8 Ocak 2017 Pazar

Kurucu Düşünürlerimiz 11: İbni Sina

İBNİ SİNA ilk 980-1037 Maveraünnehir Buhara, Özbekistan Özbekistan  Tıp Adamı, Fizikçi, Yazar, Filozof Ve Bilim İnsanı. İbn-i Sina “Tıbbın Hükümdarı” El-Kanun fi't-Tıb, (ö.s), 1593, "Tıpta Kanun", Kitabü'l-Necat, (ö.s), 1593, ("Kurtuluş Kitabı"), Risale fi-İlmi'l-Ahlak, (ö.s), 1880, ("Ahlak Konusunda Kitapçık"), İşarat ve'l-Tembihat, (ö.s), 1892, ("Mantık, Fizik ve Metafizik bölümlerini içerir. 20 bölümden oluşur.), Kitabü'ş-Şifa, (ö.s), 1927, ("Mantık, Matematik, Fizik ve Metafizik konularında yazılmış on bir cilt hacimli bir eserdir.").   İbn Sînâ, yüzyıllar boyunca doğu ve batıda kendisinden önceki bütün filozofları gölgeleyecek kadar etkili olan Şifâ külliyatında felsefî ilimleri derlemiş ve tenkit süzgecinden geçirmiştir. Kuşkusuz bu külliyatın en önemli eseri varlık olmak bakımından varlığı inceleyen metafiziktir. Günümüze kadar üst düzey metafizik araş- tırmalarının en önemli kaynaklarından biri olan bu eser, Fatih Sultan Mehmed’in mü- talaası için istinsah edilmiş metinle birlikte Fatih Kitaplığı dizisi kapsamında neşredilmiştir.   el-İşârât ve’t-Tenbîhât, tarihin en önemli ve etkili filozoflarından biri olan İbn Sînâ’nın, kronolojik olarak son yazdığı eserlerden biridir. Üzerine yapılan şerh ve haşiyeler düşünüldüğünde, müellifin İslam dünyası üzerinde en etkili eseri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Son derece veciz bir üslupla yazılan, girişinde felsefenin ilke ve önermelerinin ele alınacağı belirtilen eser mantık ilmiyle başlayıp fizikle devam etmektedir. 


İbn Sina Buhara'ya bağlı Efşene 980.Buhara, Gürgenc 1003, Cürcan 1013, Reyy 1014, Hemedan 1015 ve İsfahan 1023-37, Hemedan 1037:Müslüman hekim, tıbbi ders kitabı yazarı, hakim/kadı ve İslam'da Helen kültüründen ilham almış felsefenin en önemli şahsiyeti. Latince konuşulan Ortaçağ'ı ve Yeniçağ İran felsefesini derinden etkilemiştir.   (Felsefe Atlası)

Kurucu Düşünürlerimiz 11: İbni Sina


Uluslararası İbn Turk Harezmi-Farabi-Beyruni-İbn Sina Sempozyumu Bildirileri Ankara 1985 

ULUSLAR ARASI İBN SÎNÂ SEMPOZYUMU Bildiriler 22-24 Mayıs 2008 İSTANBUL

Sempozyum Bildiriler Kitabı

Bize Yön Veren Metinler

İbni Sina, Metafizik 

İbni Sina Eserleri 

Eserlerinden Seçmeler


Batı’da Avicenna adıyla bilinen İbn Sina, hem fizik hem de metafizik alanda verdiği eserlerle iki dünyayı birleştirmiş, büyük bir filozof ve bilgindir. 

Günümüzde her ne kadar tıp alanındaki buluşlarıyla yaygın olarak tanınıyor olsa da, İbn Sina bilimin hemen her dalında yazmış; müzik, felsefe, ruhbilim alanlarında Doğu’da ve Batı’da erişilmez bir zirve olmuştur. 


Türk-İslam tefekkürünün büyük ismi İbn Sina, ilk olarak 1937 yılında Atatürk’ün emriyle Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen bir sempozyumla gündeme gelmiştir. Ancak İbn Sina hakkındaki ikinci sempozyumun düzenlenmesi uzun bir zaman alacak ve 1983 yılında Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 22-24 Mayıs 2008 tarihleri arasında pek çok yerli ve yabancı akademisyenin katılımı ile Cumhuriyet tarihimizin üçüncü uluslararası İbn Sina Sempozyumu’nu düzenlemiştir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder