halep Atabeyi Mevdûd ve Zamanı / Prof. Dr. Bahattin Kök [s.836-839]

Erbil Atabeyliği / Prof. Dr. Fazıl Bayat [s.840-845]

Böriler (Dimaşk Atabeyliği) (1104-1154) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [s.846-855]

Muzafferüddin Gökböri'nin Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri / Abdullah Ekinci [s.856-863]

Begteginliler: Erbil'de Bir Türk Beyliği (1132-1233) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [s.864-870]

Azerbaycan Atabeyleri (İldenizliler) (1146-1225) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [s.871-879]

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM, HAREZMŞAHLAR
Harezmşahlar Devleti / Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın [s.883-896]
Moğol İstilası Dönemine Kadar Kıpçaklar ve Harezmşahlar Devleti / Aydın Usta [s.897-903]
Moğol İstilası ve Harezmşahlar İmparatorluğu'nun Yıkılışı / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak [s.904-916]
Harezmşahlar ve Doğu Anadolu / Yrd. Doç. Dr. Hasan Geyikoğlu [s.917-925]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder