26 Aralık 2016 Pazartesi

TÜRK TARİHİ (İLKLER)


1.  Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır 
2.  Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur 
3.  Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman) 
4.  Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir 
5.  Onluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Mete Han’dır 
6.  Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir 
7.  Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir 
8.  Türkler hakkında ilk belge MÖ. 318 tarihli bir Hun –Çin ticaret sözleşmesidir 
9.  Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir 
10. Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır 
11. Matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır 
12. Destan ve töreleri yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır 
13. Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlardır (Maniheizm) 
14. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlardır 
15. Türk tarihinde ilk kez madeni parayı kullanan Türgişlerdir 
16. Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir
17. Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barışıdır 
18. İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar’dır (619)
19. İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir
20. Orhun yazıtlarını ilk okuyan Danimarkalı bilgin Thomsen’dir
21. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar’dır 
22. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır, 23. Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır 24. Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar’dır  
25. İlk yazılı Türk İslam eseri “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır 
26. Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır 
27. Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler’dir. 
28. “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut’tur 
29. Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur 
30. Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır 
31. Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler’dir (1048) 
32. Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur 
33. Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur 
34. Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır
35. Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur 
36. Büyük Selçuklularda Divan örgütü ilk defa Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kurulmuştur 
37. Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071) 
38. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071) 
39. Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir   
40. Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler v.s.) 
41. Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler’dir 
42. İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey’dir 
43. Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir 
44. Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir (1075) 
45. Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir 
46. Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır 
47. Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin keykubat zamanında kurulmuştur
48. Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176) 
49. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır 
50. Memlükleri ilk defa Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)

http://www.kariyermemur.com/tarihte-ilkler-ders-notu/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder