12 Aralık 2018 Çarşamba

Düşünce konulu Doktora Tezleri, 1976-2017 • 103661 BURHANETTİN DURAN 2001 Transformation of Islamist political thought in Turkey from the empire to the early republic (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek's political ideas Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science Türkiye'de İslamcı siyasal düşüncenin dönüşümü imparatorluktan erken cumhuriyete (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek'in siyasal düşünceleri
 • 480273 SAADET ALTAY 2017 Sosyal kelam açısından yoksul mahallelerdeki kadınlarda dini düşünce ve bu düşüncenin sosyal yaşama yansımaları (Diyarbakır örneği) Doktora Din = Religion ; Sosyoloji = Sociology  Religious consept of women in poor neighbourhoods and its reflection on social life in terms of social kalam
 • 488960 YUNUS EMRE AKBAY 2017 Platon ve Aristoteles düşüncesinde varlık, dil ve düşünce bağlamında kavramların epistemik kökenleri Doktora Felsefe = Philosophy. Epistemological roots of concepts in the thought of Plato and Aristotle in relation with existence, language and thought
 • 428513 MUSTAFA CEM OĞUZ 2014 Liberalizmden sosyal reform düşüncesine: 19. yy İngiliz, Amerikan ve Fransız siyasal düşüncesinin kurumsal ve entelektüel dönüşümü DoktoraSiyasal Bilimler = Political Science. From liberalism to social reform thought: Institutional and intellectual transformation of 19th century English, American and French political thought
 • 289902 MUKADDES ÇİÇEK 2011 Stratejik düşüncenin belirleyicileri olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce Doktora İşletme = Business Administration  Critical and creative thinking as determiners of strategic thinking
 • 492570 NAZİFE ASLI KAYA 2017 Postformal thought and creativity in design process Doktora Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design ; Mimarlık = Architecture.  Tasarım sürecinde post-formel düşünce ve yaratıcılık
 • 481869 CALOGERA AUGELLO 2017 The İtalian technical literature in the eighteenth century the enlightenment and scientific thought of Giovanni Poleni Doktora Dilbilim = Linguistics ; Mütercim-Tercümanlık = Translation and Interpretation ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature. On sekizinci yüzyılda İtalyan teknik literatürü, Giovanni Polini'nin bilimsel düşüncesi ve aydınlanma
 • 481484 GÖKÇEN AYDIN 2017 Assessing a model of cognitive test anxiety: The role of rumination, self-forgiveness, perfectionism cognitions and cognitive defusion through the indirect effect of psychological flexibility Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology  Bilişsel sınav kaygısı modelinin test edilmesi: Psikolojik esnekliğin dolaylı etkisi yoluyla ruminasyon, kendini affetme, mükemmeliyetçi düşünceler ve bilişsel ayrışmanın rolü
 • 470351 UZAY DURAL ŞENOĞUZ 2016 Understanding the malleability of implicit stereotyping and implicit prejudice toward female leadership: A longitudinal field study on municipality employees in Turkey Doktora Psikoloji = Psychology ; İşletme = Business Administration. Kadın liderliğine karşı örtük kalıp düşüncelerin ve örtük önyargıların değişebilirliği: Türkiye'deki belediye çalışanları üzerine boylamsal bir saha çalışması
 • 430495 AYŞE AYLİN BURAN 2016 An analysis of the critical thinking of university students enrolled in a faculty of education Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Eğitim fakültesinde okuyan üniversite öğrencilerinin eleştirel düşüncelerine yönelik bir analiz
 • 449576 EMRE ÖZEL 2016 On human rights in the context of economic thought: An alternative approach through the idea of public use of reason Doktora Ekonomi = Economics. İktisadi düşünce bağlamında insan hakları: Aklın kamusal kullanımı kavramı yoluyla alternatif bir yaklaşım
 • 439238 ÖZLEM TÜRE ABACI 2015 Nomad thought in Peter Reading's Perduta Gente and Evagatory and Maggie O'sullivan's in The House of the Shaman and Palace of Reptiles Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature.  Peter Reading'in Perduta Gente (Kayıp İnsanlar) ve Evagatory (Gezinti) ve Maggie O'sullivan'in in The House of the Shaman (Şamanın Evinde) ve Palace of Reptiles (Sürüngenlerin Sarayı) başlıklı şiir kitaplarında göçebe düşünce kavramı
 • 416709 ERAY ŞENTÜRK 2015 Field trips to science centers: Teachers' perspectives, roles, and reflections Doktora Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Bilim merkezlerine yapılan sınıf gezileri: Öğretmen bakış açıları, rolleri ve düşünceleri
 • 368864 HİMMET KORKMAZ 2014 An investigation of prospective secondary mathematics teachers' thinking about mathematical modeling and pedagogy of modeling throughout a modeling course Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme ve modelleme pedagojisi üzerine düşüncelerinin bir modelleme dersi süresince incelenmesi
 • 377811 TALAT DEMİRSÖZ 2014 Possible underlying mechanisms of thought-action fusion and related appraisal processes as a function of perseverative obsessive-compulsive-like reasoning Doktora Psikoloji = Psychology. Obsesif kompulsif benzeri tekrarlı akıl yürütmeye bağlı olarak düşünce eylem kaynaşması ve ilişkili değerlendirme süreçlerinin temelindeki olası mekanizmalar
 • 357831 OHANNES KILIÇDAĞI 2014 Socio-political reflections and expectations of the Ottoman Armenians after the 1908 Revolution: Between hope and despair Doktora Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History. 908 Devrimi sonrasında Osmanlı Ermenilerinin sosyo-politik düşünce ve beklentileri: Umut ve umutsuzluk arasında
 • 348995 UYGAR S. AKTAN 2013 An analysis of John Gray's political thought Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relations. John Gray'in siyasal düşüncesinin analizi
 • 347326 FATİH TAŞTAN 2013 Philosophical movements in Ottoman intellectual life at the beginning of the 20th century and their ipmact on Young Turk's thought Doktora Felsefe = Philosophy
 • Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı düşünce hayatındaki felsefi akımlar ve bunların Jön Türk fikriyatı üzerindeki etkisi
 • 332769 SERHAT ZAFER TATLI 2013 Dynamics of designing and implementing effective change: An empirical evaluation of perception of general managers of leading companies in Turkey Doktora İşletme = Business Administration
 • Etkin değişimi dizayn etme ve uygulama dinamikleri: Türkiye'nin lider şirketlerinin genel müdürlerinin düşünceleri üzerine ampirik bir değerlendirme
 • 341038 AVNİ GÜRAL VURAL 2013 Sentiment-focused web crawling Doktora Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control. Düşünce odaklı web tarayıcılık
 • 368717 ASLI ELİF AYDIN 2012 The influence of thinking style and mental construal on consistency of consumer preferences Doktora İşletme = Business Administration. Düşünce stili ve zihinsel temsil yaklaşımının tüketicilerin tercih tutarlılığına etkisi
 • 327738 HÜLYA TUNCER 2012 The role of speech and thought presentation in the comprehension and appreciation of English prose fiction Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature. İngiliz romanını anlama ve değer takdirinde söz ve düşünce aktarımının rolü .
 • 317604 ÖZGE ÇOPUROĞLU KUZU 2012 La tension entre l'idée républicaine et la démocratie au sein du Parti Républicain du Peuple (CHP) Doktora Felsefe = Philosophy ; Siyasal Bilimler = Political Science. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde cumhuriyetçi düşünce ve demokrasi arasındaki gerilim
 • 350738 MAXİMİLİAN HARTMUTH 2011 In search of the provincial artist: Networks, services, and ideas in the Ottoman Balkans and the question of structural change Doktora Sanat Tarihi = Art History ; Tarih = History. Yerel sanatçının izinde: Osmanlı yönetimindeki Balkanlar'da iletışim ağları, hizmetler, düşünceler ve yapısal değişiklik sorusu
 • 305077 ŞULE DÖNERTAŞ 2011 Role of thought experiments in solving conceptual physics problems Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Kavramsal fizik problemlerinin çözümünde düşünce deneylerinin rolü
 • 280794 GÜLAY KIRAY 2011 Writing as a literacy and communication skill in the process of learning and teaching English as a foreign language at state schools of Turkey (from grade 4 to grade 10) Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training.Türkiye?deki devlet okullarında yabancı dil olarak İngilizce öğrenimi ve öğretimi sürecinde düşünce ve iletişim bağlamında yazma becerisi (ilk ve ortaöğretim kademelerinde-4. -10. sınıflar)
 • 279312 UMUT ÖKSÜZAN 2010 La liberté dans la pensée de Martin Heidegger Doktora Felsefe = Philosophy. Martin Heidegger'in düşüncesinde özgürlük
 • 250479 ZEYNEB ÇAĞLIYAN İÇENER 2010 Presidents, the state and 'democracy' in Turkey: The ideas and praxis of Süleyman Demirel Doktora Siyasal Bilimler = Political Science Türkiye'de cumhurbaşkanları, devlet ve 'demokrasi': Süleyman Demirel'in düşünceleri ve icraatı
 • 262373 ŞAKİR DİNÇŞAHİN 2010 A study on Turkish modernization and Kemalism: The life, times and thoughts of Niyazi Berkes Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology.  Türkiye'de çağdaşlaşma ve Kemalizm üzerine bir çalışma: Niyazi Berkes'in hayatı, dönemi ve düşünceleri
 • 235129 H. ERTUĞ TOMBUŞ 2009 The closure of the political as a problem of democracy: A critique on democratic thought in Turkey Doktora. Demokrasi sorunu olarak politikanın kapanması: Türkiye?de demokrasi düşüncesinin bir eleştirisi
 • 250634 MUSA DUMAN 2009 The Growing Desert: Nihilism and metaphysics in Martin Heidegger's thought Doktora Felsefe = Philosophy. Büyüyen çöl: Martın Heidegger düşüncesinde nihilizm ve metafizik
 • 176726 HAKAN ANAY 2008 Two evolutionary models for reconceptualizing architectural ideas and the architectural design process Doktora Mimarlık = Architecture. Mimari düşüncelerin ve mimari tasarım sürecinin yeniden kavramsallaştırılmasına yönelik iki evrimsel model
 • 228537 NEVİO CRİSTANTE 2008 History, religion, power, and authority: The relevance of Machiavelli's educational approach for contemporary political thought Doktora Siyasal Bilimler = Political Science. Tarih, din, güç ve otorite: Machıavellı?nın eğitimsel yaklaşımının günümüz politik düşüncesi açısından önemi
 • 177548 AYŞE SAVRAN GENCER 2008 Professional development of preservice biology teachers through reflective thinking Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Biyoloji öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinin yansıtıcı düşünce ile geliştirilmesi
 • 231091 EBRU MELEK KOÇ 2008 An investigation of cooperating teachers' roles as mentors during the teaching practicum at distance b.a. program in elt at Anadolu University open education faculty Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan İngilizce Lisans programındaki uygulama ögretmenlerinin ögretmenlik uygulamasi döneminde uygulama ögretmen rolleri konusundaki düşünceleri
 • 153841 BERNA GÜLOĞLU 2006 The effect of a cognitive behavioral groups counseling program on the learned resourcefulness level and automatic thought patterns of elementary school students Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Bilişsel davranışçı grupla psikolojik danışma programının ilköğretim okulu öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ve otomatik düşünce biçimleri üzerindeki etkisi
 • 147643 SEÇİL DEREN 2004 German ideas and expectations on expansion in the near east Doktora Siyasal Bilimler = Political Science. Almanya'nın yakın doğu'ya yayılışı üstüne düşünceler ve beklentiler
 • 134319 DENİZ GÜNER 2003 Construction of time conception in architectural realm; Sigfried Giedion and Space, Time and Architecture Doktora Mimarlık = Architecture. Zaman düşüncesinin mimarlık alanında inşaası; Sigfried Giedion ve Space, Time and Architecture
 • 123033 ÜNAL GÜNDOĞAN 2002 The Liberalisation of the Islamic political thought in Turkey: The case of the Islamic civil society project Doktora Siyasal Bilimler = Political Science. Türkiye'de İslami siyasi düşüncenin liberalleşmesi: Sivil toplum projesi örneği
 • 107035 DERİN ATAY 2001 The Relationship between collaboration and professional development: Possible effects of EFL student teacher / supervising teacher dialogue on the beliefs and instructional practices of the EFL supervising teachers Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training. İşbirliği ile mesleki gelişim ilişkisi: Öğretmen adayı ile kurulacak işbirliği odaklı bir diyaloğun, uygulama öğretmenliği rolünü üstlenecek öğretmenlerin yabancı dil öğretimine ilişkin düşünceleri ve benimsemiş oldukları öğretim yöntemleri üzerindeki olası etkileri
 • 105056 ŞEFİK DENİZ 2001 The Problem of transcendence: Time of thought and the problem of the unity of being in hermeneutic ontology Doktora Felsefe = Philosophy. Aşkınlık problemi: Zaman ya da düşünce ve hermeutik ontolojide varlığın birliği sorunu
 • 105055 ALİM YILMAZ 2001 A Hermeneutic reconstruction of the idea of the good Doktora Felsefe = Philosophy.  İyi düşüncesinin hermeneutik tasarımı
 • 368602 HASAN BÜLENT GÖZKAN 2000 The problem of the constitution of self and reason in Kant's transcendental thought Doktora Felsefe = Philosophy. Kant'ın transandantal düşüncesinde 'ben'in ve 'aklın' tesis ediliş sorunu
 • 100776 ÜMİT YAŞAR ÖZEN 2000 Modeling and analyzing strategic thoughts using cognitive mapping Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering Stratejik düşüncelerin bilişsel haritalar kullanılarak modellenmesi ve analizi .
 • 73640 MÜMTAZ KAYA 1998 La Genese de l'idee d'Union Europeenne et l'apport de certains ecrivains Français Doktora Ekonomi = Economics ; Fransız Dili ve Edebiyatı = French Linguistics and Literature. Avrupa Birliği düşüncesinin oluşumuna Fransız yazar ve düşünürlerin katkıları
 • 56748 THOMAS W. VINT 1996 Martin Heidegger's structure of existence as a frame work for site design thinking Doktora Mimarlık = Architecture. Tasarım düşüncesini yönlendiren bir çerçeve olarak Heidegger'de varoluşun strüktürü
 • 506812 ÇAĞIL ERDOĞAN ÖZKAN 2018 Akılcı düşüncenin eleştirisi olarak sinemada absürt: İskandinav sineması örneği Doktora Güzel Sanatlar = Fine Arts. Absurd in cinema as a criticism of rational thought: An example of Scandinavian cinema
 • 513147 PASHA GULUZADE 2018 Modern Türk düşüncesinde devlet sorunu Doktora Felsefe = Philosophy. The state problem in modern Turkish thought
 • 504995 YASEMİN ÇEKER 2018 Modern Türk edebiyatında flanör düşünce: Sait Faik örneği Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature. The concept of flaneur in Turkish literature: The case of Sait Faik
 • 508976 OSMAN CENGİZ 2018 XVI. yüzyıl Osmanlı düşüncesinin kaynakları (Civizâde-Ebussuûd-Birgivî) Doktora Tarih = History. Resources of the sixteenth century Ottoman thought (Civizade, Ebussuud, Birgivî)
 • 504450 VAHDETTİN IŞIK 2018 II. Meşrutiyet Dönemi Türk düşüncesinde doğu-batı algısı: İctihad ve Sırat-ı Müstakim dergileri örneği Doktora Sosyoloji = Sociology. The conception of 'The east' and 'The west' in the second constitutional period Turkish thought: The cases of İctihad and Sirat-i Müstakim journals
 • 505944 BAYRAM DEMİRTAŞ 2018 Dinî görüş ve düşünceleri sebebi ile teröre karışmış kişiler ve söylemleri -Hükümlü ve tutuklular üzerine bir araştırma- Doktora Din = Religion
 • People involved in terrorist activities and sayings due to the religious opinions and thoughts -A research on convicts and prisoners-
 • 517573 HANİFE DÖNMEZ 2018 Muhammediye'de insan-ı kamil düşüncesi Doktora Din = Religion. The concept of the perfect human in Muhammadiyya
 • 512467 EBRU ÖZLEM YILMAZ 2018 Kurmaca anlatıda sözün ve düşüncenin temsili Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature. The representation of speech and thought in narrative fiction
 • 514330 NAZAN COŞKUN KARATAŞ 2018 Rus düşüncesi bağlamında F. M. Dostoyevski'de yabancılaşma olgusu Doktora Batı Dilleri ve Edebiyatı = Western Linguistics and Literature.  Alienation fact of F. M. Dostoevsky in the context of Russian thoughts
 • 510445 HASAN ACAR 2018 Türkiye'de milliyetçi hareket düşüncesinin gençlik teşkilatlarına etkisi: Ülkü ocakları örneği Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science. The effects of national movement idea to the young organisations in Turkey: The example of Ülkü Ocakları
 • 511895 MAHİR ASLAN 2018 Osmanlı'nın balkanlar bölgesinde Panslavist-Ortodoks düşüncenin oluşmasında Slav yardımlaşma cemiyetinin rolü (1859-1878) Doktora Tarih = History
 • The rol of the Slavic charitable society in the emergence of the Panslavist-Orthodox thought in the Balkans in the Ottoman Empire (1859-1878)
 • 520948 MUHAMMET SAİT KAVŞUT 2018 El-hikmetü'l-müteâliye: Molla Sadrâ'nın felsefi - kelâmi düşüncesi Doktora Din = Religion
 • The sublime wisdom: Philosophical - theological thought of Mulla Sadrâ
 • 497101 RAMAZAN TARİK 2018 İslam düşüncesinde mezhepleri yakınlaştırma girişimleri (Takribü'l-Mezahib: Mısır örneği) Doktora Din = Religion
 • The initiatives for the rapprochement of the sects in the Islamic thought (Taqrib al-Madhahib: The case of Egypt)
 • 503719 İSMAİL UZUN 2018 Düşünce ve uygulamaları ile Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan Doktora Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • The thoughts and practises of Atatürk's adopted daughter Afet İnan
 • 485910 RAŞİT GÖRKEM AYTİMUR 2017 Müzik eğitiminde sistematik düşüncenin ve felsefi yaklaşımların müzik eğitimi anabilim dallarındaki öğrenciler düzeyinde incelenmesi (Gazi Üniversitesi örneği) Doktora Felsefe = Philosophy ; Müzik = Music
 • Examination of systematic thinking and philosophical approaches in music education at the level of students in the music educationdepartment (The case of Gazi̇ University)
 • 480130 EZGİ ÖREN 2017 Batı siyasal düşünceler tarihi içinde kozmopolitanizm: İdealler ve gerçekler Doktora Felsefe = Philosophy ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • Cosmopolitanism in western political thought: Ideals and realities
 • 462148 NERGİS YÜZSÜREN 2017 Ulûm-u İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmuası'nın Türkiye'de laik düşüncenin gelişimine etkisi Doktora Tarih = History
 • The influence of Ulûm-u iİktisâdiye ve iİçtimâiye Journal on the development of secular thought in Turkey
 • 475604 SAİM GÜNDOĞAN 2017 Muhammed İkbal'de ölümsüzlük düşüncesi Doktora Felsefe = Philosophy
 • The idea of immortality in Muhammad Iqbal
 • 476483 SELAHATTİN AYDEMİR 2017 İlk müslüman nesillerin üstünlüğü düşüncesi ve 'İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır…' rivâyetinin tahlil ve tenkidi Doktora Din = Religion
 • The idea of the primacy of the first muslim generations and textual analysis and criticism of the statement 'The most conscientious humans are the ones who live during my time…'
 • 485782 ŞEYMA KÖMÜRCÜOĞLU 2017 İlkçağ Yunan felsefesinde tanrıya benzeme düşüncesi Doktora Felsefe = Philosophy
 • The idea of the godlikeness in ancient Greek philosophy
 • 465775 MANSUR KOÇİNKAĞ 2017 Re'y ve hadis: Fıkıh düşüncesinde ilk yöntemsel ayrışmanın edebî kaynaklarına dair bir analiz Doktora Din = Religion ; Hukuk = Law
 • Ra'y and hadith: A textual analysis of the first intellectual controversy in islamic legal thought
 • 469183 MUHAMMET RAŞİT AKPINAR 2017 Muhammed Enver Şah el-Keşmîrî ve fıkıh düşüncesi Doktora Din = Religion ; Hukuk = Law
 • Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri and his Thought of Jurispudence
 • 475529 UMUR BEDİR 2017 Türkiye'de muhafazakar düşünce kuruluşlarının kamuoyu oluşturma faaliyetleri Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
 • Activities of conservative think tanks to molding public opinion in Turkey
 • 474797 NİHAN AKDOĞAN 2017 Yetersiz ağız bakımı nedenlerinin bireylerin bilgi, düşünce ve davranışları yönünden araştırılması Doktora Diş Hekimliği = Dentistry
 • Investigation of the reasons for poor oral care in individuals in terms of their knowledge, thoughts and attitudes
 • 476477 İSMAİL BAHADIR TURAN 2017 Alman yönetim düşüncesinin tarihi: Kameral-polizey bilimden devlet bilimine Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • The history of german administrative thought: From cameral-polizey science to state science
 • 480446 AHMET YALÇIN 2017 Selefî düşüncenin tarihsel gelişiminde İbn Teymiyye Doktora Din = Religion ; Tarih = History
 • Ibn Taymiyyah in historical development of the salafist opinion
 • 484188 MUNAFİS HODZA 2017 İslam Hukukunun tanıdığı insan hakları bağlamında Kosova anayasasında din ve düşünce özgürlüğü Doktora Hukuk = Law
 • Kosovo constitution and freedom of religion and thought in the context of recognized the human rights by Islamic Law
 • 429457 ÖZLEM TAŞDELEN 2016 Biyoloji öğretmen adaylarının sistem düşüncesi ve biyolojik mantık yaklaşımlarına yönelik algı ve becerilerinin değerlendirilmesi Doktora Biyoloji = Biology ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • Evaluation of the perceptions and skills for systems thinking and biological logic approaches of the pre-service biology teachers
 • 446164 OKAN BAĞCI 2016 Felsefî düşüncede kozmolojik deliller açısından Tanrı-zaman ilişkisi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • God-time relation in terms of cosmological arguments in philosophical thought
 • 434387 SEDAT TURGUT 2016 Sınıf öğretmenlerinin erken cebir düşüncelerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • An action research for the development of elementary teachers' ideas about early algebra
 • 498012 İSKENDER İKİNCİ 2016 Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatandaşlık algıları ve vatandaşlık eğitimi ile ilgili düşüncelerinin incelenmesi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • Investigation of social studies teachers' perceptions of citizenship and citizenship education
 • 428584 ADEM LEVENT 2016 John Kenneth Galbraith'in düşüncesinde güç, piyasa ve tekno-strüktür Doktora Ekonomi = Economics
 • Power, market and techno-structure in John Kenneth Galbraith's thought
 • 434541 ÖZLEM BAĞDATLI 2016 İslam siyaset düşüncesinin kavramsal temelleri Doktora Felsefe = Philosophy
 • Conceptual foundations of Islamic political thought
 • 429682 CAFER GENÇ 2016 İslam düşüncesi bağlamında ilahilik- beşerilik tartışmaları Doktora Din = Religion
 • Divinity-profan discussion in the context of Islamic thought
 • 437290 NERMİN ÇAKMAK 2016 Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri Doktora Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
 • Undergraduate students' concepts, attitudes and thoughts regarding information search process
 • 456654 MEHMET TAŞDELEN 2016 Mâturîdî'nin düşüncesinde emri bi'l-ma'rûf ve nehyi ani'l-münker Doktora Din = Religion
 • Amr bil maroof wa nahi 'anil munkar in Mâtürîdî's thinking
 • 459977 MESUT KOÇAK 2016 Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un eserlerinde coğrafya, tarih, medeniyet düşüncesi Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
 • The idea of geography, history and civilization in the works of Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek and Sezai Karakoç
 • 452056 NAZLI HİLAL DEMİR 2016 Feminist perspektiften düşünce tarihinin köşe taşları ve ideal bir hukuk anlayışı Doktora Hukuk = Law
 • Cornerstones of intellectual history and a thought of an ideal law from a feminist perspective
 • 437256 HAYRİYE YÜKSEL GÜRBÜZ 2016 Cumhuriyet aydını olarak Şevket Süreyya Aydemir'in düşünce dünyası (1923-1976) Doktora Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • Şevket Süreyya Aydemir's thoughts as a republican intellectual (1923-1976)
 • 434463 ALİ TÜLÜ 2016 Mahmud Muhammed Şakir ve câhiliye şiiri hakkındaki düşünceleri Doktora Din = Religion
 • Mahmoud Mohamed Shaker and his opinions about pre-islamic age's (jahiliyya) poetry
 • 430440 ORHAN KESKİNTAŞ 2016 Osmanlı Devleti döneminde yazılan siyasetnamelerde adalet, ahlak ve nizam düşüncesi üzerine bir inceleme Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Tarih = History
 • A treatise on the concept of justice, ethics and social order in Ottoman siyasetnames
 • 432556 OLKAN SENEMOĞLU 2016 Marx'ın düşüncesinde insan doğası ve toplum Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology
 • Human nature and society in Marx's thought
 • 437317 DUYGU TAN GÜLCAN 2016 Yeşil düşüncede mülkiyet kavramı: Ekoliberalizmin kuramsal bir eleştirisi Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • Private property in green thought: A theoretical criticism of ecoliberalism
 • 426315 MUHAMMET İRĞAT 2015 Tarihselcilik düşüncesi bakımından ibn Haldun Doktora Felsefe = Philosophy ; Tarih = History
 • Ibn Khaldun: in terms of historicism thought
 • 415908 ÖMER OBUZ 2015 İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun düşünce dünyası Doktora Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History
 • Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu's world of thought
 • 380013 ENVER GÜNAY 2015 İktisadi düşüncenin evrimi ve kapitalizmin piyasa tarihi Doktora Ekonomi = Economics
 • The evolution of economic thought and history of market of capitalism
 • 395575 MURAT ÖZARSLAN 2015 Proje paydaşlarının bilsem biyoloji projeleri hakkındaki düşünceleri ve bu projelerin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin biyoloji öğrenmeye yönelik motivasyonları ile bilimsel tutumlarına etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • The thoughts of project partners on bi̇lsem biology projects and the effect of these projects on the motivations of gifted and talented students towards learning biology and their scientific attitudes
 • 407812 ŞAFAK ŞAHİN 2015 Kişilik özellikleri, yaratıcı düşünce süreçleri ve reklam yaratıcılığı ilişkisi Doktora Reklamcılık = Advertising
 • Personality traits, creative processes and advertising creativity relations
 • 399562 HAYRETTİN İHSAN ERKOÇ 2015 General Li Jing'in askerî düşüncesi ve Doğu Göktürk Kağanlığı'nın çöküşü Doktora Tarih = History
 • The military thought of General Li Jing and the fall of the Eastern Göktürk Qaghanate
 • 385593 ATINÇ ÖZDEMİR 2015 Bir düşünce makinesi: Harun Farocki sineması ve video-deneme pratiği Doktora Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
 • A thinking machine: Harun Farocki's cinema and video-essay practice
 • 397556 MUHAMMET KOÇAK 2015 İslam düşüncesinde varlık ve yaşam değeri açısından insan Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy ; Psikoloji = Psychology
 • Human in terms of the value of existence and life in İslamic thought
 • 383408 ERCAN SALGAR 2015 Doğa bilimlerinde ilerleme kavramının pozitivist ve post-pozitivist düşüncelerdeki yeri üzerine bir araştırma Doktora Felsefe = Philosophy
 • An i̇nvestigation of the concept of progress in natural sciences according to positivistic and post-pozitivistic thoughts
 • 393409 OSMAN GÖKHAN HATİPOĞLU 2015 Amerikan yönetim düşüncesinin doğuşu (1776-1920) Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
 • The genesis of American administrative thought
 • 388362 ALİ ALGÜL 2015 Melih Cevdet Anday'ın düşünce yazılarında sanat, yazın ve dil Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
 • Art, literature and language in Melih Cevdet Anday's argumentative writings
 • 413790 GONCA ÜNAL CHİANG 2015 Çin düşünürü Lao Tzu'nın metafiziksel düşünce yapısının temel kaynağı Doktora Doğu Dilleri ve Edebiyatı = Eastern Linguistics and Literature ; Felsefe = Philosophy
 • The origin of metaphysical thoughts of Chinese philosopher Lao Tzu
 • 397448 İNCİ BULUT 2015 Çağdaş sanatta metaforik düşünceye dayalı uygulamaların görsel sanatlar öğretmeni adaylarının sanat eğitimi başarısına etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Güzel Sanatlar = Fine Arts
 • The effects of the practices based on metaphorical thought in contemporary art on pre-service visual art teacher's achivements in their art education
 • 409489 MEHMET SAĞLAM 2015 Yargılama süreci devam eden suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırlanan destek eğitim programının çocukların duygu ve düşüncelerine etkisinin incelenmesi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
 • The investigation of the effects of support training program for the children in conflict with the law with the ongoing trial process over the children's emotions and thoughts
 • 417519 FEYZA CEYHAN ÇOŞTU 2015 İki zaman düşüncesi: Öznel ve nesnel zaman Doktora Felsefe = Philosophy
 • Two types of the concept of time: Subjective and objective time
 • 405689 ALKIM SAYGIN 2015 20. yüzyıl Türk düşüncesinde garbiyatçılık (oksidentalizm) üzerine bir inceleme Doktora Felsefe = Philosophy
 • An examination on the occidentalism (garbiyatçilik) in the 20th century Turkish thought
 • 393334 ESİN HAMDİ DİNÇER 2015 Hannah Arendt düşüncesinde 'Siyasal olan' Doktora Siyasal Bilimler = Political Science
 • 'The political' in Hannah Arendt thought
 • 417609 İDRİS KAYA 2015 Ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantıları ile davranış problemleri ve psikolojik sağlamlıkları arasında ilişkinin incelenmesinde otomatik düşünceler ve bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
 • The mediating role of automatic thought and cognitive emotion regulation strategies on relationships among childhood abuse, behavioral problems and resilience of adolescents
 • 356449 ÖZKAN ÖZTÜRK 2014 Tasavvuf geleneğinin Osmanlı siyasî düşüncesinde tezâhürü Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • The reflection of sufic tradition in the Ottoman political thought
 • 372250 SEYFETTİN ARSLAN 2014 Çokkültürlü toplumlarda vatandaşlık eğitimine yönelik öğretmen ve öğrenci düşüncelerinin incelenmesi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • Towards citizenship education in multicultural societies investigation of teacher and student thought
 • 366691 İBRAHİM BAYRAM 2014 Son devir Osmanlı şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi'nin dinî düşüncesi Doktora Din = Religion
 • The late Period Ottoman grand mufti̇ Mustafa Sabri̇ Efendi̇ and his religious thought
 • 363782 EMİNE KEF 2014 Ekolojik düşüncede feminizm – maskülizm diyalektiği Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
 • Dialectics of feminism - masculism in ecological thought
 • 360820 SERAP DURMUŞ 2014 Mimarlık düşüncesinin retorik inşası: Usûl-i Mimârî-i Osmânî Doktora Mimarlık = Architecture
 • Rhetorical construction of architectural thought: Usûl-i Mimârî-i Osmânî
 • 375548 YILDIRIM ERBAŞ 2014 Türkiye'de sol düşünce ve yerlilik sorunsalı: Birikim dergisi örneği Doktora Siyasal Bilimler = Political Science
 • The problematique of nativism in Turkish leftist thought: The example of Birikim review
 • 411578 ELİF ESRA ARIKAN 2014 Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme-kurma becerilerinin ve problem kurma ile ilgili metaforik düşüncelerinin incelenmesi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • An investigation of problem solving-posing abilities of secondary school students and their thoughts concerning problem posing by means of using methaphors
 • 363072 FATİH AYDIN 2014 Şehrezûrî'nin ahlâk ve siyaset düşüncesi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • Shahrazuri̇'s ethi̇cal and poli̇ti̇ci̇al thought
 • 376677 BİROL GÖRMEZ 2014 Çağdaş kaynaklar ışığında Ortaçağ İslâm iktisat düşüncesi Doktora Din = Religion ; Ekonomi = Economics
 • Medieval Islamic economic thought in the light of contemporary sources
 • 380064 GÖKHAN AK 2014 Türk düşünce hayatında Niyazi Berkes Doktora Siyasal Bilimler = Political Science
 • Niyazi Berkes in the Turkish intellectual world
 • 380103 SEVGİNAR VATAN 2014 Duyguların, duygu düzenlemenin, obsesif inançların, düşünce kontrolünün ve bağlanmanın, obsesif kompulsif bozukluktaki farklı belirtilerdeki rollerinin incelenmesi Doktora Psikoloji = Psychology
 • Investigating roles of emotions, emotion regulation, obsessive beliefs, thought control and attachment in obsessive-compulsive disorder's different symptoms
 • 459833 DENİZ YAVUZ 2014 Sezai Karakoç'un varoluşçu düşüncesinde insan sorunu Doktora Felsefe = Philosophy
 • Problem of being human in Sezai Karakoç's existence thought
 • 357500 CENGİZ KILIÇ 2014 Eğitimci olarak Kant: Immanuel Kant'ın eğitim üzerine düşünceleri Doktora Felsefe = Philosophy
 • Kant as educator: Immanuel Kant's considerations on education
 • 370892 MEHMET REŞAT ŞAVLI 2014 İslâm düşüncesinde hikmet anlayışı Doktora Din = Religion
 • The understanding of wisdom in Islamic thought
 • 361986 MEHMET RUZİBAKİ 2014 19. yüzyıl Orta Asya dini düşüncesi ve kelamda yenilik hareketleri Doktora Din = Religion
 • The religious innovationsmovements of Central Asia in 19.th century
 • 359857 KADİR TURGUT 2013 Abdurrahman Câmî, düşünce ve eserlerinin Türk edebiyatına etkisi Doktora Doğu Dilleri ve Edebiyatı = Eastern Linguistics and Literature ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
 • Abdurrahman Jami, influence of his thought and works on Turkish literature
 • 357462 TEMEL KACIR 2013 İslam hukuk düşüncesinde mali mükellefiyetler açısından nisap Doktora Din = Religion ; Hukuk = Law
 • Quorum in terms of the financial liabilities in islamic legal thought
 • 345096 KERİME CESUR 2013 Vehhâbî hareketinin ortaya çıkışı ve fıkıh düşüncesinin oluşumu Doktora Din = Religion
 • Emergence of Wahhabi movement and formation of fiqh thought
 • 349941 HATİCE ACAR 2013 Fizik öğrencilerinin düşünce deneyleri ile düşünme süreçlerinin incelenmesi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • Investigating physics student's processes of thinking via thought experiments
 • 333528 AYTEKİN DEMİRCİOĞLU 2013 İbn Haldun'un insan düşüncesi ve medeniyet algısı Doktora Felsefe = Philosophy
 • Ibn Khaldun's thought of human being and the concept of civilization
 • 380246 LÜTFİYE ÖZALEMDAR 2013 Biyolojide uygulanan dizgeli eğitimin yaratıcı düşünce erişisine etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • The effect of systematic education applied in biology, to the achievement of creative thinking
 • 354886 HAKAN TÜRKKAN 2013 Osmanlı Devleti'nde anayasa düşüncesinin gelişimi ve Kanun-ı Esasi tartışmaları Doktora Tarih = History
 • Development of constitution thought in the Ottoman State and debates on Kanun-i Esasî (Ottoman consti̇tution of 1876)
 • 340432 HÜSEYİN GÜNAL 2013 Hannah Arendt düşüncesinde insanlığa karşı suçların temellendirilmesi Doktora Hukuk = Law
 • Founding of crimes against humanity in Hannah Arendt's thought
 • 340544 YUNUS KAPLAN 2013 Osmanlı siyaset düşüncesinde adalet 1550-1650 Doktora Felsefe = Philosophy ; Tarih = History
 • Justice at Ottoman political tought 1550-1650
 • 345650 GAMZE KANIMDAN 2013 John Rawls ve Thomas Pogge'de küresel adalet düşüncesi ve insan hakları Doktora Felsefe = Philosophy
 • The idea of global justice and human rights in John Rawls and Thomas Pogge
 • 336015 MÜCAHİT GÜLTEKİN 2013 Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme programının lise öğrencilerinin otomatik düşünceleri üzerindeki etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
 • The effect of the critical thinking skills program on high school students' automatic thoughts
 • 337467 DİDEM DENİZ 2013 Türkiye'de popülist muhafazakâr söylemin makbul vatandaş kurgusu: Muhafazakâr düşüncenin vatandaşlık söylemi üzerine bir inceleme Doktora Gazetecilik = Journalism ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
 • The fiction of ideal citizenship of the populist conservative discourse in Turkey: An analysis of citizenship discourse of conservative opinion
 • 345103 CEMİLE BARIŞAN 2013 İbn Haldunun İslam düşüncesindeki arka planı ve Mukaddimenin ilimler tasnifindeki yeri Doktora Felsefe = Philosophy
 • The background of Ibn Khaldun in Islamic thought and the place of Muqaddimah in the classification of sciences
 • 336352 ALEV KOÇAK ALAN 2013 Mağaza bağlılığının oluşumu: Tüketicilerin deneyimlerinin, duygularının ve düşüncelerinin etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma Doktora İşletme = Business Administration
 • Occurrence of store loyalty: An empirical study for determining the affects of consumers experiences, emotions and cognitions
 • 342238 MEHMET KAAN ÇALEN 2013 II. Meşrutiyet döneminde tarih düşüncesi Doktora Tarih = History
 • The idea of history in the Second Constitutional era
 • 303643 YUSUF KAYA 2012 Düşünce ve uygulamalarıyla halk adamı Atatürk Doktora Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • The man of the people Atatürk with his thoughts and applications
 • 315048 AYSUN YARALI AKKAYA 2012 Gramsci ve Bourdieu düşüncesinde entelektüel kavramsallaştırmasının TEKEL işçi eylemi üzerinden analizi Doktora Felsefe = Philosophy ; Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology
 • The analaysis of the conceptualisation of the intellectual in the ideas of Gramsci and Bourdieu through the case of TEKEL demonstrations
 • 313256 MURAT KARATAŞ 2012 Atatürkçü düşünce ve uygulamaların algılanması ve yorumu (1938-1948) Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • The perception and interpretation of the Kemalist thoughts and practices (1938-1948)
 • 317367 ASİYE TIĞLI 2012 İran'da yenilikçi dini düşünce hareketi Doktora Din = Religion
 • Religious entellectualism in Iran
 • 326937 YAKUP KAHRAMAN 2012 Modern Türk düşüncesinde felsefi hermenötik bilincin gelişimi Doktora Felsefe = Philosophy
 • Development of philosophical hermeneutics consciousness in modern Turkish thought
 • 317527 TUNA TUNAGÖZ 2012 Ebû'l-Berakât el-Bağdâdî'de Tanrı düşüncesi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • The conception of God in Abu? al-Baraka?t al-Baghda?di?
 • 320463 GÜLTEN UÇAN 2012 Televizyon söylemlerinde siyasal düşünce ve eylem biçimi olarak Türkiye solu'nun temsili : 2009 yerel seçim haberleri Doktora Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
 • Representations of Turkish left as a politic thougt and movement on television discourse: News of 2009 local elections
 • 330950 BARIŞ BAŞARAN 2012 Batı düşünce tarihi içerisinde komplo ve kuramları Doktora Sosyoloji = Sociology
 • Conspiracy and the theories in the history of Western thought
 • 321851 FATİH ERTUGAY 2012 Cumhuriyet Dönemi siyasal düşüncesinde devlet algısı: Kemalizm, milliyetçilik, İslamcılık ve sosyalizm Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • Perception of the state in the republican period political thought: Kemalism, nationalism, Islamism and socialism
 • 312549 ÜMÜT AKAGÜNDÜZ 2012 II. Meşrutiyet Dönemi düşünce ve kadın dergilerinde kadın tartışmaları: 1908-1918 Doktora Tarih = History
 • Discussions on women in intellectual journals and women?s magazines which were published during the Second Constitutional Period: 1908-1918
 • 325311 BİLGEHAN BENGÜ TORTUK 2012 İbn Haldûn'un siyaset ve devlet felsefesine dair görüşlerinin Osmanlı düşüncesindeki yansımaları Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy ; Tarih = History
 • Reflections of Ibn Khaldun's views on the philosophy of politics and state on Ottoman thought
 • 326053 MUHSİN GÜNEŞLİK 2012 Yalın yönetim düşüncesinin muhasebe üzerindeki etkileri; Otomotiv sanayiinde bir uygulama Doktora İşletme = Business Administration
 • Effects of the lean management system on accounting: A practice on automotive industry
 • 342291 YASİN BEYAZ 2012 Nesir yazılarına göre Necip Fazıl'ın düşünce dünyası Doktora Din = Religion ; Sosyoloji = Sociology ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
 • According to proses Necip Faziıl's idea
 • 330396 PETEK BATUM PANAYIRCI 2012 Obsesif kompulsif belirtilerin yordanmasında algılanan ebeveynlik biçimleri, üstbilişsel inançlar, obsesif inançlar ve düşünce kontrol yöntemlerinin rolü: Üstbilişsel model çerçevesinde bir inceleme Doktora Psikoloji = Psychology
 • Perceived parental rearing styles, metacognitive beliefs, obsessive beliefs and thought control strategies as predictors of obsessive compulsive symptoms: Test of a metacognitive model
 • 308777 YENAL ÜNAL 2012 Refik Halit Karay'ın eserlerine yansıyan düşünce dünyası Doktora Tarih = History ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
 • The ideology of Refik Halit Karay reflected in his works
 • 277790 MUSTAFA ÇAKMAK 2011 Çağdaş batı ve islam düşüncesinde dinsel kapsayıcılık Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • Religious inclusivism in modern and islamic thought
 • 306621 RAHİM AY 2011 Türkiye'de siyasal İslam düşüncesinde Yahudi imajı ?Milli Görüş örneği? Doktora Din = Religion
 • The Jewish imaginary of political Islamic though in Turkey the sample of Milli Görüş movement
 • 291536 MUHAMMED ALİ AĞCAN 2011 Uluslararası ilişkiler düşüncesinde insan ve sosyo-politik topluluk sorunu: Eleştirel teori ve Immanuel Kant Doktora Uluslararası İlişkiler = International Relations
 • The problem of human being and socio-political community in international political thought:Critical theory and Immanuel Kant
 • 308681 YUNUS BAHADIR GÜLER 2011 Kişisel satış sürecinde yaratıcı düşüncenin etkinliği: Hazır giyim sektöründe bir uygulama Doktora İşletme = Business Administration
 • The effect of creativity in the process of personal selling: An application in clothing sector
 • 287833 MUSTAKİM ARICI 2011 Necmettin El-Kâtibî ve metafizik düşüncesi Doktora Felsefe = Philosophy
 • Najm Al-D?n Al-K?tib? and his thoughts on metaphysics
 • 299740 İSMAİL ÇELİK 2011 Türk eğitim düşüncesinde elit eğitimi akımı Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • Elite education movement in turkish education thought
 • 339848 FERYADE TOKAN 2011 Düşünce kuruluşlarının kamuoyu oluşturma etkilerinin Türk Amerikan ilişkileri bağlamında yazılı basında incelenmesi Doktora Gazetecilik = Journalism
 • The research of the impacts of think tank organisations on the formation constructing of public opinion on the basis of Turkish- American relations thought main Turkish newspapers
 • 289900 ÜLKÜ TAŞKIRAN 2011 Lord Berbert of Cherbury'nin doğal din anlayışı ve düşünce boyutu Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • Lord Herbert of Cherbury's the sense of natural religion and dimension of thought
 • 299321 MEHMET ALİ KANDEMİR 2011 Modelleme etkinliklerinin öğrencilerin duyuşsal özelliklerine problem çözme ve teknolojiye ilişkin düşüncelerine etkisinin incelenmesi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Matematik = Mathematics
 • Analysis of the effect of modelling activities on students? affective features and thoughts on problem solving and technology
 • 297924 ALİŞAN ÇAPAN 2011 Isaiah Berlin'in özgürlük düşüncesi: Negatif özgürlük pozitif özgürlük ayrımı Doktora Hukuk = Law
 • L?idée de la liberté de Isaiah Berlin: La distinction de la liberte negative et positive
 • 280871 CEMİL HAKAN KORKMAZ 2011 Max Weber düşüncesinde iktisadi bakımdan doğu-batı farklılığı Doktora Ekonomi = Economics
 • East-west difference in economical terms according to Max Weber's opinion
 • 296203 ÖZLEM BALABAN 2011 Stratejik düşünce düzeyleri ile insan kaynakları yaklaşımları arasındaki ilişkinin araştırılması: ISO 500 örneği Doktora İşletme = Business Administration
 • Research on the relationship between levels of strategic thinking and human resources approaches: A sample of ISO 500
 • 302818 ÖZCAN YILMAZ SÜTCÜ 2011 Bergson ve sinemada düşünce hareketi/imge hareketi Doktora Felsefe = Philosophy
 • Bergson and the thought movement/image movement in cinema
 • 348327 MERT GÖNÜL 2011 Türk düşünce ve siyasi hayatında Dr.Fethi Tevetoğlu Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • Turkey's political thought and life Dr.Fethi Tevetoglu
 • 304056 SELÇUK AYDIN 2011 Türk düşüncesinde 1908-1938 yılları arasında sosyolojik bağlamda halkçılık hareketi Doktora Sosyoloji = Sociology
 • Turkish thinking populism context sociological movement between 1908?1938
 • 303764 NESRİN CANPOLAT 2011 Sosyal teorideki iktidar düşüncesi temelinde halkla ilişkiler ve Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişimi Doktora Halkla İlişkiler = Public Relations
 • Public relations in the basis of power in social theory thought and development of public relations in Turkey
 • 279447 İBRAHİM ONAY 2011 Bozkır kültür çevresinde kainat anlayışı ve düşünce hayatı (Başlangıçtan Gök- Türk Dönemi sonuna kadar) Doktora Tarih = History
 • The intellectual life and conception the universe around the steppe culture (From the beginning to end of Gök-Türk period )
 • 254703 ÖMER YILMAZ 2010 Makasıd düşüncesinin ortaya çıkışı ve ilk kaynakları Doktora Din = Religion
 • The emergence of the theory and the first makasid references
 • 254034 MUTLUHAN TAŞ 2010 XIII. yüzyılda Anadolu'da hâkim olan tasavvuf düşüncelerinin 1980 sonrası çağdaş Türk resim sanatına yansımaları Doktora Güzel Sanatlar = Fine Arts
 • The reflections of the sufi movements which were effective in 13. century to the contemporary Turkish art after 1980
 • 264419 ABDULLAH AKAT 2010 (B)ağsal düşünce çerçevesinde Doğu Karadeniz bölgesi müziklerinin değişim süreci Doktora Müzik = Music
 • The change process of the East Black Sea region music as part of (net)tachmental thought
 • 264937 MEHMET BAHÇEKAPILI 2010 Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin öğrencilerin dini duygu, düşünce ve davranışları üzerindeki etkisi(İstanbul Avrupa yakası örneği) Doktora Din = Religion ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • The effect of secondary religious culture and ethics course to the student's religious feeling, thoughts and behaviors
 • 311251 MELTEM MERİÇ 2010 Yaygın anksiyete bozukluğu olan kadın hastalarda bilişsel yaklaşım temelli danışmanlığın hastaların tedaviyle ilgili otomatik düşüncelerine etkisi Doktora Hemşirelik = Nursing
 • The effect of the cognitive approach-based counselling in the female patients with generalized anxiety disorder on the patients? authomatic thoughts related to treatment
 • 514640 MUSTAFA ALTUNOK 2010 Türkiye'de kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi: Tarihsellik ve disipliner bağımlılık Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
 • The development of the idea of public administration in Turkey: Its historicality and disciplinary dependence
 • 263944 MUHAMMED KÜRŞAT TİMUROĞLU 2010 Stratejik düşünce, öğrenme yönlülük ve yenilik Doktora İşletme = Business Administration
 • Strategic thought, learning orientation and innovation
 • 258489 RIDVAN ÖZDİNÇ 2010 Son dönem Osmanlı düşüncesinde irade hürriyeti (1908-1918) Doktora Din = Religion
 • The freedom of will in the last period of Ottoman thought (1908-1918)
 • 231447 NUSRET POLAT 2009 Antik ve modern düşüncede iyi yaşam ve demokrasi Doktora Sosyoloji = Sociology
 • Good life and democracy in antique and modern thought
 • 225892 ERDAL KILIÇ 2009 Kayseri ili sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinin ve aile reislerinin hekim seçimi konusundaki düşüncelerinin değerlendirilmesi Doktora Halk Sağlığı = Public Health
 • Evaluation of opinions about choosing physician of head of families and health personnel that been working health centers of kayseri province
 • 230810 ÖZGÜR KAVAK 2009 Reşid Rıza'nın fıkıh düşüncesi çerçevesindeki görüşleri Doktora Din = Religion
 • Rashid Rida's fiqhi views
 • 236074 İDRİS TÜRK 2009 Tasavvuf düşüncesinde ibadetlerin iç anlamı Doktora Din = Religion
 • The inner meaning of worships in Islamic mysticism thought
 • 241399 ŞADİYE DENİZ 2009 Türkiye'de demokrasi ve yurttaşlık düşüncesi perspektifinden kadınların siyasal hayattaki temsili: Kadın politikacılar üzerine bir inceleme Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology
 • Representation of women in political life in turkey from the perspective of democracy and citizenship: Analysis on women policians
 • 239322 MEHMET ENGİN UYSAL 2009 İlköğretim Türkçe dersinde işbirlikli öğrenmenin erişi, eleştirel düşünce ve yaratıcılık becerilerine etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • The effects of Cooperative learning Method on the access, achievment, critical thinking and creativity skills of the elementary school fourth-grade student
 • 239323 FATMA FUNDA AKKOÇ 2009 Lise öğrencilerinin kariyer düşüncelerini etkileyen faktörlerin incelenmesi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • The investigation of the factors that influence the career thoughts of the high school students
 • 244657 EVRİM DÜZENLİ 2009 Cumhuriyet Dönemi'nde (1923?1960) modernite düşüncesinin mekânsal kuruluşu: Merkez-periferi dinamikleri bağlamında Trabzon örneği Doktora Mimarlık = Architecture
 • The spatial construction of the modern thought in the Republican Period (1923?1960): The Trabzon case in the context of center-periphery
 • 280931 FERAH ÇEKİCİ 2009 Problem çözme terapisine dayalı beceri geliştirme grubunun üniversite öğrencilerinin sosyal problem çözme becerileri, öfkeyle ilgili davranış ve düşünceler ile sürekli kaygı düzeylerine etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
 • The effects of skills enhancement group program which is based on problem solving therapy on college students? social problem solving skills, anger related behaviours and cognitions, trait-anxiety levels
 • 228162 MEHMET ATALAY 2008 Kamu yönetimi disiplininde Dwight Waldo düşüncesi Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • Dwight Waldo?s thought on public administration discipline
 • 221576 CEREN KALFA ATAAY 2008 Türkiye'de sosyalist düşünce ve hareketlerin işçi sınıf ile ilişkisi: 1968-71 fabrika işgal eylemleri Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
 • The relation between socialist movement and labour movement in Turkey: The case of 1968-71 factory occupations
 • 231454 EBRU BELGİN YETİŞKİN 2008 (B)Ağsal düşünce: Toplumbilimin gündelik pratikler üzerinden sorunsallaştırılması Doktora Sosyoloji = Sociology
 • (Net)Tachmental thought: Problematizing social sciences through everyday practices
 • 234339 MEHMET AKINCI 2008 Türk muhafazakar düşüncesinde ana temalar: 1946-1980 dönemi Doktora Siyasal Bilimler = Political Science
 • Main themes of the Turkish conservative thought: The 1946-1980 period
 • 228037 ALİ KÜÇÜKLER 2008 Antik Hintte atomcu düşüncenin yeri Doktora Doğu Dilleri ve Edebiyatı = Eastern Linguistics and Literature ; Felsefe = Philosophy
 • Atomic theory in Ancient India
 • 221361 NERGİZ AYDOĞDU 2008 Makyavelist düşüncenin Türkiye'ye girişi -Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı siyaset felsefesi- Doktora Felsefe = Philosophy ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • Introduction of makyavelist idea to Turkey -XVIII.century Ottoman political idea-
 • 227157 FATMA ÖZLEM TEZCEK 2008 Türkiye'de kapitalizmin dönüşüm sürecinde düşünce fabrikaları Doktora Ekonomi = Economics
 • Think tanks during the transformation period of capitalism in Turkey
 • 227173 SEMA YILMAZ 2008 John Kenneth Galbraith'ın iktisadi düşünceye katkıları üzerine bir değerlendirme Doktora Ekonomi = Economics
 • An assessment on the contributions of Galbraith to economic thougt
 • 261617 ÖMÜR AYDIN 2008 Avrupa ortak hukuk mekanında demokratik toplum düşüncesinin inşası Doktora Hukuk = Law
 • Constructing the idea of democratic society in the common law of European human rights
 • 208865 EMİNE ÖĞÜK 2007 Mâtürîdî'nin düşünce sisteminde Şer-hikmet ilişkisi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • Relationship between evil and wisdom in the thought system of Maturidi
 • 207025 CANAN LAÇİN ŞİMŞEK 2007 İlköğretim öğrencilerin temel fen kavramlarıyla ilgili düşünceleri Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • Ideas of primary school students on the fundamental concepts of science
 • 210145 ÇİĞDEM ARSLAN 2007 İlköğretim öğrencilerinde muhakeme etme ve ispatlama düşüncesinin gelişimi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Matematik = Mathematics
 • The development of elementary school students on their reasoning and proof ideas
 • 211419 HÜSEYİN ÖZARSLAN 2007 çerçeveleme yaklaşımı açısından haber çerçevelerinin izler kitle düşünceleri üzerindeki etkisi Doktora Gazetecilik = Journalism ; Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
 • 'effects of news frames on audience thoughts from the view of the framing approach'
 • 211053 AHMED ÜRKMEZ 2007 Ahlak hadislerinin düşünce ve davranış eğitimindeki yeri ve rivayet değeri Doktora Din = Religion
 • The place and the hearsey value of ethics hadiths in thought and behavior education
 • 219461 BAHAR EROĞLU YALIN 2007 Siyasal tercih ve düşünce üzerinde değerlerin etkisi (siyaset ve değer ilişkisi ya da iletişimin siyasalı) Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
 • Influence of values on political thought and political preferences (politics and value relation or communication of politics)
 • 220176 NİSBET GAMZE TOKSOY 2007 Sosyal bilimsel düşünce içinde görüntülerin yeri ve fotoğrafın potansiyeli Doktora Sosyoloji = Sociology
 • The role of images within the social scientific thinking and the potential of photography
 • 215741 FERHAT AĞIRMAN 2007 Yaşadığı dönemdeki fikirler ışığında Said Halim Paşa ve düşünceleri Doktora Felsefe = Philosophy ; Siyasal Bilimler = Political Science ; Tarih = History
 • In the light of his period, Said Halim Pasha's (political) ideas and thoughts
 • 210134 SEMİH EKER 2007 john Dewey'in pragmatik politik düşüncesi ve politikada pratik meşruiyet sorunu' Doktora Siyasal Bilimler = Political Science
 • Pragmatic political thought of John Dewey and practical legitimization problem in politics'
 • 211797 ALİ KOZAN 2007 Şeyh Bedreddin ve düşünce tarihimizdeki yeri Doktora Tarih = History
 • Sheikh Bedreddin and his place ın our thought history
 • 250562 JANSET ÖZEN AYTEMUR 2007 1930-1945 yılları arasında Türk yönetim düşüncesi: Sümerbank örneği üzerinden tarihsel bir çözümleme Doktora İşletme = Business Administration
 • The Turkish management thinking in the period 1930-1945: A historical analysis on the case of Sümerbank
 • 191106 YUSUF KEMAL ÖZTÜRK 2007 Osmanlı devletinin son döneminde iktisadi düşünce akımları (1838-1914) Doktora Ekonomi = Economics
 • The trends of economic thought in the final period of the Ottoman state (1838-1914)
 • 211282 SEVDA MUTLU 2007 Devlet adamı kimliği ile İsmet İnönü'nün düşünce ve uygulamalarının değerlendirilmesi Doktora Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History
 • Evaluation of İsmet İnönü's ideas and actions
 • 220171 YILMAZ YILDIRIM 2007 Şerif Mardin düşüncesi ışığında Türk modernleşmesi açısından sivil toplum ve Osmanlı kaynakları Doktora Sosyoloji = Sociology
 • In terms of the thought of Şerif Mardin, the civil society and its Ottoman sources from the angle of the Turkish modernisation
 • 208123 ALİ TENİK 2007 Ahmed Kuddûsî ve tasavvuf düşüncesi Doktora Din = Religion
 • Ahmed Kuddûsî and his thought of tasawwuf
 • 210163 EREN GÜNDÜZ 2007 İmam Zeyd B. Ali, El-Mecmû'u'l-Fıkhî adlı eseri ve İslâm hukuk düşüncesindeki yeri Doktora Din = Religion ; Hukuk = Law
 • The place and importance of the İmâm Zayd B. Alî and his book Al-Majmû' Al-Fiqhî in the viewpoint of Islâmic jurisprudence
 • 241617 SEDAT ŞİMŞEK 2006 Reklam düşüncesinde Türk geleneksel imgelerinin belirlenmesi ve Türk televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda kullanımı Doktora Reklamcılık = Advertising
 • Determination of traditional turkish images in advertising, and use of the images in advertisements broadcast on Turkish T.V. chanels
 • 180548 AYŞEN CİRAVOĞLU 2006 Sürdürülebilirlik düşüncesi-mimarlık etkileşimine alternatif bir bakış: 'Yer'in çevre bilincine etkisi Doktora Mimarlık = Architecture
 • An alternative approach towards the interaction of architecture and the idea of sustainability: The impact of 'place' on environmental awareness
 • 217270 A. GÜLÇİN İMRE 2006 Avusturya okulu içinde Ludwig Von Mises ve iktisadi düşünceye katkısı Doktora Ekonomi = Economics
 • Ludwig Von Mises in the framework of the Austrian school and his contributions to economic thought
 • 222019 AYŞE DURUKAN 2006 Cumhuriyetin çağdaşlaşma düşüncesinin yaşama ve mekana yansımaları: Halkevi binaları örneği Doktora Mimarlık = Architecture
 • Reflections of contemporary thought on life and space: Community centre example
 • 187361 MÜNTEHA GÜL 2006 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde başkasına ait söz ve düşünce aktarımı Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
 • The presentation of speech and thought in Evliya Çelebi Seyahatnamesi
 • 186908 AHMET AKGÜÇ 2006 İsmail Gelenbevi'de varlık düşüncesi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • The conception of being in Ismail Gelenbevi
 • 186620 AHMET KURUCAN 2006 İslam Hukukunda düşünce özgürlüğü Doktora Din = Religion
 • Freedom of thought in Islamic Law
 • 163089 MUAMMER VURAL 2005 İslam Hukuk düşüncesinde yasama yetkisi (Hz. Ömer dönemi) Doktora Din = Religion
 • The legislation authority in thought of Islamic Law (the time of Caliph Omar)
 • 191446 AHMET MUTLU 2005 Ekoloji ve Yönetim Düşüncesi (Toplumsal ekoloji ve sürdürülebilir gelişme üzerine bir inceleme) Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science ; Sosyoloji = Sociology
 • Ecology and administration idea a study on the social ecology and the sustainable development
 • 162841 TANER ASLAN 2005 İttihat ve Terakki Cemiyeti ve dönemi düşünce yapısının Cumhuriyet üzerine tesirleri Doktora Tarih = History
 • 145276 ADNAN KÜÇÜKALİ 2005 İbn Meymun'un varlık ve düşünce öğretisi (Fârâbi ve İbn Sina ile karşılaştırmalı olarak) Doktora Felsefe = Philosophy
 • Mosses Maimonides' teaching about being and thought (as comprasion with Al-Farabi and Ibn Sina)
 • 158590 FATİH MEHMET SANCAKTAR 2005 II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk aydınında milli egemenlik düşüncesinin gelişimi (1908-1924): Hüseyin Cahit (Yalçın) örneği Doktora Tarih = History
 • The development of national sovereignty idea from the second constitutional revolution to the first years of the republic among Turkish intellectuals (1908-1924): Hüseyin Cahit (Yalçın) as an example
