31 Aralık 2016 Cumartesi

İhsan Fazlıoğlu: Kongre ve Sempozyumlar

http://mufiddergisi.blogspot.com.tr/2016/12/her-sey-mervde-basladi-turkistandan.html
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015


Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Akıllı Türk Makul Tarih, , Şubat 2016
“Bilim Tarihi” Semineri, Karaman, Haziran 2016
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Mart 2016
Tuzla Eğitim Yöneticileri Okuyor Kitap Sohbeti, , Mart 2016
Nesnelerin Yargı İçinde ‘Hakîkî’ Kuruluşu: Nefsu’l-emr Kavramı Çerçevesinde Bir İnceleme, İstanbul, Nisan 2016
Çelişmezlik Sarmalında Ahlak: Bilgi ile Eylem İlişkisi Zorunlu mudur?, Ankara, Mayıs 2016
Unesco 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Divan-ı Hikmet Sohbetleri-4, , Nisan 2016
Özneyi Yeniden Kurmak: Kişilik, Kimlik ve Kendilik Üzerine, Konya, Mart 2016
Önce Kim Buldu? Öncelik ve Kahramanlık Sarmalında Bilim Tarihi, Sakarya, Şubat 2016
Eleştirel Medeniyet Okumaları Seminerleri 4 Mart-29 Nisan, İstanbul, Mart 2016
Düş Görmek, Düşmek ve Düşünmek Arasında Tarih, İstanbul, Mayıs 2016
Kınalızâde Ali Efendi'nin Ahlâk-ı Alâ'î Adlı Eseri Ekseni Etrafında Kaymakam Adaylarıyla Sohbet, Ankara, Nisan 2016
Tarih Ontolojisi Üzerine Düşünceler, Uşak, Mart 2015
16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, Oturum Başkanı, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları II, Ankara, Şubat 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları III, Ankara, Mart 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları VII, Ankara, Mayıs 2015
Science Teaching In Contemporary Islamic Societies, McGill Centre for Islam and Science (MCIS), Montréal, Ekim 2015
Felsefe öldü mü?, İstanbul, Mart 2015
Nokta-i Nazar Olarak Tarih, Erzincan, Nisan 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları IV, Ankara, Mart 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları V, Ankara, Nisan 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları VI, Ankara, Nisan 2015
MEDENİYET OKUMALARI/ Arkaplan Bilgisi: Büyük Selçuklular Döneminde Düşünce Hayatı, İstanbul, Ekim 2015
Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, İstanbul, Mayıs 2015
Vardır Bir Hikmeti: Kalem ile Yazmak, Kitap ile Korumak, Ankara, Mayıs 2015
Kayıp Halka’nın İzinde: Bir Zihniyet Sorunu Olarak İslam-Türk Bilim Tarihi, Trabzon, Mayıs 2015
Eman ve İman” ile “Madde ve Mana”, “Neden ve Gerekçe: Tekvini ve İtibari Bilginin İdraki Üzerine, Köln, Haziran 2015
Akıl Yürütmek ile Gönül Yürütmek: İstidlal ve İstişhadin İzinde, Köln, Haziran 2015
Ahlaki Zorunluluğun İlkesi Nedir?, İstanbul, Eylül 2015
Tarihin Önünde Küçük Düşürülmek: Kendini Değillemenin Nedenleri Üzerine, , Ekim 2015
'Köti' Ile 'Ketü' Arasında: "Kötülük"Ün Ontolojisi Üzerine Düşünceler., İstanbul, Mart 2015
Ancak Anılar Anlarlar: Tarih, Hafıza ve Mekân üzerine bir soruşturma..., İstanbul, Nisan 2015
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı Olarak "Bilgi", İstanbul, Nisan 2015
"BİZ'den Olmak Ne Demektir? Aidiyet ve Mensubiyet Açısından Bir İnceleme", İstanbul, Nisan 2015
Geçmişte Kendini Aramak, Tarihte Kendini Bulmak, Adapazarı, Nisan 2015
Osmanlı’da İlim ve Düşünce Hayatı Üzerine, , Mayıs 2015
Mahsus ile Makul Arasında: Kelam İlminin Felsefe-Bilim Tasavvuru, Rize, Mayıs 2015
Sosyal Bilimlere Giriş, İstanbul, Mayıs 2015
Aklî İlimlerde Dönemlendirme Sorunu, , Mayıs 2015
Düşünce Yola Düşünce: Eski ile Yeni Arasında Nasıl Bir İslam Düşüncesi, Adana, Nisan 2015
Medeniyet Okumaları Serisi-2 [12 Kasım 2015’den itibaren 15 günde bir], , Kasım 2015
Düşünce - Bilime Giriş [Dört ders], , , Ekim 2015
Düşünce-bilimin İlkeleri [Beş ders], , Ekim 2015
Akaide Giriş [Dört ders], , , Kasım 2015
Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, Ankara, Aralık 2015
16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, , Aralık 2015
Uluslararası Dâvud el-Kayserî Sempozyumu, Bursa, Mayıs 2015
Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, Köln, Haziran 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları I, Ankara, Şubat 2015
Geçmişi ön-görmek, geleceği bilmek: Tarih, geçmiş midir, gelecek mi?, Zonguldak, Mart 2014
Sonuç ile süreç arasında: 'Gençlik' bir soru mu, bir yanıt mı?”, Gençlik Forumu: Aidiyet. Dönüşüm. Gelecek, Ankara, Mayıs 2014
Ne Yapmalı?: Yerli bir düşüncenin imkânı üzerine düşünceler…, İstanbul, Mayıs 2014
Gözel, öz'ün göze gelmesidir: Estetik'in varlık ilkesi olarak ferdiyet, İstanbul, Mayıs 2014
Amentü Şerhi ve Felsefi Bağlamı, İstanbul, Temmuz 2014
Hâfıza ile Tarih: Geçmişten Nasıl İbret Alınır?, Erzurum, Nisan 2014
Çağdaş DÜnya'da "Yardım Etmek": İyilik mi, İyelik mi? -"İnsan'ın Anlamı" Açısından Bir Belirleme-, İstanbul, Mart 2014
Klasik İslam Düşüncesi, İstanbul, Nisan 2014
Tasvîr, Tahkîk ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi, Bursa, Şubat 2014
Sonuç ile süreç arasında: "Gençlik" bir soru mu bir yanıt mı?, Ankara, Mayıs 2014
İbn-i Haldun ve eseri Mukaddime, İstanbul, Nisan 2013
Dilbilimi Sohbetleri V: Osmanlı Entellektüel Tarihinde Dilin Kökeni Sorunu, İstanbul, Ocak 2013
Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibarî mi: Kadim Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım, İstanbul, Nisan 2013
Gelenek mi Gelecek mi? İslâm Temeddününün istikâmeti ne olmalı?, İstanbul, Haziran 2013
‘Mevcûd’ ve ‘Subût’: İnsan ve toplum bilimlerinde nesne ve bilgi, Malatya, Eylül 2013
Felsefe-Bilim Tarihi’nde ‘Mahsûs’ ve ‘Makûl’ün Yeniden Yorumlanması [XIII-XVI. [Yüzyıllarda, Türkistân – İrân – Anadolu ortak kültür havzasında ne oldu?], Malatya, Eylül 2013
Orta- Asya –İran – Anadolu Astronomi Geleneğinin Kuruluşu: Şemseddin Haraki ve okulu”, Felsefe–Bilim Geleneğinin Kadim Kökleri: Türkmenistan ve Türkmen Kökenli Bilginler, Aşkabad, Eylül 2013
Faal Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi’nde Hakîkî(İnvisible) ile Zâhirî(Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması” [Açılış konuşması], Uluslararası 13. Yüzyıl’da Felsefe, Ankara, Kasım 2013
Felsefe-Bilim Tarihi Açısından İslâmî Hayat Görüşünün İlkeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti, Müslümanlar Diyaneti, Başmüftülüğü, Sofya, Ekim 2013
‘Dilimiz, Dinimizdir’: Kendilik Bilinci’nin İnşâsında Dilin Yeri Nedir?, Karaman Belediyesi, Karaman, Kasım 2013
Hem Vahdet Hem Adalet Hem Mehabbet: Türk İslâm İdrâkinin İfâdesi Olarak Konya (1096-1350), Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya, Kasım 2013
Düşünce ile Eylem Arasında: Çağdaş İslâm Dünyası'nda Gerçeklik, Yüzleşme ve Temsîl, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu , Ankara, Kasım 2013
XV. Yüzyıl’da Osmanlılarda Yeni Bir Bilim Anlayışı”, Türkiye ve Rusya Perspektifinden Günümüz Felsefe Sorunları, İstanbul, Ekim 2013
The Impact of the Maragha Mathematical-Astronomical School on the Anatolian Scientific Environment and Ibn Sartāq (d. [after] 1329-29)”, Maragha and its Scholars: The Intellectual Culture of Medieval Maragha, ca. 1250-1550, Workshop, German Oriental Institute, İstanbul, Kasım 2013
Cürcânî’nin ‘nefsü’l-emr’ Nazariyesi ve ‘Şerhu’l-Mevâkıf’ Örneğinde Matematik Bilimlere Uygulanması”, Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği Çalıştayı, Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyat Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Kasım 2013
Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?”, Ahlak’ın Temeli Üzerine Konuşmalar –II, İLEM , İstanbul, Ekim 2013
Felsefe-Bilim Tarihi”, 23 Ekim 2013’den itibaren her Çarşamba [8 Hafta], Ankara, Ekim 2013
Düşüncebilimin İlkeleri, İstanbul Bilimler Akademisi [İBA], [Her cumartesi: 4 Hafta], İstanbul, Ekim 2013
Geçmiş ile Gelecek'te Karşılaşmak: ‘Felsefe-Bilim Tarihi’ Örneğinde Bir Gelecek Tasavvuru Olarak Tarih, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara, Kasım 2013
Medeniyet Okumaları: İbn Haldun ve el-Mukaddime, İMÜ, Edebiyat Fakültesi, 5 hafta., İstanbul, Kasım 2013
Zorunluluk ile Süreklilik arasında: Medeniyet mi Temeddün mü?, Berlin, Aralık 2013
İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Mayıs 2013
Tabiat ile Hayat: Mukaddime’ye mukaddemât (Metin ve Yorum eşliğinde İbn Haldûn Okumaları), Viyana, Mayıs 2013
Hayat Görüşü: Kelâmî bir yorum, Viyana, Mayıs 2013
'Anlam’ ile ‘Değer’: Hem Hakikî hem İtibârî bir temellendirme mümkün müdür?, Viyana, Mayıs 2013
Konu, yöntem ve amaç açısından ‘ilm’: Varlık, bilgi ve değer çanağında İslam-Osmanlı-Türk bilgi anlayışını anlamak , Viyana, Mayıs 2013
Felsefe, Tarih İlişkisi, Ankara, Haziran 2013
Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?, İstanbul, Ekim 2013
"Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Çağı'nda Osmanlı Entelektüel Hayatına Bir Bakış", SANAYİ DEVRİMİ, AYDINLANMA ÇAĞI VE OSMANLI, Wien, Mart 2013
Kadim nasıl takaddüm eder?, İstanbul, Şubat 2013
Kadim Nasıl Tekaddüm Eder?, Ankara, Şubat 2013
"Âlim olmadan tabib olmak mümkün mü?: Kanun’un felsefî arkaplanı üzerine bazı düşünceler", İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb’ının yayımlanışının 1000 Yılı [1013-2013], İstanbul, Mart 2013
“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Mart 2013
Eski ile Yeni Arasında Üniversite Kavramı, İstanbul, Mart 2013
“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Nisan 2013
Veri ile Model:Doğaya İlişkin Matematiksel Bilginin Ontolojisi=XIII-XV.yy Arası Tartışmalar, İstanbul, Aralık 2012
"Both real and mental: substantiation of ethical values in a modern world -Implementation of nafs al-amr theory to the Ethics-", İstanbul, Aralık 2012
Uluslararası Hint Mantığı ve İslam Mantığı Üzerine Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2012
Uluslararası Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya'dan Ön Asya'ya Yeni Açılımlar Dönemi Sempozyumu, Türkistan, Nisan 2012
Üç boyutlu bilginin mücessem temsili: Osmanlı ilim geleneği, İstanbul, Şubat 2012
Türkistan'dan Anadolu'ya Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri, İstanbul, Şubat 2012
Osmanlı Düşünce Tarihi Nasıl Ele Alınabilir, İstanbul, Mart 2012
Modern Dünya’da Bilgi ve Zihniyet, İstanbul, Mart 2012
İlim Geleneğimizde Şehir Algısı, Muğla, Mart 2012
Paradigma ile Perspektif Arasında Türk Düşünce Tarihi’ni Okumak, Muğla, Mart 2012
Türk Ocaklarının 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Bolu, Mayıs 2012
Türk Kimliğinin Erimesi, İstanbul, Mayıs 2012
Manevî/İnsanî bilimler ile Fen/Doğa bilimlerinin nesne alanları ve bilgi yöntemleri üzerine felsefî bir çözümleme, , Ekim 2012
Metafiziğe durmak: Gazalî’nin kendi olma arayışının hakikî ve itibarî ilkeleri, Berlin, Aralık 2012
Bilgi’yi bilmek, kendini bilmek, ya nice okumak!, Berlin, Aralık 2012
Hem siyadet hem saadet: Taşköprülüzade’nin bilgi anlayışı üzerine düşünceler, Berlin, Aralık 2012
Çağdaş dünya’da erdemli olmak: Ahlak için üçüncü bir yol mümkün mü? , Berlin, Aralık 2012
İnsan’ı sorgulamak: İbn Sina, İbn Tufeyl ve İbn el-Nefis’in insan anlayışlarının karşılaştırmalı incelemesine bir giriş, Berlin, Aralık 2012
Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed’s Project of Judging Argumentations (Muhakemat), Norman/Oklahoma, Nisan 2012
Muslims Amidst the Tension of Critique and Conformity, Bielefeld, Nisan 2012
Iran-Turkey Historical-Civilizational Dialog, Tahran, Mayıs 2012
İslam Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları, Saraybosna, Eylül 2012
Medeniyet Okumaları: Ahlak-i Alaî[Şubat-Haziran: Haftalık Seminer], İMU Edebiyat Fakültesi, Şubat 2012
Medeniyet Okumaları: Miftah el-saade ve misbah el-siyade [Her pazartesi], İMU Edebiyat Fakültesi, Kasım 2012
Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, Ekim 2011
Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca. 1200-1900 CE), St. Louis, Aralık 2011
Medeniyet Kavramının Felsefi Bir Tahlili, İstanbul, Aralık 2011
Waqfiyyas and the Rational Sceinces, Montreal, Mart 2010
Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul, Mart 2010
Hakikat ve İtibâr: Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı üzerine, İstanbul, Ekim 2010
Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası –I, İstanbul, Ağustos 2010
Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada'da İslam/Osmanlı Medeniyeti'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Çalışmaları, İstanbul, Temmuz 2010
Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Bursa, Ekim 2010
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Montreal, Ağustos 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamil Ragep), Montreal, Ağustos 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Montreal, Ağustos 2009
Mirzo Ulughbeg and His Contrubition to the Development of the World Science, Semerkant, Haziran 2009
Nous’tan Nefs’e İslam Felsefe-Bilim Tarihi’nin Kırılma Noktaları, İstanbul, Aralık 2009
Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu, Bursa, Aralık 2009
The “Rational Sciences in Islam” (RaSI) Database: Introduction and Preliminary Findings, Boston, Kasım 2009
Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları, İstanbul, Aralık 2009
Işk imiş her ne var âlemde/İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî Ne Demek İstedi?, İstanbul, Aralık 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamel Ragep), Montreal, Ağustos 2009
Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Haziran 2009
Divan Toplantıları, İstanbul, Haziran 2009
XVIII. yy. Osmanlı Düşüncesinde Bunalım ve Arayış (II), İstanbul, Mayıs 2008
Vefatının 30. Yıldönümünde Osman Turan, İstanbul, Ocak 2008
İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumunda Tasavvufun Yeri, İstanbul, Mart 2007
Balkanların Yazılmamış Tarihi, Üsküp, Aralık 2007
Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Berlin, Ağustos 2007
IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu, Tipaza, Mayıs 2007
Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, Eylül 2007
Bilim ve Akıl, İstanbul, Aralık 2007
Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi, İstanbul, Kasım 2007
Şehir ve Medeniyet, İstanbul, Kasım 2007
Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Balıkesir, Eylül 2007
Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Balıkesir, Ağustos 2007
XV.y.y.’da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları, İstanbul, Ekim 2007
Before Copernicus, Berlin, Aralık 2006
XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, İstanbul, Kasım 2006
Islamic Scientific Manuscripts Initiative, Berlin, Eylül 2006
Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, İstanbul, Mayıs 2006
İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar: Şam’da İstanbul Kültür Günleri, Şam, Mayıs 2006
70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, İstanbul, Aralık 2006
85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi, İstanbul, Kasım 2006
Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, Balıkesir, Ağustos 2006
Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, Balıkesir, Eylül 2006
Erasmus Değişim Programı Semineri, İstanbul, Ocak 2006
70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, İstanbul, Aralık 2006
Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII, Rize, Ağustos 2006
M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri, İstanbul, Mayıs 2006
İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı, İstanbul, Nisan 2005
Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century, Berlin, Ocak 2005
Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalışmalar: Dün-Bugün, İstanbul, Aralık 2005
Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd’ın 420. Ölüm Yıldönümü, İstanbul, Kasım 2005
Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III, Balıkesir, Eylül 2005
Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III, Balıkesir, Ağustos 2005
Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI, Rize, Temmuz 2005
Alim Olmadan Tabib Olunabilir Mi?, İstanbul, Nisan 2005
From Medieval to Modern in the Islamic World, Chicago, Nisan 2004
Orta Asya’da İslam’ Uluslararası Sempozyumu, Oş, Mayıs 2004
Knowledge and Belief: Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives, Berlin, Temmuz 2004
Vefatı’nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu’yu Anma Programı, İstanbul, Aralık 2004
Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2004
Felsefe Atölyesi , İstanbul, Mayıs 2004
Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period, Michigan, Mart 2004
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları, İstanbul, Mayıs 2003
İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2003
Anadolu’da Matematik Bilimlerin Oluşumu (1071-1600), İstanbul, Nisan 2003
Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2003
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları, İstanbul, Kasım 2002
Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu, Ankara, Kasım 2002
Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu –Eleştiriler – Sorunlar – Teklifler , İstanbul, Şubat 2001
Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir?, İstanbul, Şubat 2001
Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul, Nisan 1998
Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul, Aralık 1998
II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-Nefîs, Kuveyt, Kasım 1997
Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu, Kayseri, Ekim 1997
Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul, Mart 1997
Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, istanbul, Ekim 1996
Ulusal Harran Sempozyumu, Urfa, Nisan 1995


Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, Haziran 1994Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Fazlioğlu İ. , "Faal Akıl Ölünce!: Xiii. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi'Nde Hakîkî(İnvisible# Ile Zâhirî#Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması", Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2013, pp.27-36
Fazlioğlu İ. , "Molla Hüsrev’In Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle Fi Müşkilât El-Meşhûre Fi Ilm El-Hey’E", Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2011, pp.77-103
Fazlioğlu İ. , "Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'Nin Onto-Geometrik Bir Araştırması", Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2010, pp.271-304
Fazlioğlu İ. , "İthâf’Tan Enmûzec’E Fetih’Ten Önce Osmanlı Ülkesi’Nde Matematik Bilimler", Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2009 , pp.131-163
Fazlioğlu İ. , "Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz)", Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2007, ss.159-195
Fazlioğlu İ. , "Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren’In ‘Ara-Varlıklar’Dan Doğanın ‘Büyü’Den Arındırılması", XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2006, pp.109-110
Fazlioğlu İ. , "Kaynakları Ve Etkileri Açısından Aristoteles’In Sayı Tanımı", Navisalvia (Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2005, ss.104-112
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif Ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi", Dil, Kültür ve Çagdaslasma, ANKARA, TÜRKİYE, 2003, ss.153-164
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü Ve Dâvûd El-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)", Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, TÜRKIYE, 1998, pp.25-42
Fazlioğlu İ. , "Xivth-Century Muslim Mathematician Ibnu’L-Havvam And His Work Al-Fawaid Al-Bahaiyya Fi’L-Qawaid Al-Hisabiyya", XIXth International Congress of History of Science , ISPANYA, 22-29 Agustos 1993, pp.1-10

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder