28 Ocak 2017 Cumartesi

İSTANBUL Düşünürleriİstanbul Düşünürleri'nde biraraya getirilen Düşünürler Antolojisi'nde kıstas düşünürlerin İstanbul doğumlu olması değil ama düşüncelerinin İstanbul'da geliştirilmesidir.

İstanbul, tarih boyunca, kültürel aktarımda öne çıkan bir yerleşme birimidir (kültürlerarası alışveriş noktası, çeviri merkezleri)

Kaynaklar:
 1. Osmanlı Müellifleri PDF  Osmanlı Müellifleri Text
 2. Sicilli Osmani Text
 3. İstanbul'un-100-ilim-ve-fikir-adami-akif-kurucay
 1. MİRİM ÇELEBİ 1450-1525 İstanbul Türkiye Matematikçi, Gökbilimci, Optikçi referans: katip çelebi keşfüz zünun da övüyor. İstanbul'da 'Ali Kuşçu (öl. 1474) ile arkadaşları ve öğrencileri tarafından inşa edilen teorik astronomi çalışmalarını devam ettiren astronom, matematikçi ve optikçi Mirim [Mîrem veya Mirüm] Çelebi diye tanınan Mahmud b. Kutbuddin Muhammed b. Muhammed b. Musa Kadî-zade, Osmanlı Devleti'nde, Musa Kadî-zade ve 'Ali Kuşçu'dan sonra yetişen en önemli matematikçi-astronomlardan birisidir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mirim_%C3%87elebi asıl adı Mahmud b. Mehmed’dir. Tabiat felsefesiyle ilgilenen düşünür devrinin önemli astronom ve matematikçilerindendir. Ali Kuşçu ile Kadızâde-i Rûmî’nin torunudur. Dedesi Hocazâde’den ve mütekellim Sinan Paşa’dan ders almıştır. Gelibolu, Bursa, Edirne ve İstanbul medreselerinde müderrislik yapmıştır. Eserlerinde matematikçiler ve kelâmcıların İbnü’l Heysem ve Kemaleddin el-Fârisî, özellikle de İbn Sînâ ve Fahreddin Râzî’nin görüşlerini dikkate aldığı görülmektedir. Düstûru’l amel ve tashîhül cedvel, Şerhu’l Fethiyye fi ilmi’l-hey’e, Risâle fi’l-hâle ve kavzi kuzah gibi önemli eserleri vardır http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/1.php?id=110 http://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Miram_Celebi_BEA.pdf
 2. ŞEYHÜLİSLAM EBUSSUD EFENDİ 1490-1574 İstanbul Türkiye Zamanının Tamamını İlmî Çalışmalara Vermiş Ve Hoca Sâdeddin Efendi, Şeyhülislam Malulzade Seyyid Mehmed, Abdülkadir Şeyhi, Sunullah Efendi, Bostanzâde Mustafa Efendi Ve Şair Bakî Gibi Pek Değerli Âlimin Yetişmesinde Rol Oynamıştır. Osmanlı’nın Ünlü Tefsir Ve Hukuk Âlimi Ebussuud Efendi, 1490 Yılında İstanbul Yakınlarındaki Meteris (Metris-Müderris) Köyünde Doğmuştur.   İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 3. SEYDİ ALİ REİS ilk 1498-1562 Rumeli İstanbul Türkiye Seyahatname Seydi Ali Reis (1498 - 1562), Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti'nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleştirmek için görevlendirilen denizci. Türk amirali, coğrafya ve matematik bilgini.
 4. BÂKÎ 1526-1600 Rumeli İstanbul Türkiye Divan Edebiyatı Şâiridir. 1526 – 1600), İstanbul. Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan
 5. HOCA SADETTİN EFENDİ 1536-1599 Rumeli İstanbul Türkiye Tarih Yazarı Şeyhülislam, tarihçi, kazasker, kadı, müderris
 6. ŞEYHÜLİSLAM YAHYA 1561-1644 Rumeli İstanbul Türkiye 16. Yüzyılın Son Yarısında Ve17. Yüzyılın İlk Yarısında Çok Uzun Yaşıyan, Sultan I. Mustafa, Sultan IV. Muratve Sultan İbrahim Devirlerinde Üç Defa Şeyhülislam Olarak Yüksek Devlet Görevi Yapmış Bir Âlim Ve Aynı Zamanda Ünlü Bir Türk Divan Şairidir. İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 7. ALLÂME HOCAZÂDE 1570-1625 Rumeli İstanbul Türkiye Allame referans: katip çelebi keşfüz zünun da övüyor.
 8. SOLAKZÂDE 1590-1657 Rumeli İstanbul Türkiye 17. Yüzyıl Osmanlı Şairi, Bestekârı Ve Tarihçisi. İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 9. Mustafa b. Ali Muvakkıt 16.yy Rumeli İstanbul Astronom, muvakkıt, coğrafyacı, reisüi http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/1.php?id=111 http://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Ali_al-Muwaqqit_BEA.pdf
 10. HEZARFEN AHMET ÇELEBİ 1609-1640 Rumeli İstanbul Türkiye Bilgin kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insan
 11. KATİP ÇELEBİ ilk 1609-1657 Rumeli İstanbul Türkiye Bibliyografya ilk Garbiyatçı http://www.ajansspor.com/forum/printer_friendly_posts.asp?TID=748 http://katipcelebi.info/wp-content/uploads/2015/02/kitap.pdf
 12. EVLİYA ÇELEBİ 1611-1682 Rumeli İstanbul Türkiye Seyahatname "Seyahat ya Resulallah" http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/747.pdf
 13. EREMYA ÇELEBİ KÖMÜRCİYAN 1637-1695 Rumeli İstanbul Türkiye Bir Osmanlı Şair, Seyyah, Diplomat Ve Tarihçisidir.   İstanbulun 100 yazarı
 14. ITRİ 1640-1712 Rumeli İstanbul Türkiye Bestekar "Tut-i mucizeguyem ne desem laf değil"
 15. ABBAS VESİM EFENDİ 1689-1760 Rumeli İstanbul Türkiye 17. Yüzyılda Yaşamış Osmanlı Astronom Vehekim. Çalışma Yeri Sultan Selim Çarşısındaydı. İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 16. SÜLEYMAN SADEDDİN EFENDİ 1719-1788 Rumeli İstanbul Türkiye Bilgin
 17. AYVANSARÂYÎ HÜSEYİN EFENDİ ?-1787 Rumeli İstanbul Türkiye On Sekizinci Asır Osmanlı Târih Ve Biyografi Âlimi. İstanbul’u Karış Karış Dolaşarak Başta Camileri Olmak Üzere, Önemli Yapılarını Kayıt Altına Alan Ünlü Osmanlı Müellifi İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 18. G.V.İNCİCİYAN 1758-1833 Rumeli İstanbul Türkiye Coğrafyacı Yazar İstanbulun 100 yazarı
 19. ŞEYH GALİP 1757-1799 Rumeli İstanbul Türkiye Divan Edebiyatı Şairi, Mutasavvıf http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/pdf2/serdarbediiomay.pdf
 20. KETHÜDAZADE ARİF EFENDİ 1777-1849 Rumeli İstanbul (Aslen Giritli) Türkiye Felsefe "ulema yanında dilini, zurefa yanında gözünü, evliya yanından gönlünü sakınmalı" http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt15/sayi1/171-188.pdf ayaklı kütüphaneler, dursun gürlek
 21. Mehmet Emin Üsküdari 18.yy Rumeli İstanbul, Üsküdar Türkiye İnsanoğlunun ayrılmaz bir parçası olan ve onu etkileyen din ve felsefe arasındaki ilişki, tarih boyunca çeşitli şekillerde ele alınıp incelenmiş, mahiyetleri hakkında bir takım görüşler ileri sürülmüş ve aralarında nasıl bir ilişki olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. İslam düşüncesinde ise bu araştırma alanları, konularının benzerliği itibariyle Kelam ve Felsefe’nin irtibat noktalarını belirlemiştir. Özellikle din ve felsefe arasında bir karşılaşma anlamı yüklenmiş olan tehâfüt kitapları, bu alanların araştırma yöntemlerine ilişkin tercih probleminin bir ifadesi olmuştur. Böylece din-felsefe arasındaki ilişkinin sistemli bir şekilde ele alındığı ve birçok düşünürün katkı sunduğu bir tehâfüt geleneğinden bahsetmek mümkün olmuştur. Mehmed Emîn Üsküdârî de bu zemin üzerinde oluşan tehâfüt geleneğine Telhîsu Tehâfüti’l-hukemâ isimli eseriyle ciddi katkılarda bulunmuş önemli bir düşünürdür. http://isamveri.org/pdfdrg/D01535/2015_34/2015_34_PATTABANOGLUFZ.pdf
 22. HAMMAMİZADE İSMAİL DEDE EFENDİ 1778-1846 Rumeli İstanbul Türkiye Müzikçi Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü
 23. AHMET NAZİF (SAHAFLAR ŞEYHİ ZÂDE) ?- 1858 Rumeli İstanbul Türkiye Sahaflarşeyhizade, Türk Biyografi Yazarı 5
 24. MEHMET FAZIL ?-1882 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Türk Sosyoloğu Ve Fikir Adamı.   4A
 25. AHMET RİFAT EFENDİ (İBNİ MEHMET EMİN YAĞLIKÇI-ZÂDE) ?-1895 Rumeli İstanbul Türkiye Tanzimat Dönemi Ansiklopedi Yazarı Ahlâkçı Ve Tarihçisi. 5
 26. ŞÂNÎZÂDE ATAULLAH MEHMED EFENDİ 1771-1826 Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Hekim, Çevirmen, Yazar, Tarihçi. XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda Yetişmiş Önemli Bilim Adamlarından Birisidir. Tıp, Tarih, Matematik, Edebiyat Ve Coğrafya Alanında Eser Çeviren Ve Yazan Şânîzâde, Daha Çok Osmanlı-Türk Tıbbının Çağdaşlaşmasındaki Öncü Rolü İle Tanınır[1]. Avrupa Tıbbına Ait Bilgileri Osmanlı’ya Aktarmak Üzere Almanca’dan Çevirdiği Beş Ciltlik Eserin 1820 Yılında Tek Cilt Olarak Basılan İlk Üç Cildi; Osmanlı Devleti’nde Basılan İlk Tıp Kitabı Olmuştur. İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 27. MEHMET SADIK RIFAT PAŞA 1807-1856 Rumeli İstanbul Osmanlı Osmanlı Hariciye Nazırı, Diplomat Ve Devlet Adamı. 5
 28. SADIK RIFAT PAŞA 1807-1857 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu İki Kez Osmanlı Hariciye Nazırı, Diplomat Ve Devlet Adamı. 7
 29. AHMET VEFİK PAŞA 1823-1891 Rumeli İstanbul Türkiye Oyun Yazarı
 30. ZİYA PAŞA 1825-1880 Rumeli İstanbul Türkiye Devlet Adamı, Yazar
 31. İBRAHİM ŞİNASÎ 1826-1871 Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Gazeteci, Yayımcı, Şair Ve Oyun Yazarı. 3
 32. SAKIZLI OHANNES PAŞA 1830-1912 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu “İlmi Servet” Ve “Fünun-I Nefise Tarihi Medhali (Güzel Sanatlar Tarihine Giriş)” Adlı Eserleri Meşhurdur. Ohannes Paşa, Diller Ve İştikaklar(Türetme) Konuları Ve Resim Sanatı İle Uğraşmıştır.   4A
 33. ALİ SUAVİ 1838-1878 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar, Düşünür
 34. HÜSEYİN REMZİ 1839-1986 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Doktor Veya Evliya Hoca Namıyla Meşhur Olan Hüseyin Remzi, Kastamonulu Yurdumoğlu Emin Mustafa'nın Oğludur. 1865'te Askeri Tıbbiye'yi Bitirmiştir. (3315.S.) "Yoksulluk İçinde Yetişmiştir. Tıbbiye'de Hocalık Yapmış Ve Hayvanlar Üzerinde Çalışmıştır." (3315.S.) 5
 35. BALIKHANE NAZIRI ALİ RIZA BEY 1842-1928 Rumeli İstanbul Türkiye İstanbul Yazarı İstanbulun 100 yazarı
 36. AHMED MİDHAT 1844-1912 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar, Gazeteci Ve Yayıncı. Tanzimat Dönemi Yazarlarındandır. Türk Edebiyatının Gerçek Anlamda İlk Popüler Yazarıdır. 1878'de Çıkarmaya Başladığı Ve Yayın Hayatını 1921'e Kadar Sürdürmüş Olan Tercüman-I Hakikat Gazetesi Osmanlı Basın Tarihinin En Uzun Ömürlü Ve Etkili Yayınlarından Biri Olmuştur. 3
 37. HÜSEYİN HÜSNÜ 1848-1911 Rumeli İstanbul Türkiye Şeyhülislam, Hukuk Bilgini 6
 38. MEHMET ŞAKİR PAŞA 1849 - 1908 İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Tarihçisi, Yazar Ve Devlet Adamı 6
 39. ABDÜLHAK HÂMİD (TARHAN) 1851-1937 Rumeli İstanbul Türkiye Şair, Oyun Yazarı, Diplomat. 4A
 40. BEŞİR FUAT 1852-1887 Rumeli İstanbul Türkiye Asker, Çevirmen, Gazeteci, Fikir Adamı
 41. ABDURRAHMAN ŞEREF 1853-1925 Rumeli İstanbul Türkiye Son Osmanlı Vakanüvisi Ve Devlet Adamı. 5
 42. ALİ SEDAD 1857-1900 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Mantıkçısı Ve Fikir Adamı.Ahmed Cevdet Paşa’nın Oğludur. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=020442&idno2=c020436 3
 43. AHMET RIZA 1859-1931 Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Siyasetçisi. İttihat Ve Terakki Cemiyeti’nin Önde Gelen Kurucularındandır Ve Auguste Comte’un Pozitivizm Felsefesini Türkiye’ye Taşıyan Kişidir.[1][2] Osmanlı’nın Kurtuluşunu Ve Kalkınmasını Kişi Veya Siyasal Rejim Değişiklikleri Yerine Toplumsal Yapı Değişikliğinde Gören Ve Bu Yönde Çalışmalar Üreten İlk Kimse Olmuştur. 3
 44. SALİH MÜNİR PAŞA 1859-1939 Rumeli İstanbul Türkiye Devlet İdaresi
 45. HALİL EDHEM (ELDEM) 1861-1938 Rumeli İstanbul Türkiye Sadrazam İbrahim Ethem Paşa’nın Oğlu, Osman Hamdi Bey'in Küçük Kardeşidir. Zürih Üniversitesi Tabii İlimler, Viyana Poliklinik Yüksek Okulu Tabii İlimler Ve Kimya Mezunudur. Berna Üniversitesi'nde Felsefe Doktorası Yapmıştır. Ser Askerlik Fabrikalar Nezareti Müşavirliği, Genel Kurmay Dairesi Tercüme Şubesi Görevliliği, İstanbul Şehremini, Asar-I Atika Müzeleri Müdürlüğü, Darülşafaka, Mülkiye Mektebi, Darü’l-Muallimin Ve Darülfünun Tabiiye Ve Jeoloji Öğretmenliği, Sanayi Nefise Mektebi Müdürlüğü, Tarih-İ Osmani Encümeni Üyeliği, Maarif Vekaleti Türk Tarih Encümeni Üyeliği, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Kurucu Üyeliği Ve Asbaşkanlığı, TBMM IV.Ve V. Dönem İstanbul Milletvekilliği İle IV.Ve V. Dönem Kitaplık Encümeni Reisliği Yapmıştır. Leibzik Ve Bal Darülfünunları Fahri Felsefe Doktorlugu Unvanı Sahibidir.   İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 46. FATMA ÂLİYE HANIM 1862-1936 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Edebiyatının İlk Kadın Romancısı 4A
 47. SALİH ZEKİ 1864-1921 Rumeli İstanbul Türkiye Matematik
 48. ÖMER FERİD KAM 1864-1944 Rumeli İstanbul Türkiye Metinler Şerhi Müderrisi, Yazar, Şâir, Fikir Adamı. Özellikle Klasik Türk Ve Fars Edebiyatı İnceleme Ve Şerhleri İle Tanınmıştır. ayaklı kütüphaneler, dursun gürlek İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 49. İBRAHİM EDHEM MESUT (DİRVANA) 1864-1959 Rumeli İstanbul Türkiye Filozof, Yazar Ve Osmanlı Devleti'nin Son Yıllarında Yüksek Kademelerde Görev Yapmış Bir Devlet Adamıdır. 7
 50. İHTİFALCİ MEHMED ZİYA 1865-1930 Rumeli İstanbul Türkiye İstanbul Yazarı İstanbulun 100 yazarı
 51. TEVFİK FİKRET 1867-1915 Rumeli İstanbul Türkiye Şair, Öğretmen Yayıncı
 52. ALİ KEMAL 1867-1922 Rumeli İstanbul Türkiye İkinci Meşrutiyet Ve Mütareke Döneminde İttihat Ve Terakki Karşıtı Görüşleriyle Tanınmış Yazar, Gazeteci Ve Siyaset Adamı. 5
 53. İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL 1870-1957 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Yazar, Tarihçi, Edebiyat Tarihçisi, Müzeci Ve Mutasavvıf. ayaklı kütüphaneler, dursun gürlek
 54. BEDİ’ NURİ 1872-1913 Rumeli İstanbul Türkiye Bedi' Nuri, Bir Meşrutiyet Dönemi Aydını Olarak Karşımıza Çıkmaktadır. Ülkenin Çeşitli Uerlerinde İdarecilik Ve Eğitimcilik Görevinde Bulunmuştur. Sosyoğumuzun İlk Yazısı… (310.S.) 1
 55. LÜTFİ FİKRİ 1872-1934 Rumeli İstanbul Türkiye İstanbul Barosu Başkanı 4A
 56. MEHMET AKİF ERSOY 1873-1936 Rumeli İstanbul Türkiye
 57. AHMET ŞUAYİP 1876-1910 Rumeli İstanbul Türkiye Felsefeci, Hukuk Adamı Ve Düşünür
 58. ÂKİL MUHTAR (ÖZDEN) 1878-1949 Rumeli İstanbul Türkiye Modern Dönem Türk Tıbbının Önde Gelen İsimlerinden.Türk Siyaset Adamı   İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı 5
 59. MEHMET NECATİ LUGAL elli portre 1878-1964 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Doğubilimci. Arap Ve Fars Dillerinin Klasik Sayılan Yapıtlarından Bazılarını Türkçeye Çevirmiş, Bazılarını Da Yayıma Hazırlamıştır.
 60. PRENS SABAHATTİN 1879-1948 Rumeli İstanbul Türkiye Siyasetçi, Düşünür
 61. HALİL NİMETULLAH ÖZTÜRK 1880-1957 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Yazar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni Bitirdi. Paris'te Felsefe Okudu. 1910'da Dârülfünün'da Felsefe Ve İçtimaiyat Öğretim Görevlisi, 7
 62. HALİDE EDİP ADIVAR 1884-1964 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar, Düşünür
 63. SALİH NÂBİ 1886-1914 İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Doktor Yüzbaşı. 3
 64. MUSTAFA ŞEKİP TUNÇ 1886-1958 Rumeli İstanbul Türkiye Psikoloji, Felsefe
 65. SAKALLI CELAL 1886-1962 Rumeli İstanbul Türkiye Düşünür
 66. İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU 1886-1978 Rumeli İstanbul Türkiye Eğitimci, Yazar, Hattat,Siyasetçi
 67. İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI 1888-1977 Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Tarihi Araştırmalarıyla Tanınan Tarih Ordinaryüsü. Ömrünün Son Gününe Dek Türk Tarihine Hizmet Etme Gayretindeki “Reisü’l-Müvehhirîn” Lakaplı Bu Büyük Tarihçimiz, 10 Ekim 1977 Tarihinde İstanbul’da Vefat Ederek Edirnekapı Şehitliği’ne Defnedilmiştir. İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 68. HULUSİ BEHÇET 1889-1948 Rumeli İstanbul Türkiye Dermatoloji Uzmanı Ve Bilim İnsanı.
 69. KÖPRÜLÜZADE FUAT 1890-1966 Rumeli İstanbul Türkiye Tarih Yazarı
 70. MEHMED İZZET 1891-1930 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolog Ve Fikir Adamı
 71. MEHMED EMİN ERİŞİRGİL 1891-1965 Rumeli İstanbul Türkiye Eğitimci, Felsefeci, Yazar Ve Siyasetçi.
 72. YUSUF HİKMET BAYUR   elli portre 1891-1980 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Siyasetçi Ve Tarihçi.  Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Hint Tarihi Ordinaryüs Profesörü Oldu
 73. AHMED MUHİDDİN 1892-1923 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Edebiyat Ve Düşüncesi 3
 74. CEVAT RIFAT ATİLHAN 1892-1967 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar
 75. ALİ KERİM ERİM 1894-1952 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Matematikçi. İlk Doktoralı Türk Matematikçidir. Doktora Derecesini 1919'da Almanya’nın Erlangen Kentindeki Frederich-Alexanders Üniversitesi’nden Aldı. Türkiye'de Yüksek Matematik Öğretiminin Yaygınlaşmasında Ve Çağdaş Matematiğin Yerleşmesinde Etkin Rol Oynadı; Mekaniğin Matematik Esaslara Dayandırılmasına Öncülük Etti. Türkiye'de Bir Matematik Doktorası Yöneten İlk Bilim Adamı Oldu. İstaanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 76. NURULLAH PERTEV BEY 1894-1956 Rumeli İstanbul Türkiye Bibliyograf ayaklı kütüphaneler, dursun gürlek
 77. MAHİR İZ 1895-1974 Rumeli İstanbul Türkiye Fiki Adamı, Eğitimci
 78. AGOP DİLÂÇAR elli portre 1895-1979 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Dili Üzerine Uzmanlaşmış Türkiye Ermenisi Dilbilimcidir. Türk Dil Kurumunun İlk Genel Sekreteridir.
 79. HASAN ALİYÜCEL 1897-1961 Rumeli İstanbul Türkiye Siyasetçi, Düşünür
 80. A.HAMDİ BAŞAR 1897-1971 Rumeli İstanbul Türkiye Siyaset Adamı
 81. NURULLAH ATAÇ 1898-1957 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Eleştirmen, Denemeci, Yazar, Şair.
 82. SÜHEYL ÜNVER 1898-1986 Rumeli İstanbul Türkiye Sanat Tarihçisi
 83. PEYAMİ SAFA 1899-1961 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Hikaye Ve Romancı, Düşünür, Gazete YazarıTürk Yazar.Server Bedi Takma İsmini De Kullanan Yazar Romanlarının Yanı Sıra, Fikrî Eserleri, Polemikleri, Köşe Yazarlığı Ve Gazeteciliği İle De Tanınır. 5
 84. MİMAR EKREM HAKKI AYVERDİ 1899-1984 Rumeli İstanbul Türkiye Mimarlık Türk mühendis, mimar, tarihçi, yazar. Türk mimarisine çok sayıda eser kazandırmış ve pek çok eseri de restore etmiştir.   İstanbulun 100 ilim ve fikir adamı
 85. NUSRET HIZIR elli portre 1899-1990 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Türkiye’nin Önde Gelen Felsefecilerindendir. Ölümünden Sonra Asistanı Füsun Akatlı Tarafından Derlenen Öteki Yazıları Bilimin Işığında Felsefe Ve Geride Kalanlar Adıyla Basıldı. Füsun Akatlı’nın “Çağdaş Ve Çağcıl Bir Rönesans Adamıydı” Dediği Hızır, Felsefe, Mantık, Fizik, Matematik Dışında Tarih, Dil, Müzik Ve Edebiyat Alanlarında Da Büyük Bir Birikime Sahipti. Eğitimci Profesör. Türkiye’nin Önde Gelen Felsefecilerindendir. 4A
 86. İsmail Müfid İstanbuli ö1802 Rumeli İstanbul Türkiye Aslen İstanbullu olup tahsilini tamamladıktan sonra Mekke ve İstanbul Mollalığına nail olmuştur. Hayatını müderrislik ile ve eser yazmakla geçiren gayretli bir âlimdir. "Eylesün Yezdân Müfid'i rahmetinden müstefid" mısraının delalet ettiği hicri 1217 (M. 1802) tarihinde vefat ederek Davutpaşa Camii avlusuna defnedildi. Nakşibendî tarikatına mensup idi. Eserlerinden bazıları şunlardır:
 87. Ahmed Tevhîd Efendi 1802-1869 Rumeli İstanbul Osmanlı devri astronomi, matematik âlimi ve devlet adamı. http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/1.php?id=169
 88. ALİ RIZA -1858 Rumeli İstanbul, Üsküdar Osmanlı İmparatorluğu Ahlak Konulu 3 Kitabı Var. 5
 89. ENVER BEHNAN ŞAPOLYO 1900-1972 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Tarihçisi. Enver Behnan Şapolyo 1900 Tarihinde İstanbul'un Kocamustafapaşa Semtinde, Beyçayırı Sokağı'nda Doğmuştur. 6
 90. ABDULLAH NECATİ AKDER 1901-1986 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolojik Ve Felsefi Bilgilere Dayanarak Ülke Sorunlarını İrdelemeyi Temele Alan İdealist Sosyal Felsefe Eğiliminin Cumhuriyet Dönemindeki Temsilcisi 4A
 91. HÜSEYİN NİHAL ATSIZ 1905-1975 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar, Romancı, Şair, Düşünür Ve Öğretmen 7
 92. ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI 1900-1982 Rumeli İstanbul Türkiye Mutasavvıf
 93. AHMET HAMDİ TANPINAR 1901-1962 Rumeli İstanbul Türkiye Romancı, Yazar
 94. HİLMİ ZİYA ÜLKEN 1901-1974 Rumeli İstanbul Türkiye Düşünür
 95. NECİP FAZIL KISAKÜREK 1904-1983 Rumeli İstanbul Türkiye Düşünür
 96. SAMİHA AYVERDİ 1905-1993 Rumeli İstanbul Türkiye Mutasavvıf
 97. MAZHAR ŞEVKET İPŞİROĞLU 1908-1985 Rumeli İstanbul Türkiye Sanat Tarihçisi
 98. SEDAD HAKKI ELDEM 1908-1988 Rumeli İstanbul Türkiye Mimarlık
 99. MEHMET ALİ AYBAR 1908-1995 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyalist Siyasetçi Ve Düşünür
 100. NURETTİN TOPÇU 1909-1975 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar, Akademisyen Ve Fikir Adamı
 101. KEMAL TAHİR 1910-1973 Rumeli İstanbul Türkiye Romancı, Düşünür
 102. EMEL ESİN 1911-1987 Rumeli İstanbul Türkiye Türk - İslâm Kültür Ve Sanat Tarihi Uzmanı
 103. ORHAN BURİAN elli portre 1914-1953 Rumeli İstanbul Türkiye Türk, Deneme Ve Eleştiri Yazarı. Kabataş Erkek Lisesi'ni Ve İngiltere'de Bulunan Cambridge Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nü Bitirdi. Orhan Burian Düşünce Özgürlüğünü Ve Hümanist Dünya Görüşünü Savunmuş; Düşünce, Sanat Ve Toplum Gibi Konular Üzerine Yazılar Yazarak Tanınmıştır. Orhan Burian Yazın Hayatında William Shakespeare Gibi İngiliz Edebiyatının Önde Gelen İsimlerinden Çeviriler De Yapmıştır.
 104. TAHİR ALANGU 1915-1973 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Yazarı Ve Edebiyat Tarihçisi.   İhsan Işık
 105. BEHÇET NECATİGİL 1916-1979 Rumeli İstanbul Türkiye Şair
 106. BURHAN OĞUZ 1919-2009 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Kültür Tarihçisi Ve Mühendisi.   https://tr.wikipedia.org/wiki/Burhan_O%C4%9Fuz
 107. SABRİ ÜLGENER 1911-1983 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolog "Zihniyet, Aydınlar ve İzmler" (Mayaş Yayınları, 1983), "İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası" (Der Yayınları, 1981), "Darlık Buhranları ve İslâm İktisat Siyaseti" (Mayaş Yayınları, 1984), ile "Zihniyet ve Din"
 108. AYDIN SAYILI PROF 1913-1993 Rumeli İstanbul Türkiye Bilim Tarihi harvard, banknotta resmi var
 109. MELİH CEVDET ANDAY 1915-2002 Rumeli İstanbul Türkiye Şair, Tiyatro Oyunu, Roman, Deneme, Makale Yazarı.
 110. AZRA ERHAT 1915-1982 Rumeli İstanbul Türkiye Deneme Ve İnceleme Yazarı, Eski Yunan Ve Roma Dilleri Uzmanı, Filolog, Arkeolog, ...
 111. MİHRİ BELLİ 1915-2011 Rumeli İstanbul, Silivri Türkiye Komünist Siyasetçi Ve Yazar. Kurtuluş Savaşı Yıllarında Trakya Müdaafası'nı Yönetenlerden Urfalı Mahmut Hayrettin Bey'in Oğludur. İhsan Işık
 112. HALİL İNALCIK 1916-..... Rumeli İstanbul Türkiye Tarihçi
 113. TARIK ZAFER TUNAYA 1916-1991 Rumeli İstanbul Türkiye Hukukçu, Siyasi Düşünce Tarihi
 114. HACI MUZAFFER ÖZAK 1916-1985 Rumeli İstanbul Türkiye Cerrahi Şeyhi ayaklı kütüphaneler, dursun gürlek
 115. ORHAN HANÇERLİOĞLU 1916-1991 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar,Araştırmacı
 116. İLHAN ARSEL 1920-2010 Rumeli İstanbul Türkiye Akademisyen, Yazar, Araştırmacı Ve Senatör.
 117. FEZA GÜRSEY 1921-1992 Rumeli İstanbul Türkiye Fizik
 118. HAYDAR KAZGAN 1921-2009 Rumeli İstanbul Türkiye İktisat Tarihi
 119. SEMAVİ EYİCE 1922-...... Rumeli İstanbul Türkiye Tarihçi(Bizans)
 120. FETHİ GEMUHLUOĞLU 1922-1977 Rumeli İstanbul Türkiye Mutasavvıf
 121. NEJAT GÖYÜNÇ 1925-2001 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Tarih Akademisyeni, Tarih Öğretmeni.
 122. NERMİ UYGUR 1925-2005 Rumeli İstanbul Türkiye Felsefe
 123. AMİRAN KURTKAN BİLGİSEVEN 1925-2005 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyoloji türk münevverinin fikir ve iman zemini
 124. MURAT SARICA 1926-1983 Rumeli İstanbul Türkiye Siyasi Düşünce Tarihi, Hukukçu
 125. ŞERİF MARDİN 1927-..... Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolog, Siyaset Bilimci
 126. SENCER DİVİTÇİOĞLU 1927-2014 Rumeli İstanbul Türkiye İktisat, Tarih
 127. SELAHATTİN HİLAV 1928-2005 Rumeli İstanbul Türkiye Felsefe
 128. BİLGE KARASU 1930-1995 Rumeli İstanbul Türkiye Öykü, Roman, Deneme Yazarı, Felsefeci
 129. AYKUT KAZANCIGİL 1930 Rumeli İstanbul Türkiye Galatasaray Lisesi’ni Ve Tıpfakültesi’ni Bitirdi. 1957 Yılında İstanbul Tıpfakültesi Kadın-Doğum Kliniği’ne Asistanolarak Girdi. Sırasıyla Uzman (1961), Doçent(1967), Profesör (1974) Oldu. Üniversitede40 Yıllık Hizmetinden Sonra 1997’de Emekliyeayrıldı. 70’e Yakın Kitabı Ve 200 Civarındamakalesi Bulunmaktadır. Osmanlılardabilim Ve Teknoloji, Tıp Tarihi Araştırmalarıkitaplarından Bazıları. Http://Www.Timas.Com.Tr/Getfile/95c22fe8-Ffcf-404e-88fb-185b1b627291/Homepage.Aspx http://www.kitapyurdu.com/yazar/prof-dr-aykut-kazancigil/2179.html http://www.biyografianaliz.net/biyografi/index.pl?mod=shop&auth_list=1340 m.friendfeed-media.com/828dca03dcf3b88650ebab1a1571663cd8e3e1c8
 130. YILMAZ ÖZTUNA 1930-2012 Rumeli İstanbul, Fatih Vezneciler Türkiye Türk Tarihçi, Siyaset Adamı, Gazeteci Ve Yazar.  
 131. SERVER TANİLLİ 1931-2011 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Yazar, Anayasa Hukuku Profesörü.
 132. ÖZDEMİR NUTKU 1931 Rumeli İstanbul Türkiye Tiyatrobilimci, Oyuncu, Yazar, Eleştirmen Ve Yönetmen
 133. PARS TUĞLACI 1933 Rumeli İstanbul Türkiye Ermeni asıllı Türk vatandaşı yazar, dil ve tarih araştırmacısı.
 134. EROL BİLBİLİK 1935-....... Rumeli İstanbul, Üsküdar Türkiye Kirli Oyunlar
 135. İONNA KUÇURADİ 1936-......... Rumeli İstanbul Türkiye Felsefe
 136. METE TUNÇAY 1936-......... Rumeli İstanbul Türkiye Siyasi Düşünceler
 137. SUAT SİNANOĞLU 1940------------ Rumeli İstanbul Türkiye Hümanizm
 138. İSENBÜKE TOGAN 1940 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Tarih Profesörü. Araştırma Konuları Arasında Orta Asya Ve Çin Tarihi Konuları Ağırlık Gösterir. Türkolog Ve Tarihçi Zeki Velidi Togan'ın Kızıdır.
 139. HALUK ŞAHİN 1941 Rumeli İstanbul Türkiye Gazeteci, Yazar, TV Programcısı, Üniversite Öğretim Üyesi   İhsan Işık
 140. AYŞE ŞASA 1941-2014 Rumeli İstanbul Türkiye Senarist, Yazar 4B
 141. SAİM YEPREM 1941 Rumeli İstanbul Türkiye İlahiyat Profesörü İhsan Işık
 142. TINAZ TİTİZ 1942 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Siyasetçi. 18 Nisan 1942'de İstanbul'da Doğdu. 1963 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünü Bitirdi
 143. HALUK BERKMEN 1942-......., Rumeli İstanbul Türkiye Tasavvuf
 144. STAEFANOS YERASİMOS 1942-2005 Rumeli İstanbul Türkiye Tarihçi
 145. ÜMİD HASSAN 1943-...... Rumeli İstanbul Türkiye Eski Türk Toplumu
 146. BARIŞ MANÇO 1943-1999 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Sanatçı, Şarkıcı, Besteci, Söz Yazarı, TV Programı Yapımcısı Ve Sunucusu,Köşe Yazarı Devlet Sanatçısı Ve Kültür Elçisi
 147. MUSTAFA E. ERKAL 1944- Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolog 2
 148. HASAN CEMAL 1944-........ Rumeli İstanbul Türkiye Gazeteci, Yazar
 149. FÜSUN AKATLI 1944-2010 Rumeli İstanbul Türkiye Eleştirmen, Yazar, Öğretim Üyesi. Felsefeci https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCsun_Akatl%C4%B1
 150. AYTUNÇ ALTINDAL 1945-2013 Rumeli İstanbul, Bakırköy Türkiye Kirli Oyunlar
 151. ÜMİT MERİÇ 1946-..... Rumeli İstanbul Türkiye Yazar Ve Düşünür
 152. AHMET GÜNER SAYAR 1946 Rumeli İstanbul Türkiye İktisat Tarihi Uzmanı Akademisyen
 153. BETÜL ÇOTUKSÖKEN 1950 Rumeli İstanbul Türkiye Çalışmaları Büyük Ölçüde Batı Ortaçağı Felsefesiyle İlgili Olan Betül Çortuksöken, Yaklaşık Yirmi Yıldır, Bilgi Ve Dil Felsefesinin Temel Sorunlarıyla Uğraşıyor, Özellikle Felsefenin Ne’liği Ya Da Ne Olduğu Konusunda Çalışmalar Yapıyor. 1998 Yılından Beri Çalışma Alanlarına İnsan Haklarının Felsefi Temellerini Ekledi. Bu Konuda Çeşitli Projelere Katıldı, Farklı Düzeylerde Eğitim Verdi. 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Çalışmaya Başladığı Maltepe Üniversitesi’nde 2004 Yılında Felsefe Bölümü’nü Kurdu. Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Ve Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Başkan Yardımcısı Olan Betül Çotuksöken Aynı Zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe Komitesi Başkan Vekilidir. 4B
 154. ETYAN MAHÇUPYAN 1950-....... Rumeli İstanbul Türkiye Düşünür
 155. MURAT ÇULCU 1950-....... Rumeli İstanbul Türkiye Kirli Oyunlar
 156. ŞEVKET PAMUK 1950 Rumeli İstanbul Türkiye İktisat Tarihçisi Ve Orhan Pamuk'un Büyük Kardeşidir. İstanbul'da Doğdu. Robert Kolej'i Ve Yale Üniversitesi'ni Bitirdi. İktisat Dalındaki Doktorasını Berkeley Üniversitesi'nden Aldı.
 157. ORHAN PAMUK 1952-.......... Rumeli İstanbul Türkiye Yazar
 158. ÖMER TECİMER 1952-2014 Rumeli İstanbul Türkiye 1952 İstanbul Doğumlu. Ezoterizm Alanında Çeşitli Araştırmalar Yapan Ömer Tecimer'in "Gül†Haç: Batı Uygarlığının Yeraltı Kaynakları" Ve "Sinema: Modern Mitoloji" İsimli Büyük İlgi Gören Araştırma Kitapları Yine Plan B Tarafından Yayımlanmıştı. Galatasaray Lisesi mezunu, yazar, aydın insan tarihteki gizli örgütler hakkında çalışan araştırmacı yazar. onbeş yıllık bankacıdır ve bir gün hobi olarak ilgilendiği yeraltı örgütleri ile ilgili olarak bir kitap yazmaya karar verir ve işi bırakır. sırf bu özelliğinden dolayı bile takdire şayandır. eski bir mason olduğunu beyan etmiş ayrıca.gul hac kitabinin yazari, plan b yayinlarindan cikmistir, derledigi literaturun kapsami takdire sayandir.sinema: modern mitoloji adlı, plan b yayınevinden çıkmış bir inceleme ve araştırma kitabı vardır.hermetik geleneğe akılcı yaklaşım arayanlara tavsiye edilir.bugün ömer tecimer'in vefat haberini aldım... çok üzüldüm... daha yapabileceği çok şey vardı... anlatacağı, yazacağı...1952 doğumlu aynı zamanda galatasaray lisesi mezunu, mason olduğu söyleniyor ancak bunların önemi yok o geriye kitaplarını bıraktı bizlere de okumak kaldı.hakka yürüyüşünü sözlükten öğrenip çok üzüldüğüm, araştırmalarından son derece bilgilendiğim, ülkemizde nadir rastlanan insanlardandır. tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.arkasında kitaplar bırakarak sırlanmış. o sustu, kitapları konuşacak bundan böyle. http://www.kitapyurdu.com/yazar/omer-tecimer/28286.html
 159. MURAT BARDAKÇI 1955 Rumeli İstanbul Türkiye Özellikle Tarih Alanında Uzmanlaşmış Gazeteci, Yazar Ve Televizyon Programcısıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Yıkılış Dönemine İlişkin Araştırmalarıyla Bilinir. Arapça,Farsça, Fransızca, İngilizce Ve Osmanlı Türkçesini Bilmektedir. Ebced Notası, Hamparsum Notası Ve Bizans Ve Haz Neumleri Gibi Musiki Yazısı Sistemlerine De Uzmanlığı Vardır. Yazma Ve Basma Eserlerden Oluşan Kütüphanesinin Ve Arşivinin Geniş Çaplı Oldukları Bilinmektedir. İhsan Işık
 160. ŞÜKRÜ HANİOĞLU 1955-...... Rumeli İstanbul Türkiye Siyaset Bilimci
 161. SALİM AYDÜZ 1958-................ Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Bilim Tarihi http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352495 http://www.kadinmedya.com/roportaj/doc-dr-salim-ayduz-ile-1001-icat.php/4 Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi / Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu - Doç. Dr. Salim Aydüz http://www.kadinmedya.com/roportaj/doc-dr-salim-ayduz-ile-1001-icat.php
 162. MAHMUT EROL KILIÇ 1961-.......... Rumeli İstanbul Türkiye Mutasavvıf, Yazar, Diplomat
 163. DÜCANE CÜNDİOĞLU 1962 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar, Düşünür. 12 Eylül Öncesinde, 1978'de, Siyasi Olaylar Sebebiyle 16 Yaşındayken Cezaevine Girdi. Türk Milliyetçisiydi, Toplam Dört Yıla Yakın Cezaevinde Kaldı; İslam'a Cezaevi Yıllarında Yöneldi. İhsan Işık
 164. LEYLA İPEKÇİ 1966 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Gazeteci, Senarist Ve Yazar.  
 165. MARKAR ESAYAN 1969 Rumeli İstanbul Türkiye Ermeni Asıllı Türk Yazar, Gazeteci Ve Siyasetçi
 166. CELAL TAHİR 1969-............... Rumeli İstanbul Türkiye Yakın Tarih Araştırmacısı
 167. İBRAHİM KALIN 1971 Rumeli İstanbul Türkiye Felsefe Ve İslam Düşüncesi  Http://Www.İbrahimkalin.Com/Test/İbrahim-Kalin-Dergah/Hiç yorum yok:

Yorum Gönder