 • 159288 MEHMET AKİF ÖZER 2005 Yeni kamu yönetimi düşüncesinde devletin etkinleştirilmesi Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
 • 162693 SELÇUK ÇIKLA 2005 Cumhuriyet düşüncesinin kökleşmesinde Yusuf Ziya Ortaç'ın yapıtlarının yeri ve önemi Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
 • The place and importance of Yusuf Ziya Ortaç's works in the establishment of the idea of republican system
 • 160131 BEKİR TATLI 2005 Hadîs tekniği açısından Cibrîl Hadîsi ve İslâm düşüncesine yansımaları Doktora Din = Religion
 • The Cibril Hadith from point of technical of hadith and its effect to Islam thought
 • 160078 MÜNİRE KEVSER BAŞ 2005 Sezai Karakoç'un düşünce ve sanatında temel kavramlar Doktora Din = Religion
 • Basic concepts in thought and art of Sezai Karakoç
 • 149358 MELİHA ATALAY 2004 Uluslararası olimpik akademide (IOA) görev alan çeşitli ülke temsilcilerinin, dünyada olimpizm düşüncesinin yaygınlaştırılmasına yönelik görüşlerinin analizi ve Türkiye için bir değerlendirme Doktora İletişim Bilimleri = Communication Sciences
 • Qualitative analyses of international educators' opinions who teach in the international olympic academy (IOA) in order to spread out olympism throughout the world and an evaluation for Turkey
 • 145324 ÖMER KORKMAZ 2004 Düşünce özgürlüğü ve sınırları Doktora Hukuk = Law ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • Freedom of thought and the limits
 • 145261 KÂMİL ÖZER 2004 Tanzimat sonrası İslâm düşüncesi ve Namık Kemal Doktora Din = Religion
 • Islamic thought after Ottoman Reforms and Namık Kemal
 • 205198 AYŞE DİLEK ÖĞRETİR 2004 Pozitif düşünmeye dayalı grup eğitimi programının annelerin benlik algısı, eşlerine ve çocuklarına yönelik tutumları ile kendini denetleme becerisi ve otomatik düşünceleri üzerinde etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
 • The Effect of group training program based on positive thinking upon mothers perception of ego, attitudes toward their children, spouses ability of self-control and automatic thoughts
 • 124740 BERAT DEMİRCİ 2003 Ortadoğu ülkelerinde iktisadi düşüncelerin temelleri Doktora Ekonomi = Economics ; Tarih = History
 • The Foundations of economic thought in middle eastern countries
 • 205201 ESİN UÇAK ŞİMŞEK 2003 Bilişsel davranışçı yaklaşımla ve rol değiştirme tekniğiyle bütünleştirilmiş film terapisi uygulamasının işlevsel olmayan düşüncelere ve iyimserliğe etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
 • The effect of film therapy, integrated with cognitive behavioral approach and tegniqe of role reversal to dysfunctional thoughts and optimism
 • 184482 NAZİRE DİKER ÇAMLIBEL 2003 Belirsizlik ortamında planlama düşüncesi 'sinerjetik toplum-sinerjik yönetim ve sinerjist yönetim ve sinerjist planlama modeli' örnek olay: 17 Ağustos - 12 Kasım 1999 depremleri sonrası kaos ve kendi kendine organizasyon süreci Doktora Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
 • Planning thought under uncertainty 'synergetic society-synergic administration and synergist planning model' case study: Chaos and self organization process after August 17. November 12. Earthquakes
 • 139220 AHMET KOÇHAN 2003 İklimsel bölgelere göre ekolojik ve sürdürülebilir toplu konut tasarımında düşünce sistematiği Doktora Mimarlık = Architecture
 • Systematic approach to ecological and sustainable housing design contingent with climatic regions
 • 137280 ŞENOL ADIGÜZEL 2003 Bir kentbilimcinin meslek yaşam öyküsü: Prof. Dr. Cevat Geray'ın yaşamı, yapıtları, düşünceleri, uygulamaları ve Türk toplumsal yaşamına katkıları kamu yönetimi açısından bir araştırma Doktora Biyografi = Biography ; Kamu Yönetimi = Public Administration
 • 132745 CEMAL FEDAYİ 2003 Turan Güneş: Siyasal yaşamı ve siyasal düşüncesi Doktora Siyasal Bilimler = Political Science
 • Turan Güneş: His political life and political thought
 • 130133 KERİM ÇINAR 2003 Cumhuriyet Türkiyesi'nde yönetim düşüncesi ve kamu yönetimine etkileri Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
 • The Governing thought in the Republican Turkey and its implications on public administration
 • 127695 DOSSAY KENZHETATAYEV 2003 Hoca Ahmet Yesevi'nin düşünce sistemi Doktora Din = Religion
 • 127912 NECMİ UYANIK 2003 Siyasi düşünce tarihimizde batıcı bir aydın olarak Celal Nuri (İleri) Doktora Tarih = History
 • Celal Nuri (İleri) as a westernizer intellectual in the political view of us
 • 127694 MEHMET EVKURAN 2003 Ehl-i sünnet siyaset düşüncesinin yapısı ve sorunları Doktora Din = Religion
 • Political thought of Sunnizm, its structure and problems
 • 125130 NECDET AYSAL 2003 Türkiye'de İslami düşüncenin örgütlenmesi ve hedefleri (31 Mart olayından DP'nin iktidara gelişine kadar, 1909-1950) Doktora Tarih = History
 • The Organization and goals of the İslamic movement in Turkey (covering the March 31 incident to the Democrat Partys rise to power, 1909-1950
 • 124712 SAMİ ERDEM 2003 Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuk düşüncesinde fıkıh usulü kavramları ve modern yaklaşımlar Doktora Din = Religion ; Hukuk = Law
 • Consepts of usul al-fıqh in the Ottoman Legal thought and modern approachers after the tanzimat period
 • 125083 AYŞE HALE BACAKOĞLU 2002 Görmeyen çocuklarda benlik kavramı ve rasyonel düşüncenin gelişiminde rasyonel duygusal eğitimin etkisi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • The Effects of rational-emotive education on the development of rational belief and self-concept in blind children
 • 110075 ŞEHMUS DEMİR 2002 Kur'an'ın yeniden yorumlanması düşüncesinin batıyla münasebet bağlamında ele alınışı Doktora Din = Religion
 • With in the context of the relation with the west and its effect, new approaches in the Quran interpretation
 • 122619 FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU 2002 Türkiye'de tarih düşüncesinin modernleşmesi Doktora Tarih = History
 • The Modernization of the thought of history in Turkey
 • 116886 İSHAK ÖZGEL 2002 Tarihselcilik düşüncesi bağlamında Kur'an'ın tarihsel yorumu Doktora Din = Religion
 • Historical hermeneutics of the Qur'an in terms of the concept of historicism
 • 117501 YUNUS EMRE TANSÜ 2002 Batıcı düşüncenin etkili bir sözcüsü olarak İctihad dergisi: 1904 - 1932 Doktora Tarih = History
 • Ictihad dergisi (1904 - 1932) as an effective representative of the western tought
 • 117706 KADİR GÜRLER 2002 Ehli Hadis'in düşünce yapısı Doktora Din = Religion
 • The Construction of the theought in Ahl al-Hadith
 • 117757 RESUL ÖZTÜRK 2002 Cebri düşüncenin yaygınlaşmasında siyasi iktidarın etkisi Doktora Din = Religion
 • The Effect of political power on the extension of fatalist thought
 • 117027 ÖZLEM YILDIRIR KOCABAŞ 2002 Türkiye'de kooperatif düşüncesinin evrimi ve tarımsal kooperatifçilik Doktora Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution ; İşletme = Business Administration
 • The Evolution of the concept of cooperatives in Turkey and agricultural cooperatives
 • 116842 COŞKUN YILMAZ 2002 XVI. ve XVII. yüzyıl ıslahatnamelerine göre Osmanlılarda siyaset ve toplum düşüncesi Doktora Sosyoloji = Sociology
 • According to 16 th-17th century ıslahatnames Ottoman political and social thought
 • 117763 METE ÇETİK 2002 Biyografisi çerçevesinde bir akademisyen ve düşünce adamı olarak Pertev Naili Boratav Doktora Biyografi = Biography ; Tarih = History
 • Pertev Naili Boratav as an academician and a thinker in the framework of his biography
 • 104781 MELİKE BATUR YAMANER 2001 Uluslararası hukukta düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün sınırlandırılması sorunu Doktora Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
 • The Problem of the restriction of the freedom of expression in International Law
 • 104863 EFKAN CANŞEN 2001 Avusturya düşüncesi 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda toplumsal gelişmeler Doktora Sosyoloji = Sociology ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
 • Austrian Mind: Social developments in Austrian-Hungary empire in the turn of the 19. th century
 • 104885 ERTUĞRUL İBRAHİM KIZILKAYA 2001 Thorstein B. Veblen'in iktisat düşüncesi: Kapitalizmin ruhuna farklı bir bakış Doktora Ekonomi = Economics
 • The economic throught of thorstein Veblen: A different view of the spirit of capitalism
 • 105175 İSA ÇELİK 2001 Abidin Paşa (1259/1843-1324/1906)'nın mesnevi şerhi ve tasavvufi düşünceleri Doktora Din = Religion
 • Abidin Pasha (1259/1843-1324/1906) commentary of mathnawi and mystic thougts
 • 106864 ÖMER AYTEK KURMEL 2001 Pazarlama düşüncesinin tarihsel gelişimi ve yeni eğilimler Doktora İşletme = Business Administration
 • The Historical development of marketing thought and new trends
 • 106541 MURAT YÜKSEL 2001 Feminist Hukuk kuramı ve feminist düşünce teorileri Doktora Hukuk = Law ; Sosyoloji = Sociology
 • 109023 HÜLYA KANALICI 2001 İktisadi düşüncede fayda: Faydacılık ve iktisadi tahlildeki yeri Doktora Ekonomi = Economics
 • 104753 KAAN HARUN ÖKTEN 2001 Immmanuel Kant'ın 'Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme' adlı eseriyle ortaya koyduğu ebedi barış fikri ve bu fikrin uluslararası ilişkiler düşüncesinde yarattığı etki Doktora Felsefe = Philosophy ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
 • Immmanuale Kant's idea of perpetual peace and its impact upon international relations thought
 • 102375 MÜGE AKBAĞ 2000 Stresle başaçıkma tarzlarının üniversite öğrencilerinde olumsuz otomatik düşünceler, transaksiyonel analiz ego durumları ve bazı değişkenler açısından incelenmesi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
 • An Investigation of the coping styles of the university students in terms of negative automatic thoughts, ego states ain transactional analysis and other variables
 • 102118 MEHMET KUYURTAR 2000 Ortaçağ İslam düşüncesinde hoşgörü Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • Tolerance in medieval Islamic thought
 • 93890 GÜRBÜZ ÖZDEMİR 2000 Tanzimat Döneminde muhalefet düşüncesi ve yeni Osmanlılar Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
 • The Opposition thought and the young Ottomans in Tanzimat Period
 • 93868 FETHİ AHMET POLAT 2000 Çağdaş İslam düşüncesinde Kur'an'a yaklaşımlar Doktora Din = Religion
 • The Interpretention of Qoran in modern Islamic tought
 • 102064 HASAN HÜSEYİN AKKAŞ 2000 İngiliz muhafazakar siyasal düşüncesi ve Edmund Burke Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • English political conservative thought and Edmund Burke
 • 94759 ABDULHAMİT SİNANOĞLU 2000 Mu'tezile düşüncesinde insan hürriyeti Doktora Din = Religion
 • The Human freedom in Mutazilite thinking
 • 99801 NEVİN ÜNAL ÖZKORKUT 2000 Hukuk devleti düşüncesinin Osmanlı devlet yapısına etkisi Doktora Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
 • Effects of the rule of law thought to the Ottoman state structure
 • 94052 MUHARREM ÇAKMAK 2000 Cemal-i Halveti hayatı, eserleri, tasavvufi düşüncesi ve cemaliyye kolu Doktora Din = Religion
 • 99859 GEVHER ACAR 2000 Tanzimat Dönemi fikir ve düşünce hayatının mimari alana yansıması Doktora Sanat Tarihi = Art History
 • The reflection of ideals and thoughts of the Tanzimat (Constitutional reforms realized by the Ottoman empire) period on architectural fields
 • 94548 BEKİR BERAT ÖZİPEK 2000 Muhafazakar düşünce geleneğinde akıl, toplum ve siyaset Doktora Siyasal Bilimler = Political Science
 • Reason, society and politics in the conservative tradition of thought
 • 92716 EMEL TOPÇU BRESTRİCH 1999 Yönetim düşüncesinin evriminde liderliğin gelişimi ve dönüşümcü liderlik ve bir uygulama örneği Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
 • The Development of leadership in the understanding of management and administration and transformational leadership and an empirical study
 • 92127 FİGEN GEVELİ KALYONCU 1999 Atatürk Dönemi iktisat politikalarını belirleyen iktisadi düşünce akımları ve tartışmaları Doktora Ekonomi = Economics
 • The Economic ideas and arguments which determine the economic politics of Atatürk
 • 89783 M. REMZİ YARDIMCI 1999 Atatürkçü düşüncede ulusal kimlik bilinci kavramı Doktora Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • National identity consciousness in Kemalist thought
 • 87277 İSMAİL TAŞ 1999 İslam felsefesinin teşekkülüne katkıları açısından İslam öncesi Türk düşüncesinde kozmogonik ve kozmolojik meseleler Doktora Din = Religion
 • Cosmogonical and cosmological matters in the preislamic Turkish thought from the point of view of contributions for the being formed of Islamic philopy
 • 87702 FETHİ KERİM KAZANÇ 1999 Gazzali öncesi ehl-i sünnet kelamında ahlak düşüncesinin bir çözümlemesi (tahlili) Doktora Din = Religion
 • An Analysis of ethical theories in sunni theology before al-Ghazzali
 • 82401 İSMAİL YÜCEDAĞ 1999 Tanzimat sonrası Osmanlı düşünce yapısının gelişimi ve bu gelişmede çevirinin rolü Doktora Felsefe = Philosophy
 • 82378 ASLI KAYHAN 1999 Jean Jacques Rousseau'nun Birinci Söylevi'nde (Bilimler ve sanatlar üzerine söylev) genel insan kavrayışı, doğal durum ve uygarlık düşüncesi Doktora Sosyoloji = Sociology
 • The Idea of natural state, civil state and the concept of humanity in Jean Jacques Rousseau's primer discourse wich is on science and arts
 • 82061 GÜLSEREN AKALIN 1999 Türk düşünce ve siyasi hayatında Ahmet Ağaoğlu Doktora Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • Ahmet Ağaoğlu in the Turkish ides and political life
 • 74690 İSMAİL YÜCEDAĞ 1998 Osmanlı düşünce yapısının gelişimi ve bu gelişmede çevirinin rolü Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • 74593 MUSTAFA ÖZEL 1998 Japonya'da kapitalizm ve iktisadi düşünce Doktora Ekonomi = Economics
 • Capitalism and economic thought in Japan
 • 73277 MEHMET NECMETTİN BARDAKÇI 1998 Ebu Abdullah Muhammed İbn Abdullah İbn Meserre'nin tasavvufi düşünce tarihindeki yeri ve El-Münteka Min Kelamı Ehli't-Tüka adlı eseri Doktora Din = Religion
 • 74640 HALDUN ÇANCI 1998 İslam siyasal düşüncesi çerçevesinde bir siyasal ideoloji olarak milliyetçilik ve Said Nursi Doktora Din = Religion ; Siyasal Bilimler = Political Science
 • 58406 ADALET KANDIR 1997 Ankara sokaklarında çalışan ve çalışmayan oniki-ondört yaş gubundaki erkek çocuklarında yaratıcı düşüncenin incelenmesi Doktora Ev Ekonomisi = Home Economics
 • A Research on the creative thinking of twelve-fourteen year old male adolescents not working on Ankara streets
 • 64658 AYŞEN ŞATIROĞLU 1997 İktisadi düşünce ve işsizlik Doktora Ekonomi = Economics ; Sosyoloji = Sociology
 • Economic thought and unemployment
 • 63750 MEHMET TAYFUN GÜLLE 1997 Türkiye'de düşünce özgürlüğü sorunu ve halk kütüphanelerine yansıması Doktora Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
 • Intellectual freedom problem in Turkey and its reflection on public libraries
 • 63375 RUHATTİN YAZOĞLU 1997 Gazali düşüncesinde ruh ve ölüm Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • 63523 A. BÜLENT ÜNAL 1997 İlk devir İslam düşüncesinde hakimiyet kavramı ve tezahürleri Doktora Din = Religion
 • Concept of sovereignty and its manifestations in the early Islamic thought
 • 87899 BEDRİ MERMUTLU 1996 Sosyal düşünce tarihimizde Şinasi Doktora Sosyoloji = Sociology ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
 • 52804 FİLİZ DEMİRÖZ 1996 Evli kadınlara yönelik istismar ve kadınların sığınma evleri hakkındaki düşünceleri Doktora Sosyal Hizmetler = Social Services.  Abuse aganist married women and women opinion about sheltered
 • 53656 İBRAHİM HATİBOĞLU 1996 İslamda yenilenme düşüncesi açısından modernistlerin sünnet anlayışı Doktora Din = Religion
 • 53042 UFUK ÖZCAN 1996 İmparatorluktan Cumhuriyete kimlik değişimi: Ahmet Ağaoğlu'nun hayatı, dönemi ve düşünceleri Doktora Sosyoloji = Sociology ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature  The Change of identity from the empire to the republic: Ahmet Ağaoğlu's (1869-1939) life, period and thoughts
 • 51733 ABDURRAHMAN BORAN 1996 Lise birinci sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin öğrencilerin İslam dini dışındaki dinler hakkındaki bilgi ve düşüncelerine etkisiDoktora Din = Religion ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training The effects of religions culture and thought of moraşty lesson at first classes of high schools on the knowledge and attitude of the students about the religions expect Islam
 • 42766 SEYFULLAH SEVİM 1995 İbn Arabi'nin tasavvufi düşüncesinde Ma'rifet problemi Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • 42541 ZERRİN KURTOĞLU 1995 Orta Çağ İslam düşüncesinde siyaset sorunu açısından din-felsefe ilişkileri Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • 42407 SAYIN DALKIRAN 1995 İbn-i Kemal'in düşünce tarihimizdeki yeri Doktora Din = Religion
 • The Place of İbn-i Kemal in our thought history
 • 42117 ŞÜKRÜ ÖZEN 1995 İslam Hukuk düşüncesinin aklileşme süreci (Başlangıçtan hicri 4. Asrın ortalarına kadar) Doktora Din = Religion ; Hukuk = Law
 • 42093 SALİH SABRİ YAVUZ 1995 İslam düşüncesinde nübüvvet Doktora Din = Religion
 • 41471 DEMET ÖNGÜN 1995 Farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen 12-15 yaşlarındaki ergenlerde formel işlem düşüncesinin gelişim düzeyi Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
 • 42239 KEMAL SÖZEN 1995 Ahmed Cevdet Paşa'nın felsefi düşüncesi Doktora Din = Religion ; Tarih = History
 • 30927 SERDAR SAĞLAM 1994 Türkiye'de özel teşebbüs yaratma düşüncesi ve özel teşebbüsün gelişmesi 1839-1960 Doktora Sosyoloji = Sociology
 • 37291 HÜSEYİN TÜRK 1994 Geçmişten bugüne biyolojik ve kültürel evrim düşüncesine toplu bir bakış Doktora Antropoloji = Anthropology
 • 37322 MEVLÜT UYANIK 1994 Çağdaş İslam düşüncesinde bilginin islamileştirilmesi kavramı Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy
 • 36905 A. ESRA ASLAN 1994 Yaratıcı düşünceli bireylerin psikolojik ihtiyaçları Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
 • 31696 OYA OKAN 1994 Batı düşüncesinde liberalizm ve tarihi koşulları Doktora Sosyoloji = Sociology
 • 27213 AYDIN ZİYA ÖZGÜR 1994 Türkiye'de reklam filmi yapımı: 'Düşünceden ekrana' Doktora Radyo-Televizyon = Radio and Television
 • 31735 DURMUŞ HOCAOĞLU 1994 Türk-İslam düşüncesi ve modern fizikde kozmos Doktora Din = Religion
 • 31747 HARUN ANAY 1994 Celaleddin Devvani hayatı, eserleri, ahlak ve siyaset düşüncesi Doktora Felsefe = Philosophy
 • 26141 MUSTAFA BARUT 1993 Dr.Reşit Galip zamanı ve düşünce sistemi Doktora Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • 339962 İBRAHİM HAKKI AYDIN 1993 Farabi'de metafizik düşünce Doktora Din = Religion
 • 22105 ÜMİT ONAT 1992 Gecekondu kadınının kente özgü düşünce ve davranışlar geliştirme süreci Doktora Sosyoloji = Sociology
 • 14515 SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN 1991 Nurettin Topçu'nun siyasal düşüncesinde popülizm-milliyetçilik etkileşimi Doktora Siyasal Bilimler = Political Science
 • 12742 ZEYCAN SALTIK 1991 Düşünce ve basın özgürlüğünün gelişimi ve Türk anayasaları Doktora Hukuk = Law
 • 12437 ABDULLAH KAYGI 1990 Türk düşüncesinde batılılaşma ve/veya çağdaşlaşma fikri Doktora Felsefe = Philosophy
 • 9694 HALİL AKDENİZ 1990 Çağdaş resim sanatında kuram (düşünce boyutu) ve Türk resim sanatına yansıması üzerine bir araştırma Doktora Güzel Sanatlar = Fine Arts
 • 3708 VİLDAN LORDOĞLU 1988 Karl Popper'in düşüncesinde bilim siyaset ilişkisi Doktora Felsefe = Philosophy
 • 3850 GÜLSÜN GÜRKAN YAY 1988 İktisadi düşüncede monetarizm ve Milton Friedman'ın yeri Doktora Ekonomi = Economics
 • 60373 GÜLER AYTAR 1987 Depresyondaki düşünce bozukluklarının bilişsel kuram açısından incelenmesi Doktora Psikiyatri = Psychiatry  An Investigation of cognitive distortions in depression
 • 2449 A. HALUK YÜKSEL 1986 Atatürkçü düşünce sisteminde kültürel iletişimin modele dayalı boyutları Doktora İletişim Bilimleri = Communication Sciences
 • 1248 OĞUZ TURAN 1985 Türkler'de staratejik ve taktik düşünceler (Mete'den Atatürk'e kadar) Doktora Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
 • 347074 YAŞAR NURİ ÖZTÜRK 1981 Kuşadalı İbrahim Halveti (Hayatı, Tasavvufi Düşünceleri, Mektupları) Doktora Din = Religion
 • 378851 ÜSTÜN ALSAÇ 1976 Türkiye'deki mimarlık düşüncesinin Cumhuriyet dönemindeki evrimi Doktora Mimarlık = Architecture


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder